HCCM1/2013
ID intern unic:  349746
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL CONCURENŢEI
HOTĂRÎRE Nr. 1
din  30.08.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului privind forma
de notificare, procedura de examinare şi adoptare
a deciziilor cu privire la ajutorul de stat
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 1459     Data intrarii in vigoare : 27.09.2013
    MODIFICAT
    HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29


    În temeiul art. 41 alin. (1) lit. c) şi art. 46 alin. (6) lit. g) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), art. 8 alin. (2), art. 23 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 565), Plenul Consiliului Concurenţei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat (se anexează).
    2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PLENULUI
    CONSILIULUI CONCURENŢEI                             Viorica CĂRARE

    Nr. 1. Chişinău, 30 august 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei
nr. 1 din 30 august 2013

REGULAMENT
privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare
a deciziilor cu privire la ajutorul de stat
    Prezentul Regulament transpune definiţia „intensitatea ajutorului”, art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 9 august 2008; articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 379 din 28 decembrie 2006, şi transpune parţial Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30 aprilie 2004; Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 83 din 27 martie 1999, precum şi Principiile comune economice a compatibilităţii ajutorului de stat, întemeiate pe articolul 87 alineatul (3) din Tratatul CE.
   [Preambul modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament prevede norme privind formularele de notificare, termenul şi procedura de examinare a notificărilor, procedura de investigaţie şi aprecierea valorii ajutorului de stat şi evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, monitorizarea, verificarea şi recuperarea ajutorului de stat ilegal sau ajutorului de stat utilizat abuziv, adoptare a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.
    2. Prezentul Regulament instituie şi un sistem de notificare simplificat pentru anumite modificări aduse ajutoarelor de stat existente.
    3. Prezentul Regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate în toate sectoarele economiei naţionale, cu excepţia sectorului agricol. Produsele agricole cărora nu li se aplică regulile ajutorului de stat instituite prin Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat corespund Anexei nr.1 la Acordul privind agricultura Organizației Mondiale a Comerțului, ratificat prin Legea nr. 218 din 10.06.2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului Regulament.
    [Pct.3 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    4. Nici un ajutor de stat, cu excepţia ajutorului de minimis şi ajutorului de stat  prevăzut la art.4 din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, nu poate fi acordat fără autorizarea Consiliului Concurenţei.
    5. Consiliul Concurenţei poate interzice un ajutor de stat care denaturează în mod nejustificat mediul concurenţial normal şi/sau afectează aplicarea corespunzătoare a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    6. Autorităţile administraţiei publice, unităţile administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resurse ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia, în calitate de furnizor şi/sau iniţiator de ajutor de stat, să notifice Consiliului Concurenţei orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent.
    7. Beneficiarii ajutorului de stat nu se pot adresa direct Consiliului Concurenţei cu notificare pentru obţinerea ajutorului de stat.
Secţiunea 2. Excepţii
    8. Sunt exceptate de la obligaţia notificării:
    a) ajutoarele ce au un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei per beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export;
    b) ajutoarele de stat cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie acordate fără vreo discriminare determinată de originea produselor sau a serviciilor;
    c) ajutoarele de stat destinate remedierii pagubelor cauzate de calamităţi naturale sau de alte situaţii excepţionale.
    9. În cazul în care o schemă de ajutor de stat a fost deja autorizată de către Consiliul Concurenţei, alocările specifice de ajutoare în baza schemei, vor fi considerate ca autorizate, în măsura în care corespund schemei autorizate, cu excepţia celor pentru care Consiliul Concurenţei a impus obligaţia notificării prin decizia emisă pentru schema de ajutor de stat.
Secţiunea 3. Noţiuni
    10. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:
    costuri eligibile – consumuri şi cheltuieli identificate în actele normative ale Consiliului   Concurenţei ca consumuri şi cheltuieli ce îndeplinesc criteriile pentru a fi selectate şi acoperite din ajutorul de stat.
    intensitatea ajutorului – valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile, stabilite conform actelor normative adoptate de către Consiliul Concurenţei.
    modificarea unui ajutor existent – orice schimbare, alta decît modificarea de natură pur formală sau administrativă, care nu pot afecta evaluarea compatibilităţii măsurilor de ajutor. Creşterea bugetului iniţial al unei scheme de ajutor existent cu pînă la 20% nu se consideră o modificare a ajutorului existent.
    Secţiunea 4. Elementele notificării
    11. Notificarea ajutorului de stat se efectuează prin intermediul completării Formularelor generale de notificare şi după caz prin Formularele speciale de notificare pe categorii de ajutor.
    12.  Formularul general de notificare este prevăzut în Anexa 2 la prezentul Regulament şi cuprinde informaţii cu privire la:
    - identificarea furnizorului/iniţiatorului ajutorului de stat;
    - identificarea ajutorului de stat;
    - forma sub care se acordă ajutorul de stat;
    - baza legală;
    - beneficiarii ajutorului de stat;
    - cuantumul ajutorului de stat;
    - alte informaţii relevante.
