HBNM123/2013
ID intern unic:  349140
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 123
din  27.06.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la activitatea emitenţilor de monedă electronică
şi prestatorilor de servicii de plată nebancari
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 1221     Data intrarii in vigoare : 15.09.2013


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
___________Oleg EFRIM
nr. 930 din 1 august 2013    În temeiul art. 3, 13 alin. (3), 28 alin. (5), 29 alin.(4), 49 alin.(3), 83 alin.(5), 86 alin. (4), 93 alin.(2), 94 alin. (1) şi 96 din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661) şi art. 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2013.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                                  Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 123. Chişinău, 27 iunie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 123 din 27 iunie 2013

REGULAMENT
cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică
şi prestatorilor de servicii de plată nebancari
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari (în continuare - Regulament) se aplică prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum şi emitenţilor de monedă electronică nebancari, avînd ca obiect reglementarea activităţii de prestare a serviciilor de plată şi/sau de emitere a monedei electronice.
    2. Termenii, noţiunile şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţiile prevăzute de Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (în continuare Lege).
    3. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate următoarele noţiuni:
    decontarea finală – finalizarea tranzacţiei între plătitor şi beneficiar prin stingerea obligaţiilor pecuniare dintre aceştia;
    persoane care acţionează concertat – persoanele aflate în situaţia în care fiecare dintre ele decide să exercite drepturile lor legate de cota de participare dobîndită sau pe care urmează să o dobîndească în conformitate cu un acord implicit sau explicit încheiat între persoanele respective.
    prestatori de servicii de plată nebancari – societăţile de plată, furnizorii de servicii poştale în calitate de prestatori de servicii de plată, societăţile emitente de monedă electronică în calitate de prestatori de servicii de plată;
    riscul de fraudă - riscul de apariţie a situaţiilor în care administratorul sau un alt angajat care activează în cadrul prestatorului de servicii de plată nebancar/emitentului de monedă electronică nebancar acţionează intenţionat prin prezentarea unor informaţii neautentice şi care conduc la pierderi financiare aferente acestora, precum şi reputaţiei entităţii;
    riscul de lichiditate – riscul survenirii situaţiei care constă în neonorarea obligaţiilor financiare a prestatorului de servicii de plată nebancar în relaţia cu utilizatorul serviciilor de plată în termenul stabilit;
    riscul operaţional – riscul că deficienţele sistemului informaţional sau procedurilor interne, erorile umane, carenţele de management sau perturbările cauzate de evenimente externe vor reduce, deteriora sau întrerupe activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum şi emitenţilor de monedă electronică nebancari;
    riscul pentru activitate – riscul care constă în utilizarea serviciilor de plată şi de emitere a monedei electronice de către utilizatorii serviciilor de plată/deţinătorii de monedă electronică pentru scopurile de spălare a banilor şi finanţării terorismului şi alte scopuri ilegale.
Capitolul II
LICENŢIEREA
Secţiunea 1. Prevederi generale
    4. Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu art. 7 alin. (6) şi art. 11 din Lege are dreptul exclusiv de a elibera licenţe pentru prestarea serviciilor de plată societăţilor de plată, furnizorilor de servicii poştale. În conformitate cu art. 81 din Lege, Banca Naţională a Moldovei are dreptul exclusiv de a elibera licenţe societăţilor emitente de monedă electronică pentru activitatea de emitere a monedei electronice, această licenţă acordă şi dreptul de prestare a serviciilor de plată.
    5. Nici o persoană nu este în drept să practice servicii de plată, enumerate la art. 4 din Lege, precum şi să emită monedă electronică fără licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei.
    6. Societatea de plată/societatea emitentă de monedă electronică se pot constitui sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, şi cad sub incidenţa legislaţiei ce reglementează activitatea societăţilor comerciale, dacă Legea nu prevede altfel.
    7. Societăţile de plată, furnizorii de servicii poştale, societăţile emitente de monedă electronică vor depune la Banca Naţională a Moldovei o declaraţie pentru eliberarea licenţei corespunzătoare, cu anexarea documentelor necesare în conformitate cu art. 14 şi art. 84 din Lege şi prezentul Regulament.
    8. Prestatorii de servicii de plată nebancari/emitenţii de monedă electronică nebancari cu sediul în străinătate, care doresc să deschidă filiale pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să solicite licenţă de la Banca Naţională a Moldovei. Prestatorii de servicii de plată nebancari/emitenţii de monedă electronică nebancari cu sediul în străinătate vor depune la Banca Naţională a Moldovei o declaraţie pentru eliberarea licenţei, cu anexarea documentelor necesare în conformitate cu art. 17 şi 84 din Lege şi prezentul Regulament, care va fi examinată în termenii şi condiţiile similare prestatorilor de servicii de plată naţionali.
