HGM414/2013
ID intern unic:  348430
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 414
din  21.06.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea
investiţiilor în societăţile comerciale cu capital public
sau public-privat
Publicat : 25.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 135     art Nr : 490
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351

    NOTĂ:
    în Regulament pe tot parcursul textului, cuvintele „Comisia de concurs”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Comisia”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351    În temeiul art.19 alin.(3) al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea asigurării reglementării atragerii de investiţii private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind atragerea investiţiilor în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (se anexează).
    2. Se abrogă  Hotărîrea Guvernului nr.1458 din 12 noiembrie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea investitorilor pentru fondarea întreprinderilor noi sau pentru majorarea capitalului social al celor existente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1594) .

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 414. Chişinău, 21 iunie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.414
din 21 iunie 2013

REGULAMENTUL
privind atragerea investiţiilor în societăţile
comerciale cu capital public sau public-privat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind atragerea investiţiilor în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (în continuare – Regulament) stabileşte modul de atragere a investiţiilor private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat şi de selectare a investitorilor privaţi.
    2. Atragerea investiţiilor private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat poate fi efectuată prin:
    a) fondarea, în comun cu investitorii privaţi, a societăţilor comerciale cu capital public-privat;
    b) plasarea, cu participarea investitorilor privaţi, a acţiunilor emisiunii suplimentare de acţiuni;
    c) desfăşurarea, cu participarea investitorilor privaţi, a emisiunii obligaţiunilor societăţii pe acţiuni.
    3. Atragerea investiţiilor pentru fondarea sau dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat se efectuează în baza unui studiu de fezabilitate care va demonstra oportunitatea iniţierii atragerii investiţiilor şi va include justificarea economică şi tehnologică, caracteristicile principale, cum ar fi: volumul minim de investiţii necesare, proporţiile, forma acestora şi alte cerinţe specifice ce se referă la emisiunea valorilor mobiliare. Studiul de fezabilitate va fi aprobat de autoritatea publică centrală în coordonare cu Agenţia Proprietăţii Publice sau de autoritatea administraţiei publice locale.
    4. Iniţiatori ai fondării societăţilor comerciale noi cu capital public-privat pot fi autorităţile publice centrale sau locale.
    Iniţiatori ai atragerii de investiţii prin plasarea acţiunilor emisiunii suplimentare sau desfăşurarea emisiunii obligaţiunilor în societăţile pe acţiuni cu capital public sau public-privat pot fi consiliile societăţilor comerciale, precum şi autorităţile publice centrale sau locale, pentru societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar public.
    [Pct.4 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    5. În calitate de investitori pot fi:
    a) persoane fizice şi juridice, rezidenţi ai Republicii Moldova;
    b) persoane juridice străine cu capital integral privat, cetăţenii străini şi apatrizii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b) ale prezentului punct.
    6. La atragerea investiţiilor private pentru fondarea societăţilor comerciale cu capital public-privat sau prin emisiune închisă a acţiunilor sau a obligaţiunilor convertibile în acţiuni, investitorii privaţi se vor selecta prin concurs.
    7. Atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat, precum şi selectarea investitorilor se efectuează pe principiile egalităţii de tratament, imparţialităţii, nediscriminării, asigurării concurenţei, eficienţei, legalităţii şi transparenţei.
    8. Competenţele de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru selectarea investitorilor privaţi şi de stabilire a modalităţii de atragere a investiţiilor private în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat sînt exercitate de Comisia de atragere a investiţiilor private (în continuare – Comisia), care va fi instituită de Guvern la propunerea autorităţii administraţiei publice centrale, care exercită sau va exercita funcţiile de acţionar.
    [Pct.8 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
   
81. În scopul desfăşurării concursului de atragere a investiţiilor pentru fondarea sau dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public de stat sau public de stat şi privat,  Guvernul, la propunerea autorităţii administraţiei publice centrale, care exercită sau va exercita funcţiile de acţionar, va  institui Comisia, în care vor fi incluşi  trei reprezentanţi ai autorităţii respective şi cîte un reprezentant al Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Agenţiei Proprietăţii Publice, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi experţi independenţi, cu vot consultativ.
    [Pct.81 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    82. Pentru desfăşurarea concursului de atragere a investiţiilor pentru fondarea sau dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public al unităţii administrativ-teritoriale sau public şi privat, autoritatea administraţiei publice locale instituie, prin decizie, Comisia, în componenţa căreia se includ patru reprezentanţi ai autorităţii publice locale respective şi cîte un  reprezentant al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi al Serviciului Fiscal de Stat, precum şi experţi independenţi, cu vot consultativ.