    13. Formularele speciale de notificare pe categorii de ajutor sunt parte componentă a actelor normative adoptate de către Plenul Consiliului Concurenţei în conformitate cu art.5 din Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012.
    14. Formularele generale de notificare şi Formularele speciale de notificare transmise Consiliului Concurenţei trebuie să fie completate cu date şi informaţii exacte, corecte şi complete, pentru a permite Consiliului Concurenţei să evalueze compatibilitatea ajutorului de stat pentru care se solicită autorizaţia.
    15. Formularele generale de notificare şi Formularele speciale de notificare se semnează de către reprezentanţii legali ai furnizorului şi/sau iniţiatorului de ajutor de stat şi va cuprinde în anexă documentele justificative menţionate în textul acestora.
    16. Pentru completarea Formularelor de notificare furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat  pot colabora cu beneficiarul acestuia.
    17. În cazul în care acelaşi furnizor şi/sau iniţiator acordă mai multe ajutoare de stat, pentru fiecare dintre acestea se va completa şi depune o notificare distinctă.
Secţiunea 5. Transmiterea notificării
    18.  Notificarea unui ajutor de stat se depune la Consiliul Concurenţei de către furnizor şi/sau iniţiator cu timp suficient înainte de data avută în vedere pentru acordarea acestuia, ţinînd cont de termenele legale în care Consiliul Concurenţei are obligaţia de a adopta o decizie în acest sens.
    19.  Furnizorii şi/sau iniţiatorii de ajutor de stat transmit notificările însoţite de documentele justificative prin intermediul sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”.
    [Pct.19 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    20. Expedierea și recepționarea documentelor electronice dintre Consiliul Concurenței și furnizorii și/sau inițiatorii ajutoarelor de stat se efectuează prin intermediul compartimentului mesagerie al sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”, care este unul oficial.
    [Pct.20 în redacția HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    21.  Informaţiile suplimentare pot fi transmise inclusiv şi prin fax. În acest caz se consideră că informaţiile au fost primite de către Consiliul Concurenţei în ziua în care au fost transmise/ recepţionate.
Secţiunea 6. Notificarea ajutorului de stat ilegal
    22.  Furnizorul şi/sau iniţiatorul unui ajutor de stat ilegal şi asupra căruia Consiliul Concurenţei nu a iniţiat procedura privind ajutorul ilegal sau ajutorul utilizat abuziv, prevăzută la art.13 din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, poate să-l notifice pentru a fi autorizat.
Secţiunea 7. Procedura de notificare simplificată pentru
anumite modificări aduse ajutoarelor existente

    23.  Anumite modificări ale ajutorului de stat existent pot fi notificate prin completarea Formularului de notificare simplificat, prevăzut la Anexa 3 din prezentul Regulament.
    24. Pot fi notificate prin completarea formularului de notificare simplificat următoarele tipuri de modificări ale ajutorului de stat existent:
    a) creşterile bugetului unei scheme de ajutor existent autorizat, care depăşeşte 20%;
    b) prelungirea valabilităţii unei scheme de ajutor existente autorizate cu pînă la 6 (şase) luni, cu/sau fără o creştere a bugetului;
    c) adoptarea unor criterii mai stricte de aplicare a unei scheme de ajutor autorizate, reducerea intensităţii ajutorului sau reducerea costurilor eligibile.
    25. În cazul notificării prin intermediul Formularului de notificare simplificat Consiliul Concurenţei va adopta o decizie în acest sens în termen de o lună.
    26. Procedura de notificare simplificată nu se foloseşte pentru notificarea modificărilor aduse schemelor de ajutor pentru care furnizorii de ajutor de stat nu au prezentat rapoartele anuale, cu excepţia cazului în care rapoartele pentru ajutorul de stat acordat sunt prezentate în acelaşi timp cu notificarea.
Secţiunea 8. Termenele de examinare a notificării
    27. După primirea notificării Consiliul Concurenţei va analiza informaţiile furnizate.
    28. În cazul în care informaţiile furnizate sunt complete, Consiliul Concurenţei va informa furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, asupra faptului că notificarea este completă şi despre data recepţionării notificării complete.
    29. Data recepţionării notificării complete este data de la care începe să curgă termenul în care Consiliul Concurenţei trebuie să emită o decizie prevăzută la art.10 alin.(2) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
    30. În cazul în care se constată că informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte şi/sau incomplete, Consiliul Concurenţei va informa în scris furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării, despre necesitatea de a corecta şi/sau a completa informaţiile prezentate.
    31. Furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării Consiliul Concurenţei, corectează şi/sau completează informaţiile prezentate în notificare.
    32. Termenul în care furnizorul şi/sau iniţiatorul este obligat să completeze şi/sau să corecteze Formularul de notificare începe să curgă din momentul primirii solicitării.
    33. La solicitarea motivată a furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, acest termen poate fi prelungit, dar nu poate fi mai mare de 20 de zile.
    34. Orice solicitare de prelungire a termenului se justifică şi se transmite în scris Consiliului Concurenţei, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de expirarea termenului iniţial prevăzut.
    35. În cazul în care informaţiile solicitate nu au fost prezentate în termenul prevăzut la pct.31 din prezentul Regulament, notificarea va fi considerată retrasă, cu excepţia  cazului în care a fost solicitată prelungirea acestuia.