Secţiunea 2. Cerinţe generale cu privire
la declaraţia pentru eliberarea licenţei
    9. Condiţiile de constituire şi licenţiere a societăţilor de plată, precum şi condiţiile de licenţiere ale furnizorilor de servicii poştale, în calitate de prestatori de servicii de plată sunt stabilite în Secţiunea 1 a Capitolului III din Lege şi prezentul Regulament. Condiţiile de constituire şi licenţiere a societăţilor emitente de monedă electronică sunt stabilite în Secţiunea a 2-a a Capitolului VI din Lege şi prezentul Regulament.
    10. Declaraţia scrisă pentru eliberarea licenţei privind prestarea serviciilor de plată, întocmită în conformitate cu prevederile Anexei nr.1 la prezentul Regulament, se înaintează Băncii Naţionale a Moldovei de către administratorul sau persoana împuternicită a societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică.
    11. Declaraţia şi setul de documente aferent se prezintă Băncii Naţionale a Moldovei în limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazul în care declaraţia şi setul de documente sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se prezintă în original, cu anexarea traducerii în limba de stat a Republicii Moldova, legalizate conform legislaţiei.
    12. Documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei se remit Băncii Naţionale a Moldovei în original (semnate şi ştampilate) sau în copie legalizată, după caz, cu excepţia cazurilor în care prevederile Regulamentului stabilesc altfel.
    [Pct.12 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    13. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică trebuie să notifice Banca Naţională a Moldovei în cazul apariţiei modificărilor în orice informaţie prezentată anterior Băncii Naţionale a Moldovei. Notificările se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucratoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă modificările în cauză.
    131. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale care intenţionează să presteze servicii de plată altele decît cele incluse în licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei trebuie, înainte de a începe să presteze servicii de plată suplimentare, să obţină licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor respective, conform prevederilor prezentei Secţiuni.
    [Pct.131 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
   
132. În vederea aprobării de către Banca Naţională a Moldovei a deciziei de eliberare a licenţei conform prevederilor pct. 131 din prezentul Regulament se aplică prevederile Capitolului III Secţiunea 1 din Lege.
    [Pct.132 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    133. Societățile de plată/furnizorii de servicii poștale care intenționează să emită monedă electronică urmează, înainte de a începe să desfășoare activitatea respectivă, să obțină licență pentru activitatea de emitere a monedei electronice conform prevederilor prezentei Secțiuni.
    [Pct.133 introdus prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    134. În vederea aprobării de către Banca Naţională a Moldovei a deciziei de eliberare a licenţei conform prevederilor pct. 133 din prezentul Regulament se aplică prevederile Capitolului VI Secțiunea a 2-a din Lege.
    [Pct.134 introdus prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    135. Anterior eliberării de către Banca Națională a Moldovei a licenței conform prevederilor pct. 131-134 din prezentul Regulament, societățile de plată/furnizorii de servicii poștale, în termenul de 30 de zile de la data cînd i s-a comunicat decizia privind eliberarea licenței, prezintă licența eliberată anterior de către Banca Națională a Moldovei. Licența se perfectează în termenul și condițiile prevăzute de Capitolul VI Secțiunea a 2-a și Capitolul III Secțiunea a 1-a din Lege.
    [Pct.135 introdus prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
Secţiunea 3. Cerinţe faţă de mărimea
capitalului minim
    14. În conformitate cu art. 12 din Lege, societatea de plată/furnizorul de servicii poştale în calitate de prestator de servicii de plată, trebuie să dispună, la momentul depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei, de un capital propriu în cuantum de:
    a) cel puţin 350 000 lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată menţionat la art.4 alin.(1) pct. 6) din Lege;
    b) cel puţin 900 000 lei – în cazul în care prestează numai serviciul de plată menţionat la art.4 alin.(1) pct. 7) din Lege;
    c) cel puţin 2 200 000 lei – în cazul în care prestează serviciile de plată menţionate la art.4 alin.(1) pct. 1) - 3), 5) sau toate serviciile permise conform art.7 alin. (4) şi (5) din Lege.
    15. În conformitate cu art. 82 din Lege, societatea emitentă de monedă electronică trebuie să dispună, la momentul depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei, de un capital propriu în cuantum de cel puţin 6 000 000 lei.
    16. Capitalul propriu este format din:
    a) capital social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative;
    b) rezervele legale, statutare şi alte rezerve;
    c) profiturile exerciţiilor financiare anterioare, rămase după distribuire conform hotărîrii organelor competente.
    17. Aporturile la capitalul social/acţiunile se depun/se plătesc integral în formă bănească atît la formare, cît şi la majorare.
    18. Nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică, mijloacele obţinute de potenţialii acţionari/asociaţi ai prestatorilor menţionaţi din împrumuturi (credite bancare) sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile utilizatorilor de servicii de plată/deţinătorilor de monedă electronică şi ale altor persoane.