    [Pct.82 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.82 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    83. Preşedintele şi secretarul Comisiei sînt desemnaţi din reprezentanţii autorităţii publice care a instituit Comisia. Secretarul este membru al Comisiei, fără drept de vot.
    [Pct.83 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    9. Deciziile Comisiei, consemnate în procese-verbale, vor fi promovate de autoritatea administraţiei publice respectivă spre aprobare (adoptare) în cadrul organelor de conducere ale societăţii pe acţiuni respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.9 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    10. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor ei. Deciziile Comisiei se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi.
    În caz de necesitate, la şedinţele Comisiei pot fi invitaţi experţi independenţi/profesionişti, cu vot consultativ.
II. PROCEDURA DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR
PRIVATE
PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢILOR
COMERCIALE CU CAPITAL PUBLIC SAU PUBLIC-PRIVAT

    11. Condiţiile privind volumul minim al investiţiilor, proporţiile, forma acestora şi alte cerinţe specifice se stabilesc de către Comisia în baza studiului de fezabilitate şi a caietului de sarcini care se elaborează de autoritatea publică centrală/locală interesată.
    12. La atragerea investiţiilor prin fondarea, în comun cu investitorii privaţi, a societăţilor comerciale cu capital public-privat, Comisia va stabili:
    a) volumul/proporţia şi forma investiţiilor private şi a celor publice;
    b) autoritatea publică centrală/locală care va exercita funcţiile de fondator al societăţii;
    c) numărul maxim de fondatori ai societăţii, după caz.
    13. La atragerea investiţiilor private prin plasarea, cu participarea investitorilor privaţi, a acţiunilor emisiunii suplimentare sau desfăşurarea emisiunii obligaţiunilor societăţilor pe acţiuni cu capital public sau public-privat, Comisia va stabili:
    a) volumul minim şi forma investiţiilor necesare pentru dezvoltarea societăţii pe acţiuni;
    b) numărul şi tipul valorilor mobiliare din emisiunea respectivă;
    c) termenul final de plasare a valorilor mobiliare din emisiunea respectivă;
    d) modul şi termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al acţionarilor societăţii la emisiunea valorilor mobiliare;
    e) costul plasării valorilor mobiliare a emisiunii suplimentare;
    f) modul de emisiune a valorilor mobiliare.
    14. În cazul atragerii investiţiilor private prin emisiune de obligaţiuni, suplimentar celor enumerare în pct.13 din prezentul Regulament, Comisia va stabili:
    a) modul de asigurare a obligaţiunilor;
    b) dobînda conferită unei obligaţiuni, modul şi termenul de achitare a acesteia;
    c) termenul de circulaţie (stingere) a obligaţiunilor;
    d) modul de achiziţionare şi răscumpărare a obligaţiunilor pînă la expirarea termenului de circulaţie sau de convertire a acestora.
    15. Modul de emisiune a valorilor mobiliare se stabileşte de Comisia şi poate fi efectuată prin intermediul ofertei publice pe piaţa primară (emisiunea publică) sau fără oferta publică (emisiunea închisă).
    16. Termenul final de încheiere a plasamentului se va stabili de către Comisia, în conformitate cu legislaţia şi nu va depăşi un an de la data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare de către adunarea generală a acţionarilor societăţii pe acţiuni, în cazul în care legislaţia nu prevede altfel.
    17. Termenul de realizare a dreptului acţionarilor de preempţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează se va stabili de Comisia, dar nu va fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acţionari a scrisorilor privind plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică, ori de la data adoptării hotărîrii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora.
    Termenul de realizare a dreptului de preemţiune nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor vor participa 100% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi/sau toţi acţionarii se vor subscrie la valorile mobiliare de clasa respectivă proporţional cotei deţinute în capitalul social şi/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societăţii prin fuziune.
    18. Costul plasării valorilor mobiliare de aceeaşi clasă a emisiunii suplimentare se va stabili de Comisia, dar nu va fi mai mic decît valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
    19. Comisia va stabili modul de asigurare a obligaţiunilor şi dobînzii aferente, care poate fi realizată prin gajarea bunurilor societăţii comerciale respective şi/sau bunurilor persoanelor terţe şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune şi/sau prin poliţa de asigurare, în cazurile prevăzute de legislaţie.
