HGM278/2013
ID intern unic:  347663
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 278
din  24.04.2013
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
materialele şi obiectele din plastic destinate să vină
în contact cu produsele alimentare
Publicat : 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103     art Nr : 340
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214 


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și Regulamentului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical,  se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214    În temeiul art.5 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu completările ulterioare, art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), precum şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (se anexează).
    2. Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare intră în vigoare începînd cu  1 ianuarie 2014.
    3. Cheltuielile pentru implementarea Regulamentului aprobat vor fi estimate şi planificate concomitent cu asigurarea îndeplinirii prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 747 din 3 octombrie 2011 „Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015” şi ale Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
    4. Pînă la 31 decembrie 2013:
    documentele justificative menţionate la punctele 34 şi 35 ale Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare se bazează pe normele de bază pentru testarea migrării globale şi specifice stabilite în Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare, aprobate de medicul-şef sanitar de stat prin Ordinul nr. 06.3.3.51 din 21 august 2003, ce ţin de materialele şi obiectele din plastic, urmînd a prelua şi implementa standarde conexe de testare;
    aditivii utilizaţi la acoperirea de protecţie a fibrei de sticlă pentru materialele plastice armate cu fibre de sticlă care nu sînt enumeraţi în anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare trebuie să se conformeze dispoziţiilor privind evaluarea riscului stabilite la punctul 48 al Regulamentului.
    5. Materialele şi obiectele introduse pe piaţă în mod legal înainte de 31 decembrie 2013 pot fi plasate pe piaţă pînă la 1 iunie 2014.
    6. La data de 1 ianuarie 2014 Agenția Națională pentru Sănătate Publică va abroga  Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare, aprobate de medicul-şef sanitar de stat prin Ordinul nr.  06.3.3.51 din  21 august 2003, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 350 din 19 septembrie 2003.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Națională pentru Sănătate Publică şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.7 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:

    Ministrul sănătăţii                                                           Andrei Usatîi

    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                    Vasile Bumacov

    Nr. 278. Chişinău, 24 aprilie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.278
din 24 aprilie 2013
REGULAMENT SANITAR
privind materialele şi obiectele din plastic destinate
să vină în contact cu produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului (UE) nr. 10/2011 al Comisiei Europene din 14 ianuarie 2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 12 din 15 ianuarie 2011 şi este o măsură specifică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1935/2004, articolul 5 alineatul (1) literele a), c), d), e), f), h), i) şi j), transpus în legislaţia naţională prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament defineşte cerinţe specifice pentru fabricarea şi introducerea pe piaţă a materialelor şi a obiectelor din plastic:
    a) destinate să vină în contact cu alimente;
    b) care sînt deja în contact cu alimente;
    c) care, eventual, în mod rezonabil, pot să intre în contact cu alimente.
    2. Prezentul Regulament se aplică materialelor şi obiectelor introduse pe piaţa Republicii Moldova care intră în următoarele categorii:
    a) materiale, obiecte şi părţi ale acestora care sînt fabricate exclusiv din material plastic;
    b) materiale şi obiecte alcătuite din mai multe straturi din plastic lipite cu adezivi sau prin alte mijloace;
    c) materiale şi obiecte menţionate la literele a) sau b) punctul 1 din prezentul Regulament imprimate şi/sau acoperite cu un înveliş;
    d) straturi din plastic şi învelişuri din plastic care formează garnituri de capace şi dispozitive de închidere care, împreună cu capacele şi dispozitivele de închidere respective alcătuiesc un set de două sau mai multe straturi din diferite tipuri de materiale;
    e) straturi de plastic în materiale şi obiecte multistraturi multimateriale.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor materiale şi obiecte introduse pe piaţă şi care sînt destinate să fie cuprinse în alte măsuri speciale:
    a) răşini schimbătoare de ioni;
    b) cauciuc;
    c) siliconi.
    4. Prezentul Regulament nu aduce atingere cerinţelor pentru cernelurile tipografice, adezivii sau învelişurile care vor fi reglementate de alte acte normative.
