HGM773/2013
ID intern unic:  349821
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 773
din  03.10.2013
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare
de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii
de pasăre
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 878     Data intrarii in vigoare : 03.06.2014
    MODIFICAT
   
HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541    În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.396), precum şi în vederea asigurării consumatorului cu carne de pasăre calitativă şi inofensivă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 18 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Vasile Bumacov

    Nr. 773. Chişinău, 3 octombrie 2013.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 773
din 3 octombrie 2013

NORMA SANITAR-VETERINARĂ
de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre
    Prevederile prezentei Norme transpun parţial prevederile Regulamentului (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare al Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de  comercializare a cărnii de pasăre, publicat în Jurnalul Oficial al UE (JO) L 157 din 17 iunie 2008, pag. 46-87.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezenta Norma sanitar-veterinară de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre (în continuare – Normă sanitar-veterinară) stabileşte cerinţe şi standarde la comercializarea cărnii de pasăre.
    [Pct.1 modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    2. În sensul prezentului act normativ, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    1) carne de pasăre – toate părţile proprii consumului uman obţinute de la păsările domestice (de curte) abatorizate, care includ sau pot include ţesuturile musculare, osoase, conjunctive şi adipoase,  din speciile galinacee: cocoşi, găini şi claponi, precum şi curcani, raţe, gîşte şi bibilici ce se definesc după cum urmează;
    a) carne de pasăre  proaspătă – carne de pasăre neîntărită în nici un moment prin procesul de răcire înainte de a fi păstrată la o temperatură de cel puţin – 2°C  şi de cel mult  + 4° C.;
    b) carne de pasăre congelată – carnea de pasăre supusă conservării prin folosirea tratamentului frigorific (−18˚ −30˚C), care asigură congelarea profundă şi păstrarea îndelungată;
    c) carne de pasăre congelată rapid – carnea de pasăre la care stabilizarea termică a valorii de −18 °C în interiorul cărnii a ajuns într-o perioadă cît mai scurtă de timp (îngheţare prin şoc, pentru conservare şi depozitare pentru lungă durată se congelează industrial la temperatura de
– 40 °C timp de 2-3 minute, apoi este transferată  în depozit unde se păstrează la temperatura de −18 °C);
    2) cocosi şi găini (Gallus domesticus) pui (broiler de carne) – subiecţi  la care vîrful sternului este flexibil (neosificat);
    3) сocoşi, găini (Gallus domesticus)  (de fiert) – subiecţi  la care vîrful sternului este rigid (osificat);
    4) сlaponi (Gallus domesticus) – cocoşi castraţi chirurgical înainte de atingerea maturităţii sexuale şi sacrificaţi la o vîrstă minimă de 140 de zile, după castrare, claponii trebuie să fi fost îngrăşaţi timp de cel puţin 77 de zile;
    5) pui mici – pui cu o greutate a carcasei mai mică de 650 g (exprimată fără organe interne, cap şi picioare), puii cu greutate între 650 g şi 750 g pot fi numiţi „pui mici”, dacă vîrsta la sacrificare nu depăşeşte 28 de zile;
    6) cocoş (Gallus domesticus)  tînăr – pui mascul din rasele ouătoare la care vîrful sternului este rigid, dar nu complet osificat, şi a cărui vîrstă la sacrificare este de cel puţin 90 de zile;
    7) curcani (Meleagris gallopavo domesticus) – curcani (broiler), pui de curcan: subiecţi la care vîrful sternului este flexibil (neosificat);
    8) curcani (Meleagris gallopavo domesticus)  (de fiert) – subiecţi la care vîrful sternului este rigid (osificat);
    [Pct.2 subpct.9) abrogat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    10) raţe tinere (Anas platyrhynchos domesticus) sau boboci (Anser anser domesticus), raţe (tinere) leşeşti (Cairina muschata Anas platyrhynchos), raţe (tinere) Mulard (Cairina muschata Anas platyrhynchos)  – subiecţi  la care vîrful sternului este flexibil (neosificat);
    11) raţe (Anas platyrhynchos domesticus), raţe leşeşti (Cairina muschata Anas platyrhynchos), raţe Mulard (Cairina muschata Anas platyrhynchos) – subiecţi la care vîrful sternului este rigid (osificat);
    12) gîşte (Anser anser domesticus) – subiecţi  la care vîrful sternului este rigid (osificat), iar stratul de grăsime porneşte de la moderat la gros îmbrăcînd  toată  carcasa;
    13) gîşte (Anser anser domesticus) (tinere) sau boboci – subiecţi la care vîrful sternului este flexibil (neosificat). Stratul de grăsime care îmbracă carcasa este subţire sau moderat; grăsimea gîştei tinere poate avea o culoare caracteristică unui regim alimentar special;
    [Pct.2 subpct.14) abrogat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    15) bibilici (Numida meleagris domesticus) – subiecţi la care vîrful sternului este rigid (osificat), iar stratul de grăsime porneşte de la moderat la gros îmbracînd toată carcasa;
    16) bibilici tineri (Numida meleagris domesticus) – subiecţi la care vîrful sternului este  flexibil (neosificat);
    [Pct.2 subpct.17) abrogat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    18) carne de pasăre fără preambalare – carnea de pasăre, prezentată la vînzare către consumatorul final, fără a fi preambalată, sau care este împachetată la punctul de vînzare, la cererea cumpărătorului. În această categorie se include şi carnea care este ambalată în vid sau în atmosferă controlată;
    19) carne de pasăre preambalată – carnea de pasăre prezentată la vînzare consumatorului final prin utilizarea unui ambalaj sau container în carea a fost întrodusă înaintea prezentării pentru vînzare, pe care acest ambalaj o acoperă în întregime sau parţial, dar în asemenea mod, încît conţinutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau să suporte o modificare.