    36. După primirea informaţiilor solicitate, Consiliul Concurenţei, în termen de 15 zile lucrătoare, va analiza informaţiile furnizate.
    37. În cazul în care informaţiile furnizate sunt complete, Consiliul Concurenţei va informa furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat asupra faptului că notificarea este completă şi despre data recepţionării notificării complete.
    38. În cazul în care după examinare, în termen de 15 zile, se constată că informaţiile furnizate nu sunt complete şi/sau corecte, se va purcede la procedura prevăzută la pct.30-31 din prezentul Regulament.
    39. În cadrul examinării notificării, Consiliul Concurenţei este în drept să solicite informaţii de la potenţialii beneficiari de ajutor de stat sau de la alte persoane, în vederea adoptării unei decizii motivate.
Secţiunea 9. Retragerea notificării
    40. Notificarea se consideră retrasă în cazul în care furnizorul şi/sau iniţiatorul nu au prezentat informaţiile solicitate în termenul stabilit.
    41. Furnizorul şi/sau iniţiatorul îşi poate retrage notificarea înaintată, în cazul în care acesta renunţă la acordarea ajutorului de stat.
    42. Retragerea poate surveni oricînd, dar nu mai tîrziu de momentul în care Consiliul Concurenţei adoptă una din deciziile prevăzute la art.10 al Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
    43. În situaţiile prevăzute la pct.41 din prezentul Regulament, Consiliul Concurenţei va lua act de manifestarea de voinţă a furnizorului şi/sau iniţiatorului şi va închide cazul, chiar şi în situaţia în care s-a declanşat investigarea conform art.11 al Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
Secţiunea 10. Identificarea şi aprecierea valorii ajutorului de stat
    44. Consiliul Concurenţei va analiza critic măsurile de sprijin ale statului acordate beneficiarilor, în vederea clarificării dacă:
    a) provine din resurse gestionate de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale;
    b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă;
    c) este acordată în mod selectiv;
    d) denaturează sau riscă să denatureze concurenţa
    45. Ajutorul de stat poate fi acordat de furnizor din resursele gestionate sub orice formă prevăzută de art.6 din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.
    46. Valoarea ajutorului de stat este acel element care reprezintă beneficiul financiar final cuprins în valoarea nominală transferată beneficiarului.
    47. Aprecierea valorii ajutorului de stat depinde de forma prin care a fost oferit ajutorului de stat. Astfel, pentru fiecare formă de ajutor de stat, prevăzută la art.6 alin. (2) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, elementul ajutorului de stat va constitui:
    • subvenţii şi/sau subsidii - elementul de ajutor este egal cu valoarea resurselor transferate;
    • anularea sau preluarea de datorii – elementul de ajutor de stat este egal cu venitul ratat sau valoarea datoriei preluate.
    • scutiri sau reduceri la plata impozitelor şi taxelor – elementul ajutorului de stat se calculează ca diferenţă între valoarea taxei/impozitului calculată conform normelor generale şi valoarea efectiv percepută de la beneficiar.
    • amînări şi eşalonări la plata impozitelor şi taxelor – elementul ajutorului de stat este egal cu suma penalităţilor şi dobînzilor care ar fi trebuit calculate şi plătite de către beneficiar statului pentru debitul respectiv pentru întreaga perioadă în care se acordă amînarea la plată.
    • acordarea unor împrumuturi cu dobînzi preferenţiale – elementul de ajutor este diferenţa dintre dobînda de piaţă şi dobînda efectiv plătită. Dobînda de piaţă reprezintă dobînda calculată în baza ratei medii a dobînzii pe sistemul bancar la creditele noi în luna acordării împrumutului, corespunzător cu durata împrumutului.
    • acordarea de garanţii în condiţii preferenţiale - elementul de ajutor se va determina ţinînd cont de valoarea agregată a diferenţelor anuale între primele ce ar trebui plătite în condiţiile pieţei şi primele prevăzute a fi efectiv plătite care sunt actualizate la data acordării garanţiei, şi diferenţa dintre rata dobînzii de piaţă pe care beneficiarul ar fi suportat-o în absenţa garanţiei şi rata dobîzii obţinută în temeiul garanţiei.
    • investiţii ale furnizorului - aceste intervenţii constituie ajutor atunci cînd un investitor privat în condiţii normale de piaţă nu ar fi întreprins o astfel de investiţie. Această metodă se bazează pe calculul beneficiului realizat în urma intervenţiei.
    • reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vînzarea unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei – elementul ajutorului de stat constituie diferenţa dintre preţul pieţei evaluat ex-ante şi cel încasat efectiv la furnizarea bunurilor şi prestarea serviciilor. Vînzarea unor bunuri mobile şi imobile ca urmare a unei proceduri de licitaţie deschisă şi necondiţionată, care a făcut obiectul unei publicităţi suficiente, în cadrul căreia se acceptă cea mai bună sau unică ofertă, se face prin definiţie la preţul de piaţă, şi în consecinţă nu reprezintă ajutor de stat.
