HGC318/2013
ID intern unic:  348161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 318
din  30.05.2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 388
    În conformitate cu prevederile  art.36 şi 73 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     1. Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226 – 229, art.1437), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, sintagmele „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei”;
     2)  la punctul 2, textul „(staţii şi garaje de maşini şi tractoare, arii de păstrare şi prelucrare a cerealelor, încăperi frigorifice pentru păstrarea fructelor şi legumelor, puncte de altoire a viţei de vie şi a pomilor fructiferi, sere, staţii de purificare a reziduurilor animaliere, depozite, ateliere de reparaţii, de prelucrare a materiei prime, ferme zootehnice etc.)” se substituie cu textul „(depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajări piscicole, instalaţii de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie)”;
    3) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Terenul aferent este compus din suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit obiectivele şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic, obiectivele privatizate sau supuse privatizării, obiectivele private, precum şi construcţiile nefinalizate.”;
    4) la punctul 4, ultimul alineat se exclude;
    5) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. În cazul amplasării mai multor construcţii pe un teren, determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor construcţiilor, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile, prevăzute de legislaţie.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra încăperilor într-o construcţie aparţine mai multor proprietari şi fiecare proprietar aparte întruneşte toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pentru a fi calificat drept Cumpărător, toţi proprietarii au dreptul de a cumpăra terenul aferent ca proprietate comună pe cote-părţi. Determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor încăperilor în construcţii, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile prevăzute de legislaţie. Preţul de vînzare a terenurilor se achită de către fiecare proprietar proporţional cotei lui din obiect.
    În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, modificările corespunzătoare se introduc în registrul bunurilor imobile în baza ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru terenurile aferente din domeniul privat al statului şi în baza deciziei primarului – pentru terenurile aferente din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.”;
    6) la punctul 7, alineatul trei se exclude;
    7) punctul 9:
     subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
     „1) schema terenului aferent şi planul geometric, elaborat în modul stabilit;”;
    subpuncul 2) va avea următorul  cuprins:
    „2) copia certificatului înregistrării de stat – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate  sau a paşaportului –  pentru persoanele fizice;”;
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei în cazul construcţiilor nefinalizate;”;
    subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) după caz, avizul autorităţii publice centrale în administrarea căreia se află terenul, şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul, şi/sau clădirile amplasate pe terenul supus formării;”;
    8) la punctul 11, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „La cerere, Cumpărătorul va anexa:
    1) planul geometric – patru exemplare, aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în modul stabilit de legislaţie;
    2) borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent solicitat spre cumpărare, eliberat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – patru exemplare;
    3) copia certificatului înregistrării de stat – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate sau a paşaportului – pentru persoanele fizice;
    4) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registrul dreptului de proprietate asupra bunului;
    5) după caz, avizul autorităţii publice centrale în administrarea căreia se află terenul, şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul, şi/sau clădirile amplasate pe terenul supus formării;
    6) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei – în cazul construcţiilor nefinalizate;
    7) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz.”;
    9) la punctul 14:
     subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) schema terenului aferent, elaborată de serviciile specializate ale autorităţilor administraţiei publice locale sau de întreprinderile licenţiate în domeniul urbanismului şi planul geometric elaborat în modul stabilit;”;
    subpuncul 2) va avea următorul  cuprins:
    „2) copia certificatului înregistrării de stat – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a paşaportului –pentru persoanele fizice;”;
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei în cazul construcţiilor nefinalizate;”;
    10) la punctul 21, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) coeficientul stabilit în anexa la Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului:
    la pct.3 – pentru terenurile utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate;
    la pct.4 –  pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor.”;
    11) din anexa nr. 2 Nota se exclude;
    12) anexa nr. 3:
    compartimentul II punctul 4:
    la alineatele unu şi doi, cuvintele „80 la sută din” se exclud;
    alineatul trei se exclude;
    din Note, punctul 2 se exclude.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.320 din 20 martie 1998 „Cu privire la urgentarea procesului de privatizare a terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.40-41, art.310).

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 318. Chişinău, 30 mai 2013.