    Pentru ambalajele mari se vor aplica indicaţiile specificate în anexa nr. 6 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    20) сarcasă – corpul întreg al unei păsări din speciile menţionate la punctul 2 din prezenta Normă sanitar-veterinară după sîngerare, jumulire şi eviscerare, îndepărtarea rinichilor este însă oportună, o carcasă eviscerată poate fi prezentată la vînzare cu sau fără organe interne, şi anume inimă, ficat, pipotă şi gît, întroduse în cavitatea abdominală;
    21) părţi de carcasă – carnea de pasăre care, avînd în vedere dimensiunea şi  caracteristicile ţesutului muscular, poate fi identificată ca fiind obţinută din părţile respective ale carcasei;
    22) bucăţi de carne de pasăre:
    a) jumătate – jumătatea unei carcase rezultată dintr-o tranşare longitudinală în planul format de stern şi coloana vertebrală;
    b) sfert – sfert de pulpă sau sfert de piept, obţinut  printr-o secţiune transversală a unei jumătăţi;
    c) sferturi posterioare neseparate – cele două sferturi posterioare reunite printr-o porţiune a spatelui, cu sau fără tîrtiţă;
    d)  piept, alb sau file – sternul şi coastele, în totalitate sau nu, repartizate pe fiecare parte cu musculatura în aderenţă naturală. Pieptul poate fi prezentat întreg sau în două părţi;
    e)  pulpă – femurul, tibia şi peroneul împreună cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări trebuie efectuate la articulaţii;
    f)  pulpă de pui cu o porţiune de spate ataşată – greutatea acesteia din urmă nu trebuie să depăşască 25 % din greutatea bucăţii;
    g) partea de sus a pulpei – femurul  cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări trebuie efectuate la articulaţii;
    h) copan – tibia şi peroneul împreună cu musculatura în aderenţă naturală. Cele două secţionări trebuie efectuate la articulaţii;
    i) aripă – humerusul, radiusul şi cubitusul împreună cu muschulatura în aderenţă naturală.
    În cazul aripilor de curcan, humerusul, radiusul sau cubitusul pot fi prezentate separat, împreună cu musculatura în aderenţă naturală. Vîrful, inclusiv osul carpian, poate fi îndepărtat sau nu. Secţionările trebuie efectuate la articulaţii;
    j) aripi neseparate – cele două aripi unite de o porţiune din spate, greutatea acesteia din urmă nu trebuie să depăşască 45 % din cea a bucăţii;
    k) file de piept – pieptul întreg sau tăiat în două, dezosat, adică fără stern şi coaste. În cazul pieptului de curcan, fileul poate să conţină  numai muşchiul pectoral profund;
    l) file de piept cu claviculă – file de piept fără piele cu claviculă şi numai cu vîrful sternului  cartilaginos,  greutatea  claviculei şi a cartilagiului nu trebuie să depăşească 3 % din greutatea bucăţii;
    m) magret, maigret – file de piept de raţă sau gîscă, cuprinzînd pielea şi grăsimea subcutanată care acoperă muşchiul pieptului, fără muşchiul pectoral profund;
    n) pulpă dezosată de curcan – pulpă dezosată superioară şi/sau inferioară de curcan, adică fără femur, tibie şi peroneu, întreagă, tăiată cuburi sau fîşii.
    Produsele enumerate la literele d)-k) pot fi prezentate cu sau fără piele. Absenţa pielii în cazul produselor menţionate la literele d)-j) sau prezenţa pielii în cazul produsului menţionat la litera  k) trebuie să fie menţionată pe etichetă.
    Pentru a indica modurile de creştere, cu excepţia creşterii organice sau biologice, nici un termen, în afară de cei stabiliţi în anexa nr.3 la prezenta Normă-sanitar veterinară, nu poate să figureze pe etichetă din momentul comercializării cărnii de pasăre.
    Pentru produsele enumerate la literele e), g) şi h), cele două secţionări se efectuează la articulaţii, în conformitate cu prezentarea grafică de la anexa nr. 7 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    [Pct.22 modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    23) viscere – organele interne localizate în cavitatea toracico-abdominală şi, după caz, traheea, esofagul şi guşa.