    48. Valoarea ajutorului se apreciază prin cumularea ajutoarelor acordate tuturor întreprinderilor care fac parte din acelaşi grup de întreprinderi, cu excepţia întreprinderilor aflate în dificultate.
    49. Sprijinul financiar acordat prin intermediul parteneriatului public-privat, constituie ajutor de stat reglementat prin Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:
    a) autoritatea publică nu a ales partenerul privat prin concurs, făcut printr-o publicitate riguroasă, astfel încît să fie aduse la cunoştinţă potenţialilor investitori principalele criterii care trebuie îndeplinite.
    b) contribuţia privată şi cea publica nu sunt proporţionale cu profitul (venitul) obţinut de părţi, iar riscurile proiectului nu sunt împărţite proporţional cu contribuţia fiecăreia dintre părţile parteneriatului public-privat.
    c) resursele publice se alocă înaintea celor private.
    d) favorizarea partenerului privat în faza ulterioară selecţiei prin modificarea clauzelor contractuale ale parteneriatului public-privat, inclusiv prelungirea duratei etc.
    50. În vederea calculării intensităţii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe. În cazul în care ajutorul se acordă sub o formă alta dect subvenţia, valoarea ajutorului este echivalentul-subvenţie al ajutorului. Ajutoarele care pot fi acordate în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării. Rata dobînzii care trebuie aplicată la actualizare este rata medie a dobînzilor de bază pe piaţa interbancară aplicabilă la data acordării ajutorului.
    51. În cazul în care ajutorul de stat se acordă în valută străină, valoarea acestuia va fi determinată la cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei la data acordării ajutorului.
    52. În cazurile în care ajutorul se acordă sub formă de scutiri sau de reduceri a unor taxe datorate ulterior, sub rezerva respectării unei anumite intensităţi a ajutorului definite în echivalent-subvenţie brut, tranşele ajutorului se actualizează pe baza ratelor medii a dobînzilor de referinţă pe piaţa interbancară aplicabile diferitelor date la care avantajele fiscale produc efecte.
Secţiunea 11. Evaluarea compatibilităţii ajutorului
de stat cu mediul concurenţial normal

    53. Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, va fi efectuată în baza actelor normative adoptate de către Plenul Consiliului Concurenţei pentru fiecare categorie de ajutor de stat prevăzut la art.5 alin. (1) din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (în continuare - actele normative pe categorii de ajutor de stat).
    54. Ajutorul de stat acordat conform actelor normative pe categorii de ajutor de stat, este compatibil cu mediul concurenţial normal dacă respectă criteriile de evaluare prevăzute (intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate, valoarea ajutorului etc.
    55. În cazul în care furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat intenţionează să acorde un ajutor de stat ce nu corespunde sau depăşeşte criteriile de evaluare prevăzute (intensitate mai mare, valoarea mai mare decît limitele stabilite etc.) în actele normative pe categorii de ajutor de stat sau în cazul cînd lipsesc astfel de criterii, evaluarea compatibilităţii cu mediul concurenţial normal se face prin analiza comparativă.
    56. Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat prin analiza comparativă a efectelor negative asupra concurenţei şi efectelor pozitive ale ajutorului de stat, porneşte de la contribuţia acestuia la îndeplinirea unor obiective bine stabilite de interes public. La compararea acestor efecte se ţine seama de impactul ajutorului asupra bunăstării sociale. În acest scop, este necesar de răspuns la următoarele întrebări:
    1)  Prin măsura de ajutor se urmăreşte un obiectiv de interes public bine definit?
    2) Ajutorul este bine structurat, în aşa fel încît să contribuie la îndeplinirea obiectivului de interes public, prin urmare, ajutorul propus vizează disfuncţionalitatea pieţei sau alte obiective?
    a) Ajutorul este un instrument de politică adecvat pentru îndeplinirea obiectivului de politică avut în vedere?
    b) Există un efect de stimulare, şi anume, ca urmare a ajutorului de stat primit, beneficiarul îşi schimbă comportamentul?
    c) Măsura de ajutor este proporţională cu problema vizată, şi anume, nu se poate obţine aceeaşi modificare de comportament cu un ajutor mai mic?
    3) Denaturările concurenţei sunt limitate, astfel încît bilanţul general să fie pozitiv?
    57. Ajutorul de stat poate fi autorizat de către Consiliul Concurenţei în cazul în care acesta contribuie la îndeplinirea unui obiectiv sau a mai multor obiective de interes public. Contribuţia unui ajutor de stat la realizarea unui obiectiv de interes public poate fi apreciată fie din punct de vedere al contribuţiei acestuia la creşterea eficienţei, fie din punct de vedere al echităţii.
    58. Ajutorul de stat contribuie la creşterea eficienţei pieţei atunci cînd este orientat spre depăşirea unui eşec al pieţei cum ar fi informarea deficitară şi asimetrică, probleme de coordonare, efectele externe, bunurile publice etc.
    59. Economia de piaţa selectează cîştigătorii şi perdanţii şi, în acest proces, piaţa poate da naştere la inechităţi sau le poate consolida. Furnizorii şi/sau iniţiatorii pot considera inacceptabile aceste inechităţi şi pot decide să intervină şi să transfere beneficiile între părţi, cu scopul de a reduce inechităţile sociale sau regionale.