III. MODUL DE SELECTARE A INVESTITORILOR PRIVAŢI
    20. În procesul organizării şi desfăşurării concursurilor privind selectarea investitorilor privaţi Comisia are următoarele atribuţii de bază:
    a) aprobarea comunicatului informativ;
    b) aprobarea caietelor de sarcini, după caz;
    c) stabilirea condiţiilor specifice şi termenelor de desfăşurare a concursului;
    d) punerea la dispoziţia participanţilor la concurs a informaţiei respective;
    e) nominalizarea persoanelor responsabile de familiarizarea participanţilor cu materialele aferente concursului, recepţionarea, înregistrarea ofertelor şi păstrarea documentaţiei de concurs;
    [Pct.20 lit.e) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    f) examinarea ofertelor, desfăşurarea concursului, desemnarea cîştigătorilor sau declararea nulă a concursului şi întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    g) negocierea volumului/proporţiilor şi forma investiţiilor pentru dezvoltarea societăţii comerciale;
    h) aprobarea proiectului acordului, în cazul în care ofertantul(ţii) cîştigător(i) îşi  asumă obligaţii suplimentare;
    [Pct.20 lit.h) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    i) informarea participanţilor la concurs despre deciziile adoptate;
    j) extinderea termenului de organizare a concursului.
    21. Membrii Comisiei sînt obligaţi:
    a) să participe la şedinţele Comisiei;
    b) să respecte confidenţialitatea informaţiei din documentele de concurs;
    c) să respecte principiile legalităţii, transparenţei, egalităţii de tratament, imparţialităţii, nediscriminării, asigurării concurenţei şi eficienţei în procesul de selectate a investitorului;
    d) să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului sau să anexeze opinia lor separată.
    22. Autoritatea administraţiei publice centrale/locale care va exercita sau exercită funcţiile de acţionar va asigura publicarea comunicatului informativ privind desfăşurarea concursului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web. Termenul de recepţionare a ofertelor pentru participare la concurs nu va fi mai mic de 30 zile calendaristice din momentul publicării comunicatului informativ.
    [Pct.22 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    23. Comunicatul informativ va conţine:
    a) denumirea şi adresa societăţii comerciale pentru care se selectează investitorul;
    b) principalele genuri de activitate, după caz;
    c) modalitatea de atragere a investiţiilor private;
    d) volumul/proporţia şi forma investiţiilor private;
    e) termenele şi condiţiile de participare;
    f) adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor;
    g) mărimea garanţiei de participare la concurs şi contul de decontare pentru transferul acesteia;
    h) datele de contact la care participanţii pot solicita informaţii suplimentare;
    i) informaţia despre locul şi data examinării ofertelor;
    j) cerinţele faţă de ofertanţi şi datele care urmează a fi incluse în ofertă;
    k) alte informaţii relevante.
    24. În termenele stabilite în comunicatul informativ fiecare ofertant prezintă:
    a) cererea de participare la concurs, care va reflecta volumul, proporţia şi forma aportului investiţional şi alte date, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    [Pct.24 lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) planul de dezvoltare bazat pe studiul de fezabilitate, după caz;
    c) copia de pe decizia privind înregistrarea persoanei juridice şi copia de pe statut, autentificate de conducător, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice – pentru persoanele juridice rezidente;
    [Pct.24 lit.c) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    d) copia de pe extrasul din registrul naţional din ţara de reşedinţă şi copii de pe actele de constituire, legalizate în modul stabilit – pentru persoanele juridice străine;
    [Pct.24 lit.d) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    e) copia de pe buletinul de identitate – pentru persoanele fizice;
    f) copia de pe situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, prezentate Serviciului situaţiilor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică, autentificată de conducătorul persoanei juridice rezidente; persoana juridică străină prezintă aceste documente legalizate în modul stabilit;
    [Pct.24 lit.f) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
   
f1) documente ce certifică bonitatea;
    [Pct.24 lit.f1) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    g) documentul de plată care confirmă depunerea garanţiei de participare pe contul bancar, indicat în comunicatul informativ;
    h) declaraţia pe propria răspundere, completată conform formularului specificat în anexa nr.2.
    [Pct.24 lit.h) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    25. Oferta participantului trebuie să corespundă condiţiilor stipulate în caietul de sarcini.
    26. Documentele pentru participare la concurs, specificate la pct.24 al prezentului Regulament, se înmînează persoanei împuternicite de către Comisia, întocmite în limba de stat a Republicii Moldova (sau într-o altă limbă, dar cu traducerea obligatorie în limba de stat), într-un plic sigilat, la care se anexează documentul care certifică plata garanţiei de participare la concurs.
    27. Ofertantul care a prezentat documentele în plic sigilat şi documentul ce confirmă plata garanţiei de participare se înscrie în registrul ofertanţilor, eliberîndu-i-se certificatul respectiv.
