HGM280/2013
ID intern unic:  347873
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  24.04.2013
cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului
Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay)
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 358
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486
    HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, textul „Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” și textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474   În temeiul art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), art. 6 şi 10 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780), şi Hotărîrii Guvernului nr. 329 din 28 mai 2012 „Cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 369), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) (în continuare – Serviciul MPay) reprezintă un mecanism unic de achitare  a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.
    [Pct.1 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    [Pct.1 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371]
    2. Se desemnează Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică în calitate de posesor al Serviciului MPay.
    [Pct.2 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va asigura administrarea, mentenanța și suportul tehnic al Serviciului MPay.
    [Pct.3 în redacţia HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Pct.3 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    4. Pe lîngă entităţile menţionate la pct. 2 şi 3 din prezenta hotărîre, în calitate de participanţi la Serviciul MPay apar prestatorii de servicii, inclusiv prestatorii de servicii publice, prestatorii de servicii de plată, plătitorii, precum şi alte persoane fizice sau juridice prevăzute de prezenta hotărîre.
    5. Informaţia necesară pentru încasarea mijloacelor băneşti şi calcularea costului serviciilor, mărimii impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, în cadrul Serviciului MPay, este responsabilitatea prestatorului de servicii publice, altui prestator de servicii sau a organului de stat competent în cazul calculării mărimii impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (în continuare – organ de stat competent).
    [Pct.5 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    6. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, ca prestatori de servicii publice cu plată sau organe de stat competente, sînt obligate, pînă la 1 decembrie 2018:
    [Pct.6 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Pct.6 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    1) să utilizeze Serviciul MPay pentru încasarea plăţilor de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăţilor pentru amenzi şi majorări de întîrziere (penalităţi) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    [Pct.6 subpct.1) modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    2) să elaboreze, să coordoneze cu Cancelaria de Stat planuri anuale de integrare a serviciilor publice cu plată, sistemelor informaţionale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăţilor pentru amenzi şi majorări de întîrziere (penalităţi) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în Serviciul MPay şi să semneze acorduri cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat conform pct. 20 subpct. 1) din prezenta hotărîre;
    [Pct.6 subpct.2) modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    3) să presteze serviciile publice cu plată sau organe de stat competente către persoanele fizice şi juridice fără condiţionarea intrării banilor în conturile lor, după primirea notificării de la Serviciul MPay privind efectuarea completă a plăţii.
    4) să considere achitate impozitele, taxele, amenzile şi majorările de întîrziere (penalităţi) şi alte plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor stabilite pentru persoanele fizice şi juridice în momentul imediat următor efectuării plăţii acestora de către plătitor, fapt comunicat organului de stat competent de către Serviciul MPay printr-o notificare privind efectuarea completă a plăţii, dacă legea nu prevede altfel;
    [Pct.6 subpct.4) introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    5) să întreprindă toate măsurile legale ce se impun referitor la rezilierea contractelor privind prestarea serviciilor de plată încheiate pe termen nedeterminat, altele decît cele indicate la pct. 20 subpct. 2);
    [Pct.6 subpct.5) introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    6) să planifice resursele financiare necesare integrării cu Serviciul MPay a sistemelor informatice (inclusiv crearea acestora) destinate achitării serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”;
    [Pct.6 subpct.6) introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    7. Prevederile pct. 6 se aplică în partea ce nu contravine angajamentelor deja asumate privind plăţile pentru serviciile publice, colectarea impozitelor, taxelor şi încasarea plăţilor pentru amenzi, majorări de întîrziere (penalităţi) şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, cu condiţia că, după expirarea termenelor, angajamentele respective nu vor fi prelungite şi nici nu vor fi încheiate altele noi.
    [Pct.7 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    8. Alte autorităţi publice decît cele menţionate la pct. 6, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice locale, întreprinderile de stat şi municipale, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public precum şi persoanele fizice şi juridice de drept privat, pot folosi, în condiţiile prezentei hotărîri, Serviciul MPay.
    [Pct.8 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    9. Prestatorii de servicii de plată, precum şi persoanele fizice şi juridice de drept privat (menţionate în pct. 8) pot solicita Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică încheierea unui contract privind prestarea de servicii, conform Contractelor-tip aprobate de Cancelaria de Stat în condiţiile prezentei hotărîri şi altor acte normative. Contractele-tip au scopul de a asigura tratamentul egal al prestatorilor de servicii de plată, persoanelor fizice şi juridice de drept privat (menţionate în pct. 8) şi respectarea particularităţilor  diferitor instrumente de plată.
    [Pct.9 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    10. În cadrul Serviciului MPay, plătitorul persoană fizică sau juridică decide asupra instrumentului de plată utilizat, din cele disponibile în Serviciul MPay.
    11. În cazul utilizării cardurilor bancare, Serviciul MPay va identifica banca acceptantă prin care se va efectua tranzacţia, după cum urmează:
    1) Serviciul MPay va propune plătitorului să specifice banca emitentă a cardului bancar şi va direcţiona plata către banca acceptantă ce deserveşte banca emitentă, în baza informaţiilor furnizate de băncile acceptante;
    2) în cazul în care banca emitentă a cardului bancar nu a putut fi identificată conform subpct. 1) al prezentului punct, Serviciul MPay va distribui egal tranzacţiile între băncile acceptante participante la Serviciul MPay.
     [Pct.12 abrogat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
    13. Se învesteşte Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică cu dreptul de a încasa mijloacele financiare în condiţiile prezentei hotărîri, cu utilizarea acestora conform necesităţilor ca mijloace speciale, conform unui Regulament aprobat de Guvern.
    14. Cheltuielile aferente Serviciului MPay includ:
    1) comisioane egale pentru toţi prestatorii de servicii de plată în cazul plăților efectuate de o persoană fizică în favoarea bugetului public național, după cum urmează:
    a) 1% pentru fiecare factură achitată, nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei moldoveneşti – în cazul plăților în numerar și celor realizate prin internet banking;
    b) 1,5% din suma tranzacţiei – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în Republica Moldova sau 2,2% – în cazul plăţilor cu cardurile de plată emise în afara Republicii Moldova. Aceste comisioane se aplică în cazul plăţilor cu cardurile de plată pînă la stabilirea noii cote procentuale conform legislației în domeniu;
    2) comisioane stabilite pe bază de acord (contract) în cazul plăților efectuate de o persoană fizică în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național;
    3) cheltuieli operaţionale, de administrare, mentenanță și suport tehnic al Serviciului MPay.
    [Pct.14 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
   