    5. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele definiţii:
    materiale şi obiecte din plastic – categorii de produse menţionate la punctul 2 literele a), b), c), d) şi e) din prezentul Regulament;
    plastic – polimer, la care se pot adăuga aditivi sau alte substanţe, capabil să funcţioneze în calitate de principal component structural al materialelor şi obiectelor finite;
    polimer – orice substanţă macromoleculară obţinută printr-un proces de polimerizare, cum ar fi poliadiţia sau policondensarea sau prin orice alt procedeu similar din monomeri şi alte materii prime; printr-o modificare chimică a unor macromolecule naturale sau sintetice; prin fermentare microbiană;
    plastic multistratificat – material sau obiect alcătuit din două sau mai multe straturi de plastic;
    multimaterial multistratificat – material sau obiect compus din două sau mai multe straturi de diferite tipuri de materiale, dintre care cel puţin unul este un strat de plastic;
    lista substanţelor admise – lista substanţelor, care include monomeri sau alte materii prime, aditivi, cu excepţia coloranţilor, auxiliari de producţie a polimerilor, cu excepţia solvenţilor, macromolecule obţinute din fermentarea microbiană preluată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    monomer sau altă materie primă – substanţă care suferă orice tip de proces de polimerizare pentru fabricarea polimerilor; substanţă macromoleculară naturală sau sintetică utilizată la fabricarea macromoleculelor modificate; substanţă utilizată pentru modificarea macromoleculelor naturale sau sintetice existente;
    aditiv – substanţă adăugată intenţionat la materialele plastice pentru a se obţine un efect fizic sau chimic în timpul prelucrării plasticului sau în materialul sau obiectul finit; acesta este destinat să fie prezent în materialul sau obiectul finit;
    auxiliar de producţie a polimerilor – orice substanţă utilizată pentru asigurarea unui mediu convenabil la fabricarea polimerilor sau a plasticului; acesta poate fi prezent, dar nici nu se intenţionează să fie prezent în materialele sau obiectele finite, nici nu are un efect fizic sau chimic în materialul sau obiectul finit;
    substanţă adăugată neintenţionat – impuritate în substanţele utilizate sau un intermediar de reacţie format în timpul procesului de producţie sau un produs de descompunere sau reacţie;
    auxiliar de polimerizare – substanţă care iniţiază polimerizarea şi/sau controlează formarea structurii macromoleculare;
    limită de migrare globală (în continuare – LMG) – cantitatea maximă permisă de substanţe nevolatile eliberate dintr-un material sau obiect în simulanţi alimentari;
    simulant alimentar – mediu de testare care imită alimentul; prin comportamentul său, simulantul alimentar imită migrarea din materialele care intră în contact cu alimentul;
    limită de migrare specifică (în continuare – LMS) – cantitatea maximă permisă dintr-o substanţă eliberată dintr-un material sau obiect în alimente sau simulanţi alimentari;
    limită de migrare specifică totală [în continuare – LMS(T)] – suma maximă permisă de anumite substanţe eliberate în alimente sau simulanţi alimentari, exprimată prin totalul fracţiunii de substanţe indicate;
    barieră funcţională – barieră care constă din unul sau mai multe straturi de orice tip de material care asigură că materialul sau obiectul finit este în conformitate cu punctul 5 al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 şi cu dispoziţiile prezentului Regulament;
    alimente negrase – alimente pentru care se introduc în tabelul 2 din anexa nr.5 la prezentul Regulament, la testarea migrării, numai simulanţi alimentari diferiţi de simulanţii alimentari D1 sau D2;
    restricţie – limitarea utilizării unei substanţe sau a unei limite de migrare sau a unei limite de conţinut de substanţă în material sau obiect;
    specificaţie – compoziţia unei substanţe, criteriile de puritate pentru o substanţă, caracteristicile fizico-chimice ale unei substanţe, detalii privind procesul de fabricaţie al unei substanţe sau informaţii suplimentare privind exprimarea de limite de migrare.
Capitolul II. Plasarea pe piaţă a materialelor
      şi obiectelor din plastic
    6. Materialele şi obiectele din plastic pot fi plasate pe piaţă numai dacă:
    a) îndeplinesc cerinţele relevante stabilite la punctul 5 al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 în utilizări de destinaţie sau previzibile;
    b) îndeplinesc cerinţele de etichetare stabilite la capitolul IV al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011;
    c) îndeplinesc cerinţele de trasabilitate stabilite la capitolul VI al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011;
    d) se fabrică în conformitate cu bunele practici în materie de fabricaţie;
    e) îndeplinesc cerinţele privind compoziţia şi declaraţia stabilite în capitolele III, V şi VI din prezentul Regulament.
Capitolul III. Cerinţe privind compoziţia
    7. Numai substanţele incluse în lista substanţelor admise pentru utilizare la fabricarea materialelor şi obiectelor din plastic (în continuare – lista substanţelor admise) din anexa nr.1 la prezentul Regulament pot fi utilizate intenţionat la fabricarea straturilor de plastic din materialele şi obiectele din plastic.