    Organele interne sînt compuse exclusiv din următoarele organe:
    inima, pipota, ficatul, în unele cazuri gîtul, precum şi toate celelalte părţi considerate comestibile pe piaţa pe care produsul este destinat consumului final. Ficatul trebuie separat de vezica biliară, pipota trebuie separată de membrană, iar conţinutul pipotei trebuie îndepărtat. Inimii îi poate fi sau nu îndepărtate membrana pericardică. În cazul în care gîtul rămîne ataşat la carcasă, acesta nu se consideră ca aparţinînd organelor interne.
    Dacă unul dintre aceste patru organe nu face în mod normal parte din carcasa pusă în vînzare, absenţa sa trebuie indicată pe etichetă;
    24) foie gras – ficatul de gîscă sau de raţă aparţinînd speciilor Cairina muschata sau Cairina muschata x Anas platyrhynchos, îndopate pentru a produce hipertrofia celulară caracteristică ficatului gras.
    Păsările de la care a fost prelevat un astfel de ficat trebuie să fi fost complet sîngerate.
    Ficatul trebuie să prezinte o culoare uniformă.
    Ficatul trebuie să aibă următoarea greutate:
    ficatul de raţă trebuie să aibă o greutate netă de cel puţin 300 grame;
    ficatul de gîscă trebuie să aibă o greutate netă de cel puţin 400 grame.
    Noţiunile (termenii) menţionate mai sus pot fi completate cu alţi termeni, cu condiţia ca aceştia să nu inducă grav în eroare consumatorul şi, mai ales, să nu creeze confuzie cu alte produse;
    [Pct.2 subpct.25) abrogat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    26) personal auxiliar – personal desemnat oficial de autoritatea competentă, pentru a asista medicul veterinar oficial la îndeplinirea anumitor atribuţii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitar- veterinară;
    27) inspecţia de sănătate înainte de sacrificare (ante-mortem) – inspecţia păsărilor vii, efectuată în conformitate cu capitolul I anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    28) expertiza sanitar-veterinară după sacrificare (post-mortem) – inspecţia păsărilor abatorizate, după tăiere în abator, efectuată în conformitate cu capitolul IV anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    29) mijloc de transport – părţile rezervate încărcăturii din vehicule auto, feroviare, aeriene şi navale sau containerele destinate transportului terestru, naval şi aerian;
    30) unitate de procesare – abator, sala de tranşare, depozit frigorific, centru de reambalare sau o altă unitate care reuneşte mai multe asemenea unităţi funcţionale autorizate sanitar-veterinar şi îndeplineşte condiţiile necesare prevăzute pentru activitate;
    31) lot – o anumită cantitate de carne de pasăre din aceeaşi specie şi de acelaşi tip, din aceeaşi clasă, din aceeaşi categorie, de aceeaşi  fabricaţie, produsă la acelaşi abator sau din acelaşi atelier de tranşare, situat în acelaşi loc, produsă  într-un anumit  interval de timp, care trebuie să fie inspectată şi însoţită de acelaşi document (certificat) sanitar-veterinar la care face referire acelaşi document comercial.
    Pentru comercializarea, carcasele de pasăre trebuie prezentate la vînzare sub una din următoarele forme:
    parţial eviscerate („effilé”, „roped”) – carcasele la care nu s-a efectuat îndepărtarea inimii, ficatului, pulmonilor (plămînilor), pipotei, guşii şi  rinichilor;
    eviscerate – carcasele la care au fost înlăturate toate organele interne.
Capitolul II
CONDIŢII OBLIGATORII PE CARE TREBUIE
 SĂ LE ÎNTRUNEASCĂ CARNEA DE PASĂRE

    3. Carnea de pasăre proaspătă trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) Carcasele şi organele interne de pasăre trebuie:
    a) să provină de la păsări supuse inspecţiei de sănătate, conform prevedrilor art. 13 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    b) să fie obţinute într-un abator autorizat în conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, în care se efectuează autocontroale în conformitate cu punctul 6 din prezenta Normă sanitar-veterinară şi controale realizate de serviciile sanitar- veterinare raionale sau municipale potrivit punctului 8 din prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) să fie tratate în condiţii corespunzătoare de igienă, în conformitate cu prevederile capitolului III  anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) să fie inspectate după sacrificare, în conformitate cu prevederile capitolului IV anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară şi să fie constatate salubre pentru consumul uman, potrivit capitolului V anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    e) să poarte marcaj  de sănătate, conform cerinţelor reglementate în capitolul VIII anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară. Marcarea nu este obligatorie pentru carcasele care ulterior vor fi tranşate în aceeaşi unitate;
    f) să fie procesate după inspecţia postabatorială în conformitate cu prevederile capitolului VI anexa nr.1, precum şi depozitate în condiţiile de igienă, reglementate la capitolul IX anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    g) să fie ambalate corespunzător, în conformitate cu prevederile capitolului IX anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    h) să fie transportate în conformitate cu prevederile capitolului X anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    i) să fie însoţite pe parcursul transportării de certificatul sanitar-veterinar pentru lotul respectiv eliberat în baza Legii nr. 221 din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi Nomenclatorului actelor permisive, anexă la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, modelul căruia este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    2) Părţile de carcasă sau carnea dezosată trebuie:
