HGM574/2013
ID intern unic:  349157
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 574
din  07.08.2013
cu privire la parteneriatul public-privat
pentru serviciile de dializă

Publicat : 16.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 682
    MODIFICAT
   
HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18

    NOTĂ:
    în hotărîre și în anexă:   pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18
  


    În temeiul art.11 lit. a), b) şi e) din Legea nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările şi completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.424 din 6 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea serviciilor de dializă pentru parteneriatul public-privat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 462), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se propun pentru parteneriatul public-privat serviciile de dializă, prestate de subdiviziunile (centrele) pentru efectuarea dializei din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice.
    2. Se aprobă obiectivele şi condiţiile parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă, precum şi cerinţele generale privind selectarea partenerului privat (se anexează).
    3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, vor asigura buna desfăşurare a procedurii de selectare a partenerului privat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”, va încheia contractul de parteneriat public-privat, precum şi va monitoriza implementarea acestuia.
    Guvernul nu va iniția alte proiecte de parteneriat public-privat în domeniul serviciilor de dializă pe perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public-privat prevăzută la pct. 11 din anexa la prezenta hotărîre.
    [Pct.3 modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    4. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va încheia anual un contract de prestare a serviciilor de dializă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    5. Se recomandă Consiliului municipal Chişinău, Consiliului municipal Bălţi, Adunării Populare a Găgăuziei şi Consiliilor raionale Cahul, Ungheni, Edineţ, Drochia, Soroca şi Căuşeni să examineze oportunitatea adoptării unor decizii privind participarea la proiectul de parteneriat public-privat pentru serviciile de dializă din unităţile teritorial-administrative respective.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei, în limitele competenţelor funcţionale.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                                         Andrei Usatîi

