HKK47/2013
ID intern unic:  349535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 47
din  26.07.2013
cu privire la Raportul auditului asupra Raportului
Guvernului privind executarea fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul
bugetar 2012
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 38
    Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl A. Usatîi, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M. Buga, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Republican” dl S. Popa, vicedirectorului general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei şi Copilului” dl P. Stratulat, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul Oncologic” dl V. Cernat, şefului Secţiei economie a Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova” dna A. Radu, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V. Ignatenco” dl N. Starciuc, directorului adjunct al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” dl A. Uncuţă, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Cimişlia” dl M. Florea, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalului Raional Teleneşti” dl A. Bivol, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Căuşeni” dl A. Cojocaru, directorului Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Străşeni” dl A. Tuchilă, consultantului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice, dna M. Cara, juristului Direcţiei reglementare şi control al Agenţiei Achiziţii Publice dl Gh. Ghidora, şefului Direcţiei reglementare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ a Ministerului Finanţelor dna L. Foalea, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012.
    ____________________________________________
    1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 alin.(2) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20132 la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM sau, după caz, Compania), avînd drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – FAOAM) au fost administrate regulamentar de către CNAM, iar Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 este conform cerinţelor.
    ____________________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 04.12.2012 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013” (cu modificările ulterioare).

    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi3. Probele de audit au fost acumulate cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea regulamentelor şi actelor normative interne relevante domeniului auditat, contractelor încheiate, registrelor contabile şi documentelor primare; analiza, calcularea şi confruntarea datelor; analiza explicaţiilor de la persoanele responsabile; colectarea informaţiilor de la terţe persoane etc.
    ____________________________________________
    3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a  c o n s t a t a t:
    Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom, garantat de stat, de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor pentru  tratarea stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.
    În aspectul competenţelor legale şi responsabilităţilor părţilor implicate, în procesul de monitorizare, administrare şi raportare a mijloacelor FAOAM, se relevă cadrul instituţional, după cum urmează:
    Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organizaţie de stat autonomă, care desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, avînd obligaţia gestionării mijloacelor financiare acumulate în FAOAM.
    Consiliul de administraţie al CNAM, fiind organul suprem de administrare al acestuia (constituit de către Guvern), are ca atribuţii: trasarea direcţiilor principale ale activităţii Companiei; coordonarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Programul unic); aprobarea proiectului devizului de venituri şi cheltuieli al FAOAM; aprobarea rapoartelor anuale privind executarea FAOAM etc.
    Comisia mixtă de selectare, evaluare şi monitorizare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – Comisia mixtă) îşi desfăşoară activitatea în cadrul CNAM, deţinînd atribuţii de organizare şi desfăşurare a concursurilor de selectare a proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare al prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare), fiind compusă din 6 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii (preşedinte – ministrul sănătăţii), 5 ai CNAM şi 2 din partea societăţii civile.
    Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor regulamentare4, deţine atribuţii privind: argumentarea necesarului de resurse financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate, inclusiv fundamentarea bugetului FAOAM;  elaborarea şi aprobarea, de comun acord cu CNAM, a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic; asigurarea achiziţionării echipamentului medical şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medico-sanitare din sistemul sănătăţii, suportului tehnico-material şi executării controlului asupra folosirii eficiente şi raţionale a mijloacelor bugetare şi a patrimoniului de stat aflat în gestiunea instituţiilor medico-sanitare publice (în continuare – IMSP) din subordine etc.
    ____________________________________________
    4 Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”.

    Veniturile şi cheltuielile FAOAM pentru perioada auditată au fost aprobate prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 20125 în sumă de 3982,2 mil.lei. Ulterior, în urma rectificărilor operate pe parcursul anului6, a fost aprobată la venituri suma de 3927,7 mil.lei şi la cheltuieli – 3984,7 mil.lei, cu un deficit de 57,0 mil.lei.
    ____________________________________________
    5 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr.271 din 23.12.2011 (în continuare – Legea FAOAM pe anul 2012).