    a) să fie tranşată şi/sau dezosată în unităţi de tranşare autorizate conform Legii nr. 221 din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi Nomenclatorului actelor permisive, anexă la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi supravegheate de către medicul veterinar oficial;
    b) să fie tranşate şi obţinute în conformitate cu prevederile capitolului VI al anexei nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) să provină de la  păsările sacrificate, care se conformează cerinţelor stabilite la punctul 3 al capitolului II al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    d) să corespundă cerinţelor literelor c), h) şi i) ale prezentul punct;
    e) să fie ambalate, preambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile punctului 3 literelor e) şi g) din prezentul punct, în spaţiile de ambalare, preambalare, autorizate de către serviciile veterinare raionale sau municipale în acest scop;
    f) să fie depozitate în condiţii de igienă satisfăcătoare şi în conformitate cu capitolul IX anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Carnea proaspătă care a fost depozitată într-un depozit frigorific autorizat în conformitate cu prevederile articolului 18 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi care după aceea nu a fost supusă nici unei manipulări, cu excepţia manipulării în vederea depozitării, trebuie să îndeplinească cerinţele punctului 3 literele c), e), g) şi h) din prezenta Normă sanitar-veterinară, sau să fie carne proaspătă de pasăre importată în conformitate cu capitolul III al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească carnea proaspătă de pasăre nu se aplică pentru:
    carnea proaspătă de pasăre destinată altor utilizări decît consumul uman;
    carnea proaspătă de pasăre destinată expoziţiilor, unor studii ştiinţifice sau analize, cu condiţia că un control oficial efectuat să garanteze că această carne nu este utilizată pentru consum uman, iar după terminarea studiilor ştiinţifice sau analizelor este nimicită;
    carnea proaspătă de pasăre destinată exclusiv aprovizionării organizaţiilor internaţionale.
    4. În conformitate cu prevederile articolului 21 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi a cerinţelor punctului 3 din prezenta Normă sanitar-veterinară, carnea proaspătă de pasăre va fi supusă suplimentar:
    a) testelor pentru determinarea  conţinutului de reziduuri, atunci cînd medicul veterinar oficial suspectează prezenţa acestora în baza unor constatări după efectuarea inspecţiei înainte de tăiere;
    b) recoltării probelor conform cerinţelor privind măsurile de supraveghere şi control al substanţelor şi al reziduurilor acestora la animale vii şi a produselor lor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare”.
    Testele prevăzute la litera a) din prezentul punct trebuie să se efectueze pentru determinarea prezenţei reziduurilor, substanţelor cu acţiune farmacologică şi a derivatelor acestora, cu respectarea perioadei de aşteptare şi pentru alte substanţe transmisibile cărnii de pasăre care pot determina ca aceasta să devină periculoasă sau dăunătoare pentru sănătatea publică.
    Testarea se efectuează în conformitate cu metodele recunoscute la nivel naţional sau internaţional, fiind posibilă evaluarea rezultatelor examinărilor utilizînd metode de examinare stabilite în conformitate cu procedura la care se face referire în litera b) din prezentul punct. Dacă rezultatele testelor sînt pozitive, medicul veterinar oficial trebuie să ia măsurile corespunzătoare ţinînd cont de riscul implicat şi, în special, trebuie:
     să intensifice controalele la păsările vii sau la carnea obţinută în condiţii tehnologice similare şi care pot prezenta acelaşi risc;
    să intensifice controalele la restul efectivului din exploataţia de origine şi în caz de recidivă să ia măsurile corespunzătoare la exploataţia de origine;
     să ia măsurile necesare de protecţie, pe tot parcursul lanţului de producere, dacă există o contaminare a mediului ambiant.
    Limitele pentru substanţele la care se referă litera a) din prezentul punct şi metodele de examinare trebuie să fie stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare”.
    5. Fără a aduce atingere prevederilor privind condiţiile de sănătate a animalelor pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre şi celor privind interzicerea anumitor substanţe cu acţiune hormonală şi tireostatică şi a beta-agonistelor şi a restricţiilor impuse de prevederile sanitar-veterinare referitoare la limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar şi pentru alţi contaminanţi în produsele de origine animală, carnea proaspătă de pasăre nu poate fi comercializată direct pentru consum uman atunci cînd ea:
    a) provine de la păsări afectate de boli, specificate în certificatele sanitar-veterinare, incluse în lista bolilor aviare Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) la care Republica Moldova este parte;
    b) aceasta conţine reziduuri peste limitele fixate în conformitate cu punctul 4 din prezenta Normă sanitar-veterinară, sau care a fost tratată cu antibiotice, agenţi de frăgezire sau conservanţi, în afara cazului în care aceşti conservanţi sînt autorizaţi în baza legislaţiei în vigoare.
    Agenţii utilizaţi special pentru a favoriza retenţia apei sînt interzişi, precum şi cantităţile de carne obţinute în condiţii tehnologice similare şi susceptibile să prezinte acelaşi risc;
    c) provine de la păsări la care s-a constatat nerespectarea prevederilor punctului 32 anexa nr.1 la  prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) a fost declarată improprie pentru consumul uman, conform prevederilor punctului 32 anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Subdiviziunile teritoriale ale  ANSA vor permite ca, carnea de pasăre separată mecanic să fie produsă numai pentru fabricarea produselor din carne tratate termic în unitatea de origine sau în orice altă unitate.
