OIFPSM429/2013
ID intern unic:  347552
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 429
din  16.04.2013
despre aprobarea formularului dării de seamă privind
calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului
şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă
privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei
şi Vinului

Publicat : 26.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 92-95     art Nr : 502
    MODIFICAT
   
OSF118 din 24.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1077
    OIFPS552 din 28.05.13, MO122-124/07.06.13 art.848    Întru executarea prevederilor art.323 din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006 şi în conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A se aproba formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV), conform anexei nr.1.
    2. A se aproba Modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, conform anexei nr.2.
    3. Luînd în consideraţie prevederile art.187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV) poate fi prezentată atît prin utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, cît şi pe suport de hîrtie.
    4. Î.S. “Fiscservinform” va elabora pînă la 25 aprilie 2013 produsul informaţional pentru asigurarea înregistrării Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV) în sistemul informaţional al SFS fără înscrierea datelor în contul personal al contribuabilului.
    5. Direcţia metodologia evidenţei fiscale va prezenta Î.S. “Fiscservinform” cerinţele pentru crearea rapoartelor aferente acestei dări de seamă.
    [Pct.6 abrogat prin OSF118 din 24.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1077]
    7. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare (dna L.Chiriazeva) va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul IFPS şi ,,Fiscservinform”.
    8. Direcţia generală impozite şi taxe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Andrian TIMOTIN

    Nr.  429. Chişinău, 16 aprilie 2013.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OSF118 din 24.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1077]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS552 din 28.05.13, MO122-124/07.06.13 art.848]

   

Anexa nr. 2
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr. 429  din 16.04.2013

MODUL
de completare şi prezentare a Dării de seamă
privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului
    1. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (în continuare darea de seamă CFV) se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la prezentul ordin în baza facturilor fiscale eliberate la livrarea mărfurilor, pentru care, în baza art.323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI  din 10.03.2006 se achită contribuţia obligatorie în Fondul Viei şi Vinului.
    2. Obligaţie de prezentare a Dării de seamă forma CFV, conform art.323 alin. (4) din Legea viei şi vinului o au:
    a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
    b) producătorii de vinuri;
    c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;
    d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
    3. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pentru fiecare perioadă stabilită conform art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI  din 10.03.2006 nu mai tîrziu de data de 20 a lunii următoare după încheierea perioadei de raportare de 120 de zile, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport de hîrtie.
    4. Obligatoriu se indică codul fiscal al subiectului care prezintă darea de seamă, denumirea întreprinderii, direcția deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia îşi are sediul de bază subiectul care prezintă darea de seamă, data prezentării dării de seamă, precum şi perioada de raportare.
    Perioada de raportare se completează în următorul format F/N/AAAA, unde F este codul perioadei de raportare, N reprezintă perioada de raportare (1 - 01 ianuarie-30 aprilie, 2 - 01 mai-31 august, 3 - 01 septembrie-31 decembrie al anului de raportare), iar AAAA- reprezintă anul. (De exemplu: în darea de seamă pentru 1 perioadă de raportare a anului 2013 se va indica F/1/2013).
    5. În coloana 4 se indică volumul de producţie comercializat (în unităţi de măsură indicate în coloana 3), conform facturilor fiscale eliberate în perioada pentru care se prezintă darea de seamă.
    Pentru strugurii comercializaţi, destinaţi vinificării, unitatea vinicolă care a achiziţionat această marfă va indica în col. 4, rîndul 2 volumul de struguri destinaţi vinificării conform facturii fiscale primite de la furnizori în perioada pentru care se prezintă darea de seamă.
    6. În coloana 6 se indică suma contribuţiei destinată virării la contul trezorerial al Oficiului  Fondului Viei şi Vinului (col. 4 x col. 5).
    7. În rîndul 5 „Total spre achitare” se indică totalul coloanei 6.
    [Anexa nr.2 în redacția OSF118 din 24.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1077]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS552 din 28.05.13, MO122-124/07.06.13 art.848]