    Nr. 574. Chişinău, 7 august 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.574
din 7 august 2013
OBIECTIVELE ŞI CONDIŢIILE
parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă,
precum şi cerinţele generale privind selectarea partenerului privat
Secţiunea 1. OBIECTIVELE PARTENERIATULUI
PUBLIC-PRIVAT
    1. Obiectivele generale ale parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă sînt:
    1) modernizarea centrelor de dializă din cadrul următoarelor instituţii medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale: Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Spitalul Raional Cahul, Spitalul Raional Comrat, prin atragerea investiţiilor private şi reducerea cheltuielilor bugetare în acest scop;
    [Pct.1 subpct.1) modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    2) crearea centrelor de dializă în cadrul următoarelor instituţii medico-sanitare publice: Spitalul Raional Edineţ, Spitalul Raional Drochia, Spitalul Raional Ungheni, Spitalul Raional Soroca, Spitalul Raional Căuşeni;
    3) asigurarea şi acoperirea integrală a necesităţilor populaţiei privind serviciile calitative de dializă;
    4) atragerea mijloacelor financiare private pentru dezvoltarea sectorului sănătăţii.
    2. Realizarea contractului de parteneriat public-privat se va efectua prin reabilitarea – operarea – transferul bunurilor publice partenerului privat care va avea obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru o perioadă stabilită. La expirarea contractului, partenerul privat transferă, cu titlu gratuit, partenerului public toate bunurile din cadrul parteneriatului public-privat.
    3. Obiectivul specific este renovarea şi/sau construirea, echiparea, finanţarea şi operaţionalizarea serviciilor de dializă din cadrul următoarelor instituţii medico-sanitare publice: Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Institutul Mamei și Copilului, Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”, Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Spitalul Raional Cahul, Spitalul Raional Comrat, Spitalul Raional Edineţ, Spitalul Raional Drochia, Spitalul Raional Ungheni, Spitalul Raional Soroca, Spitalul Raional Căuşeni. Acest obiectiv presupune:
    [Pct.3 modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    1) finanţarea, furnizarea, preluarea în exploatare şi mentenanţa dispozitivelor medicale necesare pentru centrele de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice menţionate;
    2) finanţarea proiectării, construirii şi modernizării spaţiilor din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice menţionate, unde vor fi amplasate dispozitivele medicale pentru dializă, cu utilizarea unui sistem informaţional avansat de management al planificării tratamentului şi procedurilor medicale aplicate;
    3) respectarea standardelor înalte de calitate şi practică în dializă, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Secţiunea a 2-a. CERINŢELE GENERALE PRIVIND
SELECTAREA PARTENERULUI PRIVAT
    4. Procedura de selectare a partenerului privat va cuprinde două etape: tehnică şi financiară, astfel încît ofertanţii interesaţi trebuie să prezinte o ofertă tehnică şi una financiară.
Oferta tehnică va fi evaluată în baza principiului „admis/respins”, aplicat criteriilor legale, tehnice, de capacitate financiară, de calitate şi experienţă minimă.
    5. Ofertantul poate fi persoană juridică de drept privat, persoană fizică sau asociaţie a acestora.
    6. Doar ofertanţii care au întrunit cerinţele legale, tehnice şi de capacitate financiară la etapa tehnică a procedurii de selectare vor fi evaluaţi la etapa financiară.
    7. La etapa evaluării ofertelor financiare, ofertanţii vor concura pe criterii de evaluare stabilite de către Comisia de selectare a partenerului privat, avînd la bază principiul cost-eficienţă.
    8. În cazul în care ofertantul cîştigător sau membrul lider al consorţiului cîştigător nu este rezident al Republicii Moldova, acesta trebuie să dispună sau să înfiinţeze o societate comercială pentru implementarea parteneriatului public-privat, înregistrată în Republica Moldova, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 3-a. CONDIŢIILE PARTENERIATULUI
PUBLIC-PRIVAT
    9. Condiţiile de bază ale parteneriatului public-privat constau în modernizarea şi dezvoltarea subdiviziunilor (centrelor) prestatoare de servicii de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, care presupun dotarea cu dispozitive medicale performante de ultimă generaţie, conform standardelor Uniunii Europene, în baza listei şi nomenclatorului de echipamente necesare pentru modernizarea/dotarea subdiviziunilor (centrelor) prestatoare de servicii de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, stabilite de către partenerul public, precum şi crearea de subziviziuni (centre) de dializă noi.
    10. Realizarea parteneriatului public-privat se va efectua în una dintre formele stabilite de lege, analizate detaliat de Comisia de selectare a partenerului privat.
    11. Dreptul de prestare a serviciilor de dializă, precum și subdiviziunile (centrele) prestatoare de servicii de dializă din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice și spațiile gestionate de acestea se transmit în gestiunea partenerului privat pentru o perioadă de pînă la 25 de ani. Partenerul privat va fi obligat să utilizeze şi să reînnoiască toate dispozitivele medicale necesare la prestarea serviciilor de dializă, conform termenelor de exploatare.
    [Pct.11 modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    12. Costul de bază al proiectului este echivalent cu valoarea serviciilor de proiectare, construcţie şi modernizare a spaţiilor centrelor din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice vizate unde vor fi amplasate dispozitivele medicale de dializă, precum şi valoarea dispozitivelor medicale achiziţionate/instalate.
    13. Proiectul de parteneriat public-privat va fi finanţat integral de către partenerul privat şi nu va necesita alocarea de resurse financiare din bugetul de stat.
    14. Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul încasărilor obţinute de partenerul privat în procesul de prestare a serviciilor de dializă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi din alte potenţiale surse de finanţare. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura că serviciile de dializă în ambulatoriu pentru pacienții admiși în sistemul de stat de asigurări medicale vor fi achitate doar în cadrul acestui proiect de parteneriat public-privat
    [Pct.14 modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    15. Parteneriatul public-privat funcţionează în baza contractului de constituire a parteneriatului public-privat privind prestarea serviciilor medicale, încheiat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale/autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de fondatori ai instituţiilor medico-sanitare publice, specificate în pct.3 din anexa la prezenta hotărîre, Compania Națională de Asigurări în Medicină, în calitate de cumpărător al serviciilor medicale, şi ofertantul cîştigător (şi, după caz, societatea de proiect înfiinţată de către ofertantul cîştigător cu titlu de partener privat). Principalele clauze ale contractului de parteneriat public-privat se vor referi la următoarele:
    [Pct.14 modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    1) drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul specifică drepturile şi obligaţiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale/autorităţilor administraţiei publice locale, în calitate de fondatori ai instituţiilor medico-sanitare publice, specificate în pct.3 din anexa la prezenta hotărîre, ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ale ofertantului cîştigător/partenerului privat şi/sau ale altor părţi relevante, după caz. Ofertantul cîştigător are dreptul să gestioneze încăperile instituţiilor medico-sanitare publice vizate, în modul determinat de comisia de selectare a partenerului privat. Partenerul privat asigură şi finanţează executarea lucrărilor de proiectare, de construcţie şi de renovare, echiparea subdiviziunilor (centrelor) prestatoare de servicii de dializă din cadrul parteneriatului public-privat, mentenanţa sa, angajarea personalului, prestarea serviciilor specificate şi îndeplinirea obligaţiilor financiare fixate în contractul respectiv;
    [Pct.14 subpct.1) modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    2) condiţiile de admitere a pacienţilor. Pacienţii vor fi admişi pentru tratament şi testări relevante în subdiviziunea (centrul) de dializă operat de partenerul privat, în baza biletului de trimitere, conform Normelor metodologice de aplicare a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În contract vor fi incluse şi cerinţele de raportare între subdiviziunile (centrele) prestatoare de servicii de dializă şi instituţiile medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară şi spitalicească. Totodată, se va asigura dreptul pacienţilor la informare conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
    [Pct.14 subpct.2) modificat prin HG1262 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1356; în vigoare 28.12.18]
    3) graficul şi schema de plată. Costul serviciilor de dializă prestate de partenerul privat nu vor depăşi tarifele pentru serviciile de dializă aprobate de Guvern. Partenerul privat nu va percepe nici o taxă sau plată nemijlocit de la pacienţii spitalizaţi şi de la cei trataţi ambulatoriu, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Partenerul privat va avea dreptul să presteze servicii cu plată pacienţilor care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepţia categoriilor stipulate în art. 8 alin. (2) din Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova.
    4) riscurile. Ofertantul cîştigător îşi asumă toate riscurile ce ţin de costurile de reparaţie şi/sau de construcţie, de achiziţionare/mentenanţă/operare a dispozitivelor medicale, de dotare cu personal, precum şi costurile operaţionale, inclusiv pentru consumabilele utilizate în procesul de prestare a serviciilor de dializă;
    5) clauzele de încetare a contractului. Contractul specifică temeiurile de reziliere a contractului şi efectele rezilierii.