    6. Conducătorul abatorului sau reprezentantul legal al unităţii trebuie să ţină un registru, unde se va înregistra:
    intrările de animale şi ieşirile de produse;
    frecvenţa controalelor efectuate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă şi rezultatele acestora.
    Conducătorul abatorului sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să comunice autorităţii sanitar-veterinare competente ora tăierii, numărul şi originea animalelor şi să trimită la adresa acesteia o copie de pe certificatul sanitar-veterinar.
    Medicul veterinar oficial, trebuie să fie prezent în timpul eviscerării pentru a se asigura de respectarea condiţiilor de igienă stabilite la capitolele II şi III anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Atunci cînd medicul veterinar oficial sau angajatul din cadrul personalului auxiliar nu poate fi prezent în timpul tăierii, carnea nu poate părăsi unitatea înainte să fie efectuată expertiza sanitar-veterinară în ziua tăierii.
    Subdiviziunile teritoriale ale ANSA trebuie să controleze lanţul de distribuţie a cărnii provenite din unităţi şi marcarea produselor declarate improprii consumului uman, precum şi destinaţia şi utilizarea lor ulterioară.
    Subdiviziunile teritoriale ale  ANSA vor controla ca carnea proaspătă, provenită din unităţile menţionate (abatoare), să fie marcată cu ştampilă, purtînd indicaţii privind zona administrativă în raza căreia se află unitatea.
    Carnea poate fi:
    destinată vînzării în reţeaua de comerţ în stare proaspătă sau după prelucrare, vînzătorilor cu amănuntul sau consumatorului, fără a fi preambalată;
    transportată de la unitatea de procesare spre destinatar în condiţii igienice.
    7. Subdiviziunile teritoriale ale  ANSA  vor dispune ca:
    toate fermele care livrează la abator păsări pentru sacrificare să fie supravegheate sanitar-veterinar, conform prevederilor articolului 13 al Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
    în abatoarele autorizate sanitar-veterinar să fie prezent cel puţin un medic veterinar de liberă practică împuternicit pentru a efectua expertiza sanitar-veterinară postabatorială;
    în unităţile de tranşare autorizate, să fie prezent un medic veterinar de liberă practică împuternicit sau unul auxiliar, cel puţin o dată pe zi, atunci cînd carnea este prelucrată, pentru a controla condiţiile de igienă ale unităţii şi pentru a înregistra intrările şi ieşirile de carne proaspătă;
    în depozitele frigorifice să fie prezent un medic veterinar de liberă practică împuternicit sau unul auxiliar.
    Medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate fi asistat de personalul auxiliar aflat sub autoritatea şi responsabilitatea sa, dacă:
    aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de prevederile anexei nr. 4 din prezenta Normă sanitar-veterinară, pentru colectarea informaţiilor necesare în vederea evaluării statutului de sănătate al efectivului de origine, în baza cărora medicul de liberă practică împuternicit poate stabili diagnosticul;
    sînt respectate condiţiile de igienă reglementate în capitolele II şi III din anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    carnea de pasăre este supusă marcării conform prevederilor capitolului VIII din anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    la efectuarea controlului mijloacelor şi condiţiilor de încărcare şi transportare.
    Numai persoanele care întrunesc condiţiile anexei nr. 4 la prezenta Normă sanitar-veterinară, pot fi desemnate ca personal auxiliar.
    Personalul auxiliar trebuie să constituie o parte a echipei de inspecţie, sub supravegherea şi responsabilitatea medicului de liberă practică împuternicit. Echipa de inspecţie este independentă de unitatea respectivă.
    Subdiviziunile teritoriale ale  ANSA  stabilesc structura echipei de inspecţie, astfel încît medicul veterinar de liberă practică împuternicit să poată supraveghea procesul tehnologic.
    8. Subdiviziunile teritoriale ale ANSA în condiţiile articolului 13 al Legii nr.221-XVI din 19 octombie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară monitorizează rezultatele expertizei sanitar-veterinare înainte de abatorizare şi după abatorizare, efectuate de către medicii veterinari oficiali, precum şi informaţia referitoare la diagnosticul bolilor transmisibile la om.
    Atunci cînd este diagnosticată o astfel de boală, rezultatele investigaţiilor trebuie să fie comunicate urgent direcţiilor sanitar-veterinare raionale şi municipale responsabile pentru supravegherea efectivului din care provin aceste păsări.
    Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte:
    frecvenţa cu care informaţiile trebuie trimise;
    tipul informaţiilor;
    bolile pentru care se transmit informaţii;
    procedurile de colectare şi utilizare a informaţiilor.
    9. Subdiviziunile teritoriale ale  ANSA autorizează, conform articolului 18 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară asomarea, sîngerarea şi deplumarea păsărilor destinate sacrificării, la ferma de îngrăşare, cu condiţia ca operaţiunile respective să fie efectuate într-o încăpere separată care îndeplineşte cerinţele necesare acestui proces tehnologic şi carcasele neeviscerate vor fi transportate imediat la o unitate de tranşare autorizată.
