DPO667/2013
ID intern unic:  348219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 667
din  11.06.2013
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Publicat : 14.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 125-129     art Nr : 414
    În temeiul art. 88 lit. d) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 93 alin. (5) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a comisiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, după cum urmează:
    Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei
şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

    ANDRIEŞ Serafim           - director al Institutului de Pedologie, Agrochimie
                                               şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, academician
    ANDRONATI Nicolae    - cercetător ştiinţific principal la Institutul de
                                               Energetică,academician
    BILEŢCHI Nicolae          - consultant ştiinţific la Institutul de Filologie, membru
                                               corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    BOLOGA Mircea             - şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată,
                                                academician
    CATERENIUC Ilia           - prorector adjunct al Universităţii de Stat
                                               de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,
                                               doctor habilitat, profesor universitar
    COTELNIC Ala               - prim-prorector al Academiei de Studii Economice
                                               a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
    GHILAN Raisa                 - şef adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt,
                                               cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor
    GONŢA Gheorghe           - decan interimar la Universitatea Pedagogică de Stat
                                                „Ion Creangă”, doctor habilitat, profesor universitar
    GUŢU Viorel                    - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    HANDRABURA Loretta  - viceministru al educaţiei, doctor, conferenţiar
                                                universitar
    HOTINEANU Vladimir    -  şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                                şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, membru corespon-
                                                dent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor
                                                 habilitat, profesor universitar
    MELNIC Violeta               - consultant principal în Direcţia generală legislaţie a
                                                Ministerului Justiţiei
    MOLDOVAN
    -BATRÂNAC
    Viorelia                              - vicerector al Universităţii Libere Internaţionale din
                                               Moldova, doctor, conferenţiar universitar
    REVENCO Mihail            - prorector al Universităţii de Stat din Moldova,
                                               membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
                                               Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
    RUSNAC Gheorghe         - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                                academician
    SOBOR Ion                      - secretar ştiinţific al Senatului Universităţii Tehnice a
                                               Moldovei, doctor, profesor universitar
Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico
-didactic a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

    BOLUN Ion                     - profesor la Academia de Studii Economice a
                                               Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
    BUGAIAN Larisa             - prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei,
                                               doctor habilitat, profesor universitar
    CIMPOI Mihai                 - cercetător ştiinţific principal la Institutul de
                                               Filologie, academician
    DICUSAR Alexandru        - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei
    DRAGNEV Demir            - consultant ştiinţific la Institutul de Istorie, Stat
                                               şi Drept, membru corespondent al Academiei
                                               de Ştiinţe a Moldovei
    FURDUI Teodor               - şef de laborator la Institutul de Fiziologie şi
                                               Sanocreatologie, academician
    GAGIM Ion                       - decan la Universitatea de Stat „Alecu Russo”
                                                din Bălţi, doctor habilitat, profesor universitar
    GAINDRIC Constantin     - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe
                                               a Moldovei
    GHIDIRIM Gheorghe       - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                               şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, academician
    MICU Vasile                     - şef de laborator la Institutul de Fitotehnie
                                               „Porumbeni”, academician
    PERJAN Andrei                - decan la Universitatea de Stat din Moldova, doctor
                                               habilitat, conferenţiar universitar
    POPOVICI Mihai              - director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice
                                               Institutul de Cardiologie, academician
    RACU Igor                       - prorector al Universităţii Pedagogice de Stat
                                               „Ion Creangă”, doctor habilitat, profesor universitar
    ROŞCA Alexandru            - consultant ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice
                                                şi Politice, academician
    TÎRŢĂU Svetlana              - decan la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
                                                doctor, conferenţiar universitar
    ŢURCAN Serghei            - secretar ştiinţific al Senatului Universităţii Libere
                                               Internaţionale din Moldova, doctor, conferenţiar
                                               universitar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 667-VII. Chişinău, 11 iunie 2013.