    8. Lista include:
    a) monomeri sau alte materii prime;
    b) aditivi, cu excepţia coloranţilor;
    c) auxiliari de producţie a polimerilor, cu excepţia solvenţilor;
    d) macromolecule obţinute din fermentarea microbiană.
    9. Lista substanţelor admise va fi modificată după necesitate, prin ordinul ministrului sănătăţii, cu argumentările de rigoare.
    10. Următoarele substanţe neincluse în lista substanţelor admise pot fi prezente în straturile de plastic ale materialelor sau obiectelor din plastic:
    a) substanţe adăugate neintenţionat;
    b) auxiliari de polimerizare.
Capitolul IV. Cerinţe generale, restricţii şi specificaţii
    11. Substanţele utilizate la fabricarea straturilor de plastic din materialele şi obiectele din plastic sînt cele prevăzute în lista substanţelor admise incluse în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    12. Substanţele utilizate la fabricarea straturilor de plastic din materialele şi obiectele din plastic se supun următoarelor restricţii şi specificaţii:
    a) limita de migrare specifică stabilită la punctul 15 al prezentului Regulament;
    b) limita de migrare globală stabilită la punctul 16 al prezentului Regulament;
    c) restricţiile şi specificaţiile stabilite în coloana 10 tabelul 1 punctul 1 din anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    d) specificaţiile detaliate stabilite la punctul 4 din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    13. Substanţele în nanoformă nu se folosesc decît dacă sînt menţionate în specificaţiile din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    14. Restricţiile generale referitoare la materialele şi obiectele din plastic sînt stabilite în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    15. Materialele şi obiectele din plastic nu îşi transferă componentele în alimente în cantităţi care depăşesc limitele de migraţie specifice stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Aceste limite se exprimă în mg de substanţă pe kg de aliment (mg/kg).
    16. Pentru substanţele la care nu se prevede o limită de migrare specifică sau alte restricţii stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se aplică o limită de migrare specifică generică de 60 mg/kg.
    17. Prin derogare de la punctele 15 şi 16 ale prezentului Regulament, aditivii utilizaţi pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de aditivi alimentari sau în calitate de arome nu migrează în alimente în cantităţi care au un efect tehnic în alimentele finite şi nu:
    a) depăşesc restricţiile prevăzute în Reglementările specifice pentru aceste grupe de substanţe sau în anexa nr.1 la prezentul Regulament pentru alimentele pentru care utilizarea lor este admisă în calitate de aditivi alimentari sau substanţe aromatizante;
    b) depăşesc restricţiile stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament în alimente pentru care utilizarea lor nu este admisă în calitate de aditivi alimentari sau substanţe aromatizante.
    18. Materialele şi obiectele din plastic nu îşi transferă componentele în simulanţi alimentari în cantităţi mai mari de 10 miligrame în totalul de componente eliberate pe dm2 de suprafaţă de contact (mg/dm2 ).
    19. Prin derogare de la punctul 18 al prezentului Regulament, materialele şi obiectele din plastic destinate să fie aduse în contact cu alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici aşa cum sînt definite în Hotărîrea Guvernului   nr. 338 din  11 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici” şi nu îşi transferă componentele în simulanţi alimentari în cantităţi mai mari de 60 de miligrame de total de componente eliberate pe kg de simulant alimentar.
Capitolul V. Dispoziţii specifice pentru
anumite materiale şi articole
    20. În cazul materialelor sau obiectelor din plastic multistratificat, compoziţia fiecărui strat de plastic este conformă cu cerinţele prezentului Regulament.
    21. Prin derogare de la punctul 20 al prezentului Regulament, un strat de plastic care nu este în contact direct cu alimentul şi este separat de aliment printr-o barieră funcţională, poate:
    a) să nu fie conform cu restricţiile şi specificaţiile stabilite în prezentul Regulament, cu excepţia monomerului clorură de vinil, conform dispoziţiilor din anexa nr.1;
    b) să fie fabricat cu substanţe care nu sînt incluse în lista substanţelor autorizate.
    22. Migrarea substanţelor indicate la litera b) punctul 21 al prezentului Regulament în alimente sau simulanţi alimentari nu este detectabilă prin măsurarea cu certitudine statistică printr-o metodă de analiză cu o limită de detecţie de 0,01 mg/kg. Această limită se exprimă întotdeauna drept concentraţie în alimente sau simulanţi alimentari şi se aplică la un grup de compuşi, în cazul în care compuşii sînt înrudiţi structural şi toxicologic, în special izomeri sau compuşi din acelaşi grup funcţional relevant şi include transferul posibil de compensare.