    60. Decizia de a recurge la ajutorul de stat este justificată exclusiv prin gradul de adecvare a acelui instrument specific de intervenţie a statului la obiectivul ce trebuie îndeplinit, şi de regulă se aplică cînd obiectivele urmărite nu se pot atinge prin utilizarea altui instrument de politică (de exemplu, instrumente de reglementare, furnizarea directă de bunuri şi servicii de către stat ori instrumente fiscale care vizează redistribuirea plusvalorii).
    61. Ajutorul de stat trebuie să schimbe comportamentul unei întreprinderi beneficiare în aşa fel încît să desfăşoare o activitate care contribuie la realizarea unui obiectiv de interes public şi pe care nu ar fi desfăşurat-o în absenţa ajutorului, sau pe care ar fi fost realizat-o într-o manieră limitată sau diferită. Ajutoarele acordate au efect stimulativ în cazul în care înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă o cerere de ajutor de stat furnizorului.
    62. Ajutorul este considerat proporţional numai în cazul în care acelaşi rezultat nu putea fi obţinut cu mai puţin ajutor şi mai puţine denaturări. Suma şi intensitatea ajutorului trebuie să se limiteze la minimul necesar pentru ca activitatea care primeşte ajutorul să aibă loc.
    63. Denaturarea concurenţei cauzată de ajutorul de stat se poate manifesta prin:
    a) efectele dinamice pe termen lung asupra stimulului de a investi şi de a intra în concurenţă;
    b) afectarea concurenţei pe piaţa produselor şi provocarea reacţiilor diferite din partea concurenţilor (reducerea vînzărilor şi planurilor de investiţii, retragerea de pe piaţă);
    c) afectarea concurenţei pe pieţele factorilor de producţie şi în special în ceea ce priveşte locul investiţiei.
    64. Pentru evaluarea denaturării concurenţei, Consiliul Concurenţei va analiza în primul rînd efectul pe care îl are schimbarea comportamentului beneficiarului asupra concurenţilor, furnizorilor de factori de producţie şi efectele asupra consumatorilor.
    65. Pentru a putea identifica şi evalua efectele ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei va individualiza concurenţii, furnizorii şi consumatorii care pot fi afectaţi de schimbarea de comportament a beneficiarului ajutorului.
    66. Pentru aprecierea efectelor ajutorului de stat, furnizorii şi/sau iniţiatorii ar trebui să ofere informaţii care ar permite Consiliului Concurenţei:
    a) să identifice produsele în cauză (de exemplu, produsele afectate de schimbarea de comportament a beneficiarului ajutorului);
    b) să identifice concurenţii, furnizorii şi consumatorii afectaţi;
    c) să identifice piaţa relevantă afectată de acordarea ajutorului de stat.
    67. Pentru a compara efectele pozitive şi negative, mai întîi este necesar să se evalueze şi să se măsoare efectele în termeni calitativi şi atunci cînd este posibil în termeni cantitativi, şi apoi să se efectueze o evaluare generală a impactului asupra producătorilor şi consumatorilor pe fiecare din pieţele în cauză, şi a bunăstării sociale în general. În cazul cînd este imposibilă cuatificarea precisă a efectelor unei măsuri de ajutor de stat , se identifică ordinul de mărime al efectelor în cauză.
    68. La evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal următorii indicatori operaţionali pot avea un impact pozitiv asupra poziţiei Consiliul Concurenţei:
    • efectele pozitive sunt aproape certe (de exemplu, prin structura ajutorului), iar efectele negative sunt mai puţin probabile;
    • ajutorul este necesar pentru a genera efecte pozitive importante (şi mai ales, care depăşesc cuantumul ajutorului), de care vor beneficia mai multe întreprinderi;
    • ajutorul este bine orientat şi beneficiile se regăsesc în regiunile subdezvoltate sau în grupurile sociale defavorizate, iar Consiliul Concurenţei consideră că ajutorul se limitează la costurile suplimentare nete pentru a compensa dezavantajele sociale sau regionale;
    • ajutorul produce efecte de contagiune pozitive importante pentru pieţele produselor, altele decît cele ale produselor în cauză, astfel încît concurenţii şi consumatorii de pe aceste pieţe pot, de asemenea, să beneficieze de aceste efecte;
    • ajutorul nu denaturează semnificativ buna funcţionare a pieţei şi nu produce diferenţe semnificative între întreprinderi şi/sau în locul aflării factorilor de producţie;
    • ajutorul este acordat pentru alinierea la condiţiile mai favorabile de care beneficiază o întreprindere din alt stat ce activează pe aceeaşi piaţă relevantă din Republica Moldova;
    • ajutorul produce efecte pozitive clare în favoarea cetăţenilor, inclusiv pe termen lung, iar efectele negative sunt limitate şi nu denaturează în mod semnificativ concurenţa.