    19. Persoana juridică are dreptul să plătească acţiunile/să depună aporturi la capitalul societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică, în formă bănească, în limitele capitalului său propriu (activelor nete), care nu poate fi mai mic decît capitalul său social.
    20. Societatea emitentă de monedă electronică trebuie să dispună, în orice moment al desfăşurării activităţii sale, de un capital reglementat care nu va scădea sub nivelul valorii prevăzute în art. 83 alin. (2) şi (3) din Lege.
    [Pct.20 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
   
201. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale trebuie să dispună, în orice moment al desfăşurării activităţii sale, de un capital reglementat care nu va scădea sub nivelul valorii prevăzute în art. 13 alin. (2) din Lege.
    [Pct.201 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    21. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de gestiune, informaţii aferente capitalului propriu, conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de gestiune, informaţii aferente capitalului propriu – conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Pct.21 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
   
211. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament.
    [Pct.211 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
Secţiunea 4. Exigenţe faţă de administratori
    22. În conformitate cu art. 15 alin. (1) pct. 7) şi art. 84 alin. (1) din Lege, pentru eliberarea licenţei societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică, administratorii acestora trebuie să posede o reputaţie bună, cunoştinţe, experienţă adecvată pentru a presta servicii de plată sau a desfăşura activitatea de emitere a monedei electronice, precum şi acestea trebuie să fie corespunzătoare naturii, extinderii şi complexităţii activităţii.
    23. Se consideră că administratorul posedă reputaţie bună dacă nu există probe contrarii, care să creeze suspiciuni întemeiate referitoare la reputaţia acestuia. Evaluarea reputaţiei bune a administratorilor societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică se efectuează în temeiul următoarelor criterii:
    a) profesionalism;
    b) bună–credinţă;
    c) integritate.
    24. Profesionalismul administratorului se evaluează luînd în consideraţie experienţa anterioară a acestuia în administrarea unei entităţi sau în cadrul activităţii acesteia, demonstrînd abilitatea de a asigura un management eficient.
    25. Buna-credinţă constă în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor rezultante din deţinerea funcţiei de administrator în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri şi se prezumă pînă la proba contrarie.
    26. Evaluarea integrităţii administratorilor se efectuează ţinîndu-se cont, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărui caz, de următoarele aspecte şi situaţii:
    a) lipsa antecedentelor penale;
    b) neaplicarea în raport cu administratorul a unor măsuri sau sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniul de activitate în care a activat.
    27. Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică precum şi în cazul filialelor/agenţilor de plată care deţin o cotă mai mare de 10% din valoarea anuală a plăţilor realizate de societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, sînt întrunite dacă:
    a) administratorul posedă studii superioare;
    b) administratorul are minimum 3 ani vechime în muncă în calitate de administrator sau 3 ani de experienţă în domeniu;
    c) Banca Naţională a Moldovei a obţinut certitudinea (urmare aplicării a următoarelor măsuri: desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor informaţii suplimentare) privind posedarea de către administrator a cunoştinţelor şi experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei.
    [Pct.27 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
   
271. Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea filialei/ agentului de plată care deţine o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăţilor realizate de către societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, sunt întrunite dacă:
    a) administratorul posedă studii medii sau superioare;
    b) administratorul are experienţă în deservirea persoanelor fizice pentru prestarea serviciului de plată sau încasarea plăţilor;
    c) Banca Naţională a Moldovei a obţinut certitudinea (urmare aplicării a următoarelor măsuri: desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor informaţii suplimentare) privind posedarea de către administrator a cunoştinţelor şi experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei.
    [Pct.271 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    28. Concomitent cu declaraţia pentru obţinerea licenţei pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice, societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică vor transmite la Banca Naţională a Moldovei hotărîrea organului competent cu privire la desemnarea persoanei înaintate în funcţia de administrator sau alt document echivalent care să ateste deţinerea funcţiei de administrator în cadrul societăţii, precum şi următoarele documente pentru administrator:
    a) copia actului de identitate cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau copia legalizată a actului de identitate; În cazul administratorului rezident al agentului de plată care deține o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăților se prezintă copia autentificată de către societatea de plată/furnizorul de servicii poștale/societatea emitentă de monedă electronică a actului de identitate al acestuia.
    [Pct.28 lit.a) modificată prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit domiciliul/stabilită reşedinţa;
    c) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, a responsabilităţilor exercitate şi, după caz, a autorităţii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;
    d) copia carnetului de muncă cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau copia legalizată a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională anterioară, precum şi activităţi sau funcţii suplimentare exercitate la momentul depunerii actelor sau alte referinţe relevante necesare de la angajatorul precedent, în cazul în care legislaţia altor ţări nu prevede dispunerea de carnete de muncă; În cazul administratorului rezident al agentului de plată care deține o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăților se prezintă copia autentificată de către societatea de plată/furnizorul de servicii poștale/societatea emitentă de monedă electronică a carnetului de muncă al acestuia.
