HGO715/2013
ID intern unic:  349637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 715
din  12.09.2013
pentru aprobarea Raportului privind derularea şi
rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului
activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
Publicat : 17.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 817
    Luînd act de finalizarea negocierilor şi aprobarea contractului de concesiune a activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, în conformitate cu prevederile punctului 13 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 391), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Raportul privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr

    Nr. 715. Chişinău, 12 septembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 715
din 12 septembrie 2013
RAPORT
privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a
concesionarului activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    Prin Hotărîrea Guvernului nr. 438 din 19 mai 2012, s-a decis iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, avînd ca obiectiv general dezvoltarea  continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate de Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (în continuare - Î.S. „AIC”) prin atragerea unor investiţii capitale pe termen lung.
    De asemenea, Agenţia Proprietăţii Publice (în continuare - Agenţia), ca fondator al Î.S. „AIC”, a fost desemnată responsabilă de elaborarea studiului de fezabilitate în vederea stabilirii viabilităţii proiectului în cauză. Ca urmare, Agenţia, prin Ordinul nr. 33/1 din 28 iunie 2012, a instituit un grup de lucru, în componenţa căruia au fost incluşi reprezentaţii Agenţiei şi ai Î.S. „AIC”, care a elaborat studiul de fezabilitate pentru concesiunea activelor Aeroportului Internaţional Chişinău şi operarea serviciilor aeroportuare corespunzătoare. Studiul a fost aprobat de Agenţie în modul stabilit.
    Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.321 din 30 mai 2013, s-a aprobat concesionarea activelor Î.S. „AIC”, condiţiile concesionării acestora, precum şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului. Prin aceeaşi hotărîre, Guvernul a desemnat autoritatea publică centrală care va încheia contractul de concesiune şi va monitoriza executarea prevederilor acestuia.
    În scopul executării prevederilor hotărîrii respective a Guvernului, Ministerul Economiei, prin Ordinul nr.103 din 14 iunie 2013, a instituit Comisia de concurs, responsabilă de organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare a concesionarului prin concurs închis în cadrul concesionării activelor Î.S. „AIC”. În componenţa Comisiei de concurs au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Ministerului Finanţelor, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ai Agenţiei şi ai Î.S. „AIC”.
    Pe data de 19 iunie 2013 a avut loc prima şedinţă a Comisiei de concurs, în cadrul căreia a fost pus în discuţie proiectul caietului de sarcini, care conţine, printre altele, cerinţele faţă de componentele obligatorii ale ofertei, modul de completare şi prezentare a acesteia de către participanţii la concurs. De asemenea, a fost prezentată o listă a participanţilor pieţei internaţionale a serviciilor aeronautice şi aeroportuare, care au o experienţă vastă în activitatea investiţională, exploatarea aeroporturilor, inclusiv dezvoltarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii, în domeniul serviciilor nonaeroportuare, îmbinarea eficientă a deservirii companiilor aeriene clasice şi low-cost etc., menţionîndu-se atît avantajele, cît şi dezavantajele fiecăruia. Din lista prezentată, ţinîndu-se cont de criteriile de selectare a concesionarului stabilite de Guvern, Comisia a selectat, în şedinţa din 26 iunie 2013, şapte candidaturi - potenţiali participanţi la concurs, expediind în adresa lor invitaţiile de participare la concursul închis de selectare a concesionarului, şi anume:
    1. AENA Internacional - Madrid, Spania;
    2. Aeroports de Paris - Paris, Franţa;
    3. Compania „Vnukovo-Invest” - Moscova, Federaţia Rusă;
    4. Compania S.R.L. „UK KOMAKS” - Habarovsk, Federaţia Rusă;
    5. Flughafen Wien AG - Viena, Austria;
    6. Heathrow Airport Holdings - Londra, Marea Britanie;
    7. Houston System Aeroportuar - Houston, SUA.
    Data-limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 5 august 2013, ora 17.00.
    La aceeaşi şedinţă a fost aprobat caietul de sarcini şi mărimea plăţii pentru documentele de aplicare la concurs, a taxei de participare, a garanţiei de participare la concurs şi a garanţiei de bună execuţie a contractului.
    Pînă la data-limită de depunere a ofertelor, dintre operatorii economici invitaţi doar două companii au depus oferte de participare la concurs:
    1. „Vnukovo-Invest” S.A., împreună cu „Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo” S.A.;
    2. S.R.L. „UK KOMAKS”, în asociere cu S.A. „Aeroportul Habarovsk”, S.A. „Kolomensky Zavod” şi S.R.L. „Avia Invest” (Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest”).
    În şedinţa din 7 august 2013, Comisia de concurs a deschis ofertele şi a iniţiat procedura de evaluare a acestora, desfăşurată în cadrul a cîteva şedinţe ulterioare. Astfel, s-a constatat că oferta depusă de S.A. „Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo”/Compania „Vnukovo-Invest” nu a fost întocmită conform rigorilor stabilite în caietul de sarcini, nu au fost prezentate multe dintre formularele-standard, iar cele prezentate au fost completate doar în limba engleză. Reieşind din prevederile legale, oferta în cauză a fost declarată ca fiind necorespunzătoare şi a fost respinsă de Comisia de concurs (procesul-verbal nr.4 din 15 august 2013). Oferta depusă de Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest”, întrunind toate condiţiile stabilite în caietul de sarcini, a fost evaluată şi, în cadrul aceleiaşi şedinţe din 15 august 2013, a fost declarată cîştigătoare.
    Oferta Asociaţiei Persoanelor Juridice „Avia Invest” stabileşte perioada de concesiune la 49 de ani, redevenţa - la 1% din venitul realizat de întreprinderea concesională şi efectuarea unor investiţii în mărime de 244,2 mil.euro.
    Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013, pe data de 16 august 2013, Agenţia a informat participanţii la concurs despre rezultatele acestuia şi a invitat Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest”, a cărei ofertă a fost declarată cîştigătoare, să negocieze contractul de concesiune.
    Ulterior, Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest” a prezentat Agenţiei decizia nr.01-VIII/2013, prin care a împuternicit S.R.L. „Avia Invest”, ai cărei fondatori sînt S.A. „Aeroportul Habarovsk”, reprezentată de S.R.L. „UK KOMAKS”, şi S.A. „Kolomensky Zavod”, cu dreptul de a semna contractul de concesiune.
    După finalizarea negocierilor cu Asociaţia Persoanelor Juridice „Avia Invest”, contractul de concesiune, în forma negociată, a fost aprobat de Comisia de concurs (procesul-verbal nr.5 din 29 august 2013).