HCECA2099/2013
ID intern unic:  349374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2099
din  30.07.2013
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de utilizare a aplicaţiei „Lista electorală”
Publicat : 30.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 187-190     art Nr : 1324     Data intrarii in vigoare : 30.07.2013
    Abrogată prin HCEC2974 din 19.11.14, MO11-21/23.01.15 art.73; în vigoare 19.11.14

    În scopul asigurării unui proces uniform de verificare a listelor electorale de bază şi oferirea posibilităţii persoanelor responsabile de listele electorale din cadrul autorităţilor publice locale să menţină, actualizeze şi să rectifice periodic şi în mod centralizat listele electorale de bază şi în temeiul art. 18, 22 lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei „Lista electorală”, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                       Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                          Andrei Volentir


    Nr. 2099. Chişinău, 30 iulie 2013.

Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2099 din 30 iulie 2013
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei „Lista electorală”
Capitolul I.
Dispoziţii generale

    1. Prezentul Regulament determină conţinutul, regulile de gestionare şi utilizare a aplicaţiei „Lista electorală” (în continuare – aplicaţie).
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următorii termeni:
    aplicaţie – instrument specializat, centralizat şi comun de lucru cu listele electorale de bază la nivel local;
    gestionare a aplicaţiei – proces care include asigurarea funcţionării aplicaţiei şi respectării condiţiilor de operare;
    persoană autorizată responsabilă de listele electorale – persoană responsabilă de listele electorale care este împuternicită de către autoritatea publică locală şi autorizată de Comisia Electorală Centrală să opereze cu datele şi informaţiile din aplicaţie. 
    3. Aplicaţia este creată în scopul verificării listelor electorale de bază pentru a detecta şi înlătura erorile din ele. Aplicaţia poate servi şi ca bază de date despre alegătorii cu drept de vot.
    4. Prezenta aplicaţie este gestionată de Comisia Electorală Centrală, iar prin utilizarea aplicaţiei persoanele responsabile de listele electorale vor avea posibilitatea să menţină, actualizeze şi să rectifice periodic şi în mod centralizat listele electorale de bază.
    5. Datele şi informaţiile din aplicaţie sînt destinate exclusiv organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor.
    6. Datele cu caracter personal din aplicaţie sînt protejate de Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi nu pot fi prelucrate decît în condiţiile prevăzute de acestea.
    7. Aplicaţia se ţine, prelucrează şi completează în limba de stat, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti.
Capitolul II.
Conţinutul aplicaţiei „Lista electorală”

    8. Aplicaţia conţine următoarele funcţii şi opţiuni:
    a) selectorul „Raion”, „Primărie”, „Listă”;
    b) căutarea datelor de identificare ale cetăţenilor cu drept de vot în informaţia-extras din Registrul de Stat al Populaţiei (RSP), conform numărului de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP)1;
    c) introducerea datelor de identificare ale cetăţenilor cu drept de vot din RSP în lista electorală care conţin:  IDNP, numele şi prenumele, sexul şi anul naşterii, adresa de domiciliu/reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate;
    d) statutul înregistrărilor, care indică dacă informaţiile au fost verificate, neverificate, radiate temporar/permanent sau eronate;
    e) regim de modificare/redactare/ştergere a unei înregistrări existente;
    f) filtrare după statutul înregistrării;
    g) export Excel şi tipărirea listei electorale.
    9. Aplicaţia este structurată pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe secţii de votare constituite în cadrul acestora, în conformitate cu Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Persoana autorizată lucrează doar cu listele electorale ce le are în răspundere.
Capitolul III.
Cerinţele de bază faţă de

prelucrarea datelor conţinute în aplicaţie

    10. În procesul  de gestionare a aplicaţiei Comisia Electorală Centrală se obligă:
    a) să asigure prelucrarea datelor de identificare ale cetăţenilor în mod corect, conform prevederilor legale şi prezentului Regulament;
    b) să asigure exactitatea datelor alegătorilor şi efectuarea actualizărilor;
    c) să garanteze confidenţialitatea şi securitatea datelor şi să prevină accesul neautorizat la informaţie, furturile, riscurile de producere a incendiilor, inundaţiilor şi alte posibile riscuri;
    d) sa asigure disponibilitatea aplicaţiei pentru acces de către persoanele autorizate.
    11. Administraţia publică locală şi persoana autorizată sînt obligate:
    a) să prelucreze şi să actualizeze datele alegătorilor în mod corect, conform prevederilor  legale şi prezentului Regulament;
    b) să prelucreze datele doar în scopul determinat de aplicaţie;
    c) să nu extragă datele şi să nu efectueze copii de pe acestea în alte scopuri, decît cel stabilit de prezentul Regulament.
Capitolul IV.
Modul de gestionare şi utilizare a aplicaţiei

