HGM752/2013
ID intern unic:  349705
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 752
din  20.09.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale
Poliţiei de Frontieră şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357
din 13 mai 2009
Publicat : 24.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 854
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19

    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19


    În scopul executării prevederilor articolului 8 alineatul (2) din Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art.243), articolului 6 alineatul (4) litera f) şi articolului 7 alineatul (1) litera n) din Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.245), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră (se anexează).
    2. Constituirea şi dotarea echipelor mobile se efectuează de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, din contul şi în limita numărului total al unităţilor de personal şi a alocaţiilor aprobate pe anul respectiv pentru Poliţia de Frontieră şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei.
    3. Regulile interne de organizare, dotare şi activitate a echipelor mobile, condiţiile de recrutare, selecţie şi pregătire profesională a personalului acestora se stabilesc de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    4. Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
la punctul 7, după noţiunea „drum public” se introduce noţiunea „echipă mobilă a Poliţiei de Frontieră” cu următorul conţinut:
    „echipă mobilă a Poliţiei de Frontieră – formaţiune operaţională alcătuită din poliţişti de frontieră care desfăşoară misiuni conform împuternicirilor stabilite, utilizînd mijloacele de mobilitate auto ale Poliţiei de Frontieră, şi se identifică prin semnele distinctive ale instituţiei;”;
    la punctul 10 subpunctul 2), după cuvintele „lucrătorului de poliţie,” se introduc cuvintele „poliţistului de frontieră,”;
    la punctul 11 litera i), după poziţia „ – lucrătorului de poliţie” se introduce poziţia:
    „ – membrului echipei mobile a Poliţiei de Frontieră;”.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                     Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

    Nr. 752. Chişinău, 20 septembrie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.752
din 20 septembrie 2013

REGULAMENT
privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea generală, modul de constituire şi tipul echipelor mobile ale Poliţiei de Frontieră, rolul, atribuţiile şi drepturile acestora în cadrul acţiunilor tactice şi operative ale Poliţiei de Frontieră, în cadrul misiunilor de ordine şi securitate publică ce revin Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile sale specializate, precum şi cooperarea cu alte organe de drept, instituţii şi/sau autorităţi publice centrale sau locale.
    2. Echipele mobile participă la misiuni şi operaţiuni speciale în conformitate cu prevederile articolului 9 alineatul (6) din Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) operaţiune de frontieră – ansamblu de misiuni şi acţiuni integrate ale Poliţiei de Frontieră pentru realizarea misiunii generale, iniţiate prin dispoziţia şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în baza datelor/informaţiilor obţinute ca urmare a analizei de risc;
    b) acţiune de frontieră – misiune de nivel tactic, la care poate participa echipa mobilă, efectuată potrivit unei dispoziţii de serviciu emise în baza planificării curente sau a unei alerte stabilite în procesul de analiză a riscurilor;
    c) Centru naţional de coordonare – subdiviziune specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care coordonează activitatea echipelor mobile, în baza rezultatelor analizei riscurilor şi a tabloului situaţional;
    d) echipă mobilă – formaţiune operaţională alcătuită din poliţişti de frontieră, care desfăşoară misiuni conform împuternicirilor stabilite, utilizînd mijloacele de mobilitate auto ale Poliţiei de Frontieră şi se identifică prin semnele distinctive ale instituţiei;
    e) şef al echipei mobile – poliţistul de frontieră desemnat să conducă echipa mobilă pe parcursul desfăşurării acţiunii de frontieră;
    f) tablou situaţional – suport grafic/informaţional elaborat şi gestionat de Centrul naţional de coordonare, destinat cunoaşterii/coordonării/conducerii în timp real a situaţiei/acţiunilor echipelor mobile.