    [Pct.28 lit.d) modificată prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    e) copia diplomei de studii cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau copia legalizată a diplomei de studii; În cazul administratorului rezident al agentului de plată care deține o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăților se prezintă copia autentificată de către societatea de plată/furnizorul de servicii poștale/societatea emitentă de monedă electronică a diplomei de studii a acestuia.
    [Pct.28 lit.e) modificată prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    f) certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
    g) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    [Pct.28 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    281. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul unei filiale/unui agent de plată prezintă Băncii Naţionale a Moldovei documente şi informaţii privind administratorii acestora în conformitate cu art. 27 din Lege şi pct. 11, 12, 27, 271 şi 28 lit. a) - e) și g) din prezentul Regulament.
    [Pct.281 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    [Pct.281 introdus prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
   
282. În conformitate cu cerințele prevăzute la art.27 alin. (3) lit. c) din Lege, precum și în vederea înscrierii în registru în conformitate cu art. 27 din Lege, societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenționează să presteze servicii de plată prin intermediul unui agent de plată care deține licența Băncii Naționale a Moldovei (bancă, societate de plată/furnizor de servicii poștale/societate emitentă de monedă electronică), prezintă în adresa Băncii Naționale a Moldovei o declarație pe proprie răspundere a administratorului agentului de plată prin care se confirmă faptul că informațiile prezentate anterior Băncii Naționale a Moldovei sunt actuale, veridice și complete.
    În cazul în care informațiile prezentate anterior Băncii Naționale a Moldovei în contextul licențierii agentului de plată (bancă, societate de plată/furnizor de servicii poștale/societate emitentă de monedă electronică) au fost modificate, societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică prezintă o declarație pe proprie răspundere a administratorului agentului de plată prin care se menționează acest fapt, cu anexarea documentelor care confirmă modificările în cauză.
    [Pct.282 introdus prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    29. În cazul în care documentele sau informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru constatarea corespunderii persoanei exigenţelor faţă de administratori, Banca Naţională a Moldovei poate solicita documente şi informaţii suplimentare, poate efectua investigaţii suplimentare, inclusiv poate consulta autorităţile publice şi alte persoane juridice privind activităţile persoanei înaintate în funcţia de administrator, precum şi poate realiza, în scopurile prevăzute la pct. 30 din prezentul Regulament, un interviu cu această persoană.
    30. Interviul cu persoana înaintată în funcţie de administrator al prestatorului de servicii de plată nebancar/emitentului de monedă electronică nebancar se realizează în scopul:
    a) determinării nivelului de cunoştinţe generale şi speciale necesare activităţii de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice, inclusiv ale cadrului legal şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei necesare administratorului în vederea îndeplinirii obligaţiunilor funcţionale, sau, după caz, a nivelului de cunoştinţe în gestionarea activităţilor menţionate mai sus.
    b) explicării de către persoana respectivă a unor aspecte particulare referitor la corectitudinea şi veridicitatea documentelor şi informaţiilor prezentate, conform pct. 28.
    31. În cazul în care pe parcursul desfăşurării activităţii de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice au survenit careva modificări cu privire la persoanele care deţin funcţia de administrator, prestatorul de servicii de plată nebancar urmează sa notifice Banca Naţională a Moldovei cu privire la modificările survenite, respectînd cerinţele pct. 28 și pct. 281 pentru fiecare administrator nou-desemnat.
    [Pct.31 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    32. Banca Naţională a Moldovei este obligată să verifice corespunderea documentelor ce confirmă modificările menţionate la pct. 31 cu cerinţele descrise la pct. 28 și pct. 281 timp de 30 de zile lucrătoare din data prezentării setului de documente şi a informaţiilor necesare. Prestatorul de servicii de plată nebancar este obligat să înlăture, în termen de 15 zile lucrătoare neajunsurile depistate şi comunicate de Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct.32 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
Secţiunea 5. Participaţiuni calificate şi legături strînse
    33. În conformitate cu art. 15 alin. (1), pct. 8) şi art. 84 alin. (1) din Lege, pentru eliberarea licenţei societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică persoanele care deţin participaţiuni calificate trebuie să posede reputaţie bună, cunoştinţe, experienţă adecvată în scopul deţinerii de participaţiuni calificate, precum şi corespunzătoare naturii, extinderii şi complexităţii activităţii.
   34. Se consideră că persoana care deţine participaţiuni calificate posedă reputaţie bună dacă nu există probe contrarii, care să creeze suspiciuni întemeiate referitoare la reputaţia acestuia. Evaluarea reputaţiei bune a persoanelor care deţin participaţiuni calificate se efectuează în temeiul următoarelor două criterii:
    a) bună–credinţă;
    b) integritate.
    35. Buna-credinţă constă în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor rezultante din deţinerea de participaţiuni în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri şi se prezumă pînă la proba contrarie.
