OMMPSF121/2013
ID intern unic:  349779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 121
din  24.07.2013
cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii
privind modul de completare a certificatului de
concediu medical de către angajator

Publicat : 04.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1469
 ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al
 Republicii Moldova
Ministru________Oleg EFRIM
 nr. 941 din 10 septembrie 2013


    În conformitate cu prevederile pct.53 al Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529) şi pct.7 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.769),
 ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea provizorie privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator (se anexează).
    2. Direcţia politici de asigurări sociale a MMPSF în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale vor asigura suportul consultativ metodic necesar în vederea realizării prezentului ordin.
    3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie doamnei Ruxanda  Glavan, viceministru.

    MINISTRUL MUNCII,
    PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI                      Valentina BULIGA

    Nr. 121. Chişinău, 24 iulie 2013.

I N S T R U C Ţ I U N E 
provizorie privind modul de completare a certificatului
de concediu medical
de către angajator
    APROBAT:                                              ÎNREGISTRAT:
    Ministerul Muncii, Protecţiei                       Ministerul Justiţiei al
    Sociale şi Familiei al                                  Republicii Moldova
    Republicii Moldova                                    Ministru_______Oleg Efrim
    Ministru _______Valentina Buliga              nr. 941 din 10 septembrie 2013
    nr.121 din 24 iulie 2013 