    28. Mărimea garanţiei de participare se stabileşte de Comisia, dar nu va depăşi 5 la sută din volumul investiţiilor preconizate.
    29. Şedinţa Comisiei se convoacă în cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării termenului-limită de recepţionare a ofertelor.
    30. Comisia este în drept să examineze ofertele depuse în cadrul uneia sau mai multor şedinţe.
    31. Comisia examinează şi evaluează ofertele propuse, estimînd corespunderea lor condiţiilor enunţate şi decide asupra admiterii ofertanţilor la concurs.
    32. Participanţi la concurs sînt recunoscuţi ofertanţii care au prezentat documentele întocmite în modul stabilit şi ale căror oferte corespund condiţiilor concursului, caietului de sarcini, fapt ce se consemnează în procesul-verbal.
    33. Comisia este în drept să respingă oferta participantului, dacă acesta:
    a) nu a prezentat toate documentele specificate la pct.24 al prezentului Regulament sau dacă acestea nu au fost întocmite în modul stabilit;
    b) oferta lui nu corespunde condiţiilor concursului;
    c) a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, spălare de bani;
    d) se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul lui este sechestrat sau activităţile sînt suspendate;
    e) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale faţă de bugetul public naţional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    f) furnizează informaţii false în documentele prezentate.
    [Pct.33 în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    34. În cazul în care la concurs participă un singur ofertant Comisia este în drept să iniţieze procedura în sensul îmbunătăţirii ofertei iniţiale. Comisia poate declara nul concursul, în cazul în care ofertantul refuză să îmbunătăţească oferta iniţială sau propunerile ofertantului nu sînt justificate economic.
    35. Ofertanţilor, care nu au fost admişi la concurs li se restituie garanţia de participare depusă.
    36. La orice etapă a concursului, dar pînă la anunţarea rezultatelor acestuia şi numai în baza unor criterii justificate economic, Comisia este în drept să adopte decizia privind finalizarea concursului, fără a determina cîştigătorul, cu restituirea garanţiilor de participare depuse, fixînd această decizie în procesul-verbal.
    37. Comisia selectează cîştigătorul concursului, reieşind din propunerile cele mai avantajoase, în baza următoarelor criterii:
    a) volumul, proporţia şi forma investiţiilor propuse;
    b) planul de dezvoltare a întreprinderii;
    c) numărul locurilor de muncă nou create şi menţinerea numărului locurilor de muncă existente;
    d) experienţa şi situaţia economico-financiară a investitorului, precum şi venitul din vînzări în ultimii 3 ani (pentru investitorii persoane juridice);
    [Pct.37 lit.d) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    e) obligaţiile privind stingerea datoriilor, după caz;
    f) obligaţiile privind protecţia mediului înconjurător, după caz, alte obligaţii.
    38. Deciziile Comisiei se consemnează în procese-verbale semnate de membrii prezenţi la şedinţe.
    39. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei va conţine informaţii privind:
    a) denumirea şi sediul societăţii comerciale pentru care se selectează investitorul;
    b) modalitatea de atragere a investiţiilor private;
    c) participanţii, cu descrierea succintă a ofertelor lor;
    d) ofertantul-cîştigător şi propunerile lui definitive;
    e) participanţii, ofertele cărora au fost respinse;
    f) condiţiile şi termenul de efectuare a investiţiilor.
    40. În termen de 5 zile lucrătoare din data adoptării deciziei Comisiei a rezultatelor concursului, ofertanţii vor fi înştiinţaţi despre decizia adoptată.
    41. În termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării concursului, ofertanţilor li se va restitui garanţia de participare, cu excepţia ofertantului-cîştigător. Garanţia de participare a ofertantului-cîştigător se va include în contul investiţiilor ce urmează a fi efectuate.
    411. În cazul în care ofertantul(ţii) a cîştigător(i) îşi asumă unele obligaţii suplimentare subscrierii la acţiuni, autoritatea administraţiei publice centrale/locale va încheia un acord privind termenii de realizare a angajamentelor asumate şi, ulterior, va greva acţiunile subscrise de către acesta(ştia) pînă la îndeplinirea integrală a obligaţiilor.
    [Pct.411 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    42. Ofertantului-cîştigător, care renunţă să participe la fondarea întreprinderii sau la subscrierea la acţiuni (cote de participare/obligaţiuni) după acceptarea acestuia de către organul de conducere al societăţii comerciale respective, garanţia de participare nu i se restituie.
    43. Decizia Comisiei privind rezultatele concursului va fi dată publicităţii.
    44. Deciziile Comisiei pot fi contestate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modifcată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]