HKK27/2013
ID intern unic:  348848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 27
din  23.05.2013
privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării
patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale
din raionul Şoldăneşti pe anii 2011-2012
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 24
    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Şoldăneşti dl Alexandru Reliţchii, şefului Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat dl Tudor Golub, şefului Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Şoldăneşti dl Iurii Prisăcari, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat  Şoldăneşti dna Larisa Dereli, primarilor: com. Vadul-Raşcov dna Valentina Paierele, com. Cotiujenii Mari dl Petru Comendant, s. Parcani dl Valeriu Lopaci, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Şoldăneşti pe anii 2011-2012.
    ___________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28, art. 30 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012-2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin: evaluarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea, confruntarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin contrapunerea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost verificate deciziile organelor deliberative şi executive din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT).
    ___________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Raportul  auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Şoldăneşti pe anii 2011-2012 a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, admise în procesul bugetar la venituri şi cheltuieli, precum şi în gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:
    • Cu abateri de la prevederile legale şi atribuţiile de profil, Direcţia Finanţe (în continuare – DF) nu a administrat în mod exigent şi eficient procesul bugetar per ansamblu, în consecinţă veniturile fiind subestimate, iar cheltuielile - supradimensionate. Astfel, indicii fiscal-bugetari stabiliţi de autorităţile publice locale nu reflectă potenţialul economic şi financiar aferent formării bugetelor respective, în rezultat subestimările la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, constituind 3,8 mil.lei. Carenţele în cauză generează dezechilibre şi dependenţă constantă a raionului în raport cu bugetul de stat, transferurile constituind 80%.
    Slăbiciunile instituţionale în materie de evaluare-planificare, precum şi nepreocuparea corespunzătoare a autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) de extinderea bazei de impozitare constituie impedimente majore în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Astfel, verificările selective în cadrul auditului au identificat surse suplimentare provenite din impozite şi taxe, nerealizate de către AAPL, în sumă totală de aproximativ 2,56 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind:
    - neîncasarea plăţilor din arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate – 1,5 mil.lei;
    - neîncasarea plăţilor din vînzarea/cumpărarea terenurilor proprietate publică – 0,9 mil.lei;
    - neîncasarea integrală a impozitelor pe proprietate în sumă totală de 0,1 mil.lei;
    - neacumularea plăţilor pentru arenda patrimoniului local  – 57,2 mii lei.
    O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2012, au însumat 4,1 mil.lei.
    • Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat încălcări în materie de disciplină financiară  la gestiunea cheltuielilor din bugetele locale, care au rezultat în:
    - nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli în sumă totală de 1,1 mil.lei, ca urmare a valorificării lucrărilor în lipsa mijloacelor financiare preconizate;
    - efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă totală de 27,0 mil.lei, din care cele mai semnificative fiind: în lipsa proiectelor verificate şi expertizate în modul stabilit – 9,4 mil.lei; executarea lucrărilor necontractate – 8,8 mil.lei; cheltuieli ineficiente – 1,0 mil.lei; nerespectarea procedurilor legale de achiziţii publice în sumă de 7,8 mil.lei, fapt ce poate duce la valorificarea ineficientă a mijloacelor publice. Concomitent, prezenţa unor încălcări de ordin procedural au limitat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă a procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor;
    - efectuarea unor plăţi salariale neregulamentare în sumă totală de 0,54 mil. lei.
    •  AAPL nu au asigurat contabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică locală în valoare totală de 50,9 mil.lei, precum şi transmiterea regulamentară a acestuia  în gestiune întreprinderilor municipale fondate. Totodată, lipsa în cadrul UAT a unui sistem exhaustiv de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local nu asigură un management eficient în domeniul respectiv, lipsind bugetele locale de o sursă suplimentară de venituri. Astfel, o perioadă îndelungată, întreprinderile municipale fondate de AAPL înregistrează pierderi din activitatea economico-financiară şi datorii faţă de bugetul public naţional, însă fondatorul n-a adoptat un plan de redresare a acestor situaţii.
    O problemă nesoluţionată de mai mulţi ani rămîne a fi neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local – bunuri imobiliare în valoare totală de 17,5 mil.lei şi terenuri cu suprafaţa de 7,3 ha. Unele AAPL nu deţin o informaţie exhaustivă privind fondul funciar aflat în proprietatea sa şi modul de utilizare a acestuia, ceea ce poate duce la folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică locală şi la neîncasarea plăţilor cuvenite. Cauza principală se prezintă a fi nedelimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a UAT.
    • Managementul financiar-contabil imprudent, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, nereguli în decontări rezultă în lipsa de credibilitate a raportărilor asupra situaţiilor patrimoniale.
    Iregularităţile şi devierile existente în toate domeniile supuse verificării se datorează: lipsei unor proceduri formalizate de control intern atît la etapa de planificare, cît şi la etapa de executare a veniturilor şi cheltuielilor; cunoaşterii insuficiente de către personalul de conducere şi cel de execuţie al AAPL din raion a prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public local (îndeosebi, în calitate de fondatori ai unor entităţi); iresponsabilităţii unor factori de decizie la exercitarea atribuţiilor funcţionale.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul  auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Şoldăneşti pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului raional Şoldăneşti, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor: or. Şoldăneşti, com. Cotiujenii Mari, com. Vadul-Raşcov, s. Parcani, s. Olişcani şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
    2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Şoldăneşti să confrunte indicii din sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor din raion privind relevanţa bazei de impozitare, în vederea identificării autentice a potenţialului aferent bazei de venituri bugetare şi sporirii gradului de conformare voluntară;
    2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine asupra activităţii necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Şoldăneşti privind evoluţia colectării veniturilor proprii, neidentificarea instrumentelor de extindere a bazei de impozitare şi gradul sporit de dependenţă a bugetelor locale în raport cu bugetul de stat;
    2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Orhei şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate;
    2.5. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităţilor publice de resort şi celor locale privind asigurarea integrităţii patrimoniului public gestionat, precum şi a înregistrării regulamentare a acestuia;
    2.6. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
    2.7. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică  şi dezvoltare regională, pentru informare.
    3. Materialele auditului ce ţin de primăria or. Şoldăneşti se remit Procuraturii Generale, spre examinare după competenţă.
    4. Se ia act că pe parcursul auditului:
    4.1. Aparatul preşedintelui raionului a elaborat un program de măsuri în vederea înlăturării neajunsurilor constatate de audit, a iniţiat procedura de verificare regulamentară a proiectului „Instalaţii de purificare în or. Şoldăneşti cu reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor”, precum şi a întreprins acţiunile de rigoare pentru restabilirea cheltuielilor neexecutate în sumă de 104,3 mii lei, cu înregistrarea datoriilor antreprenorului faţă de autoritatea publică; a înregistrat dreptul de proprietate şi a contabilizat construcţia anexă cu suprafaţa de 18,0 m2;
    4.2. Primăria com. Vadul-Raşcov a primit scrisoare de garanţie de la antreprenorul S.R.L. „Vioravi Const” privind executarea unor lucrări în contul majorărilor admise în sumă totală de 11,2 mii lei;
    4.3.  Primăria or. Şoldăneşti a încasat suplimentar venituri ratate din impozitul pe bunuri imobile în sumă de 4,1 mii lei şi a corectat darea de seamă respectivă;
    4.4. Primăria com. Cotiujenii Mari a înregistrat în evidenţa contabilă bunuri în valoare totală de 1,5 mii lei.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.4. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                      Serafim URECHEAN

    Nr. 27. Chişinău, 23 mai 2013.

   
raport