ECSM514/2013
ID intern unic:  347622
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 514
din  27.04.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 110/5 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie
a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti
Publicat : 27.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 96     art Nr : 514
    MODIFICAT
   
ECSM167 din 18.01.19, MO13-21/18.01.19 art.167; în vigoare 18.02.19
    ECSM1650 din 09.11.18, MO416-422/09.11.18 art.1650
    ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628
   
ECSM839 din 01.06.2018, MO176-180/01.06.2018 art.839
    ECSM90 din 27.01.17, MO24-29/27.01.17 art.90
    ECSM1169 din 08.07.16, MO193-203/08.07.16 art.1169
   
ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984
   
ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803


    Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
    1. A aproba Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, conform anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                   Nichifor COROCHII

Aprobat
prin Hotărîrea CSM
nr. 110/5 din 5 februarie 2013
R E G U L A M E N T
privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor
pentru examinare în instanţele judecătoreşti

    1. În instanţele judecătoreşti dosarele sînt distribuite pentru  examinare potrivit principiului aleatoriu, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces, prin intermediul Programului Integrat de  Gestionare a Dosarelor - în continuare PIGD.
    2. Distribuirea aleatorie a dosarelor se efectuează conform prevederilor art. 61 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 344 Cod de procedură penală şi art. 168 Cod de procedură civilă, fiind obligatorii pentru toate instanţele judecătoreşti. Fişa de repartizare şi încheierile ulterioare de redistribuire aleatorie a cauzei se anexează în mod obligatoriu la fiecare dosar.
    [Pct.2 modificat prin ECSM839 din 01.06.2018, MO176-180/01.06.2018 art.839]
    3. Pentru  aplicarea principiului  aleatoriu, dosarele se înregistrează în PIGD de către persoana responsabilă, desemnată în acest scop de preşedintele instanţei, din subdiviziunea pentru documentare a instanţei  în ordinea parvenirii dosarelor în instanţă şi se repartizează în aceeaşi ordine prin intermediul PIGD, conform categoriei de cauze civile, penale, contravenţionale. Termenul pentru înregistrarea dosarelor în PIGD nu trebuie să depăşească 24 ore. Se interzice implicarea inclusiv a preşedintelui şi vicepreşedintelui instanţei persoanelor neautorizate în procesul de înregistrare şi distribuire aleatorie a dosarelor.
    [Pct.3 modificat prin ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803]
   
31. Pînă la crearea condițiilor pentru funcționarea judecătoriilor reorganizate într-un sediu unic conform Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, persoanele responsabile, la înregistrarea cererilor/dosarelor în PIGD, vor selecta sediul relevant, asigurînd aplicarea principiului de repartizare aleatorie doar către judecătorii din sediul respectiv.
    [Pct.31 modificat prin ECSM839 din 01.06.18, MO176-180/01.06.18 art.839]
    [Pct.31 introdus prin ECSM90 din 27.01.17, MO24-29/27.01.17 art.90]
    4. La înregistrarea dosarelor, persoana responsabilă de înregistrarea cauzelor în PIGD va extrage din PIGD confirmarea înregistrării cauzei, cu indicarea numărului de înregistrare şi a datei înregistrării. Confirmarea înregistrării se va anexa la dosar.
    5. La distribuirea aleatorie, PIGD i-a în consideraţie dacă pentru categoria corespunzătoare de dosare există complete specializate, identifică volumul de muncă al judecătorilor în baza gradelor de complexitate prestabilite în PIGD pentru fiecare categorie de dosar. Alte criterii care stau la baza distribuirii aleatorii sînt tipul dosarului (civil, penal, contravenţional), procedura de examinare (procedura în ordonanţă, contencios administrativ, apel, recurs), precum şi sarcina deplină sau parţială a judecătorului (procentul redus stabilit prin Hotărîrea CSM pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor de judecată, membrii Colegiului disciplinar, Colegiului pentru selecţie şi a Colegiului de evaluare).
    [Pct.5 modificat prin ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803]
    6. Complexitatea cauzelor este determinată în mod automat de PIGD în baza formulelor prevăzute în Hotărîrea CSM nr. 165/6 din 18 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale.
    [Pct.6 în redacția ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984]
    7. Conform procedurii de distribuire aleatorie prin intermediul PIGD, dosarele se repartizează aleatoriu o singură dată. În cazurile în care, pe parcursul desfăşurării procesului, apar incidente procedurale, se aplică următoarele reguli:
    a) Cererile privind recuzarea sau abţinerea judecătorului cît şi cererile privind accelerarea examinării pricinii se vor examina imediat în aceeaşi zi (cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia procedurală) de către completul de judecată competent. În acest sens, preşedintele instanţei de judecată va stabili graficul judecătorului (completului de judecată) competent de a examina cererea de recuzare, abţinere de la examinare şi cererea de urgentare la începutul anului (poate fi şi alt termen, dar nu mai mic de 1 lună), (vezi art. 35 CPP şi art. 53 CPC). Cererile privind recuzarea, abţinerea cît şi cererile de accelerare a examinării vor fi repartizate automat-aleatoriu prin intermediul PIGD judecătorului (completului de judecată) cu excepția zilelor de repaus (sîmbătă, duminică) și zilelor de sărbătoare nelucrătoare cînd repartizarea se va efectua conform graficului de serviciu aprobat de președintele instanței judecătorești.
    [Pct.7 lit.a) modificată prin ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628
    [Pct.7 lit.a) modificată prin ECSM839 din 01.06.18, MO176-180/01.06.18 art.839]
    [Pct.7 lit.a) în redacția ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803]
    b) Dacă judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitate de a continua examinarea acesteia din motiv că se află în concediu medical care depășește 60 de zile consecutive sau în urma eliberării din funcţie sau decesului, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, asigură, prin intermediul PIGD, redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată;
    [Pct.7 lit.b) în redacția ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984]
    c) dacă judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea acesteia din motivul transferării la o altă instanţă, promovării, suspendării, detaşării sau eliberării din funcţie, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, asigură, prin intermediul PIGD, redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător, sau altui complet de judecată, cu excepţia cazurilor de prelungire a împuternicirilor prevăzute de art. 261 din Legea cu privire la statutul judecătorului, de către CSM.
    d) Președintele instanței poate dispune redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată și înalte cazuri justificate, cu emiterea unei încheieri motivate;
    [Pct.7 lit.d) introdusă prin ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984]
    e) În cazul în care nu este posibilă redistribuirea dosarelor în sediul în care a fost înregistrată cauza, președintele instanței dispune redistribuirea aleatorie a dosarului, cu emiterea unei încheieri motivate, către judecătorii din toate sediile instanței judecătorești.
    [Pct.7 lit.e) introdusă prin ECSM1650 din 09.11.18, MO416-422/09.11.18 art.1650]
    8. În cazul în care judecătorul este transferat temporar la o altă instanţă sau suspendat din funcţie, preşedintele dispune printr-o încheiere motivată blocarea acestuia de la repartizare pentru perioada transferului sau suspendării.
    Dacă judecătorul nu mai activează în instanța de judecată, președintele dispune, printr-o încheiere motivată, scoaterea rolului de judecător din lista judecătorilor înregistrați în PIGD.
    În cazul în care judecătorul pleacă în concediu anual de odihnă pentru o perioadă care depășește jumătate din durata totală a concediului anual de odihnă pentru anul curent, preşedintele instanţei dispune, printr-o încheiere motivată, blocarea (bifarea) acestuia cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu, iar deblocarea judecătorului se va face din ziua revenirii la serviciu cu excepția Curții Supreme de Justiție.
    Dacă judecătorul este eliberat din funcţie, preşedintele dispune, printr-o încheiere motivată, eliminarea judecătorului din lista judecătorilor înregistraţi în PIGD.
    În cazul apariţiei temeiului juridic, constituţional, de eliberare din funcţie a judecătorului, preşedintele dispune, printr-o încheiere motivată, blocarea (bifarea) acestui judecător de la repartizarea dosarelor în sistem cu 2 luni de zile înainte de parvenirea acestui eveniment.
    Președintele instanței poate dispune deblocarea (bifarea) temporară a judecătorului și în alte cazuri justificate, cu emiterea unei încheieri motivate.
    [Pct.8 modificat prin ECSM839 din 01.06.18, MO176-180/01.06.18 art.839]
    [Pct.8 modificat prin ECSM1169 din 08.07.16, MO193-203/08.07.16 art.1169]
    [Pct.8 modificat prin ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984]
    [Pct.8 modificat prin ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803]
   