    4. Pe lîngă principiile de bază ale activităţii Poliţiei de Frontieră, echipele mobile respectă şi următoarele principii de acţiune:
    a) economia de forţe şi mijloace pentru îndeplinirea misiunii;
    b) libertatea de acţiune;
    c) concentrarea eforturilor echipelor mobile în baza analizei de risc, pe direcţiile şi în intervalele orare probabile de desfăşurare a acţiunilor ilegale la frontieră, în limitele prevederilor pct.5 din prezentul Regulament;
    d) manevra în funcţie de caracteristicile situaţiei operative;
    e) realizarea unităţii acţiunilor prin intermediul Centrului naţional de coordonare;
    f) asigurarea surprinderii prin schimbarea frecventă a modului de acţiune;
    g) cooperarea neîntreruptă a echipelor mobile cu alte unităţi fixe ale Poliţiei de Frontieră, cu structurile de analiză a riscului şi de investigaţii speciale;
    h) asigurarea informativă, materială şi financiară a acţiunii;
    i) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
II. Misiunea, rolul şi atribuţiile echipelor mobile
Secţiunea 1. Misiunea generală, constituirea şi tipul echipelor
mobile ale Poliţiei de Frontieră

    5. Misiunea generală a echipelor mobile este ca, folosind avantajele vitezei de deplasare, ale dotării superioare şi posibilităţile de acces în zone dificile pe care le asigură mijloacele de mobilitate auto ale Poliţiei de Frontieră, să participe la controlul frontierei, la combaterea criminalităţii transfrontaliere, să realizeze în limitele competenţei acţiuni de prevenire, depistare şi contracarare a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, să constate contravenţiile legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, să efectueze măsurile speciale de investigaţie.
    6. Accesul echipelor mobile ale Poliţiei de Frontieră în teritoriul punctelor de trecere (zona de control vamal) se realizează cu autorizarea (coordonarea prealabilă) a şefului punctului de trecere a frontierei de stat/adjuncţilor lui şi şefului biroului vamal/adjuncţilor lui în al căror sector de competenţă intră zona de control vamal respectivă.
    7. În activitatea sa echipele mobile vor respecta regimul existent în Zona de securitate.
    8. Echipele mobile se constituie şi funcţionează pe două niveluri ierarhice:
    a) ca subdiviziuni operaţionale centrale (în continuare – echipe mobile centrale), organizate în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
    b) ca subdiviziuni operaţionale teritoriale, aflate la dispoziţia şefilor direcţiilor regionale sau, după caz, a şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (în continuare – echipe mobile teritoriale), organizate în cadrul direcţiilor regionale ale Poliţiei de Frontieră.
    9. Echipele mobile centrale deţin competenţă generală de acţiune şi pot desfăşura misiuni în zona de frontieră în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament.
    10. Echipele mobile teritoriale deţin competenţă de acţiune în zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament, conform competenţei direcţiilor regionale în a căror structură funcţionează. Echipele mobile teritoriale pot fi utilizate în alte sectoare de responsabilitate ale direcţiilor regionale, în limitele zonei de frontieră, numai prin dispoziţia şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    11. La necesitate, prin dispoziţia şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se pot constitui grupuri de echipe mobile care să participe la îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei de Frontieră, să susţină misiunile altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne sau realizarea atribuţiilor de către organele de drept, instituţiile şi/sau autorităţile publice centrale sau locale. În componenţa grupurilor pot intra echipe mobile centrale şi teritoriale, după caz.
    12. Echipele mobile îşi îndeplinesc misiunile în cooperare cu subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi/sau organe de drept, instituţii şi/sau autorităţi publice centrale sau locale.
    13. În funcţie de destinaţie, echipele mobile sînt de următoarele tipuri:
    a) de patrulare curentă în zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    b) pentru acţiuni curente de combatere a criminalităţii transfrontaliere, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament.
    14. Tipul echipelor şi misiunile lor nemijlocite se stabilesc, de la caz la caz, prin dispoziţia şefului acestora, care ia decizia asupra utilizării lor în cadrul Poliţiei de Frontieră.