[Pct.14 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
   
15. Modalitatea de acoperire a cheltuielilor aferente Serviciului MPay este următoarea:
    1) în cazul plăţilor efectuate de o persoană fizică, destinate bugetelor componente ale bugetului public național, comisioanele menţionate la pct.14 subpct.1) din prezenta hotărîre sînt achitate în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul respectiv;
    2) în cazul plăţilor efectuate de o persoană fizică în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioanele și cheltuielile menţionate la pct.14 subpct.2) și 3) din prezenta hotărîre sînt achitate conform termenelor și condițiilor stabilite pe bază de acord (contract);
    3) în cazul plăţilor efectuate de o persoană juridică, comisioanele aferente plăţilor sînt achitate de plătitor (persoana juridică) conform tarifelor stabilite de prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată va informa în prealabil plătitorul despre cuantumul comisioanelor şi va percepe aceste comisioane direct de la plătitor, fără a le include în fluxurile financiare de debitări ale Serviciului MPay;
    4) în cazul plăţilor efectuate de o persoană juridică, cheltuielile menţionate la pct.14 subpct.3) din prezenta hotărîre sînt acoperite de plătitor.
    [Pct.15 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]   
    [Pct.15 modificat prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]  
   
16. Soluţionarea tuturor cazurilor de restituire a plăţilor ţine exclusiv de prestatorul de servicii sau organul de stat competent de gestionarea plăţilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    În cazul neprestării sau al prestării necorespunzătoare a serviciului de către prestatorul de servicii sau organul de stat competent, la solicitarea plătitorului, prestatorul de servicii sau organul de stat competent de gestionarea plăţilor va restitui plata.
    În cazul prestării parţiale a serviciului, la solicitarea plătitorului, prestatorul de servicii sau organul de stat competent de gestionarea plăţilor va restitui plata pentru serviciu proporţional volumului serviciului neprestat.
     [Pct.16 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
 
   161. Plăţile nedestinate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sau fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pot fi restituite după cum urmează:
    1) pentru persoanele juridice restituirea plăţilor se efectuează doar la conturi de plată;
    2) pentru persoanele fizice:
    a) plăţile care s-au efectuat fără numerar, cu excepţia cardurilor de plată, se restituie la un cont de plată indicat de plătitor;
    b) plăţile care s-au efectuat cu carduri de plată se restituie la contul deţinătorului de card utilizat la efectuarea plăţii sau la un orice alt cont de plată indicat de plătitor;
    c) plăţile efectuate în numerar se restituie, la discreţia plătitorului, fie în numerar, fie prin virament la un cont de plată indicat de plătitor;
    d) restituirea plăţilor poate fi efectuată de orice prestator de servicii de plată conectat la Serviciul MPay, ales la discreţia plătitorului;
    e) prestatorul de servicii de plată va restitui plata solicitantului serviciului în persoană sau reprezentantului său legal.
    [Pct.161 introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.01.16]
   
162. Prestatorul de servicii de plată va restitui plata nedestinată bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sau fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală după primirea confirmării de restituire a plăţii de la Serviciul MPay. Prestatorul de servicii cu plată va compensa suma restituită plătitorului prin intermediul Serviciului MPay. Serviciul MPay va confirma posibilitatea de restituire a plăţii doar în baza informaţiei recepţionate de la prestatorul de servicii cu plată.
    [Pct.162 introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.01.16]
   
