HKK29/2013
ID intern unic:  349153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  17.06.2013
privind Raportul auditului bugetelor şi gestionării
patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale
din raionul Ialoveni pe anii 2011-2012
Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 30
    Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei  privatizare în cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei dl M. Doruc, vicepreşedintelui raionului Ialoveni dl A. Melenciuc, şefului Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Ialoveni dl V. Racu, şefului Oficiului teritorial Ialoveni al Cancelariei de Stat dl M. Silistraru, sefului Direcţiei Administrare Fiscală a Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni dna A. Galcinscaia, şefului Oficiului cadastral teritorial Ialoveni dl A. Jalbă, viceprimarului or. Ialoveni dl V. Cernat, primarilor: s. Costeşti - dl V. Bortă, com. Mileştii Mici - dl L. Carmanu, călăuzindu-se de art. 2 alin.(1) şi art. 4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Ialoveni pe anii 2011-2012.
    _________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art. 28 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2012 şi 2013, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost colectate prin examinarea rapoartelor de execuţie bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi informaţiilor oferite; observaţii directe, precum şi prin familiarizarea cu explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost studiate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
    _________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    În baza sintezei iregularităţilor şi neconformităţilor atestate în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Ialoveni la gestionarea bugetelor şi patrimoniului public în anii 2011-2012, reieşind din constatările din Raportul de audit, se menţionează următoarele:
    • În perioada supusă auditării, AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion nu au manifestat preocuparea necesară în vederea asigurării unei discipline financiar-bugetare prudente, care să asigure legalitatea şi regularitatea în procesul bugetar şi în administrarea patrimoniului public, aferente dezvoltării economice şi sociale a raionului în ansamblu. Autorităţile raionale nu au realizat măsuri sistemice în materie de identificare, evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar şi, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare. În consecinţă, s-a constatat că indicii fiscal-bugetari nu întrunesc plenitudinea şi încrederea de rigoare şi nu asigură stabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Cu abateri de la prevederile legale şi atribuţiile stipulate în Regulamentul Direcţiei Finanţe (în continuare – DF), aceasta nu a organizat într-o manieră eficientă lucrul de elaborare a proiectului bugetului raionului, precum şi nu a asigurat evaluarea credibilă şi economic fundamentată a veniturilor bugetare, inclusiv prin analizarea surselor de venituri ale UAT de nivelul I. Situaţia dată a generat subestimări la unele categorii de venituri bugetare, în ansamblu pe raion, în sumă de minimum 8,9 mil. lei. Acest derapaj evident sporeşte vulnerabilitatea şi dependenţa raionului în relaţiile cu bugetul de stat şi, respectiv, alimentează riscul de neimobilizare a surselor disponibile. În acest context, se constată o necesitate stringentă în activitatea autorităţilor locale (mai cu seamă, a DF, a Direcţiei Economie, a Inspectoratulul Fiscal de Stat Ialoveni) a serviciilor cadastrale şi statistice, pentru a iniţia neîntîrziat evaluarea complexă a materiei aferente creării bazei de impozitare relevante. Verificările selective în cadrul auditului denotă neidentificarea de către AAPL de nivelul I din raion a impozitelor şi taxelor şi, respectiv, neacumularea veniturilor în bugetele locale în sumă totală estimată pînă la 11,2 mil. lei, inclusiv:

neîncasarea plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate, bugetele locale fiind lipsite de surse în sumă de pînă la cca 7,4 mil. lei;

