HGO725/2013
ID intern unic:  349659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 725
din  16.09.2013
cu privire la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 821
    În temeiul art. 32¹ alin. (2) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,   nr. 64-68, art. 193) şi art. 32 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind crearea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.
    2. Se aprobă Statutul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (se anexează).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                    Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                               Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 725. Chişinău, 16 septembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.725
din 16 septembrie 2013
STATUTUL
Oficiului Naţional al Viei şi Vinului
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Statutul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (în continuare – Statut) reglementează misiunea, atribuţiile, funcţiile şi drepturile Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (în continuare – Oficiu), precum şi organizarea activităţii acestuia.
    2. Oficiul este instituţie publică pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – Minister), cu statut de persoană juridică şi autonomie financiară nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune, dispune de antet şi ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, de bilanţ contabil, de conturi bancare şi trezoreriale.
    3. Structura, efectivul-limită şi schema de încadrare ale Oficiului se aprobă de Minister, cu avizul Consiliului de coordonare. Salarizarea angajaţilor Oficiului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002.
    4. În activitatea sa, Oficiul se conduce de legislaţia  în vigoare, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, de actele administrative ale Ministerului şi de prezentul Statut.
II. MISIUNEA, ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE DE
 BAZĂ, DREPTURILE OFICIULUI
Secţiunea 1. Misiunea Oficiului
    5. Oficiul are misiunea de a implementa politica statului în sectorul vitivinicol şi de a asigura dezvoltarea durabilă a  acestuia.
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile şi sarcinile de bază
ale Oficiului
    6. În vederea realizării misiunii sale, Oficiul are următoarele atribuţii de bază:
    1) implementează politicile statului în sectorul pepinieritului viticol, al viticulturii, al fabricării şi circulaţiei vinurilor, al produselor obţinute pe bază de must şi pe bază de vin, al produselor secundare vinicole şi al produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole;
    2) promovează comercializarea produselor vinicole pe piaţa internă şi externă;
    3) înaintează Ministerului propuneri privind elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia produselor vitivinicole;
    4) stabileşte reguli şi gestionează utilizarea brandului de ţară pentru vinuri;
    5) efectuează analize sectoriale pentru asigurarea dezvoltării strategice a sectorului vitivinicol;
    6) gestionează producerea produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) şi cu denumire de origine protejată (DOP), în conformitate cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern;
    7) monitorizează potenţialul de producere, inclusiv înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole;
    8) ţine registre referitoare la sectorul vitivinicol.
    7. Oficiul are următoarele sarcini de bază:
    1) implementează strategii, programe şi planuri de acţiuni privind dezvoltarea sectorului vitivinicol;
    2) efectuează studii de marketing în vederea determinării pieţelor-ţintă pentru desfacerea produselor vitivinicole;
    3) iniţiază, elaborează, sprijină financiar şi organizatoric planuri de acţiuni în vederea promovării produselor vitivinicole pe piaţa internă şi externă, manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: expoziţii, tîrguri, congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.;
    4) efectuează  studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei;
    5) efectuează studii de cercetare în vederea elaborării propunerilor pentru strategia de dezvoltare a sectorului vitivinicol;
    6) gestionează Registrul vitivinicol;
    7) prezintă Ministerului informaţii despre potenţialul de producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii;
    8) prezintă Ministerului propuneri privind elaborarea sau abrogarea actelor legislative sau normative cu caracter regulatoriu pentru sectorul vitivinicol, ţinînd seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi de recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (în continuare – O.I.V.);
    9) atrage asistenţa tehnică şi mijloacele donatorilor, participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică şi de investiţii în sectorul vitivinicol;
    10) colaborează cu instituţiile de cercetare în realizarea programelor de cercetări ştiinţifice şi aplicative în sectorul vitivinicol;
    11) colaborează cu Ministerul, cu instituţiile desconcentrate din teritoriu subordonate lui, cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea, cu organizaţiile şi asociaţiile de producători în vederea realizării politicii statului şi realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în sectorul vitivinicol;
    12) colaborează cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar pentru sectorul vitivinicol din fonduri naţionale şi internaţionale;
    13) asigură legătura Republicii Moldova cu O.I.V., precum şi cu alte organisme internaţionale similare, în conformitate cu competenţele delegate de către Minister;
    14) desemnează reprezentanţii Oficiului ce vor participa la manifestările internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfăşurate sub egida O.I.V.;
    15) organizează şi susţine financiar, în colaborare cu instituţiile de învăţămînt şi de cercetare şi cu unităţile producătoare din domeniul vitivinicol, programe de pregătire şi instruire profesională a specialiştilor din sectorul vitivinicol, stagieri privind tehnologiile avansate din domeniu;
    16) contractează servicii de cercetare, dezvoltare şi instruire în domeniul vitivinicol;
    17) gestionează utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului Viei şi Vinului;
    18) aprobă anual lista soiurilor pentru producerea materialului de  înmulţire şi săditor viticol de categorie biologică „obişnuit”;
    19) aprobă amplasarea soiurilor viţei-de-vie pe regiuni şi centre vitivinicole, conform recomandărilor elaborate de către instituţiile ştiinţifice de profil.
