DPO825/2013
ID intern unic:  349816
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 825
din  08.10.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 669
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la implementarea realizărilor ştiinţei în complexul agroindustrial şi activitate metodico-didactică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Vasile VRANCEAN          -    prim-prorector;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Oleg HORJAN                  -    decan
    domnului
    Grigore MARIAN             -    profesor universitar
    domnului
    Petru TOMIŢA                 -    decan
    domnului
    Eugeniu ZACON               -    prorector;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexandru FRIMU             -    prorector
    domnului
    Dumitru
    NOVOROJDIN                - şef de catedră
    doamnei
    Emilia PLĂMĂDEALĂ     -    contabil-şef;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Veronica PRISĂCARU     -    decan
    domnului
    Gheorghe ŞUŞU                -    conferenţiar universitar
    domnului
    Sava TURIŢĂ                   -    şef de serviciu
    domnului
    Ivan VOLENTIRI              -    conferenţiar universitar.

    PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr.825-VII. Chișinău, 8 octombrie 2013.