OIFPSA1373/2013
ID intern unic:  349750
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1373
din  17.08.2013
despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea
morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 1462     Data intrarii in vigoare : 27.09.2013
    Abrogat prin OIFPS396 din 06.05.15, MO150-159/19.06.15 art.1058; în vigoare 19.06.15

    MODIFICAT
   
OIFPS186 din 27.02.14, MO60-65/14.03.14 art.346

    Întru continuarea bunei tradiţii de stabilire şi menţinere a unor relaţii de încredere cu contribuabilii, în scopul stimulării contribuabililor care îşi achită integral şi în termen obligaţiile fiscale, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A aproba:
    a) Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti (în continuare Regulament), conform anexei nr. 1;
    b) Modelele Certificatului de credibilitate şi Diplomei de merit, conform anexelor nr. 2 şi  nr. 3 la Regulament.
    2. Direcţiei economice şi achiziţii publice să întreprindă măsurile necesare de asigurare cu Certificate de credibilitate şi Diplome de merit.
    3. Cheltuielile ce ţin de confecţionarea certificatelor şi diplomelor prevăzute pentru contribuabilii/contabilii desemnaţi să fie incluse în devizul de cheltuieli al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul bugetar respectiv.
    4. Şefilor IFS teritoriale şi Direcţiei generale a contribuabililor mari din cadrul IFPS să asigure executarea în termen a cerinţelor prevăzute de Regulament.
    5. Direcţiei juridice să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Şefului Direcţiei generale conformare fiscală să nominalizeze subdiviziunea responsabilă de generalizarea candidaţilor propuşi pentru stimulare morală, analiza criteriilor prevăzute de Regulament, perfectarea listei celor mai oneşti contribuabili şi profesionişti contabili, prezentarea conducerii IFPS la semnat certificatele şi diplomele respective, cu evidenţa acestora şi transmiterea pentru înmînare.
    7. Direcţiei gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS să aducă prezentul ordin la cunoştinţa tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul IFPS.
    8. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 1373. Chişinău, 17 august 2013.


    regulament
    [Regulament modificat prin OIFPS186 din 27.02.14, MO60-65/14.03.14 art.346]