Secţiunea a 3-a. Drepturile Oficiului
    8. Oficiul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să aplice, în modul şi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare, măsuri în vederea realizării planului de activitate al Oficiului;
    2) să iniţieze şi să sprijine acţiuni de promovare a produselor vitivinicole pe diferite pieţe;
    3) să convoace consfătuiri cu participarea factorilor de decizie ai ministerelor, ai autorităţilor administrative centrale, ai instituţiilor ştiinţifice şi ai altor organe în problemele ce ţin de competenţa sa, precum şi să organizeze conferinţe, congrese destinate analizei şi perspectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol;
    4) să solicite de la ministere, autorităţi publice centrale şi locale, unităţi vitivinicole, organizaţii şi instituţii informaţia necesară pentru realizarea atribuţiilor sale;
    5) să beneficieze de bazele de date oficiale, în limitele competenţelor sale;
    6) să utilizeze sursele Fondului Viei şi Vinului în strictă conformitate cu bugetul anual de cheltuieli şi planul anual de activitate al Oficiului, aprobate de Consiliul de coordonare;
    7) să creeze, în caz de necesitate, expoziţii permanente în ţările ce prezintă interes deosebit ca piaţă de desfacere a produselor vitivinicole, în conformitate cu structura şi efectivul-limită ale Oficiului aprobate de Minister;
    8) să  iniţieze şi să sprijine efectuarea sondajelor, a dezbaterilor, a analizelor, a studiilor ce ţin de mediul de afaceri din sectorul vitivinicol, cererea şi oferta pe pieţele internă şi externă, direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifico-practice în corespundere cu necesităţile şi priorităţile curente ale sectorului vitivinicol, pregătirea cadrelor calificate, ce pot contribui la dezvoltarea sectorului;
    9) să contracteze, în caz de necesitate, consultanţi şi experţi, inclusiv străini, în vederea ţinerii seminarelor, desfăşurării atelierelor de lucru, acordării serviciilor de interes comun;
    10) să elaboreze recomandări/ghiduri şi să acorde consultaţii, în limitele competenţei sale, agenţilor economici din sector privind practicile agrotehnice de cultivare a viţei-de-vie, procedeele oenologice şi metodele de promovare a produselor vitivinicole;
    11) să încheie contracte sau acorduri cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate în vederea cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
    12) să instituie, în caz de necesitate, birouri teritoriale, fără personalitate juridică, cu aprobarea Consiliului de coordonare şi în conformitate cu structura şi efectivul-limită ale Oficiului aprobate de Minister;
    13) să reprezinte Republica Moldova în organismele internaţionale ce ţin de sectorul vitivinicol, în conformitate cu competenţele delegate de către Minister;
    14) să coordoneze şi să implementeze programe investiţionale în sector;
    15) să deţină şi să administreze un web-site oficial;
    16) să dispună de alte drepturi necesare pentru exercitarea funcţiilor atribuite în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII OFICIULUI
    9. Oficiul  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu planul de activitate, aprobat de Consiliul de coordonare.
    10. Activităţile Oficiului sînt finanţate din Fondul Viei şi Vinului.
Secţiunea 1. Organele de conducere ale Oficiului
    11. Organele de conducere ale Oficiului sînt Consiliul de coordonare (organul colegial superior al Oficiului) şi directorul.
Subsecţiunea 1. Consiliul de coordonare
    12. Consiliul de coordonare (în continuare – Consiliu) este compus din 13 membri şi include: trei reprezentanţi delegaţi de Minister, dintre care unul este angajat al Ministerului, cîte doi reprezentanţi delegaţi de Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Codru” şi Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu IGP „Ştefan Vodă”, trei reprezentanţi delegaţi de Uniunea vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian”, cîte un reprezentant delegat de Asociaţia producătorilor de vinuri cu IGP „Bălţi”, Asociaţia Producătorilor de Divin şi Brandy de Moldova şi Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli. La delegarea reprezentanţilor pentru calitatea de membru în Consiliul de coordonare, asociaţiile sus-numite se conduc de statutul propriu.
    13. Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) supraveghează funcţionarea Oficiului;
    2) aprobă bugetul anual de cheltuieli al Fondului Viei şi Vinului, bugetul de cheltuieli cu privire la salarizarea personalului şi finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a Oficiului, darea de seamă de executare a bugetului anual de cheltuieli, planul anual de activitate şi dările de seamă ale Oficiului;
    3) examinează şi propune spre aprobare Ministerului structura, efectivul-limită şi schema de încadrare ale Oficiului.
    14. Membrii Consiliului se confirmă în funcţie, prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, pentru un mandat de 4 ani.
    15. Membrii Consiliului sînt persoane cu funcţie de răspundere ale Oficiului şi poartă răspundere personală şi colegială pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia.
    16. Membrii Consiliului nu sînt remuneraţi pentru executarea obligaţiilor în cadrul Consiliului.
    17. Membrii Consiliului beneficiază de compensarea cheltuielilor ce ţin de deplasările efectuate în interesul exercitării atribuţiilor de membru al Consiliului.
