HGM693/2013
ID intern unic:  349482
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 693
din  04.09.2013
cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele
 materiale de stat
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 769
    MODIFICAT
    HG530 din 03.07.14, MO178-184/11.07.14 art.574

    În temeiul art.11 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat, cu titlu gratuit, Consiliului raional Soroca bunuri materiale în sumă de 1591725 lei (conform anexei), pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale (ploi cu grindină şi vînt puternic) din 27 iunie 2013, în urma cărora au fost deteriorate acoperişurile a 443 case de locuit particulare din mai multe localităţi ale raionului.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat în sumă de 1591725 lei.
    [Pct.2 în redacţia HG530 din 03.07.14, MO178-184/11.07.14 art.574]
    3. Se recomandă Consiliului raional Soroca să întreprindă acţiunile ce se impun pentru recepţionarea, transportarea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                       Anatol Arapu

    Nr. 693. Chişinău, 4 septembrie 2013.Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.693
din 4 septembrie 2013

LISTA
bunurilor materiale eliberate din rezervele
 materiale de stat
Nr.
d/o
Beneficiarul
Denumirea
bunurilor materiale
Unitatea
de măsură
Cantitatea
Preţul, lei
Costul, lei
1.

Primăria comunei Schineni

Ardezie
foi
14220
95
1350900
2.

Primăria satului Hristici

Ardezie
foi
163
95
15485
3.

Primăria comunei Rubleniţa

Ardezie
foi
549
95
52155
4.

Primăria satului Băxani

Ardezie
foi
1823
95
173185
 Total
16755
1591725