ECSMM515/2013
ID intern unic:  347623
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 515
din  27.04.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 111/5 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de constituire a completelor
de judecată şi schimbarea membrilor acestora
Publicat : 27.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 96     art Nr : 515
    MODIFICAT
   
ECSM1942 din 27.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1942


    Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A aproba Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora, conform Anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                        Nichifor COROCHII

Anexă

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului Superior
al Magistraturii
nr. 111/5 din 5 februarie 2013
R E G U L A M E N T
privind modul de constituire a completelor de judecată
şi schimbarea
membrilor acestora
    Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora este elaborat în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, ale Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legii nr. 514-XIII din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, Legii nr. 789-XIII din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, cu completările şi modificările ulterioare, alte acte normative ce reglementează activitatea instanţelor judecătoreşti.
TERMENI ŞI NOŢIUNI
    Acte de constituire şi schimbare a completelor – acte procesuale cu caracter obligatoriu emise de preşedinte sau, după caz, vicepreşedintele instanţei de judecată, în baza cărora se constituie completele de judecată sau se schimbă membrii acestora şi care certifică legalitatea acţiunilor procesuale respective.
    Complet de judecată - organ colegial al instanţei de judecată căruia îi revine sarcina de a soluţiona litigii dintre părţi şi are atribuţii privitor la cercetarea şi lămurirea tuturor raporturilor dintre părţi.
    Complet de judecată ad - hoc – complet alcătuit din numărul legal de judecători ce poate fi constituit oricînd apare necesitatea procesuală de soluţionare a unui litigiu concret.
    Complet de judecată permanent – complet alcătuit din numărul legal de judecători, constituit la începutul fiecărui an şi care funcţionează pe durata acestui an.
    Constituirea completelor de judecată – acţiune procesuală în urma căreia este stabilită componenţa completelor de judecată în condiţiile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată.
    Criterii obiective de constituire a completului de judecată – principii de bază care urmează a fi respectate la constituirea completelor de judecată.
    Criterii obiective de schimbare a membrilor completului de judecată – principii de bază care urmează a fi respectate la schimbarea membrilor completelor de judecată.
    Incompatibilitate – restricţia, interdicţia legală de a face parte dintr-un complet de judecată sau de a participa în cadrul unui complet de judecători la examinarea unei cauze concrete.
    Judecător–raportor – membrul completului de judecată desemnat de către preşedintele instanţei pentru întocmirea şi prezentarea unui raport asupra respectării condiţiilor de formă şi referitor la motivele pe care se sprijină pretenţiile invocate de părţi în proces.
    Preşedintele completului de judecată – judecător desemnat de preşedintele instanţei de judecată pentru a conduce dezbaterile care au loc în cadrul unei şedinţe de judecată.
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul implementării Legii nr.153 din 05.07.2012 pentru completarea şi modificarea unor acte legislative.
    2. Completele de judecată reprezintă expresia principiului colegialităţii instanţei de judecată şi se constituie în vederea asigurării obiectivităţii, eficienţei, celerităţii şi transparenţei procesului de judecată.
    3. Constituirea sau schimbarea completelor de judecată este atribuită prin lege preşedinţilor instanţelor de judecată, iar în cazul absenţei lor – de către vicepreşedinţi, sau, în cazul absenţei ambilor – de către o persoană desemnată de Consiliul Superior al Magistraturii şi are loc potrivit procedurii şi criteriilor obiective stabilite de prezentul Regulament.
    4. Procesul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora este guvernat de următoarele principii generale:
    - obiectivităţii – ce impune ca procesul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora să fie realizată just, onest în plan intelectual, fiind excluse conflictele de interese ce ar putea compromite legalitatea constituirii şi schimbării membrilor completului de judecată, dar şi imaginea profesiei de judecător;
    - imparţialităţii – presupune formarea completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora în conformitate cu prevederile legale, fără restricţii, influienţe, presiuni, ameninţări sau ingerinţe, indiferent din a cui parte ar veni;
    - transparenţei – constituirea şi schimbarea membrilor completului de judecată prin aplicarea transparentă a actelor procedurale;
    - imutabilităţii – nimeni nu poate fi lipsit, fără consimţămîntul său, de dreptul la judecarea cauzei sale de către o instanţă de judecată sau de judecătorii în a căror competenţă litigiul este dat, cu excepţiile prevăzute de lege şi alte acte normative.
MODUL DE CONSTITUIRE A COMPLETELOR
DE JUDECATĂ
    5. La judecarea cauzelor în instanţele judecătoreşti se constituie sau pot fi constituite complete de judecată permanente sau ad-hoc, a căror compunere este prevăzută de lege. Completele de judecată permanente pentru anul viitor se constituie în ultima decadă a lunii decembrie. Completele de judecată ad-hoc se constituie pe parcursul anului ori de cîte ori apare necesitatea procesuală pentru examinarea unui litigiu concret, cu argumentare motivată şi formarea completelor în mod aleatoriu.
    6. Modul de constituire a completelor de judecată este realizat în baza următoarelor criterii:
    -obiectivitate;
    -imparţialitate;
    -transparenţă;
    -proporţionalitate de genuri.
    7. Actul care confirmă legalitatea constituirii completelor de judecată este dispoziţia preşedintelui instanţei de judecată, adusă la cunoştinţa judecătorilor, publicată pe pagina web a instanţei şi afişată pe panoul informaţional de la sediu.
    8. La desemarea preşedintelui completului de judecată, preşedintele instanţei se va conduce de următoarele criterii privind judecătorul:
    - nivelul de organizare a procesului de judecată;
    - calităţile manageriale;
    - autoritatea (personalitatea) în colectiv;
    - nivelul de pregătire profesională;
    - lipsa sancţiunilor disciplinare.
    9. Preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele instanţei va fi concomitent şi preşedintele completului de judecată din care face parte.
    10. În cazul numirii pe parcursul anului a unui judecător nou în cadrul instanţei de judecată, preşedintele instanţei va emite o dispoziţie de includere a acestuia într-un anumit complet, ca judecător de rezervă, cu convocarea pentru şedinţă prin rotaţie. Judecătorul nou numit va fi inclus în completul de judecată a cărui membru este preşedintele şi, după caz, vicepreşedintele instanţei de judecată.
    În cazul numirii a doi sau mai mulţi judecători noi, prin dispoziţia preşedintelui instanţei se va constitui un complet nou.
    11. În cazul în care dosarul a fost repartizat pentru examinarea unui judecător nou numit şi e necesară examinarea în complet, dosarul va fi judecat de completul din care face parte acel judecător, cu desemnarea aleatorie a altor judecători din completul dat.
    12. În baza dispoziţiei preşedintelui instanţei privind constituirea completelor de judecată, datele privind componenţa completelor de judecată sînt introduse de persoana responsabilă în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor prin intermediul modulului special. Preşedintele instanţei va atribui prin dispoziţie un număr de ordine fiecărui complet de judecată pentru asigurarea repartizării aleatorie a dosarelor.
    13. Se admite modificarea datelor privind completul de judecată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor doar în cazurile expres prevăzute de lege, la dosar fiind anexat un extras din programul care confirmă modificările efectuate.
MODUL DE SCHIMBARE A MEMBRILOR
COMPLETULUI DE JUDECATĂ