    6 Legea nr.170 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 nr.271 din 23 decembrie 2011.

    În anul 2012, ponderea veniturilor FAOAM în Produsul Intern Brut a constituit 4,4%, menţinîndu-se la acelaşi nivel faţă de anul 2011, fiind înregistrată o depăşire neesenţială (cu 1 punct procentual) a ritmului de creştere a veniturilor FAOAM (108%) în raport cu cel al Produsului Intern Brut (107%) faţă de anul 2011.
    În anul 2012 CNAM a intensificat activităţile privind încasarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, fiind atestată o creştere a veniturilor la acest capitol cu 21,1%, sau de 12,9 mil.lei faţă de nivelul planificat, ori cu 24,1% comparativ cu anul precedent. Se denotă o creştere în anul 2012 faţă de anul precedent a executării cheltuielilor din fondul de dezvoltare destinat dezvoltării şi modernizării bazei tehnico-materiale a prestatorilor publici de servicii medicale cu 76,2 mil.lei.
    În conformitate cu Legea FAOAM pe anul 2012, pentru finanţarea proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare au fost alocate iniţial 79,6 mil.lei, rectificate la 27.07.2012 (în creştere cu 35,0 mil.lei faţă de alocările iniţiale).
    Totodată, verificările de audit asupra regularităţii administrării mijloacelor din FAOAM au constatat nereguli şi situaţii problematice, precum:
Neexecutarea (cu 57,7 mil.lei) veniturilor FAOAM la nivelul aprobat, care a fost condiţionată de prognozarea irelevantă şi neîncasarea pe deplin a mijloacelor fondurilor. Astfel, neîncasarea la nivelul planificat a transferurilor din bugetul de stat pentru asigurarea unor categorii de cetăţeni (cu 61,2 mil.lei), existenţa restanţelor agenţilor economici faţă de FAOAM (17,8 mil.lei) au determinat neîncasarea pe deplin a veniturilor.
La stabilirea indicatorilor pentru elaborarea proiectului Legii FAOAM pe anul 2012 prin delimitarea mijloacelor (veniturilor) pe fonduri, CNAM şi Ministerul Sănătăţii nu au ţinut cont de cotele maxim admisibile regulamentar. În aceste circumstanţe, alocaţiile fondului de dezvoltare au depăşit cota legal stabilită (2%) cu 0,8 puncte procentuale, sau cu 34,9 mil.lei din contul alocaţiilor destinate altor fonduri.
Neexecutarea în măsură deplină a cheltuielilor din mijloacele FAOAM, rezultată de procesul irelevant al planificării, derivă din încheierea unor contracte care urmează a fi realizate (valorificate) în următorul an de gestiune şi din incapacitatea beneficiarilor de a valorifica integral aceste mijloace. Situaţia dată  condiţionează menţinerea soldurilor la conturile CNAM, care s-au diminuat cu 81,2 mil.lei (de la 430,7 mil.lei pînă la 349,5 mil.lei) în anul 2012, comparativ cu perioada precedentă, acestea fiind utilizate preponderent pentru acoperirea deficitului FAOAM.
Lipsa indicatorilor stabiliţi regulamentar şi a criteriilor fundamentate de repartizare a mijloacelor suplimentare din fondul de bază (destinate asistenţei medicale spitaliceşti) a determinat o distribuire aleatorie de către CNAM a acestora. Astfel, la finele anului 2012, pentru 9 IMSP au fost transferate suplimentar 20,0 mil.lei în lipsa indicatorilor şi a criteriilor de distribuire bine argumentate, ceea ce nu stimulează instituţiile medicale în atingerea unor performanţe în cadrul prestării serviciilor medicale.