    18. Activitatea Consiliului se desfăşoară în şedinţe ordinare, care au loc trimestrial.
    19. Şedinţa Consiliului se consideră deliberativă dacă sînt prezenţi cel puţin 7 membri.
    20. Consiliul se poate întruni în şedinţe extraordinare, la convocarea a jumătate plus unu din numărul membrilor săi sau la solicitarea directorului Oficiului.
    21. Data, agenda şi materialele pentru întrunire se remit membrilor Consiliului cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei ordinare şi cu cel puţin 2 zile înainte de data şedinţei extraordinare.
    22. Şedinţele ordinare se desfăşoară la sediul Oficiului sau în locaţia stabilită prin hotărîrea adoptată la şedinţa precedentă.
    23. Şedinţele Consiliului sînt prezidate de un membru ales al Consiliului.
    24. Dezbaterile din plenul Consiliului şi hotărîrile adoptate se consemnează în procese-verbale.
    25. Orice membru al Consiliului poate prezenta cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării, propuneri, materiale scrise pentru şedinţa Consiliului, care vor fi difuzate odată cu celelalte materiale pregătite de secretariat.
    26. La şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi reprezentanţi ai sectorului vitivinicol, ai instituţiilor de cercetare şi alţi invitaţi, competenţi în chestiunile discutate.
    27. Angajaţii Oficiului pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului pentru elucidarea mai amplă a problemelor puse în discuţie.
    28. Orice membru al Consiliului poate introduce pe ordinea de zi a şedinţei, în ziua convocării ei, orice subiect pentru dezbatere, dacă este susţinut de 2/3 din membrii prezenţi la şedinţă.
    29. Consiliul adoptă hotărîri, care sînt obligatorii pentru executare de către  Oficiu.
    30. Hotărîrile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor aleşi, cu excepţia celor ce ţin de modificarea statutului, reorganizarea şi lichidarea Oficiului, precum şi eliberarea din funcţie a directorului. Decizia în cauză se adoptă cu voturile a 2/3 din membrii aleşi.
    31. În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut, şedinţa se amînă, urmînd să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 5 zile lucrătoare. Membrii Consiliului vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte de data sesiunii.
    32. Procesele-verbale sînt semnate de către membrii participanţi şi contrasemnate de preşedintele Consiliului.
    33. Transmiterea oficială a documentelor către membrii Consiliului se efectuează prin poştă, fax, curier sau poştă electronică, cu confirmarea primirii acestora.
    34. Oficiul asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activităţii Consiliului şi arhivarea acestora.
Subsecţiunea a 2-a. Directorul Oficiului
    35. Directorul Oficiului este ales în funcţie pe bază de concurs de către o comisie de evaluare şi numit în funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, pentru un termen de 4 ani.
    36. Comisia pentru evaluarea candidaţilor la funcţia de director al Oficiului se instituie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi este compusă din 4 membri numiţi de Consiliu şi 4 membri numiţi de ministru.
    37. Candidatul la funcţia de director al Oficiului care a acumulat cel puţin 5 voturi este înaintat ministrului spre numire în funcţie.
    38. Directorul Oficiului:
    1) conduce activitatea Oficiului şi poartă răspundere personală pentru realizarea obiectivelor puse în sarcină;
    2) reprezintă Oficiul în relaţiile cu autorităţile publice, cu organizaţiile, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    3) asigură executarea legislaţiei  în vigoare, a hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului şi a prezentului Statut;
    4) prezintă Ministerului şi Consiliului rapoarte şi dări de seamă;
    5) delimitează obligaţiile directorului adjunct şi ale conducătorilor subdiviziunilor Oficiului;
    6) modifică, în limitele fondului stabilit de remunerare a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statul de personal al Oficiului;
    7) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie angajaţii Oficiului, aplică acestora măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei în vigoare;
    8) emite ordine şi decizii, în limitele competenţelor, şi controlează executarea lor;
    9) aprobă regulamentele interne ale Oficiului şi ale subdiviziunilor acestuia şi fişele de post;
    În lipsa directorului, funcţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct desemnat  prin ordinul directorului.
    10) exercită alte împuterniciri atribuite prin lege.
    39. Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Oficiului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate.
Secţiunea a 2-a. Corespondenţa
    40. Corespondenţa Oficiului este semnată de către director, directorul adjunct şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept.
Secţiunea a 3-a. Colaborarea în cadrul comisiilor
 şi grupurilor de lucru

    41. Oficiul poate participa în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru create de Minister.
IV. DISPOZIŢII SPECIALE
    42. Evidenţa contabilă se ţine în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu Standardele Naţionale de Contabilitate şi cu alte acte normative din domeniul contabilităţii.
    43. Politica de contabilitate a Oficiului se elaborează în conformitate cu Legea contabilităţii şi Standardele Naţionale de Contabilitate şi se aprobă de către director.
    44. Rapoartele financiare  şi statistice, dările de seamă fiscale se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu actele normative în vigoare.
    45. Reorganizarea şi lichidarea Oficiului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    46. În cazul reorganizării sau lichidării Oficiului, salariaţilor li se asigură respectarea tuturor drepturilor şi intereselor, în corespundere cu Codul muncii al Republicii Moldova.