    69. Pot fi consideraţi ca indicatori operaţionali cu un impact negativ asupra poziţiei Consiliului Concurenţei următorii indicatori:
    • denaturarea concurenţei este aproape certă şi ajutorul de stat este în principal în avantajul beneficiarului ajutorului;
    • ajutorul este un ajutor de funcţionare, sprijinind în principal nivelul producţiei sau al preţurilor;
    • cuantumul ajutorului este foarte mare, iar efectele pozitive foarte mici în comparaţie cu costul ajutorului;
    • ajutorul duce la accentuarea semnificativă a disparităţilor sociale şi/sau regionale şi/sau generează efectele negative asupra mediului sau poluare;
    • ajutorul generează denaturarea semnificativă şi durabilă a concurenţei, iar beneficiarul ajutorului este o întreprindere care deţine o poziţie dominantă, şi a cărei poziţie pe piaţă va fi consolidată în consecinţă.
Secţiunea 12. Adoptarea deciziilor
    70. După examinarea notificării, a informaţiilor solicitate şi evaluarea compatibilităţii cu mediul concurenţial normal, Consiliul Concurenţei, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data primirii notificării complete, va adopta una din următoarele decizii, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat:
    a) decizie prin care se constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;
    b) decizie de autorizare a ajutorului de stat;
    c) decizie de iniţiere a procedurii de investigaţie.
    71. Procedura de investigaţie va derula în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012.
    72. După finalizarea investigaţiei Plenul Consiliului Concurenţei va adopta una din deciziile prevăzute la art.11 alin. (2) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat:
    a) decizie prin care se constată că măsura notificată nu constituie ajutor de stat;
    b) decizie de autorizare a ajutorului de stat;
    c) decizie de autorizare a ajutorului de stat, impunînd condiţii sau obligaţii;
    d) decizie de neautorizare a ajutorului de stat (decizie negativă).
    73. La adoptarea deciziei prevăzute la pct.72) lit. c) din prezentul Regulament, în cazul în care evaluarea compatibilităţii arată că efectele negative depăşesc avantajele, Plenul Consiliului Concurenţei va impune condiţii sau obligaţii, fie la nivelul structurii ajutorului de stat, fie la nivelul dezavantajelor pentru concurenţă.
    74. La nivelul structurii ajutorului de stat, Plenul Consiliului Concurenţei poate impune următoarele condiţii sau obligaţii:
    1) reducerea cuantumului ajutorului, a intensităţii ajutorului sau a domeniului de aplicare/scopul ajutorului (activităţi sau pieţe acoperite) pentru a asigura proporţionalitatea măsurii;
    2) reducerea selectivităţii măsurii, prin folosirea unei proceduri de selecţie deschisă pentru beneficiarul ajutorului de stat sau prin alegerea unui sistem general şi evitarea avantajării unui beneficiar cu o anumită putere pe piaţă;
    3) limitarea posibilităţilor de subvenţionare încrucişată prin intermediul creşterii transparenţei şi separării conturilor, sau prin separarea activităţilor în diferite întreprinderi;
    4) asigurarea unor structuri de guvernanţă corporativă corespunzătoare ale beneficiarului.
    75. La nivelul dezavantajelor pentru concurenţă, Plenul Consiliului Concurenţei poate impune următoarele condiţii sau obligaţii:
    1) reducerea capacităţii de producţie a beneficiarului ajutorului de stat;
    2) cesionarea activelor;
    3) angajamente de natură comportamentală din partea beneficiarului ajutorului de stat în vederea evitării blocajelor, dacă se poate asigura monitorizarea adecvată (de ex., accesul garantat la reţele sau alte structuri esenţiale);
    4) angajamente din partea iniţiatorului şi/sau furnizorului de a deschide pieţele, cum ar fi măsurile de liberalizare a pieţelor, reducerea barierelor tehnice şi administrative de intrare pe piaţă;
    5) licenţe deschise pentru drepturile/standardele de proprietate intelectuală.
    76. Partea dispozitivă a deciziilor Plenului Consiliului Concurenţei se publică pe pagina-web a Consiliului Concurenţei. Publicarea deciziilor se face cu luarea în consideraţie a interesului legitim al beneficiarului în protejarea informaţiilor ce constituie secret de stat sau comercial.
    77. Consiliul Concurenţei are obligaţia de a monitoriza şi verifica sprijinul acordat din resursele de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă.
    78. Consiliul Concurenţei poate iniţia investigaţii la sesizare sau din oficiu, ca urmare a obligaţiei de monitorizare a ajutoarelor de stat existente în derulare.
Secţiunea 13. Acordarea ajutorului de stat
    79. După adoptarea de Plenul Consiliului Concurenţei a deciziei de autorizare a ajutorului de stat furnizorul/iniţiatorul pot iniţia procedura de emiterea actului juridic prin care se acordă ajutorul de stat.
    80. Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor sau a unui ajutor individual.