    23. Substanţele care nu sînt incluse în lista substanţelor autorizate, menţionate la litera b) punctul 21) din prezentul Regulament nu aparţin la nici una din următoarele categorii:
    a) substanţe clasificate ca „mutagene”, „cancerigene” sau „toxice pentru reproducere” conform criteriilor stabilite în legislaţia cu privire la substanţele chimice – Legea nr. 1236-XIII din  3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive şi reglementările internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    b) substanţe în nanoformă.
    24. Materialul sau articolul finit din plastic multistratificat este conform cu limitele de migrare specifice stabilite la punctul 18 şi cu limita de migrare globală stabilită la punctul 19 din prezentul Regulament.
    25. În cazul materialelor sau obiectelor multistraturi multimateriale, compoziţia fiecărui strat de plastic este conformă cu prevederile prezentului Regulament.
    26. Prin derogare de la punctul 25 al prezentului Regulament, într-un material sau obiect multistrat multimaterial, un strat de plastic care nu este în contact direct cu alimentul şi este separat de aliment printr-o barieră funcţională poate fi fabricat cu substanţe care nu sînt incluse în lista substanţelor autorizate.
    27. Substanţele care nu sînt incluse în lista substanţelor autorizate, menţionate la punctul 26 al prezentului Regulament nu aparţin la nici una din următoarele categorii:
    a) substanţe clasificate ca „mutagene”, „cancerigene” sau „toxice pentru reproducere” conform criteriilor stabilite în legislaţia cu privire la substanţele chimice – Legea nr. 1236-XIII din  3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive şi reglementările internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    b) substanţe în nanoformă.
    28. Prin derogare de la punctual 20, punctele 15-19 din prezentul Regulament nu se aplică straturilor din plastic din materialele şi obiectele multistraturi multimateriale.
    29. Straturile din plastic dintr-un material sau obiect multistrat multimaterial sînt întotdeauna conforme cu restricţiile pentru monomerul clorură de vinil stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    30. Într-un material sau obiect multistrat multimaterial sînt stabilite limite de migrare specifice şi globale pentru straturile de plastic şi pentru materialul sau obiectul finit, care se aprobă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
Capitolul VI. Declaraţia de conformitate şi documentaţia
    31. La alte etape de comercializare decît cea de comerţ cu amănuntul, pentru materiale şi obiecte din plastic, produse din etape intermediare de fabricaţie, precum şi pentru substanţele destinate fabricaţiei materialelor şi obiectelor respective, se pune la dispoziţie o declaraţie în scris, în conformitate cu capitolul V al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    32. Declaraţia scrisă prevăzută la punctul 31 al prezentului Regulament se eliberează de către agentul economic şi conţine informaţiile menţionate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    33. Declaraţia scrisă permite o identificare facilă a materialelor, obiectelor sau produselor din etape intermediare de fabricaţie sau a substanţelor pentru care s-a emis. Aceasta se reînnoieşte atunci cînd au loc schimbări substanţiale în compoziţie sau procesul de producţie care aduc schimbări în migrarea din materiale sau articole sau atunci cînd devin disponibile date ştiinţifice noi.
    34. Agentul economic pune la dispoziţia autorităţilor naţionale abilitate cu funcţii de supraveghere şi control documentaţia adecvată, care demonstrează că materialele şi obiectele, produsele din etape intermediare de fabricaţie a acestora, precum şi substanţele destinate fabricaţiei materialelor şi obiectelor respective respectă cerinţele prezentului Regulament.
    35. Documentaţia respectivă conţine condiţiile şi rezultatele testării, calcule, inclusiv modelare, alte analize şi probe ale siguranţei sau argumente care să demonstreze respectarea cerinţelor respective. Normele demonstrării experimentale a conformităţii se stabilesc în capitolul VII al prezentului Regulament.
Capitolul VII. Conformitate
    36. Pentru verificarea conformităţii, valorile de migrare specifice se exprimă în mg/kg, aplicînd raportul real suprafaţă/volum în utilizarea reală sau prevăzută.
    37. Pentru valoarea migrării ce se exprimă în mg/kg, aplicînd un raport suprafaţă/volum de 6 dm2 per kg de aliment sînt:
    a) recipientele şi alte obiecte, conţinînd sau destinate să conţină mai puţin de 500 mililitri sau grame sau peste 10 litri;
    b) materialele şi obiectele pentru care, din cauza formei, este impracticabil să se estimeze relaţia între suprafaţa acestor materiale sau obiecte şi cantitatea de aliment care intră în contact cu ele;
    c) foile şi peliculele care nu au intrat încă în contact cu alimentele;
    d) foile şi peliculele care conţin mai puţin de 500 de mililitri sau grame sau mai mult de 10 litri.