    36. Evaluarea integrităţii persoanelor care deţin participaţiuni calificate se efectuează ţinîndu-se cont de următoarele aspecte şi situaţii:
    a) lipsa antecedentelor penale;
    b) manifestarea unei atitudinii incorecte în afacerile derulate în trecut (indicii că persoana respectivă nu a fost transparentă, deschisă şi cooperantă în relaţia sa cu autoritatea de supraveghere sau de reglementare, interdicţia de a ocupa o funcţie de conducere într-o entitate);
    c) persoana care deţine participaţiuni calificate urmează să participe la capitalul societăţii de plată/societăţii emitente de monedă electronică cu scopul de a-şi diversifica portofoliul şi/sau de a obţine dividende ori venituri, şi nu cu scopul de a se implica în administrarea societăţilor respective.
    37. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică prezintă la Banca Naţională a Moldovei, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor în informaţia anexată la declaraţia pentru eliberarea licenţei, următoarele documente şi informaţii cu privire la persoanele care deţin participaţiuni calificate:
    1) Pentru persoanele juridice, care deţin participaţiuni calificate, cu excepţia băncilor:
    a) decizia de înregistrare eliberată de organul înregistrării de stat, care să ateste cel puţin denumirea, sediul, data înregistrării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine;
    c) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament, completat şi semnat de persoana împuternicită a persoanei care vrea să deţină participaţiune calificată;
    d) alte informaţii conform pct. 3, subpunctul 5) din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    2) Pentru persoanele fizice, care deţin participaţiuni calificate:
    a) copia legalizată a actului de identitate;
    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit domiciliul/stabilită reşedinţa;
    c) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament, completat şi semnat de persoana care vrea să deţină participaţiune calificată;
    d) alte informaţii conform pct. 3, subpunctul 4) din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    38. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică notifică Băncii Naţionale a Moldovei modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strînse cu societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care se încadrează în această categorie, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor în cauză.
    39. Pînă la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează concertat:
    1) persoanele implicate:
    a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un prestator de servicii de plată nebancar/emitent de monedă electronică nebancar sau care se găsesc sub un control comun;
    b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;
    c) persoane fizice din cadrul societăţii de plată, societăţii emitente de monedă electronică care au atribuţii de conducere sau control;
    d) soţii, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) - c) din prezentul subpunct;
    e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unei societăţi de plată/furnizor de servicii poştale/societăţi emitente de monedă electronică;
    2) întreprinderea-mamă împreună cu sucursalele sale, precum şi oricare dintre sucursalele aceleiaşi întreprindere-mamă între ele;
    3) o persoană cu membrii organelor de conducere şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;
    4) o persoană cu fondurile ei de pensii şi cu persoana ce administrează aceste fonduri.
    40. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică trebuie să dispună de politici şi proceduri interne de cunoaştere a datelor privind activitatea în mod concertat a persoanelor care deţin participaţiuni în capitalul prestatorului de servicii de plată nebancar/emitentului de monedă electronică nebancar inclusiv schimbările produse în datele anterior prezentate.
    41. În cazul în care o persoană doreşte să dobîndească participaţiuni calificate într-o societate emitentă de monedă electronică aceasta este obligată să obţină permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei prin care comunică despre decizia de a dobîndi participaţiuni, prin depunerea unei cereri în scris.
    42. Pentru a obţine permisiunea menţionată la pct. 41 din prezentul Regulament, persoana care doreşte să dobîndească participaţiuni calificate depune o cerere în scris în acest sens, cu anexarea chestionarului completat de către persoana care doreşte să dobîndească participaţiuni calificate în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
Secţiunea 6. Eliberarea licenţei şi copiilor autorizate de pe licenţă,
licenţei reperfectate
şi copiilor autorizate de pe licenţa reperfectată,
duplicatului licenţei şi copiilor autorizate
de pe duplicatul licenţei
    43. Banca Naţională a Moldovei eliberează licenţa pentru activitatea societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică în condiţiile stabilite de Lege şi cerinţele prezentului Regulament.
    44. Termenele de comunicare a deciziei de eliberare a licenţei, de perfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, de valabilitate a acesteia, precum şi taxa pentru licenţă/copia autorizată de pe licenţă/reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe aceasta/eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe acesta sunt stabilite în conformitate cu art. 18-20 din Lege. Taxele percepute pentru eliberarea/reperfectarea licenţei conform art. 20 alin. (5) se varsă la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei privind eliberarea sau reperfectarea licenţei, iar documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea sau reperfectarea licenţei se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data cînd i s-a comunicat decizia privind eliberarea sau reperfectarea licenţei.
    45. În conformitate cu art. 19 alin. (5) şi art. 84 alin. (1) din Lege precum şi art. 14 alin (5) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Banca Naţională a Moldovei eliberează copii autorizate de pe licenţă pentru fiecare filială a societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică în care se va desfăşura activitatea pe baza licenţei acordate.
