*OMF149/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  347728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 149
din  22.11.2010
cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind
modul de asigurare a riscului de audit
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 860
    Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Se aprobă Indicaţiile metodice privind modul de asigurare a riscului de audit (conform anexei).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                       Veaceslav  NEGRUŢA

    Nr. 149. Chişinău, 22 noiembrie 2010.

Aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor
nr. 149 din 22.11.2010
INDICAŢII METODICE
privind modul  de asigurare a riscului de audit
Secţiunea I
Dispoziţii  generale
    1. Indicaţiile metodice privind modul de asigurare a riscului de audit (în continuare – Indicaţii metodice)  se extind asupra societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali care desfăşoară activitate de audit pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. Obiectivul prezentelor Indicaţii metodice constă în reglementarea modului de:
    a) asigurare a riscului de audit în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), cu modificările şi completările ulterioare;
    b) plasare a provizioanelor constituite în active cu lichiditate înaltă;
    c) reflectare în contabilitate a consumurilor aferente asigurării riscului de audit şi de constituire a provizioanelor aferente riscului de audit.
Secţiunea a II-a
Scopul şi modul de asigurare a riscului de audit
    3. Scopul asigurării riscului de audit constă în asigurarea răspunderii societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual pentru prejudiciul cauzat entităţii auditate, solicitantului de audit în urma exprimării de către auditor a unei opinii de audit necorespunzătoare în cazul în care rapoartele financiare conţin denaturări semnificative.
    4. Răspunderea societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual faţă de entitatea auditată, solicitantul de audit începe să curgă din momentul semnării raportului de audit şi se extinde pe întregul termen general de prescripţie extinctivă, stabilit de Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art. 661).
    5. Apariţia obligaţiei societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual de a recupera prejudiciul material adus entităţii auditate, solicitantului de audit prin exprimarea unei opinii de audit necorespunzătoare generează necesitatea utilizării provizioanelor constituite în acest scop sau îndeplinirea de către asigurător a obligaţiilor sale conform prevederilor contractului de asigurare a riscului de audit.
    Data apariţiei obligaţiei este reglementată de prevederile Codului civil.
    6. Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual determină de sine stătător modul de asigurare a riscului de audit care poate fi efectuat prin:
    a) încheierea cu asigurător a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională conform prevederilor Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări şi/sau;
    b) constituirea provizioanelor, a căror mărime minimă  va fi de 15% din venitul vînzărilor al anului de gestiune aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau  rapoartelor financiare anuale consolidate.
    7. Politica de control al calităţii lucrărilor de audit a societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual trebuie să includă:
    a) în cazul asigurării riscului de audit prin încheierea contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională – modul şi condiţiile de asigurare a contractelor de audit;
    b) în cazul constituirii provizioanelor privind asigurarea riscului de audit - procedurile de verificare privind formarea şi utilizarea acestora.
Secţiunea a III-a
 Asigurarea riscului de audit prin încheierea contractelor
de asigurare de răspundere civilă profesională

    8. În cazul efectuării asigurării riscului de audit conform prevederilor punctului 6 lit.a) al prezentelor Indicaţii metodice, obiectul de asigurare este contractul de audit semnat de societatea de audit, auditorul întreprinzător individual cu entitatea auditată, solicitantul de audit.
    9. Contractul de asigurare a riscului de audit se încheie nu mai tîrziu de data semnării raportului de audit de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, în scris, cu asigurătorul şi, pe lîngă cerinţele stabilite de legislaţia civilă şi în domeniul asigurărilor în vigoare, va conţine clauza referitor la responsabilitatea asigurătorului pe durata termenului de prescripţie extinctivă conform prevederilor Codului civil.
    10. În cazul asigurării riscului de audit la asigurător, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, nu va efectua auditul rapoartelor financiare la asigurător trei ani pînă şi trei ani după anul încheierii contractului de asigurare.
Secţiunea a IV-a
 Asigurarea riscului de audit prin constituirea
 provizioanelor

