HGO666/2013
ID intern unic:  349534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 666
din  02.09.2013
cu privire la acordarea titlului de parc industrial
SRL „ECO-GARANT” şi modificarea destinaţiei
unui teren
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 774
    În temeiul art.10 alin.(4), art.11, art.12 alin.(1) lit.a) şi art.15 alin.(5) din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), art.12 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.8, 71 şi 79 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă titlul de parc industrial SRL „ECO-GARANT” (IDNO 1010604000624), care va administra Parcul Industrial „Edineţ”, amplasat în or. Edineţ, pe un teren cu suprafaţa de 17,8989 ha, proprietate publică a or. Edineţ (cod cadastral 4101101022).
    2. Se modifică categoria de destinaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 17,8989.ha (cod cadastral 4101101022), situat în intravilan, proprietate publică a or. Edineţ, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, în legătură cu crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a Parcului Industrial „Edineţ”.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea modificărilor respective în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    4. SRL „ECO-GARANT” va obţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, înainte de începerea lucrărilor de construcţie, certificatul de descărcare de sarcină arheologică, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire, precum şi va organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe suprafaţa amplasamentului menţionat.
    5. Se stabileşte că, în cazul în care pe parcursul a doi ani de la data publicării prezentei hotărîri nu va fi iniţiată crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a Parcului Industrial „Edineţ”,  SRL „ECO-GARANT”  i se va retrage titlul de parc industrial.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                 Vasile Bumacov
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                             Marcel Răducan

    Nr. 666. Chişinău, 2 septembrie 2013.