    46. În cazul în care societatea de plată/ furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul filialelor, aceasta după înregistrarea filialei la Camera Înregistrării de Stat, se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă, anexînd:
    a) decizia de înregistrare a filialei;
    b) copia autorizată de societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică a Regulamentului filialei înregistrat la Camera Înregistrării de Stat.
    [Pct.46 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    47. În cazul informării despre decizia privind eliberarea copiilor autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte documentul care confirmă achitarea taxei respective.
    [Pct.47 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    48. După prezentarea cererii şi a documentului care confirmă achitarea taxei, în condiţiile stipulate la pct. 46 şi 47 din prezentul Regulament, societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică prezintă la Banca Naţională a Moldovei originalul licenţei pentru efectuarea fotocopiilor. Banca Naţională a Moldovei efectuează fotocopiile în aceeaşi zi.
    Copia autorizată de pe licenţă se perfectează şi se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a originalului licenţei.
    După înregistrarea obiectului de activitate al filialei societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică de către organul înregistrării de stat, Banca Naţională a Moldovei înscrie filiala societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică în registrul societăţilor de plată/registrul societăţilor emitente de monedă electronică, conform art. 27 sau 90 din Lege.
    [Pct.48 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    49. Prezentarea la Banca Naţională a Moldovei şi restituirea originalului licenţei, precum şi primirea de la Banca Naţională a Moldovei a copiilor autorizate de pe licenţă se efectuează prin intermediul administratorului sau persoanei împuternicite de societatea de plată/furnizorul de servicii poştale, contra semnătură.
    50. Copia autorizată de pe licenţa societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică va corespunde următoarelor cerinţe:
    a) prima pagină în partea dreaptă de sus va conţine înscrisul:
    „Copia autorizată pentru filiala _______________
                                                        (denumirea)
    cu sediul  _________________________________
    Viceguvernatorul _____________, _____________”;
                                   (semnătura)                (data)
    b) aplicarea pe înscrisul respectiv a semnăturii în original a viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei şi a datei semnării;
    c) aplicarea pe înscrisul şi semnătura respectivă a ştampilei Băncii Naţionale a Moldovei cu stema de stat;
    d) filele vor fi cusute, cu aplicarea pe ultima pagină a semnăturii şefului secţiei secretariat a Băncii Naţionale a Moldovei şi a ştampilei secretariatului Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Pct.50 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    [Pct.50 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    51. În cazul schimbării denumirii societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică şi modificării altor date ce se conţin în licenţă, acesta/aceasta este obligat/obligată să depună o cerere în scris privind reperfectarea licenţei/în termen de 10 zile lucrătoare din momentul schimbării denumirii şi modificării altor date ce se conţin în licenţa prestatorului de servicii de plată nebancar/societăţii emitente de monedă electronică în calitate de emitent.
    [Pct.51 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    52. La cererea de reperfectare urmează a fi anexată licenţa/copia autorizată de pe licenţă care necesită reperfectarea şi documentele ce confirmă modificările respective (copia autorizată a deciziei de înregistrare, decizia privind modificările respective, prezentate în original sau în copii, prezentîndu-se originalele pentru verificare (care ulterior se restituie), luînd în considerare următoarele particularităţi:
    a) societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, la cererea de reperfectare a licenţei anexează originalul licenţei;
    b) dacă societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică are filiale, la cererea de reperfectare a licenţei se anexează originalul licenţei şi copiile autorizate de pe această licenţă;
    c) la cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă se anexează originalul licenţei (care ulterior se restituie) pentru efectuarea fotocopiei şi copia autorizată de pe această licenţă.
    [Pct.52 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    53. În cazul adoptării hotărîrii privind reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă.
    54. În cazul reperfectării licenţei, dacă societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică are deschise filiale, în cererea prezentată se solicită eliberarea copiei autorizate de pe licenţa reperfectată pentru fiecare filială a societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică, anexînd lista filialelor cu indicarea denumirii şi sediului acestora.
    55. Banca Naţională a Moldovei comunică solicitantului despre adoptarea hotărîrii privind reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare.
    56. Licenţa reperfectată/copia autorizată de pe licenţa reperfectată se eliberează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru reperfectare.
    57. Licenţa reperfectată/copia autorizată de pe licenţa reperfectată, precum şi originalul licenţei prezentat împreună cu cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă pentru efectuarea fotocopiei, se înmînează, contra semnătură, administratorului titularului de licenţă sau persoanei împuternicite de acesta.
    58. În cazul pierderii sau deteriorării licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, societatea de plată/societatea emitentă de monedă electronică/furnizorul de servicii poştale este obligat/obligată să depună o cerere în scris privind eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de 15 zile lucrătoare de la pierderea sau deteriorarea licenţei cu anexarea documentului care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/duplicatului copiei autorizate de pe licenţă.
