HPO152/2013
ID intern unic:  348802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 152
din  21.06.2013
cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru
examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni
al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei
din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 488     Data intrarii in vigoare : 21.06.2013
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se ia act de raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.
    Art. 2. – Luînd în consideraţie recomandările Comisiei de anchetă, Guvernul, în termen de 60 de zile:
    a) va elabora şi va aproba în comun cu Banca Naţională a Moldovei şi va prezenta Parlamentului proiecte de acte legislative privind:
    – includerea în lista entităţilor supravegheate a companiilor de evaluare a bunurilor depuse în gaj la instituţiile financiare;
    – includerea în consiliile de administraţie ale băncilor comerciale a supleanţilor pentru a evita situaţiile de blocaj în caz de demisie a unui membru titular al consiliului;
    – stabilirea răspunderii penale a debitorului gajist pentru neasigurarea păstrării şi menţinerii integrităţii şi valorii bunurilor depuse în gaj;
    b) va identifica soluţii pentru depăşirea situaţiei legate de capitalizarea „Băncii de Economii” S.A.;
    c) va revizui contractul de delegare a funcţiilor de deţinător al cotelor statului semnat între Agenţia Proprietăţii Publice şi instituţiile departamentale, în scopul instituirii unui mecanism de control privind îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor contractuale referitoare la gestionarea proprietăţii statului;
    d) va propune modalitatea de stabilire a reprezentanţilor statului în Consiliul „Băncii de Economii” S.A.
    Art. 3. – Parlamentul şi Guvernul vor întreprinde toate măsurile necesare, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a transfera către „Banca de Economii” S.A. rulajele întreprinderilor şi instituţiilor de stat şi ale întreprinderilor în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni.
    Art. 4. – Raportul Comisiei de anchetă se remite Procuraturii Generale şi Centrului Naţional Anticorupţie, care, după examinarea faptelor, vor raporta plenului Parlamentului.
    Art. 5. – Raportul Comisiei de anchetă se remite Guvernului şi Băncii Naţionale a Moldovei.
    Art. 6. – Controlul asupra executării prezentei hotărîri va fi exercitat de Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului.
    Art. 7. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Igor CORMAN

    Nr. 152. Chişinău, 21 iunie 2013.