HGM262/2013
ID intern unic:  347447
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 262
din  15.04.2013
cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune
a documentelor şi înregistrărilor
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 317
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În scopul asigurării circuitului operativ şi eficient al documentelor în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate, prin intermediul unui sistem informaţional unic de transmitere, recepţionare, înregistrare, prelucrare, evidenţă şi păstrare a documentelor în format digital, precum şi în vederea realizării măsurilor prevăzute în Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780), precum şi în Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 22 decembrie 2012 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art. 1050), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se lansează pilotarea, pînă la 1 iunie 2013, a Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor (în continuare – Programul-pilot SIGEDIA) în cadrul următoarelor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne.
    2. Odată cu lansarea Programului-pilot SIGEDIA:
    a) Sistemul informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor va deveni instrumentul de bază de comunicare internă şi de gestionare a circuitului documentelor în cadrul autorităţilor incluse în Programul-pilot SIGEDIA, precum şi de comunicare între aceste autorităţi, circuitul şi evidenţa documentelor fiind efectuate, în perioada de pilotare, atît în format digital, cît şi pe suport de hîrtie;
    b) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate incluse în Programul-pilot SIGEDIA vor continua să utilizeze comunicarea pe suport de hîrtie în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora Sistemul informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor nu este, deocamdată, disponibil, precum şi în comunicarea informaţiei care are un regim special de protecţie, conform cadrului normativ în vigoare;
    c) documentele pe suport de hîrtie recepţionate de la persoanele fizice şi persoanele juridice care nu utilizează Sistemul informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor vor fi transpuse şi utilizate în format digital de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate incluse în Programul-pilot SIGEDIA.
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate care sînt incluse în Programul-pilot SIGEDIA:
    a) vor asigura, pînă la 1 iunie 2013, crearea condiţiilor necesare privind circuitul intern al documentelor în format digital în vederea asigurării funcţionării eficiente a Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor;
    b) vor delega, conform unui plan de instruire, angajaţii antrenaţi în procesul circuitului documentelor la cursurile de iniţiere profesională privind modul de funcţionare a Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor.
    4. Cancelaria de Stat, prin intermediul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” şi cu suportul tehnico-tehnologic al Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, va coordona, va monitoriza şi va gestiona tehnic Programul-pilot SIGEDIA.
    [Pct.4 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    5. Pînă la 1 octombrie 2013, Cancelaria de Stat şi Ministerul Justiţiei, în comun cu autorităţile incluse în Programul-pilot SIGEDIA, vor înainta Guvernului, în caz de necesitate, propuneri privind ajustarea cadrului normativ pentru asigurarea funcţionării eficiente a Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor.
    6. Extinderea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor în alte autorităţi publice se va efectua în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.975 din 22 decembrie 2012 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie”, cu suportul Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.
    [Pct.6 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Nr. 262. Chişinău, 15 aprilie 2013.