    81. Schema de ajutor de stat trebuie să conţină informaţia privind:
    a) obiectivul urmărit prin acordarea ajutorului de stat;
    b) definirea întreprinderilor care beneficiază de alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat;
    c) criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, respectiv stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile pentru a putea beneficia de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat;
    d) numărul total estimat al beneficiarilor de alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat;
    e) valoarea totală estimată a ajutorului de stat ce va fi acordat şi defalcările pe fiecare an;
    f) forma ajutorului de stat acordat, în cоnformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) al Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
    g) intensitatea maximă a ajutorului de stat, stabilită ca procent din costurile eligibile efectuate de fiecare beneficiar în parte;
    h) durata aplicării schemei de ajutor de stat, respectiv data la care ajutorul va fi acordat ultima dată pînă la care se va acorda ajutorul.
    82. Durata de aplicare a unei scheme de ajutor de stat nu poate fi mai mare de 5 ani.
Secţiunea 14. Conţinutul monitorizării ajutoarelor de stat
    83. Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat existente în derulare, pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate, cît şi a deciziilor de autorizare pe care acesta le-a emis.
    84. Activitatea de monitorizare a ajutoarelor de stat existente în derulare presupune:
    a) verificarea existenţei unei decizii a Consiliului Concurenţei, emisă conform prevederilor legii;
    b) respectarea condiţiilor impuse prin actele normative sau administrative prin care se instituie/acorda ajutoare de stat şi/sau prin decizia de autorizare emisă de Consiliul Concurenţei sau prin actele administrative adoptate de către acesta;
    c) verificarea respectării de către furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;
    d) verificarea încadrării ajutoarelor de stat în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislaţia în domeniu;
    e) verificarea respectării pragului valoric în cazul ajutoarelor de minimis;
    f) verificarea măsurilor luate în urma solicitărilor formulate de Consiliul Concurenţei în cazul ajutoarelor de stat existente, incompatibile, conform prevederilor art.12 din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat;
    g) verificarea aplicării deciziilor de recuperare a ajutoarelor de stat ilegale;
    h) verificarea respectării programelor întocmite de beneficiarii de ajutor de stat (program de redresare economică, plan de salvare şi/sau restructurare, de dezvoltare, de atragere a forţei de muncă, de protecţie a mediului sau orice alt program de acest fel) şi modul lor de derulare;
    i) verificarea aplicării clauzei suspensive, conform căreia un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar un ajutor de stat existent nu poate fi modificat pînă în momentul în care Plenul Consiliului Concurenţei nu adoptă o decizie de autorizare sau pînă cînd ajutorul de stat nu poate fi considerat autorizat;
    j) supravegherea modificării condiţiilor de piaţă şi a posibilei afectări semnificative, în noile condiţii, a mediului concurenţial;
    k) urmărirea concordanţei dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat şi cele obţinute efectiv în practică.
    85. Personalul împuternicit al Consiliului Concurenţei are dreptul de a solicita furnizorilor de ajutoare de stat, precum şi beneficiarilor de ajutor de stat, după caz, informaţiile şi documentele care îi sunt necesare, menţionînd baza legală, scopul solicitării şi termen de maximum 15 zile de prezentare a informaţiilor la data solicitării.
    86. Acţiunile de monitorizare se încheie prin întocmirea unui raport de monitorizare, care cuprinde constatările, concluziile şi propunerile de măsuri pentru a fi utilizate de Consiliul Concurenţei, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de legislaţie.
    87. Investigarea cazurilor cu privire la ajutorul de stat se face de către Consiliul Concurenţei la sesizare sau din oficiu (urmare acţiunilor de monitorizare întreprinse), în baza materialelor de care dispune, referitoare la încălcarea actelor legislative şi normative în vigoare.
    88. Dacă în urma activităţii de monitorizare a ajutorului de stat existent, Consiliul Concurenţei constată că un ajutor existent nu mai este compatibil, acesta cere furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului de stat să ia măsurile necesare pentru a elimina incompatibilitatea acestuia cu legislaţia în vigoare.
    89. În cazul în care dispune de informaţii referitoare la acordarea unui ajutor ilegal sau la un ajutor utilizat abuziv (fie în urma unei sesizări fie ca urmare a activităţii de monitorizare întreprinse), Consiliul Concurenţei va iniţia procedura de investigare şi va solicita furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului de stat să prezinte informaţia necesară în vederea luării unei decizii în privinţa ajutorului în cauză.
Secţiunea 15. Verificarea ajutoarelor de stat
    90. Consiliul Concurenţei efectuează verificarea ajutoarelor de stat la furnizorii de ajutor de stat precum şi la beneficiarii de ajutor de stat în conformitate cu împuternicirile acordate prin Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012.
    91. Persoana care consideră că i-au fost afectate interesele prin acordarea ajutorului de stat presupus a fi ilegal sau utilizat abuziv poate depune o plîngere la Consiliul Concurenţei.