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1 Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul punctului 53 al Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529).
    1.2 Versoul certificatului de concediu medical se perfectează de administraţia entităţii de la locul de muncă de bază al asiguratului, inclusiv în cazul stabilirii indemnizaţiei soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, iar în cazul şomerilor – de către Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.
    1.3 Înscrierile în certificatul de concediu medical se efectuează în limba de stat sau în limba lucrărilor de secretariat utilizată în entitate, cu scris citeţ, cu cerneală sau pix (albastru sau negru). Se admite completarea certificatului de concediu medical cu aplicarea tehnicii de calcul.
II.  COMPLETAREA COMPARTIMENTELOR
CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL
    2.1 În compartimentul „Completează pontatorul” se înscrie:
    2.1.1 Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a entităţii sau numele şi prenumele angajatorului în cazul în care acesta este persoană fizică. Denumirea urmează să corespundă denumirii indicate pe partea completată de instituţia medico-sanitară.
    2.1.2  Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a direcţiei, secţiei, sectorului în care asiguratul lucrează la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă sau se va menţiona că munca e la domiciliu.
    2.1.3  Funcţia, profesia în care activează salariatul la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă.
    2.1.4  Durata contractului individual de muncă pentru personalul contractual, prin subliniere, reieşind din clauzele contractului în baza căruia asiguratul activează la data acordării concediului medical.
    2.1.5  Data începutului şi expirării concediului medical se vor înscrie cu cifre arabe, începând cu prima zi de concediu medical până la ultima zi a concediului, fără a lua în consideraţie dacă asiguratul pentru perioada respectivă este în drept să pretindă la indemnizaţie şi indiferent din ce sursă urmează a fi suportate cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.
    2.1.6  În rândul „Zile de odihnă în perioada delimitării vitalităţii” se înscrie zilele în care angajatul nu ar fi fost încadrat în procesul de producere (nu ar fi lucrat din motive prevăzute de Codul muncii), cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.
    2.1.7  În rândul „A început lucrul de la____anul 19___” se înscrie data reluării activităţii de muncă, stabilită conform concluziei medicale.
    2.1.8  În rândul „Semnătura maistrului ori a şefului de secţie” se înscrie data în care a fost pusă prima semnătură a persoanei responsabile, considerându-se ca data adresării după indemnizaţie. Dacă subdiviziunea este reprezentată de un singur responsabil se pune o singură semnătură.
    2.2 Compartimentul „Completează secţia de cadre conform carnetului de muncă” se perfectează de către subdiviziunea resurse umane ori persoana responsabilă pentru evidenţa carnetelor de muncă, în care se înscrie stagiul total de cotizare, calculat cumulativ din carnetul de muncă.
    2.2.1  Durata totală a stagiului de cotizare, până la data de unu a lunii, în care a început concediul medical cauzat de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă; se înscrie numărul complet de ani şi luni.
    2.2.2  Datele despre stagiul total de cotizare se înscriu şi în cazurile de incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau cancer de orice tip, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, calculat cumulativ din carnetul de muncă.
    2.2.3  Perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, perioada beneficierii de ajutor de şomaj şi perioada satisfacerii serviciului militar în termen sau cu termen redus se includ în stagiul total de cotizare, cu condiţia confirmării perioadelor respective prin adeverinţa de naştere a copilului, carnetul de muncă sau livretul militar, după caz.
    2.2.4  În rândul „Data şi pricina concedierii din lucru de la locul precedent” nu se fac înscrieri.
    2.2.5  Datele despre persoana responsabilă, care a perfectat rubrica se completează şi se confirmă prin ştampilă, aplicată pe câmpul respectiv.
    2.3  Compartimentul “Completează comitetul sindical sau comisia respectivă a lui” se perfectează de administraţia entităţii, în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază, indiferent de faptul dacă în unitate este sa nu organizaţie sindicală.
    2.3.1  În rândul „Hotărârea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la” se înscrie data examinării cazului de către administraţia entităţii. Dacă decizia de stabilire a indemnizaţiei a fost adoptată de comisie, se înscrie numărul procesului-verbal, iar dacă cazul este examinat de persoana împuternicită de administraţie, se va înscrie data examinării, fără a indica numărul procesului-verbal.
    2.3.2  Numele şi prenumele asiguratului se înscrie în toate cazurile, indiferent dacă asiguratul are sau nu dreptul la indemnizaţie.
    2.3.3  Cuantumul indemnizaţiei, ce i se cuvine asiguratului, se indică în procente faţă de venitul mediu lunar asigurat.
    2.3.4  În rândul „pentru __ zile de muncă” se înscrie numărul total de zile calendaristice, pentru care asiguratul este în drept să beneficieze de indemnizaţie, indiferent de sursa de finanţare (se includ zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul angajatorului şi zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat).
    2.3.5  În numărul de zile pentru care urmează a fi acordată indemnizaţia nu se includ zilele în care salariatul nu ar fi lucrat din motive stabilite de Codul muncii, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.
    2.3.6  Rîndul „Act pentru accident la întreprindere de la ____anul 19____ nr.__” se completează numai după clasificarea accidentului prin procesul-verbal aprobat în modul stabilit, prin înscrierea numărului şi datei aprobării procesului-verbal.