    14. Schimbarea membrilor completului de judecată se impune în cazurile în care există unul din temeiurile de mai jos:
    a) boală îndelungată;
    b) deces;
    c) eliberare din funcţie;
    d) abţinere;
    e) recuzare;
    f) detaşare;
    g) transferare;
    h) promovare;
    i) suspendare din funcţie;
    j) incompabilităţi;
    k) imposibilitatea constituirii completului format din 9 judecători la CSJ din membri de drept și supleanți.
    [Pct.14 lit.k) introdusă prin ECSM1942 din 27.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1942]
    15. În cazul suspendării, promovării, detaşării, eliberării din funcţie, unei boli îndelungate sau în cazul apariţiei situaţiei de incompatibilitate, preşedintele instanţei va emite o încheiere de schimbare a membrilor completului de judecată în ziua apariţiei incidentului procedural, dar nu mai tîrziu de 3 zile.
    16. În cazul admiterii cererii de abţinere sau de recuzare a doi sau, după caz, a mai multor membri din completul de judecată la etapa pregătitoare a procesului, cauza poate fi repartizată aleatoriu altui complet de judecată pentru a nu periclita activitatea completului în care a apărut situaţia de incompatibilitate, oferind astfel posibilitatea pentru examinarea altor cauze repartizate.
    17. În cazurile de excepţie, cînd se impune prin lege soluţionarea de urgenţă a procedurii începute (arestul ş.a.), componenţa completului de judecată nu se modifică (art. 31(2) Codul de procedură penală).
    18. În condiţiile art. 31 alin. (4) din Codul de procedură penală, cauzele care se află la etapa de finisare rămîn pentru a fi examinate în completul iniţial desemnat. Dosarele care se află la altă etapă decît cea de finisare sînt transmise pentru examinare altui complet de judecători, în mod aleatoriu, prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.
    19. Schimbarea membrilor completului de judecată va avea loc prin selectarea aleatorie (din rîndurile judecătorilor), în baza încheierii de admitere a cererii de abţinere sau recuzare, ulterior judecătorul fiind numit prin intermediul modulului special din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.
    20. În condiţiile art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prin dispoziţia Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, la începutul fiecărui an se constituie complete de judecată.
    21. În condiţiile art. 431 alin. (3) din Codul de procedură civilă, prin dispoziţia Preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, se constituie complete din 5 judecători, de regulă, din rîndul judecătorilor care fac parte din completul respectiv.
    22. În condiţiile art. 439 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Preşedintele şi, după caz, vicepreşedintele Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, la începutul fiecărui an va decide printr-o dispoziţie asupra formării unui complet format din 3 judecători.
    23. În temeiul art. 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, prin dispoziţia Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie se constituie complete de judecată ad-hoc.