    Carcasele trebuie să fie eviscerate în maximum 24 de ore, sub supravegherea medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
    10. Subdiviziunile teritoriale ale ANSA monitorizează respectarea condiţiilor procedeului de răcire a cărnii proaspete de pasăre prin imersie în apă dacă aceasta este efectuată în conformitate cu condiţiile stabilite la punctele 23 şi 24 din anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Carnea proaspătă răcită, obţinută în conformitate cu acest procedeu, poate fi comercializată, refrigerată şi congelată.
    Subdiviziunile teritoriale ale ANSA nu pot interzice comercializarea cărnii de pasăre răcite în conformitate cu punctele 23 şi 24 din anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară, atunci cînd procesul de răcire este indicat pe documentul de însoţire, cu condiţia că:
    carnea a fost congelată imediat după răcire;
    carnea de pasăre răcită este produsă în aceleaşi condiţii ca pe teritoriul său.
    Bucăţile de carne de pasăre proaspete, congelate sau congelate rapid pot fi comercializate doar în cazul în care conţinutul de apă nu depăşeşte valorile tehnice inevitabile determinate prin metodele de analiză prezentate în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    11. Controalele veterinare la frontieră vor fi efectuate în conformitate cu prevederile articolului 33 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
Capitolul III
CONDIŢIILE APLICABILE EXPORTULUI/
IMPORTULUI CĂRNII DE PASĂRE

    12. Condiţiile care se aplică la comercializarea cărnii proaspete de pasăre importată din alte ţări trebuie să fie echivalente cu cele aplicabile la comercializarea cărnii proaspete de pasăre autohtonă.
    13. Condiţiile aplicabile exportului/importului cărnii de pasăre nu contravin prevederilor articolului 34 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

Anexa nr. 1
la Norma sanitar-veterinară de stabilire
a cerinţelor de comercializare a cărnii
de pasăre
Capitolul I
INSPECŢIA DE SĂNĂTATE ÎNAINTEA
 ABATORIZĂRII

    1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care supraveghează activitatea abatorului permite abatorizarea (sacrificarea) lotului de păsări provenite dintr-o exploataţie, în cazurile în care păsările destinate tăierii sînt însoţite de certificat sanitar-veterinar.
    2. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează inspecţia înainte de sacrificare în conformitate cu prevederile articolului 26 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, la o iluminare adecvată.
    3. Inspecţia păsărilor înainte de sacrificare la ferma de origine, trebuie să cuprindă:
    a) controlul registrelor de creştere, care, în funcţie de specia de păsări, trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:
    data sosirii păsărilor;
    originea păsărilor;
    numărul păsărilor;
    randamentul efectiv al speciei (de exemplu – greutateа cîştigată (маsă vie) a unei specii într-o perioadă de timp);
    mortalitatea;
    furnizorii de furaje;
    tipul, perioada de utilizare şi timpul de aşteptare pentru aditivii furajeri;
    consumul de furaje şi apă;
    examenul şi diagnosticul, după caz, al medicului veterinar de asistenţă, rezultatul analizelor de laborator;
    tipul medicamentelor administrate păsărilor, data începerii şi terminării tratamentului;
    data şi tipul vaccinelor administrate;
    sporul în greutate în timpul perioadei de îngrăşare (sporul mediu zilnic);
    rezultatele inspecţiilor de sănătate la care păsările provenite din acelaşi efectiv au fost supuse;
    numărul păsărilor expediate pentru tăiere;
    data programată pentru sacrificare;
    b) examene suplimentare sînt necesare la unitate pentru stabilirea unui diagnostic în cazul în care păsările:
    sînt afectate de o boală transmisibilă la oameni sau animale sau prezintă un comportament, individual sau colectiv, care să suspecteze apariţia unei asemenea boli;
    prezintă tulburări de comportament sau semne de boală care pot face carnea improprie pentru consumul uman;
    c) recoltarea frecventă de probe de apă şi furaje în vederea verificării timpului de aşteptare;
    d) rezultatele testelor pentru determinarea agenţilor zoonozici.
    4. La abator, medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică identificarea păsărilor, controlează conformitatea şi, în special, verifică dacă sînt păsări accidentate ori moarte în timpul transportului.
    5. În cazul în care păsările nu au fost sacrificate în termen de 3 zile de la examinare şi de la eliberarea certificatului sanitar-veterinar, se procedează astfel:
    se efectuează un  nou examen de sănătate, dacă păsările nu au părăsit unitatea de origine; sau
    se permite sacrificarea după o nouă examinare a păsărilor şi evaluarea motivelor de reţinere a sacrificării de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
    6. Sacrificarea pentru consumul uman trebuie să fie interzisă, dacă au fost constatate simptome clinice ale următoarelor boli infectocontagioase, în special:
    Ornitoză;
    Salmoneloză.
