HGO321/2013
ID intern unic:  348166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 321
din  30.05.2013
cu privire la  aprobarea concesionării activelor
Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
şi a condiţiilor concesionării acestora
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 391
    În temeiul art.11 lit. b) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(1) lit.  b) şi e), art. 12 alin.(3) din  Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.438 din 19 iunie 2012 „Cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.126-129, art.466), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Concesionarea activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi terenul aferent acestora;
    Condiţiile concesionării activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, conform anexei nr. 1;
    Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului, conform anexei nr.2.
    2. Ministerul Economiei va asigura buna desfăşurare a procedurii de selectare a concesionarului prin concurs închis în conformitate cu Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului aprobate, precum şi în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012  „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”.
    3. Autoritatea administrativă centrală, care exercită în numele Guvernului funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, va încheia contractul de concesiune şi va monitoriza executarea prevederilor acestuia.
    4. Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, va asigura menţinerea nivelului taxelor aeronautice pentru perioada contractului de concesiune nu mai mic decît cel valabil la data semnării contractului de concesiune, iar mărimea acestora va asigura rambursarea investiţiilor prevăzute de contract.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei cadastrului bunurilor imobile, şi va asigura înregistrarea modernizărilor aduse obiectului concesiunii (bunuri imobile) în Registrul bunurilor imobile, ca proprietate publică a statului.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 321. Chişinău, 30 mai 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2