    59. În caz de deteriorare, suplimentar la cele menţionate în pct. 58 din prezentul Regulament la cererea de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe duplicatul licenţei urmează a fi anexate, după caz, următoarele:
    a) societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, la cererea de eliberare a duplicatului licenţei, anexează licenţa deteriorată;
    b) dacă societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică are filiale, la cererea de eliberare a duplicatului licenţei se anexează licenţa deteriorată şi copiile autorizate de pe această licenţă;
    c) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se anexează originalul licenţei (care ulterior se restituie) pentru efectuarea fotocopiei şi copia autorizată de pe această licenţă.
     60. În caz de pierdere, la cererea societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică de eliberare a duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe duplicatul licenţei urmează a fi anexate următoarele documente:
    a) dacă societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică are filiale, la cererea de eliberare a duplicatului licenţei se anexează copiile autorizate de pe această licenţă;
    b) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se anexează originalul licenţei (care ulterior se restituie) pentru efectuarea fotocopiilor.
    61. Banca Naţională a Moldovei perfectează duplicatul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberarea duplicatului.
    62. Pe duplicatul licenţei Banca Naţională a Moldovei va aplica următorul înscris:
    „Duplicat
    eliberat la data de _______________________”
    În cazul în care societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică are filiale, pentru fiecare filială se eliberează copia autorizată de pe duplicatul licenţei aplicînd pe aceste copii înscrisul prevăzut în pct. 50 din prezentul Regulament.
    În cazul solicitării duplicatului pentru copia autorizată de pe licenţă a filialei, Banca Naţională a Moldovei perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licenţă, aplicînd pe această copie următorul înscris:
    „Duplicat
    eliberat la data de ______________________________ 
    Copia autorizată pentru filiala _____________________
                                                               (denumirea)
    cu sediul ______________________________________
    Viceguvernatorul ________________, _______________”;
                                (semnătura)                             (data)
    [Pct.62 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    63. Duplicatul licenţei/copiilor autorizate de pe duplicatul licenţei, precum şi, după caz, originalele licenţei/copiilor autorizate de pe licenţe supuse restituirii se înmînează, contra semnătură, administratorului titularului de licenţă sau persoanei împuternicite de acesta.
    [Pct.63 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
Capitolul III
ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR DE PLATĂ,
FURNIZORILOR DE SERVICII POŞTALE,
SOCIETĂŢILOR EMITENTE DE MONEDĂ
 ELECTRONICĂ

Secţiunea 1. Externalizarea funcţiilor operaţionale,
cerinţele de raportare şi de evidenţă contabilă

    64. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, în cazul externalizării funcţiilor operaţionale semnificative, urmează să notifice Banca Naţională a Moldovei în termenele şi condiţiile prevăzute de art. 28 şi 90 din Lege.
    65. O funcţie operaţională se consideră semnificativă dacă apariţia unei dificultăţi sau a unui eşec în procesul de realizare a ei ar prejudicia semnificativ capacitatea societăţii de plată de a se conforma permanent la condiţiile de licenţiere ori la alte obligaţii care îi revin în conformitate cu Legea şi prezentul Regulament sau ar afecta semnificativ performanţele financiare, stabilitatea societăţii de plată ori continuitatea prestării serviciilor de plată, şi se referă la activităţile pentru care societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică au fost licenţiate, precum şi activităţile conexe ale acestora.
    66. Externalizarea funcţiilor operaţionale semnificative nu trebuie realizată într-un mod care să afecteze calitatea mecanismelor de control intern al societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică şi care să împiedice Banca Naţională a Moldovei să urmărească respectarea tuturor obligaţiilor stabilite în Lege şi prezentul Regulament, precum şi să împiedice exercitarea atribuţiilor autorităţilor publice de control abilitate.
    67. Notificaţia privind externalizarea funcţiilor operaţionale aferente serviciului de plată către o altă persoană juridică este însoţită de următoarea informaţie:
    a) descrierea funcţiilor operaţionale care urmează a fi externalizate;
    b) identitatea persoanei juridice către care se vor externaliza;
    c) descrierea procedurilor prin care societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică asigură respectarea prevederilor Legii, precum şi cerinţelor prezentului Regulament, cu detalierea mecanismelor prin care prestatorul de servicii de plată nebancar/societatea emitentă de monedă electronică în calitate de emitent asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 66 din prezentul Regulament;
    d) încadrarea funcţiilor operaţionale semnificative din perspectiva importanţei acestora potrivit criteriilor stabilite la pct. 65 din prezentul Regulament.
    68. Societatea de plată, furnizorul de servicii poştale în calitate de prestator de servicii de plată, societatea emitentă de monedă electronică sunt obligaţi să ţină contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi în corespundere cu principiile şi convenţiile generale prevăzute de S.I.R.F. sau SNC, să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei informaţii contabile distincte şi alte informaţii solicitate, precum şi să supună auditului rapoartele financiare anuale, în conformitate cu art. 30 din Lege.