    Medicul veterinar de liberă practică împuternicit, la cererea proprietarului păsărilor sau al reprezentantului legal, permite sacrificarea acestora la sfîrşitul sacrificării programate, cu condiţia să se ia toate măsurile de prevenire în vederea reducerii la minimum a răspîndirii germenilor. După tăiere se vor curăţa şi dezinfecta spaţiile şi utilajele, iar carnea rezultată de la sacrificare va fi manipulată ca şi cum ar fi fost improprie pentru consumul uman.
    7. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat:
    a) să interzică tăierea păsărilor atunci cînd el are dovezi care să-i permită concluzia, potrivit căreia carnea, provenită de la păsările vizate ar fi improprie pentru consumul uman;
    b) să amîne tăierea, atunci cînd timpul de aşteptare a rezultatelor cu privire la conţinutul de  reziduuri nu a fost respectat;
    c) să se asigure cu privire la păsările sănătoase clinic, dintr-un efectiv pentru care tăierea se efectuează obligatoriu, în baza unui program de control al bolilor infecţioase, conform prevederilor art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, că păsările sînt sacrificate la sfîrşitul zilei sau în condiţii în care orice contaminare cu alte păsări este evitată.
    8. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să notifice imediat subdiviziunile teritoriale ANSA (direcţiile sanitar-veterinare raionale şi municipale) despre orice interzicere a tăierii, prezentînd motivele pentru această decizie şi să izoleze, provizoriu, lotul respectiv de păsări.
Capitolul II
IGIENA PERSONALULUI, ÎNCĂPERILOR
ŞI ECHIPAMENTULUI ÎN UNITĂŢI
    9. Personalul care activează în unităţile de producere trebuie să respecte regulile de igienă, iar spaţiile şi echipamentele trebuie să corespundă standardelor de igienă.
    Personalul care manipulează carnea proaspătă sau care lucrează în încăperi şi spaţii în care aceasta este tranşată, dezosată, preambalată, ambalată sau transportată trebuie să poarte echipament special de culoare deschisă.
    Personalul angajat pentru prelucrarea sau manipularea cărnii proaspete trebuie să poarte echipament curat la începerea fiecărei zile de lucru, să schimbe acest echipament pe parcursul zilei, ori de cîte ori este necesar, să-şi spele şi să-şi dezinfecteze mîinile de mai multe ori pe parcursul zilei de lucru şi de fiecare dată cînd lucrul este reluat.
    Persoanele care au intrat în contact cu păsări bolnave sau cu carne infectată trebuie, imediat după aceasta, să se spele cu grijă pe mîini şi pe braţe cu apă caldă şi să le dezinfecteze.
    Fumatul este interzis în încăperile de lucru, în spaţiile de depozitare şi în alte spaţii prin care este transportată carnea proaspătă.
    Nici un animal nu poate intra în unitate, cu excepţia celor destinate sacrificării.
    Rozătoarele, insectele şi alţi dăunători trebuie distruse ori de cîte ori este necesar.
    Echipamentele şi ustensilele utilizate pentru manipularea păsărilor vii şi pentru prelucrarea cărnii proaspete de pasăre trebuie să fie curăţate şi dezinfectate pe parcursul zilei de lucru, la sfîrşitul zilei de lucru şi înainte de reutilizare sau cînd au fost murdărite.
    Cuştile pentru livrarea păsărilor trebuie confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi dezinfectat după fiecare utilizare.
    10. Carnea de pasăre şi recipientele nu trebuie să vină în contact cu pardoseala.
    11. Apa potabilă va fi folosită în toate scopurile, se poate folosi şi apă nepotabilă pentru producerea de aburi, stingerea incendiilor, răcirea echipamentului de refrigerare şi îndepărtarea deşeurilor de pene din abatoare, cu condiţia ca ţevile instalate în acest scop, să prevină folosirea acestei ape în alte scopuri şi să nu prezinte nici un pericol de contaminare a cărnii proaspete.
    Ţevile de apă nepotabilă trebuie să fie de culoare diferită de ţevile folosite pentru apa potabilă.
    12. Penele şi produsele de abator improprii consumului uman, trebuie să fie evacuate imediat.
    Este interzisă împrăştierea rumeguşului sau a oricărei alte substanţe similare pe pardoseala încăperii de lucru, în încăperile de depozitare a cărnii proaspete de pasăre.
    13. Detergenţii, dezinfectantele şi substanţele similare trebuie să fie utilizate astfel încît ustensilele, echipamentele de lucru să nu contamineze carnea proaspătă. Utilizarea lor trebuie să fie urmată de clătirea cu apă potabilă.
    14. Este interzisă prelucrarea şi manipularea cărnii de către persoane care o pot contamina.
Capitolul III
CONDIŢIILE DE IGIENĂ PENTRU TĂIEREA ŞI
PROCESAREA CĂRNII PROASPETE
    15. În sălile de abatorizare pot fi introduse numai păsări vii.
    Păsările trebuie să fie tăiate imediat după asomare.
    16. Sîngerarea trebuie să fie completă şi efectuată astfel încît sîngele să nu poată produce contaminare în afara locului de tăiere.