    38. Prevederile punctului 37 al prezentului Regulament nu se aplică materialelor şi obiectelor din plastic destinate să fie aduse în contact sau care sînt deja în contact cu alimentele pentru sugari şi copii mici, pentru care se aplică normativele specificate la punctul 19 al prezentului Regulament.
    39. Prin derogare de la punctual 37 al prezentului Regulament, pentru capace, garnituri de etanşare, chituri şi alte obiecte similare de etanşare, valoarea migrării specifice se exprimă în:
    a) mg/kg, utilizînd conţinutul real al recipientului pentru care este destinată etanşarea sau în mg/dm2 , aplicînd suprafaţa totală de contact a articolului de etanşare şi a recipientului etanşat dacă se cunoaşte utilizarea de destinaţie a obiectului, ţinînd cont, în acelaşi timp, de dispoziţiile punctului 37 al prezentului Regulament;
    b) mg/obiect, dacă nu se cunoaşte utilizarea de destinaţie a obiectului.
    40. Pentru capace, garnituri de etanşare, chituri şi alte obiecte similare de etanşare, valoarea de migrare globală se exprimă în:
    a) mg/dm2, aplicînd suprafaţa totală de contact dintre obiectul de etanşare şi recipientul etanşat, dacă se cunoaşte utilizarea de destinaţie a obiectului;
    b) mg/obiect, dacă nu se cunoaşte utilizarea de destinaţie a obiectului.
    41. Pentru materialele şi obiectele deja în contact cu alimente, verificarea conformităţii cu limitele de migrare specifice se realizează în conformitate cu normele stabilite în punctul 1 anexa nr.5 la prezentul Regulament
    42. Pentru materialele şi obiectele care nu se află încă în contact cu alimente, verificarea conformităţii cu limitele de migrare specifice se realizează pe alimente sau simulanţi alimentari stabiliţi în anexa nr.3 la prezentul Regulament, în conformitate cu normele stabilite în punctul 2 subpunctul 2.1. din anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    43. Pentru materialele şi obiectele care nu se află încă în contact cu alimente, detectarea conformităţii cu limita de migrare specifică se poate realiza prin aplicarea abordărilor de detectare în conformitate cu normele stabilite în punctul 2 subpunctul 2.2. din anexa nr.5 la prezentul Regulament. Dacă un material sau un obiect nu respectă limitele de migrare în abordarea de detectare, o concluzie de neconformitate trebuie să fie confirmată prin verificarea conformităţii, potrivit punctului 39 al prezentului Regulament.
    44. Pentru materialele şi obiectele care nu se află încă în contact cu alimente, verificarea conformităţii cu limita de migrare globală se realizează pe simulanţi alimentari A, B, C, D1 şi D2 stabiliţi în anexa nr.3 la prezentul Regulament, în conformitate cu normele stabilite în punctul 3, subpunctul 3.1. anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    45. Pentru materialele şi obiectele care nu se află încă în contact cu alimente, detectarea conformităţii cu limita de migrare globală se poate realiza prin aplicarea abordărilor de detectare în conformitate cu normele stabilite în puctul 3 subpunctul 3.4. anexa nr.5 la prezentul Regulament. Dacă un material sau un obiect nu respectă limita de migrare în abordarea de detectare, o concluzie de nonconformitate trebuie să fie confirmată prin verificarea conformităţii, potrivit punctului 44 al prezentului Regulament.
    46. Rezultatele testării de migrare specifică obţinute pe aliment prevalează asupra rezultatelor obţinute pe simulanţi alimentari. Rezultatele testării de migrare specifică obţinute pe simulant alimentar prevalează asupra rezultatelor obţinute prin abordări de detectare.
    47. Înainte de a se compara rezultatele testărilor de migrare specifică şi globală cu limitele de migrare, se aplică factorii de corecţie de la punctul 4 anexa nr.5 la prezentul Regulament, în conformitate cu normele stabilite în capitolul respectiv.
    48. Conformitatea cu punctul 5 al Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 a substanţelor menţionate la punctul 10 litera a) şi la punctul 21 din prezentul Regulament care nu sînt cuprinse prin includerea în anexa nr.1 la prezentul Regulament se evaluează în conformitate cu principiile ştiinţifice recunoscute la nivel internaţional privind evaluarea riscului.
    49.Simulanţii alimentari care urmează a fi utilizaţi la testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din plastic destinate să fie aduse în contact cu un singur aliment sau cu grupe specifice de alimente se stabilesc în punctul 3 anexa nr.3 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6