    12. Gestionarea aplicaţiei se realizează de către Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale din cadrul Comisiei Electorale Centrale.
    13. Înregistrarea cetăţenilor cu drept de vot şi actualizarea datelor de identificare în aplicaţie se efectuează de către persoana autorizată de Comisia Electorală Centrală.
    14. Procedura de autorizare constă în următorii paşi:
    a) autoritatea publică locală desemnează o persoană sau un grup de persoane responsabile de listele electorale, stabilind condiţiile de înscriere a alegătorilor în listele electorale, termenul de întocmire şi de prezentare a listelor electorale pentru semnare (vezi modelul din anexa nr.1);
    b) autoritatea publică locală, în persoana primarului sau secretarului consiliului local, în fiecare an, pînă la data de 15 ianuarie, aduce la cunoştinţă prin scrisoare Comisiei Electorale Centrale numele, prenumele, datele de contact ale persoanelor responsabile de listele electorale, totodată solicitînd Comisiei Electorale Centrale să asigure accesul acestora la aplicaţie (vezi modelul din anexa nr.2);
    c) la scrisoare se anexează copiile autentificate  de pe dispoziţia primarului şi  de pe buletinul de identitate al persoanei/persoanelor responsabile de listele electorale.
    15. Dacă condiţiile pct. 14 sînt respectate, Comisia Electorală Centrală autorizează persoana desemnată de autoritatea publică locală, creînd nume de utilizator, parolă şi permisiune de acces la aplicaţie pentru fiecare persoană separat şi transmite aceste date persoanelor respective contra semnătură. Prin aplicarea semnăturii, persoana autorizată îşi asumă răspunderea personală de respectare a confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi îşi asumă obligaţia de a nu transmite informaţia la care a obţinut accesul sau oricare parte a acesteia (inclusiv numele de utilizator şi parola de acces) către terţi.
    16. La primirea numelui de utilizator şi parolei, persoanele autorizate accesează aplicaţia la adresa https://alegător.md/liste şi, prin indicarea raionului şi primăriei, verifică posibilitatea de a opera cu datele din listele electorale de care sînt responsabile.
    17. În cazul: a) eşecului accesării aplicaţiei la adresa indicată în punctul 16 al prezentului regulament, b) descoperirii unor suspiciuni de acces neautorizat, c) de pierdere sau divulgare voluntară/involuntară a numelui şi a parolei de acces, persoanele autorizate vor informa de îndată Comisia  Electorală Centrală la adresa liste@cec.md sau prin alte căi de comunicaţie, urmată de o explicaţie în scris. Comisia va bloca sau, după caz, debloca accesul utilizatorului şi va aloca o altă parolă.
Capitolul V.
Procedura de prelucrare a datelor din aplicaţie

    18. Procedura de prelucrare,  actualizare, modificare şi transmitere a datelor din aplicaţie se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului II al Regulamentului privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale. Modul de lucru cu datele din aplicaţie este descris în Manualul utilizatorului.
    19. Editarea, validarea şi radierea  înregistrărilor în liste electorale se face prin setarea statutului înregistrărilor, şi anume:
    a) introducere înregistrări: înregistrarea nou introdusă primeşte automat statutul ”Spre verificare”;
    b) confirmarea corectitudinii datelor alegătorului: se face prin setarea de către persoana autorizată a statutelor „Verificat: corect” (cînd toate datele despre alegător sînt corecte) sau „Verificat: date incomplete” (cînd datele prezente sînt corecte, dar unele atribute de date lipsesc). Dacă persoana autorizată setează statutul „Verificat: corect” pentru o înregistrare în care unele atribute ale alegătorului lipsesc, aplicaţia îi resetează această înregistrare, în mod automat, cu statutul „Date incomplete”;
    c) radiere alegător: radierea se face indicînd unul din statutele „Persoana a decedat”, „Plecat/Radiat permanent”, „Plecat temporar”, „Plecat temporar: Militar”, „Plecat temporar: Student”, „A pierdut dreptul electoral”, „În baza declaraţiei de şedere”;
    d) radiere erori: radierea erorilor se face setînd statutul „Eroare” pentru înregistrarea ce nu corespunde cu realitatea.
    20. Lista electorală de bază e formată în baza înscrisurilor verificate ale căror statute sînt: „Verificat: corect”, „Verificat: date incomplete”.
    21. Persoana autorizată va analiza neconcordanţele identificate de aplicaţie, va identifica motivele acestora şi, după caz, va opera corectări.
    22. După efectuarea rectificărilor în aplicaţie persoana autorizată va întocmi şi va transmite, pînă la 15 martie, Comisiei Electorale Centrale o notă informativă privind modificările operate şi numărul de alegători în lista de bază, prin care confirmă veridicitatea înscrisurilor şi a numărului de alegători din lista electorală.
    23. Comisia Electorală Centrală este în drept să solicite explicaţii în scris de la persoana autorizată cu privire la erori şi divergenţe, precum şi referitor la alte nereguli.
    24. În urma verificării corectitudinii datelor înscrise în aplicaţie Comisia Electorală Centrală va informa publicul, electoratul, presa şi autorităţile administraţiei publice locale despre calitatea acestora.
Capitolul VI.
Dispoziţii finale

    25. Datele privind cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot introduse în aplicaţie au caracter personal. Accesul la ele este restricţionat, iar păstrarea şi transmiterea acestora se efectuează în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    26. Pentru neefectuarea înregistrărilor în aplicaţie şi neprezentarea informaţiei solicitate de Comisia Electorală Centrală, conform termenelor stabilite, persoanele autorizate vor purta răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    27. Începînd cu 1 martie 2014, Comisia Electorală Centrală va accepta listele electorale doar în baza aplicaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5