    69. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale raportează trimestrial în termen de 30 de zile următoare trimestrului de gestiune, Băncii Naţionale a Moldovei, informaţii contabile prevăzute la art. 29 din Lege, conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă informaţii contabile prevăzute la art. 91 din Lege, conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    70. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică prezintă, Băncii Naţionale a Moldovei, raportul de audit extern în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii.
Secţiunea 2. Utilizarea contului de plăţi
şi protejarea fondurilor
    [Pct.71-72 abrogate prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    73. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică pentru deschiderea şi administrarea unui cont de plăţi urmează să respecte cerinţele stabilite în actele legislative şi normative, inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    74. La executarea de către prestatorii de servicii de plată nebancari a operaţiunilor de plată menţionate la art. 4 alin.(1) pct.3) lit. a) - c) şi pct.5 din Lege, decontarea finală a fondurilor trebuie să fie realizată prin intermediul conturilor bancare.
    [Pct.74 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    75. Societatea emitentă de monedă electronică în calitate de emitent de monedă electronică urmează să asigure evidenţa separată a monedei electronice emise, distribuite şi răscumpărate pentru fiecare deţinător de monedă electronică. În cazul în care societatea emitentă de monedă electronică activează şi/sau în calitate de prestator de servicii de plată, aceasta urmează sa-şi desfăşoare activitatea în condiţiile menţionate la pct. 73-74 din prezentul Regulament.
    [Pct.75 modificat prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]
    76. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică va separa fondurile primite de la fiecare utilizator de servicii de plată/deţinător de monedă electronică de toate celelalte fonduri pe care le deţine. Separarea fondurilor se va efectua de îndată ce fondurile au fost primite.
    77. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică este obligată să protejeze fondurile utilizatorilor săi, primite pentru prestarea serviciilor de plată/emiterea monedei electronice, în conformitate cu art. 26, 89 din Lege. Contul deschis la bancă de către societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, în care se depun (se înregistrează) fondurile primite de la utilizatori nu poate fi folosit pentru deţinerea mijloacelor ce aparţin societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică, precum şi depozitarea altor fonduri sau active.
Capitolul IV
GESTIONAREA RISCURILOR ÎN SISTEMELE
DE CONTROL INTERN
    78. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică trebuie să elaboreze și să aplice proceduri interne de identificare, gestionare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă/expus în cadrul desfăşurării activităţii de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice adaptate la natura, extinderea și complexitatea activității desfășurate. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică pot fi expuşi, cel puţin, la următoarele tipuri de riscuri: riscul de lichiditate, riscul operaţional, riscul de fraudă, riscul pentru activitate.
    [Pct.78 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    79. Pentru a asigura un sistem de control intern eficient societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică trebuie să identifice şi să evalueze permanent riscurile aferente activităţii sale. Evaluarea şi identificarea se va efectua în ansamblu şi la toate nivelele organizatorice, acoperind toate activităţile şi ţinîndu-se cont de apariţia unor noi activităţi. Evaluarea riscurilor aferente activităţii societății de plată/furnizorului de servicii poştale/societății emitente de monedă electronică se va efectua cel puțin o dată pe an.
    [Pct.79 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]
    80. Personalul societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică, responsabil de administrarea riscurilor trebuie să dispună de suficientă experienţă şi calificări corespunzătoare, astfel încît să poată avea un rol semnificativ în procesul de identificare, măsurare şi evaluare a riscurilor.
    81. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică trebuie să elaboreze proceduri interne pentru a reduce la minimum riscul de pierdere sau diminuare a fondurilor prin fraudă, abuz, neglijenţă sau administrare defectuoasă. Procedurile interne respective vor include cel puţin prevederi cu privire la:
    a) asigurarea cadrului de securitate necesar (în vederea prevenirii fraudelor sau abuzului atît în rîndul angajaţilor săi, cît şi cele efectuate de către terţele persoane, prin efectuarea, cel puţin a controlului şi monitorizarea accesului la informaţia confidenţială, asigurarea securităţii stocării şi transmiterii informaţiei confidenţiale, instruirea clienţilor privind măsurile de precauţie pe care trebuie să le întreprindă etc.);
    b) asigurarea competenţei personalului prin descrierea explicită, cel puţin, a obligaţiilor şi responsabilităţilor personalului, instruirea regulată a acestora pe măsura modificării sarcinilor/modernizării tehnologiilor informaţionale, controlul privind executarea corespunzătoare a sarcinilor etc.
    [Pct.81 modificat prin HBN104 din 21.04.16, MO140-149/27.05.16 art.987]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.2 în redacția HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin HBN105 din 09.04.15, MO124-130/22.05.15 art.882]