HGO447/2013
ID intern unic:  348594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 447
din  28.06.2013
cu privire la inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile,
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în
gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 537
    În temeiul prevederilor Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art.116), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul inventarierii bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt, ce aparţin cu drept de proprietate unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, după caz, de nivelul al doilea, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi sau, după caz, de nivelul al doilea să efectueze, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt şi la bilanţul contabil al unităţilor administrativ-teritoriale respective, cu întocmirea, în modul stabilit, a actelor de inventariere. Actele de inventariere a bunurilor imobile vor fi perfectate în baza datelor ce atestă, direct sau indirect, apartenenţa acestora şi vor fi coordonate cu direcţiile de învăţămînt.
    2. Se recomandă consiliilor locale să adopte decizia privind aprobarea actelor de inventariere a tuturor bunurilor imobile menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri, care vor servi drept temei pentru înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile.
    3. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura înregistrarea dreptului de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, după caz, de nivelul al doilea asupra bunurilor imobile menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va acorda asistenţă metodică şi juridică în procesul de inventariere şi înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri.
    5. Ministerul Educaţiei va informa semestrial Guvernul despre desfăşurarea lucrărilor de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                          Maia Sandu

    Nr. 447. Chişinău, 28 iunie 2013.