    15. În baza acordurilor interdepartamentale încheiate cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţi publice, pot fi constituite echipe mobile mixte, în vederea realizării în comun a sarcinilor şi atribuţiilor acestora.
Secţiunea a 2-a. Sarcinile, atribuţiile şi drepturile
echipelor mobile
    16. În conformitate cu misiunea generală, sarcinile echipelor mobile sînt următoarele:
    a) participarea, în zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament, la desfăşurarea de misiuni curente, acţiuni şi operaţiuni de frontieră ce presupun manevra de efective şi utilizarea mijloacelor specifice;
    b) desfăşurarea operaţiunilor de frontieră prin observare, control, filtre şi alte forme de acţiune, a misiunilor de combatere a criminalităţii transfrontaliere, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament, în locurile, pe direcţiile şi în intervalele orare stabilite prin analiza de risc;
    c) pentru soluţionarea cazurilor neprevăzute şi îndeplinirea competenţelor Poliţiei de Frontieră, intervenirea la ordin în zona de frontieră şi/sau în afara acesteia în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    d) realizarea, în zona de frontieră şi/sau în afara acesteia, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament, a misiunilor speciale pentru cooperarea cu alte organe de drept, instituţii şi/sau autorităţi publice locale şi centrale, precum şi în alte situaţii nereglementate.
    17. Atribuţiile echipelor mobile se realizează cu ajutorul efectivului şi mijloacelor de mobilitate auto din dotare şi al altor mijloace tehnice speciale necesare desfăşurării activităţii.
    18. Continuarea investigării faptelor constatate de către membrii echipelor mobile în timpul participării la misiunile curente, la acţiuni şi operaţiuni de frontieră se realizează de către structurile de specialitate centrale sau teritoriale competente ale Poliţiei de Frontieră sau, după caz, de alte organe competente. Datele şi informaţiile colectate de către membrii echipelor mobile pe timpul participării la misiunile curente, la acţiunile şi operaţiunile de frontieră se pun la dispoziţia structurilor de specialitate centrale sau teritoriale competente ale Poliţiei de Frontieră sau a altor organe competente.
    19. Echipele mobile îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) patrulează, cu antrenarea efectivului, mijloacelor speciale şi mijloacelor de mobilitate auto din dotare, în zona de frontieră pentru sprijinirea misiunilor de control al frontierei, asigurarea respectării regimului frontierei de stat şi a regimului zonei de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    b) participă, cu antrenarea efectivului, mijloacelor speciale şi mijloacelor de mobilitate auto din dotare, la acţiuni şi operaţiuni de frontieră şi asigură mobilitatea şi manevra acestora;
    c) asigură, cu mijloacele de mobilitate auto din dotare, deplasarea de efective/mijloace speciale în locuri cu acces limitat, în condiţii dificile de stare a vremii;
    d) participă, cu antrenarea efectivului, mijloacelor speciale şi mijloacelor de mobilitate auto din dotare, potrivit competenţelor, la culegerea de date şi informaţii din zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    e) pun în aplicare recomandările formulate în urma analizei de risc, sprijină cu efectiv, mijloacele speciale şi mijloacele de mobilitate auto din dotare, activitatea specială de investigaţii, de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    f) participă, cu antrenarea efectivului, mijloacelor speciale şi mijloacelor de mobilitate auto din dotare, la aplicarea măsurilor de ordine şi securitate publică în zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament;
    g) participă în sectoarele de competenţă, cu efectivul, mijloacele speciale şi mijloacele de mobilitate auto din dotare, la acţiuni de prevenire, depistare, combatere şi identificare a căilor, mijloacelor şi metodelor de comitere a infracţiunilor transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, circulaţia ilegală de arme şi muniţii, inclusiv arme de distrugere în masă şi materiale conexe, substanţe şi deşeuri radioactive, traficul de persoane şi migraţia ilegală;
    h) intervin, cu efectivul, mijloacele speciale şi mijloacele de mobilitate auto din dotare, la ordin sau din proprie iniţiativă cînd situaţia impune, pentru soluţionarea cazurilor neprevăzute şi îndeplinirea competenţelor Poliţiei de Frontieră; contribuie prin mobilitatea acestora la ridicarea capacităţii de reacţie a subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră;
    i) reţin persoanele care au comis contravenţii şi infracţiuni, precum şi persoanele anunţate în căutare şi predau cazurile pentru soluţionare a structurilor competente ale Poliţiei de Frontieră, altor subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne sau organelor de drept;
    j) cooperează, folosind efectiv, mijloacele speciale şi mijloacele de mobilitate auto din dotare, cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte organe de drept, instituţii şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    k) previn pe timpul îndeplinirii misiunilor cauzarea de prejudicii nejustificate, precum şi tergiversarea neîntemeiată a activităţilor.