163. Pentru operaţiunile de restituire persoanelor fizice a plăţii nedestinate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sau fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală sînt stabilite comisioane echivalente celor indicate în pct. 14 subpct. 1) şi 2) din prezenta hotărîre.
    [Pct.163 introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.01.16]
 
   164. Pentru operaţiunile de restituire persoanelor juridice a plăţii nedestinate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sau fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, comisioanele sînt stabilite de prestatorul de servicii de plată conform tarifelor acestuia. Comisioanele şi cheltuielile aferente platformei tehnologice menţionate la pct. 14 subpct. 2) vor fi acoperite în condiţiile punctului 165.
    [Pct.164  introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.01.16]
   
165. Cheltuielile de restituire a plăţii nedestinate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sau fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală sînt suportate după cum urmează:
    1) în cazul neprestării, prestării necorespunzătoare sau prestării parţiale a  serviciului, cheltuielile de restituire a plăţii sînt suportate de către prestatorul de servicii cu plată;
    2) în cazul neprestării serviciului pe motivul anulării prestării acestuia de către plătitor, cheltuielile de restituire a plăţii sînt suportate de plătitor.
    [Pct.165 introdus prin HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.01.16]
   
17. Conflictele de competenţă şi alte litigii dintre participanţii la Serviciul MPay vor fi soluţionate conform prezentei hotărîri şi procedurilor cuprinse în acordurile sau contractele respective, încheiate în baza Acordului-tip sau Contractelor-tip. Cu excepţia cazurilor cînd prezenta hotărîre, Acordul-tip sau Contractele-tip prevăd expres altfel, litigiile aferente modului şi/sau calităţii de prestare a serviciului public ori privind plata achitată pentru prestarea serviciului se soluţionează, respectiv, de prestatorii de servicii publice sau prestatorii de servicii de plată, în afara Serviciului MPay. Clauzele Acordului-tip sau Contractelor-tip sînt obligatorii, cu excepţia cazului cînd acestea prevăd expres că părţile pot conveni asupra clauzei respective.
    18. Ministerul Finanţelor:
    1) la solicitarea Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică, va asigura deschiderea conturilor bancare şi/sau a conturilor trezoreriale în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în vederea implementării proceselor Serviciului MPay;
    2) va asigura planificarea şi alocarea resurselor financiare necesare deservirii plăţilor şi întreţinerii Serviciului MPay;
    3) va încheia, în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică, contracte cu prestatorii de servicii de plată, persoanele fizice şi juridice de drept privat;
    4) va încheia cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică un acord privind partajarea responsabilităţilor în cadrul Serviciului MPay;
    5) în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi autorităţile administraţiei publice locale, va planifica mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărîre în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi va asigura plata acestora;
    6) în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică, va organiza activităţi de promovare a Serviciului MPay;
    7) va monitoriza respectarea prevederilor pct. 6 subpct. 5) şi nu va admite plata comisioanelor aferente contractelor încheiate între prestatorii de servicii publice şi prestatorii de servicii de plată pentru serviciile publice integrate cu serviciul MPay.
    [Pct.18 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
   
19. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică:
    1) va încheia acorduri privind prestarea serviciilor de plăţi, în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor şi taxelor, încasării plăţilor pentru amenzi, majorări de întîrziere (penalităţi) şi altor plăţi la bugetul public naţional, cu prestatorii de servicii cu plată şi organele de stat competente;
    2) va asigura măsurile necesare (inclusiv prin stabilirea, după necesitate, a drepturilor şi obligaţiilor în acorduri sau contracte) pentru funcţionarea eficientă a Serviciului MPay, pentru respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, securitatea, arhivarea, existenţa sistemului unic de referinţă, precum şi monitorizarea şi evaluarea performanţelor;
    3) va administra procesul de dezvoltare strategică şi continuă a Serviciului MPay;
    4) va asigura planificarea resurselor financiare necesare operării şi dezvoltării Serviciului MPay, în partea ce ţine de competenţa sa;
    5) va organiza activităţi de instruire şi schimb de experienţă privind promovarea Serviciului MPay.
    [Pct.19 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]
   
20. Cancelaria de Stat:
    1) va aproba, în termen de 3 luni de la data aprobării prezentei hotărîri, modelul Acordului-tip dintre Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică şi prestatorii de servicii cu plată sau organele de stat competente;
    2) va aproba, în termen de 3 luni de la data aprobării prezentei hotărîri, modelele Contractelor-tip dintre Ministerul Finanţelor, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică şi prestatorii de servicii de plată, persoanele fizice şi juridice de drept privat;
    3) va asigura, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentei hotărîri, revizuirea şi adoptarea cadrului normativ necesar pentru executarea prevederilor prezentei hotărîri;
    4) va exercita monitorizarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri.
    [Pct.20 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371; în vigoare 01.07.15]

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Nr. 280. Chişinău, 24 aprilie 2013.