    92. Formularul de plîngere este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    93. Angajaţii împuterniciţi a Consiliului Concurenţei verifică la furnizorii de ajutor de stat:
    a) actul juridic şi argumentarea economico-financiară a acordării ajutorului de stat, conţinutul schemei de ajutor de stat;
    b) respectarea termenelor şi a condiţiilor din programele propuse în vederea realizării obiectivelor prevăzute şi concordanţa lor cu modul efectiv de derulare a schemei de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, precum şi existenţa rapoartelor periodice privind realizarea acestor programe, după caz;
    c) concordanţa dintre efortul preliminat al statului şi cel efectiv, respectiv dintre impactul estimat prin programe guvernamentale şi cel efectiv realizat;
    d) respectarea procedurii legale sub aspectul eligibilităţii beneficiarului, termenelor şi condiţiilor de acordare a unor alocări specifice;
    e) existenţa evidenţei ajutoarelor de stat astfel încît să fie posibilă identificarea valorii, formei, modalităţii de acordare, originii, duratei, metodelor de calcul al acestora etc., aşa cum au fost definite prin actul juridic de adoptare, prin decizia de autorizare sau prin actele normative adoptate de Plenul Consiliului Concurenţei;
    f) evidenţa sumelor acordate anual pe beneficiar, pe obiective în conformitate cu raportările transmise Consiliului Concurenţei.
    94. Furnizorii de ajutor de stat sunt obligaţi să pună la dispoziţia personalului împuternicit de Consiliul Concurenţei evidenţa pe fiecare beneficiar de ajutor de stat a sumelor alocărilor specifice acordate în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat pe care o au în administrare, a tranşelor acordate în cazul ajutoarelor de stat individuale, precum şi orice alte date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare a ajutoarelor de stat, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.
    95. Acţiunile de verificare la beneficiarii de ajutor de stat se vor efectua conform normelor prevăzute de Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    96. Angajaţii împuterniciţi a Consiliului Concurenţei verifică la beneficiarii de ajutor de stat existenţa evidenţei ajutoarelor de stat astfel încît să fie posibilă identificarea valorii, formei, modalităţii de acordare (naturii), sursei, duratei, metodelor de calcul al acestora etc., aşa cum au fost definite prin actul juridic de adoptare, prin decizia de autorizare sau prin actele normative adoptate de către Plenul Consiliului Concurenţei.
    97. Beneficiarii de ajutor de stat vor ţine evidenţa ajutorului de stat în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 90-93 din 29.06.2007).
    98. Beneficiarii de ajutor de stat sunt obligaţi să pună la dispoziţia angajaţilor împuterniciţi a Consiliului Concurenţei, informaţiile cu privire la suma totală a ajutoarelor de stat primite, defalcată pe ani, pe furnizori, pe obiective, pe modalitatea de acordare, precum şi informaţii privind forma ajutoarelor de stat primite (scheme de ajutor de stat şi/sau ajutoare individuale) şi baza legală prin care acestea au fost acordate.
    99. Angajaţii împuterniciţi a Consiliului Concurenţei verifică la beneficiarii de ajutor de stat realizarea investiţiilor, crearea locurilor de muncă şi/sau oricare alte date necesare pentru evaluarea ajutorului de stat, determinarea intensităţii acestuia şi utilizarea ajutorului de stat, în funcţie de forma şi obiectivele ajutorului de stat acordat.
Secţiunea 16. Procedura de recuperare a ajutorului de stat
    100. În cazul în care în urma investigaţiei Plenul Consiliului Concurenţei adoptă o decizie negativă, furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat are obligaţia de a întreprinde măsurile stabilite prin decizie.
    101.  Plenul Consiliului Concurenţei stabileşte următoarele măsuri:
    1) modificarea sau abrogarea actului juridic în baza căruia s-a acordat ajutorul de stat ilegal sau utilizat abuziv;
    2) recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat deja acordat, inclusiv a dobînzii aferente sumei acesteia.
    102.  Decizia Plenului Consiliului Concurenţei prevăzută la pct. 101 din prezentul Regulament se comunică furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data adoptării.
    [Pct.102 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    103. Furnizorii ajutorului de stat au obligaţia de a întreprinde toate măsurile în vederea asigurării recuperării sau rambursării ajutorului de stat, inclusiv a dobînzii aferente în termenul menţionat în deciziile Plenului Consiliului Concurenţei.
    104. Furnizorii ajutorului de stat sunt obligaţi să informeze Consiliul Concurenţei despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziilor, în termenul stabilit în acestea.
    105. În cazul în care furnizorul şi/sau iniţiatorul nu respectă decizia prin care a fost dispusă recuperarea ajutorului de stat şi a dobînzii aferente, Consiliul Concurenţei are dreptul de a se adresa cu o acţiune în instanţa de judecată în vederea obligării furnizorului de a executa decizia Plenului Consiliului Concurenţei.
Secţiunea 17. Metodologia de stabilire a dobînzii
şi de calculare a ratei dobînzii

    106.  Rata dobînzii aplicabile în cazul recuperării ajutorului de stat ilegal sau ajutorului de stat utilizat abuziv este rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului de gestiune precedent, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurs, majorată cu 5 puncte.
    107. Dobînda prevăzută la pct.101 din prezentul Regulament va fi aplicată din ziua în care ajutorul de stat ilegal sau ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi pînă la momentul recuperării integrale a ajutorului în cauză.
    108. În cazul în care ajutorul de stat a fost acordat pe parcursul mai multor ani, rata dobîndei se va calcula pentru fiecare an separat, conform prevederilor pct.106-107 din prezentul Regulament, dar nu mai mult de o perioadă de 6 ani.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4