În lipsa prevederilor regulamentare, CNAM a finanţat, conform solicitărilor Ministerului Sănătăţii, din fondul de bază unele IMSP pentru achiziţionarea medicamentelor costisitoare, inclusiv neautorizate în Republica Moldova. Astfel, în anul 2012 CNAM a transferat pentru 4 IMSP  suma de 23,4 mil.lei (inclusiv 4,1 mil.lei pentru medicamente neautorizate) destinată achitării unor medicamente costisitoare achiziţionate în cadrul programelor de sănătate (IMSP „Spitalul Clinic Republican” (16,4 mil.lei), IMSP „Institutul Mamei şi Copilului” (4,1 mil.lei), IMSP „Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Em. Coţaga” (2,8 mil.lei), IMSP „Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie” (0,4 mil.lei)). Aceste mijloace nu au fost planificate de către CNAM în fondul de bază, nefiind utilizate în scopurile iniţial stabilite, precum şi neţinînd cont de stocurile existente de medicamente similare la unele instituţii.
Aprobarea de către Comisia mixtă a proiectelor investiţionale, în anul 2012, din fondul de dezvoltare, s-a efectuat contrar prevederilor regulamentare, prin depăşirea alocărilor legal stabilite cu 66,8 mil.lei, precum şi neluîndu-se în considerare contractele din perioadele anterioare cu tranşe de achitare în anul de gestiune (circa 36,1 mil.lei), astfel generînd situaţii de incapacitate de plată şi necesitatea realocării mijloacelor din alte fonduri.
Nu a fost realizată recomandarea auditului precedent privind racordarea cadrului normativ referitor la procurarea de „transport sanitar specializat”, fapt ce a condiţionat pentru anul 2012 finanţarea procurării autoturismelor (în sumă de 11,4 mil.lei) ce nu întrunesc criterii tehnice pentru astfel de mijloace de transport.  Nerealizarea de către Ministerul Sănătăţii a condiţiilor proiectului înaintat în anul 2011 privind cofinanţarea procurării autoturismelor (în valoare de 1,4 mil.lei) a determinat înaintarea neîntemeiată/nejustificată a unui nou proiect, acceptat de către Comisia mixtă şi achitat în aceeaşi sumă de către CNAM.
    În acest context, nu au fost realizate cerinţa (2.1.2.) şi recomandarea (5), înaintate Ministerului Sănătăţii de către auditul precedent în Raportul aprobat prin Hotîrîrea Curţii de Conturi nr.34 din 25.07.2012 privind „reexaminarea cadrului normativ ce vizează direcţiile/criteriile de utilizare a fondului de dezvoltare, în special la procurarea transportului sanitar pentru necesităţile sistemului de sănătate, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei în vigoare, care ar exclude orice situaţie de incertitudine”.
Lipsa monitorizării de către Comisia mixtă şi CNAM a derulării proiectelor investiţionale şi neatragerea experţilor în domeniu nu au asigurat utilizarea regulamentară, eficientă şi economă a mijloacelor publice, precum şi nu s-a atins, în unele cazuri, scopul stabilit. Asfel,
    • La implementarea a 5 proiecte verificate „Dotarea IMSP cu generatoare de oxigen” (8,5 mil.lei) s-au constatat următoarele nereguli: (i) procedura de achiziţionare a generatoarelor de oxigen a fost efectuată de către grupul de lucru asociat, constituit în baza Ordinului ministrului sănătăţii, în lipsa evaluării necesităţii utilajului, în lipsa planificării achiziţiei de către instituţii şi în lipsa surselor de finanţare (la momentul demarării procedurii de achiziţie); (ii) modificarea condiţiilor de livrare a utilajului în documentele de licitaţie care prevăd achitarea taxelor vamale şi TVA la import a generat suportarea de către instituţii a cheltuielilor suplimentare (neeficiente), neprevăzute în documentele de licitaţie şi nespecificate în condiţiile contractuale, în sumă de 2,1 mil.lei, acestea fiind dezafectate de la destinaţiile iniţial stabilite; (iii) achiziţionarea, contractarea şi recepţionarea utilajului a fost efectuată cu încălcarea legislaţiei; (iv) nu a fost asigurată atingerea scopului proiectelor privind „eficientizarea utilizării mijloacelor publice”, invocat de către Ministerul Sănătăţii prin ordinul emis. Astfel, după punerea în funcţiune a generatoarelor de oxigen, cheltuielile medii lunare suportate de către IMSP pentru întreţinerea şi exploatarea acestora au crescut, comparativ cu perioadele precedente, de 1,6-3 ori.