    2.4  Compartimentul completat de contabilitatea (secţia de calcul) entităţii; rubricile „Adeverinţa despre salariu” şi „Se cuvine indemnizaţii”.
    2.4.1  Tabelul din rubrica „Adeverinţa despre salariu” în care este rezervat spaţiu pentru a înscrie „lunile” incluse în calcul, „zilele de muncă”, „suma salariului real”
„salariul zilnic mijlociu real” şi „salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar”, nu se perfectează”. În cazul prelucrării certificatelor de concediu medical  cu utilizarea sistemelor informaţionale, precum şi în cazul perfectării manuale, calculul efectuat se imprimă (se completează) pe foaie aparte, care în final se verifică şi se semnează de contabilul-şef, sau de altă persoană împuternicită.
    2.4.1.1  Pe foaia  în care se reflectă calcularea indemnizaţiei se indică data examinării sau procesul-verbal de examinare a cazului, numele şi prenumele asiguratului beneficiar de indemnizaţie, numărul certificatului de concediu medical şi data eliberării, perioada concediului medical şi numărul de zile calendaristice (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se indică numărul zilelor lucrătoare) pentru care se acordă indemnizaţia, numărul total de zile calendaristice pentru care s-a acordat indemnizaţia în anul calendaristic respectiv.
    2.4.1.2 În rânduri aparte, se înscriu datele despre venitul asigurat a fiecărei luni incluse în calcul, numărul de zile lucrătoare în luna respectivă, conform programului prevăzut pentru angajatul respectiv şi numărul de zile real lucrate. În baza datelor menţionate se calculează venitul mediu lunar asigurat şi cuantumul indemnizaţiei pentru o zi calendaristică pentru fiecare din lunile din perioada concediului medical (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se calculează  cuantumul indemnizaţiei pentru o zi lucrătoare).
    2.4.1.3 În rând aparte se indică durata stagiului total de cotizare şi cuantumul procentual al indemnizaţiei în raport cu baza de calcul (pct.25 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005).
    2.4.1.4 În final se înscrie numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului, precum şi numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care, plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Calculele respective se anexează la certificatul de concediu medical.
    2.4.2 Tabelul din rubrica „Se cuvine indemnizaţii” se completează prin înscrierea datelor în coloanele respective.
    2.4.2.1 În rândul unu, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana “pentru câte zile” se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele, care urmează a fi achitate din contul angajatorului. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie numai mărimea indemnizaţiei care rezultă din venitul asigurat de la locul de muncă de bază.
    În cazul în care angajatorul nu suportă cheltuieli pentru plata indemnizaţiei, în coloanele respective din rândul unu se înscrie cifra zero.
    2.4.2.2 În rândul doi, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana “pentru câte zile” se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să  primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele care urmează a fi achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie mărimea indemnizaţiei care rezultă din venitul total asigurat, adică de la locul de muncă de bază şi de la locul de muncă prin cumul.
    2.4.3 Rândul „Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la __ anul 19 _____ până la ___19 _____salariul pe __ zile a constituit __ lei” se completează în cazul, în care salariatul, din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar la altă muncă cu un salariu asigurat inferior salariului mediu lunar asigurat, care l-a avut în lunile premergătoare survenirii accidentului de muncă sau bolii profesionale.
    2.4.4 În rândul „Înscris în tabelul de salarizare pe luna _____” se înscriu cu litere luna şi anul în care au fost incluse cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.
    2.4.5 Rândul „Semnătura contabilului-şef (superior)____” se completează cu semnătura contabilului-şef (superior) sau a persoanei împuternicite de acesta în modul prevăzut.
III. DISPOZIŢII  FINALE
    3.1 Originalul certificatelor privind venitul asigurat realizat din toate entităţile în care îşi desfăşoară activitatea salariatul în lunile calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005) se broşează la certificatul de concediu medical primar, eliberat de instituţia medico-sanitară.
    3.2 Certificatele de concediu medical plătite şi cele neplătite sunt documente financiare de evidenţă strictă, care se broşează aparte de alte documente contabile şi se păstrează o perioadă de 3 ani, în conformitate cu legislaţia.
    3.3  Certificatul privind sumele necesare spre achitare asiguratului pentru zilele de incapacitate temporară de muncă achitate din contul angajatorului (anexa nr.2 la Regulament) se păstrează de entitatea de la locul de muncă prin cumul în acelaşi mod ca şi certificatul de concediu medical.
    3.4 La certificatul de concediu medical primar se vor anexa, după caz, actele confirmative, prevăzute de Regulament (copia buletinului de identitate, adeverinţei de căsătorie, carnetului de muncă sau în original declaraţia personală despre faptul că beneficiarul de indemnizaţie nu este persoană asigurată - în cazul  soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat; confirmarea documentară a imposibilităţii de îngrijire a copilului bolnav de către mamă – în cazul stabilirii indemnizaţiei altui membru de familie, alte acte). În cazul incapacităţii temporare de muncă cauzată de accident de muncă, copia procesului-verbal privind cercetarea accidentului de muncă  se va anexa la certificatul de concediu medical.