administrarea necorespunzătoare a taxei pentru amenajarea teritoriului şi pentru amplasarea unităţilor comerciale, care a determinat neacumularea veniturilor în bugetele UAT în sumă de pînă la 3,1 mil. lei;
neacumularea plăţilor din locaţiunea/arenda patrimoniului local (imobile, bazine acvatice) în sumă de 0,7 mil. lei.
    • Managementul cheltuielilor efectuate din bugetele UAT nu a asigurat respectarea normelor legale, astfel fiind admise o serie de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care au diminuat eficienţa utilizării mijloacelor publice şi se exprimă prin:
nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate pe unele tipuri de cheltuieli în sumă totală de 2,5 mil.lei, ceea ce, în unele cazuri, a determinat formarea unor datorii creditoare în lipsa suportului financiar;
lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în domeniul învăţămîntului pentru UAT şi a numărului real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop a generat faptul că, în anii 2011-2012, bugetul raional a beneficiat de transferuri din bugetul de stat în sumă totală de 28,2 mil. lei, acestea fiind utilizate pentru cheltuieli curente şi capitale;
efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi iraţionale pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă de 7,6 mil. lei;
nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiţionat efectuarea plăţilor neregulamentare la acest capitol în sumă de 2,5 mil. lei;
efectuarea cheltuielilor neregulamentare ce ţin de asigurarea exercitării atribuţiilor de serviciu ale AAPL din raion în sumă de 0,4 mil lei;
nerespectarea prevederilor legale în procesul  achiziţiilor publice etc.
    • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 296,7 mil. lei şi terenurilor cu suprafaţa
de 19,1 mii ha;
neînregistrarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune IMSP de către Consiliul raional, în valoare de circa 42,3 mil. lei, precum şi a încăperilor cu suprafaţa totală de 798,37 m2 , transmise de către UAT;
neînregistrarea regulamentară la organele cadastrale a conductelor de gaz, precum şi neasigurarea evidenţei conforme a acestora;
gestionarea şi evidenţa neconformă a fondului funciar public;
necontabilizarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare şi arendă a terenurilor proprietate publică.
    • Lipsa cadrului respectiv în domeniul activităţii serviciilor publice de gospodărie comunală, orientat spre realizarea principiului cost-eficienţă, precum şi carenţele în administrare s-au soldat cu:
acumularea pierderilor de către întreprinderile municipale, precum şi suportarea unor cheltuieli ineficiente din contul mijloacelor publice pentru acoperirea unor datorii ale unei întreprinderi municipale în sumă totală de 250,6 mii lei;
neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public în valoare de 91,3 mil. lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale, şi neexcluderea din evidenţa fondului locativ a imobilelor privatizate în valoare de 85,4 mil. lei;
furnizarea necorespunzătoare  a serviciilor publice de gospodărie comunală, ca rezultat fiind suportate cheltuieli neregulamentare în sumă de 237,9 mii lei.
    • Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi raportarea situaţiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, ca urmare fiind raportate eronat situaţiile financiare şi patrimoniale.
    Iregularităţile constatate sînt rezultatul imprudenţei şi indisciplinei admise de către factorii responsabili de utilizarea banilor publici şi de gestionarea patrimoniului public local, precum şi al ineficienţei controlului intern la AAPL.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Ialoveni pe anii 2011-2012, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului raional Ialoveni, preşedintelui  raionului Ialoveni, consiliilor locale şi primăriilor: or. Ialoveni, satelor/comunelor Costeşti, Cărbuna, Cigîrleni, Gangura, Dănceni, Bardar, Hansca, Horeşti, Horodca, Malcoci, Mileştii Mici, Moleşti, Nimoreni, Pojăreni, Puhoi, Răzeni, Ruseştii Noi, Sociteni, Suruceni, Ţipala, Ulmu, Văratic, Văsieni şi  Zîmbreni şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
    2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Ialoveni confruntarea datelor din sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale şi îmbunătăţirii gradului de achitare benevolă;
    2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Ialoveni ce ţine de identificarea, evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente estimării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare;  aprobarea reglementărilor de rigoare în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor);
    2.4. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Ialoveni şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate de audit;
    2.5. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine în ce priveşte asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale  privind patrimoniul public gestionat şi  înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
    2.6. Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine privind respectarea legislaţiei ce reglementează accesul la secretul de stat al funcţionarilor publici din autorităţile administraţiei publice locale;
    2.7. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
    2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.
    3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1.-2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                Serafim URECHEAN

    Nr. 29. Chişinău, 17 iunie 2013

   
raport

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7