    • La implementarea proiectelor investiţionale de dotare cu instalaţii de radiodiagnostică a serviciilor radioimagistică (6,6 mil.lei) s-au stabilit următoarele carenţe şi iregularităţi: (i) tergiversarea organizării procedurilor de achiziţionare a utilajului (de la 3 la 5 luni), fapt ce a condiţionat neimplementarea în termen a proiectelor investiţionale; (ii) procedurile de achiziţionare, contractare şi recepţionare a utilajului s-au executat cu nerespectarea cadrului legal. Mai mult ca atît, parametrii tehnici specificaţi în contractele de achiziţie a utilajului radiologic nu corespund întocmai celor reali aflaţi în dotare, exploatarea acestuia fiind neautorizată de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice. De asemenea, personalul a 2 instituţii medicale nu dispune de abilităţi suficiente privind operarea acestuia, nefiind utilizate funcţii importante de radioscopie şi tomografie liniară cu care sînt dotate instalaţiile procurate.
    • La implementarea proiectului „Renovarea sistemului de termoficare, schimbarea uşilor şi geamurilor din PVC” (6,8 mil.lei) s-a stabilit nerespectarea cadrului legal şi utilizarea neeficientă a mijloacelor publice. Astfel, procedura de achiziţie efectuată de grupul de lucru al IMSP SR Străşeni s-a efectuat în condiţii de admitere a situaţiilor defectuoase, lipsei de justificări şi expertizări ale volumelor de lucrări, cu încheierea neregulamentară a acordurilor adiţionale. Aceste circumstanţe au condiţionat solicitarea de către Curtea de Conturi a verificării de către Inspecţia de Stat în Construcţii a volumelor şi calităţii lucrărilor executate şi achitate din fondul de dezvoltare al FAOAM.
    • Implementarea proiectului „Racordarea asistenţei medicale spitaliceşti şi de ambulator din cadrul ACSR la standardele medicale actuale prin implementarea serviciilor performante de diagnostic imagistic” (10,5 mil.lei) s-a efectuat în condiţii de nerespectare a normelor legale, fiind admise mai multe nereguli şi nefiind realizat obiectivul general prestabilit – asigurarea populaţiei republicii cu servicii medicale de calitate. În contextul celor expuse se denotă: (i) procedura neregulamentară de achiziţie, contractare şi recepţionare a utilajului şi a lucrărilor de ajustare a spaţiilor în lipsa expertizării; (ii) acceptarea de către CNAM şi IMSP a lucrărilor de ajustare a spaţiilor (1,2 mil.lei) în lipsa justificării documentare a volumelor executate; (iii) o situaţie incertă privind certificarea conformităţii şi ţării producătoare, precum şi a neautorizării utilajului recepţionat. Nivelul de realizare a obiectivelor proiectului în 10 luni ale anului 2012 a constituit 0,7 mil.lei, sau 3,2% din valoarea prestabilită.
    • La implementarea a 3 proiecte investiţionale de dotare a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie cu utilaj medical (8,8 mil.lei) s-au stabilit unele nereguli ce ţin de: (i) neaplicarea penalităţilor pentru nerespectarea termenului de furnizare a utilajului; (ii) nerespectarea limitei stabilite de mijloace cu depăşirea în sumă de 1,4 mil.lei; (iii) nerealizarea unor lucrări la ajustarea încăperilor prin nerealizarea definitivării punerii în funcţiune a sistemului de ventilare (0,4 mil.lei); (iv) neasigurarea integrităţii şi calităţii utilajului recepţionat, ceea ce a determinat returnarea furnizorului a 2 monitoare pentru reparaţie.