    20. Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin, echipele mobile au următoarele drepturi:
    a) să ia decizii, în limitele împuternicirilor, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) să oprească şi să controleze mijloacele de transport şi actele de identitate ale pasagerilor/persoanelor vizate, în condiţiile legii, conform pct.5 din prezentul Regulament;
    c) să reţină, la necesitate, în zona de frontieră, în condiţiile pct.5 din prezentul Regulament, mijloacele de transport vizate pentru a împiedica încălcarea regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră sau a regimului în punctele de trecere a frontierei de stat;
    d) să însoţească mijloacele de transport vizate pînă la finalizarea acţiunii respective;
    e) să pună străinii fară acte de identitate la dispoziţia autorităţii competente pentru străini, în vederea luării în custodie publică a acestora;
    f) să examineze informaţia privind veridicitatea datelor puse la dispoziţie;
    g) să reţină persoanele bănuite de comiterea contravenţiilor sau infracţiunilor conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare, să le escorteze şi le predea structurilor competente;
    h) să efectueze, în modul stabilit de lege, percheziţia şi examinarea corporală a persoanelor, să ridice obiecte şi documente;
    i) să poarte şi să folosească armele din dotare şi mijloacele speciale, să aplice forţa fizică, în cazurile şi în modul stabilite de legislaţie;
    j) să beneficieze din partea autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice de informaţiile care prezintă interes pentru activitatea lor;
    k) să conlucreze cu cetăţenii pentru a obţine informaţii despre încălcările comise sau care pot fi comise ale regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră şi regimului în punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi despre infracţiunile transfrontaliere;
    l) să folosească mijloacele de transport de serviciu potrivit regimului prioritar de circulaţie, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
III. Organizarea activităţii echipelor mobile
    21. Activitatea echipelor mobile se efectuează în baza dispoziţiilor emise de şefii acestora, conform formularului din anexa la prezentul Regulament.
    22. La efectuarea controlului persoanelor şi mijloacelor de transport, membrii echipelor mobile se identifică cu legitimaţia de serviciu.
    23. La încheierea schimbului de serviciu, echipele mobile prezintă raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute în modul şi ordinea stabilită de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    24. Sistemul de control, informare şi semnalizare a echipelor mobile se stabileşte de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    25. La constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor, echipa mobilă acţionează conform prevederilor legale şi ale prezentului Regulament.
IV. Cooperarea
    26. Echipele mobile cooperează cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte organe de drept, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale potrivit planurilor operaţionale întocmite de comun acord, precum şi în baza cadrului organizatoric realizat prin dispoziţii/instrucţiuni ale şefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    27. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră introduce în acordurile de cooperare instituţională prevederi exprese privind sprijinirea acţiunii echipelor mobile.
    28. La cererea prealabilă a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum şi în situaţii deosebite, la solicitarea directă a membrilor echipelor mobile, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, organele de drept, instituţiile şi/sau autorităţi publice centrale sau locale sprijină activitatea acestor formaţiuni.

    anexa