81. Cu excepția Judecătoriei Chișinău, judecătorului de drept comun care a fost învestit cu exercitarea atribuţiilor de judecător de instrucţie, pe parcursul perioadei de exercitare a acestor atribuţii i se vor repartiza şi celelalte categorii de dosare în volum de 50 %
    [Pct.81 în redacția ECSM167 din 18.01.19, MO13-21/18.01.19 art.167; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.81 introdus prin ECSM803 din 06.06.14, MO147-151/06.06.14 art.803]
    9. Completele de judecată se constituie în baza art. 61 al Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora.
    10. Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele de judecată sînt constituite de preşedintele instanţei, prin ordin, la începutul fiecărui an şi se numerotează pe instanţă, sau, după caz, pe colegii, ţinîndu-se seama de materiile în care se judecă, de specializarea completelor.
    11. Pentru cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele care prezintă o mare importanţă socială, preşedintele instanţei, în temeiul art. 30 alin. (4) CPP, poate dispune, prin încheiere motivată, examinarea cauzei de un complet format din 3 judecători. Cauza va fi examinată de completul format la începutul anului din care în mod obligatoriu face parte judecătorul căruia îi revine cauza respectivă.
    12. Materialele pentru judecătorii de instrucţie se înregistrează în PIGD de persoana responsabilă şi se repartizează în conformitate cu prezentul Regulament. Pentru asigurarea caracterului confidenţial al materialelor judecătorului de instrucţie, persoana responsabilă de înregistrarea acestora în PIGD este obligată să bifeze căsuţa ”Date confidenţiale”. În cazul în care în instanţă este un singur judecător de instrucţie, ceilalţi judecători sînt blocaţi de la repartizare. În cazul absenţei judecătorului de instrucţie, în baza criteriului de repartizare, va fi bifat ca eligibil un alt judecător cu atribuţiile judecătorului de instrucţie. Materialele atribuite controlului judiciar al urmăririi penale la nomenclatoarele cu numerele: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 din Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, vor fi repartizate și examinate de același judecător.
    [Pct.12 modificat prin ECSM167 din 18.01.19, MO13-21/18.01.19 art.167; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.12 modificat prin ECSM839 din 01.06.18, MO176-180/01.06.18 art.839]
    13. În judecătoriile în care activează 2 şi mai mulţi judecători de instrucţie, preşedintele va stabili prin ordin orarul de lucru al acestora, astfel ca ei să activeze şi în zilele de odihnă.
    14. Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, constituie abatere disciplinară comisă de preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere sau necorespunzătoare, din motive imputabile acestora, a atribuţiilor stabilite de articolul 161 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească şi dacă aceasta a afectat activitatea instanţei.
    [Pct.14 în redacția ECSM984 din 27.05.16, MO140-149/27.05.16 art.984]