    11. Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual constituie provizioane pentru asigurarea riscului de audit trimestrial/anual sau la momentul constatării venitului vînzărilor aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau  rapoartelor financiare anuale consolidate.
    12. Ca bază pentru constituirea provizioanelor pentru asigurarea riscului de audit se ia venitul vînzărilor, aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau  rapoartelor financiare anuale consolidate.
    13. Mărimea minimă a provizioanelor constituite pentru perioada de gestiune va fi de 15% din venitul vînzărilor al anului de gestiune, aferent auditului rapoartelor financiare anuale şi/sau rapoartelor financiare anuale consolidate.
    14. Sumele provizioanelor constituite se vor plasa în active cu lichiditate înaltă care să asigure accesibilitatea lor în orice moment. Prin plasarea provizioanelor se înţeleg categoriile de active admise să reprezinte sumele provizioanelor constituite de către societatea de audit, auditorul întreprinzător individual în conformitate cu prevederile punctului 6 lit.b) al prezentelor  Indicaţii metodice.
    15. Provizioanele constituite pot fi plasate în următoarele categorii de active cu lichiditate înaltă:
    a) depozite bancare;
    b) valori mobiliare emise de stat;
    c) disponibilităţi în conturi bancare curente, cu destinaţie specială.
    16. Sumele provizioanelor constituite se vor utiliza la stingerea obligaţiei privind recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii auditate, solicitantului de audit în urma exprimării unei opinii de audit necorespunzătoare privind auditul rapoartelor financiare anuale şi/sau rapoartelor financiare anuale consolidate, în urma recunoaşterii reclamaţiei înaintate de entitatea auditată, solicitantul de audit sau hotărîrii instanţei de judecată.
    17. Se interzice utilizarea provizioanelor în alte scopuri decît cele prevăzute de punctul 16 al prezentelor Indicaţii metodice.
Secţiunea a V-a
Contabilitatea cheltuielilor aferente contractelor de asigurare
şi a provizioanelor aferente
riscului de audit
    18. Politica de contabilitate a societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual va conţine prevederi privind:
    a) modul de asigurare a riscului de audit;
    b) modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor aferente contractului de asigurare a riscului de audit; şi/sau
    c) mărimea, modul şi periodicitatea de constituire a provizioanelor pentru asigurarea riscului de audit, modul  de utilizare a acestora şi de reflectare în contabilitate.
    19. În contabilitate, suma primei de asigurare calculate se va reflecta în debitul conturilor de evidenţă a consumurilor şi creditul conturilor de datorii. Suma primei de asigurare achitate asigurătorului se va contabiliza în debitul conturilor de datorii şi creditul conturilor de evidenţă a mijloacelor băneşti.
    20. Evidenţa analitică a consumurilor legate de achitarea primei de asigurare se ţine pe fiecare contract de audit asigurat.
    21. În contabilitate, la momentul formării provizioanelor, suma provizioanelor calculate pentru asigurarea riscului de audit se va reflecta în debitul conturilor de evidenţă a consumurilor şi creditul contului de evidenţă a provizioanelor.
    În cazul apariţiei pe parcursul perioadei de gestiune a obligaţiei privind recuperarea prejudiciului material în baza recunoaşterii sumei reclamaţiei entităţii auditate, solicitantului de audit sau hotărîrii instanţei de judecată, stingerea datoriilor apărute se va reflecta în debitul contului de evidenţă a provizioanelor şi creditul contului altor datorii pe termen scurt. Achitarea prejudiciului material sau sumei reclamaţiei se va reflecta în debitul contului de evidenţă a altor datorii pe termen scurt şi creditul conturilor de evidenţă a mijloacelor băneşti.
    La finele perioadei de gestiune provizioanele calculate se trec în contul altor datorii pe termen lung calculate.
    22. În cazul apariţiei obligaţiei recuperării prejudiciului material în baza recunoaşterii sumei reclamaţiei entităţii auditate, solicitantului de audit sau hotărîrii instanţei de judecată după perioada de gestiune în care a avut loc constituirea provizioanelor, stingerea datoriilor apărute se va reflecta în debitul contului de evidenţă a altor datorii pe termen lung calculate şi creditul contului altor datorii pe termen scurt. Achitarea prejudiciului material sau sumei reclamaţiei se va reflecta în debitul contului de evidenţă a altor datorii pe termen scurt şi creditul conturilor de evidenţă a mijloacelor băneşti.
    23. Evidenţa analitică a provizioanelor constituite se va ţine pentru fiecare contract de audit încheiat de societatea de audit, auditorul întreprinzător individual cu entitatea auditată, solicitantul de audit şi fiecare perioadă de gestiune.
    24. În cazul în care suma provizioanelor  pentru asigurarea riscului de audit nu va fi utilizată, aceasta se va deconta la venituri după expirarea termenului de prescripţie extinctivă conform prevederilor Codului civil.
    Termenul de prescripţie extinctivă se calculează de la data semnării raportului de audit.
     25. În cazul excedentului sumei prejudiciului material sau reclamaţiei asupra sumei provizioanelor constituite, suma excedentului se va reflecta ca alte cheltuieli operaţionale.