Controlul intern insuficient, rezultat din carenţele admise la achiziţionarea, contractarea, utilizarea şi raportarea mijloacelor fondului de profilaxie, denotă un management ineficient al utilizării banilor publici. CNAM nu a realizat recomandarea (6) din Raportul de audit precedent referitor la „elaborarea proceselor controlului intern privind achiziţionarea, contractarea şi utilizarea mijloacelor destinate realizării proiectelor investiţionale în cadrul fondului de profilaxie”. CNAM nu a elaborat procesele menţionate, continuînd practica anilor precedenţi de organizare şi efectuare a procedurilor de achiziţie aferente fondului de profilaxie în lipsa unor indicatori şi criterii care ar spori eficienţa utilizării mijloacelor publice.
Verificarea executării cerinţelor Curţii de Conturi şi implementării recomandărilor din Raportul de audit, aprobat  prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.34 din 25.07.2012, a constatat neexecutarea unei cerinţe (din 6 înaintate) şi a 2 recomandări (din 8 înaintate) care au fost reiterate în prezentul Raport de audit.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carenţelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora, se cere:
    2.1. Ministerului Sănătăţii:
    2.1.1. se reiterează cerinţa adresată anterior privind revizuirea cadrului normativ ce reglementează procurările din fondul de dezvoltare, în special cele ce ţin de transportul sanitar specializat, cu înaintarea propunerilor de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.594 din 14.05.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    2.1.2. să revizuiască situaţiile privind solicitările nejustificate de  procurare a preparatelor medicamentoase în lipsa necesităţii şi autorizării acestora, precum şi a surselor de finanţare disponibile;
    2.1.3. să revizuiască procedurile de licitaţii publice centralizate prin asociere cu examinarea relevanţei acestora în vederea achiziţionării bunurilor şi serviciilor ce ar asigura eficienţa activităţii instituţiilor medicale şi calitatea de rigoare.
    2.2. Ministerului Sănătăţii, în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    2.2.1. să asigure un proces de evaluare şi planificare suficient fundamentat a veniturilor şi cheltuielilor FAOAM;
    2.2.2. să asigure, prin stabilirea unor măsuri concrete, un proces riguros de monitorizare asupra utilizării conforme şi la destinaţie a mijloacelor FAOAM, în special ce ţin de fondurile de bază, de dezvoltare şi de profilaxie;
    2.2.3. să stabilească criterii şi indicatori măsurabili la alocarea şi finanţarea mijloacelor FAOAM.
    2.3. Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:
    2.3.1. să iniţieze, în mod neîntîrziat, procedurile de rigoare privind desfăşurarea tenderului pentru deservirea conturilor curente şi plasarea, prin diversificare, a soldurilor disponibile în băncile comerciale, în scopul asigurării integrităţii resurselor financiare, rentabilizării depozitelor şi evitării riscurilor aferente prejudicierii intereselor publice.
    3. Se informează Guvernul despre executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pentru luare de atitudine.
    4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare permanente protecţie socială, sănătate şi familie, precum şi Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru documentare.
    5. Se remit Procuraturii Generale materialele auditului aferente implementării de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Raional Străşeni” a proiectului „Renovarea sistemului de termoficare, schimbarea uşilor şi geamurilor din PVC”, pentru examinare după competenţă, privind nerespectarea cadrului legal la desfăşurarea procedurii de achiziţie, ce a condiţionat utilizarea neeficientă a mijloacelor publice.
    6. Se ia act că Centrul Naţional Anticorupţie a intentat un dosar penal privind acţiunile ilegale ale unor factori de decizie la achiziţionarea echipamentului necesar pentru producerea oxigenului medical.
    7. Dat fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunii de audit extern precedente, se exclude din regimul de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.34 din 25.07.2012 „Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011”.
    8. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor din subpunctele 2.1, 2.2 şi 2.3 din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi se va informa în termen de 3 luni.
    9. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                Serafim Urechean

    Nr. 47. Chişinău, 26 iulie 2013.

   
raport

    anexa