HGM312/2013
ID intern unic:  348088
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 312
din  27.05.2013
cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2013 în
învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate
şi superior
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 381
    MODIFICAT
   
HG483 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.570

    În temeiul art. 40 alin.(11) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 1;
    Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat de învăţămînt de zi mediu de specialitate cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 2;
    Planul de înmatriculare în anul 2013 în instituţiile de stat la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic cu finanţare bugetară, conform anexei nr. 3;
    Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 în instituţiile de stat la studii superioare de masterat (ciclul II) cu finanţare bugetară, conform anexei  nr. 4;
    Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, în bază de contract, conform anexei nr. 5;
    Planul de înmatriculare în anul 2013 a cetăţenilor străini în instituţiile de stat la studii superioare de licenţă (ciclul I), în învăţămîntul superior medical şi farmaceutic şi la studii superioare de masterat (ciclul II), conform anexei nr. 6;
    Planul de înmatriculare în anul de studii 2013-2014 la studii postuniversitare de rezidenţiat şi secundariat clinic cu finanţare bugetară, conform anexei nr.7;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 8.
    2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, alte autorităţi publice care au în subordine instituţii de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
    înmatricularea la studii în limitele planurilor de înmatriculare cu finanţare bugetară şi pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, aprobate prin anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre, inclusiv:
cu respectarea încadrării stricte în limitele alocaţiilor bugetare, a mijloacelor speciale şi a numărului de unităţi de personal, aprobate în acest scop, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    promovarea în procesul de înmatriculare la studii a oportunităţilor egale în aspect gender;
    atribuirea locurilor cu finanţare bugetară în planurile de înmatriculare prevăzute în anexele nr.1-3 la prezenta hotărîre persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    prezentarea, în termen de pînă la 15 octombrie 2013, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a informaţiei privind înmatricularea la studii conform anexelor la prezenta hotărîre.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                           Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                    Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                            Andrei Usatîi
    Ministrul culturii                                                              Boris Focşa

    Nr. 312. Chişinău, 27 mai 2013.


    
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG483 din 03.07.13, MO141-144/05.07.13 art.570]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.312
din 27 mai 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 18 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1534), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la domeniul ocupaţional „Servicii”:
    poziţiile „11723 Cizmar – confecţioner încălţăminte la comandă”; „11725 Cizmar – confecţioner încălţăminte ortopedică”; „11727* Cizmar – reparator încălţăminte” se transferă la domeniul ocupaţional „Industria uşoară”, după poziţia „11460* Brodeză”;
    poziţia „12389* Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă)” se transferă la domeniul ocupaţional „Industria uşoară”, după poziţia „12263 Controlor materiale, articole şi şabloane”;
    la domeniul ocupaţional „Industria uşoară”, după poziţia „12393 Croitor materiale” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „12564 Cusător (în industria uşoară)”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 28 august 2001 „Cu privire la durata studiilor, titlurile şi calificările în învăţămîntul superior din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art.952), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în titlul hotărîrii, după cuvîntul „superior” se introduc cuvintele „şi în  învăţămîntul mediu de specialitate”;
    la punctul 1 din hotărîre, cuvintele „învăţămîntul superior de scurtă durată” se substituie prin cuvintele „învăţămîntul mediu de specialitate”;
    la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Învăţămîntului, în comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, alte ministere şi departamente interesate” se substituie prin cuvintele „Ministerul Educaţiei, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, alte ministere şi instituţii publice interesate”;
    anexa nr.2:
    în titlu, cuvintele „învăţămîntul superior de scurtă durată” se substituie prin cuvintele „învăţămîntul mediu de specialitate”;
    la poziţia 7, calificarea „Asistent social” se substituie prin calificarea „Lucrător social”;
    la poziţia 12, calificarea „Felcer”, cu durata studiilor de 3 ani, se substituie prin calificarea „Asistent medical inferior”, cu durata studiilor de 2 ani.