    17. Păsările tăiate trebuie să fie deplumate (penite) imediat şi complet.
    18. Eviscerarea trebuie efectuată imediat, în cazul eviscerării totale, sau într-o perioadă de timp cît mai restrînsă, în cazul eviscerării întîrziate.
    (Ca exemplu pentru raţele şi gîştele crescute şi tăiate pentru producţia de “foie-gras”, eviscerarea întîrziată se efectuează  în timp de 24 ore, cu păstrarea carcaselor  la temperatura de +2 - +6 0C.)
    19. După inspecţie, viscerele care au fost detaşate trebuie să fie separate de carcasă, iar părţile improprii consumului uman – îndepărtate imediat.
    Viscerele sau părţile de viscere care rămîn în carcasă, cu excepţia rinichilor, trebuie să fie îndepărtate în întregime şi în condiţii de igienă satisfăcătoare.
    20. Este interzisă:
    a) curăţarea cărnii de pasăre prin ştergere cu materiale textile sau introducerea în carcasă a organelor, cu excepţia celor comestibile;
    b) tranşarea carcasei, îndepărtarea viscerelor sau procesarea cărnii de pasăre înainte de a efectua inspecţia sanitar-veterinară.
    Medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate impune orice altă manipulare necesară inspecţiei sanitar-veterinare mai detaliate.
    21. Carnea sechestrată, carnea declarată improprie pentru consum uman în conformitate cu punctul 32 al prezentei anexe, sau respinsă de la consumul uman în conformitate cu punctul 33 al prezentei anexe, de asemenea, penele şi deşeurile, trebuie să fie îndepărtate cît mai curînd posibil către încăperile, spaţiile sau containerele prevăzute pentru păstrare pînă a fi utilizate şi manipulate, astfel încît să evite orice contaminare.
    22. După eviscerarea totală sau parţială şi inspecţia sanitar-veterinară, efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, carnea proaspătă de pasăre trebuie răcită prin una din metode:
    a) răcire la aer – răcirea carcaselor de pasăre la aer rece;
    b) răcire prin duşare cu aer – răcirea carcaselor de pasăre la aer rece, însoţită de o vaporizare, mai mult sau mai puţin fină, de apă;
    c) răcire prin imersiune – răcirea carcaselor de pasăre în bazine de apă sau de gheaţă cu apă, conform procedeului de contracurent.
    23.  Carnea de pasăre ce urmează a fi supusă unui proces de răcire prin imersie, în conformitate cu procesul descris la punctul 22 din prezenta anexă, trebuie ca imediat după eviscerare, să fie spălată prin pulverizare şi apoi imersată fără întîrziere.
    Pulverizarea trebuie să fie efectuată prin intermediul echipamentului care spală eficient atît suprafeţele externe, cît şi cele interne ale carcaselor.
    Pentru carcasele a căror greutate:
    a) este de 2,5 kg, trebuie să se utilizeze cel puţin 1,5 litri de apă pe carcasă;
    b) este de 2,5 kg şi 5 kg, trebuie să se utilizeze cel puţin 2,5 litri de apă pe carcasă;
    c) este de 5 kg sau mai mult, trebuie să se utilizeze cel puţin 3,5 litri de apă pe carcasă.
    24. Procesul de răcire prin imersie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) carcasele trebuie să treacă prin unul sau mai multe bazine de apă sau de gheaţă şi apă, al căror conţinut se reînnoieşte continuu. Este acceptat numai sistemul prin care carcasele sînt propulsate continuu prin mijloace mecanice printr-un contracurent de apă;
    b) temperatura apei din bazin sau bazine, măsurată la locul de intrare şi ieşire a carcaselor, nu trebuie să fie mai ridicată de +16°C şi, respectiv, +4°C ;
    c) procesul trebuie să fie efectuat astfel încît temperatura necesară pentru congelare să se atingă în cel mai scurt timp posibil;
    d) debitul de apă minim pe parcursul întregului proces de răcire trebuie să fie:
    2,5 litri de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte 2,5 kg sau mai puţin;
    4 litri de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte între 2,5 şi 5 kg;
    6 litri de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte 5 kg sau mai mult;
    e) dacă sînt utilizate mai multe bazine de răcire, intrarea apei proaspete şi ieşirea apei folosite în fiecare bazin trebuie să fie reglată astfel încît nivelul acesteia să descrească progresiv în direcţia mişcării carcaselor, apa proaspătă fiind divizată între bazine astfel încît cursul apei prin ultimul bazin să nu fie mai mic de:
    1 litru de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte 2,5 kg sau mai puţin;
    1,5 litri de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte între 2,5 şi 5 kg;
    2 litri de apă pe carcasă, cînd aceasta cîntăreşte 5 kg sau mai mult;
    f) apa folosită pentru prima umplere a bazinului nu trebuie să fie inclusă în calculul acestor cantităţi;
    g) carcasele nu trebuie să rămînă în primul bazin mai mult de o jumătate de oră sau în alt bazin/bazine mai mult timp decît este necesar. Trebuie să fie luate toate măsurile, ca să se asigure că, în cazul întreruperilor procesului de răcire, timpul de tranzit să fie respectat;
    h) dacă funcţionarea instalaţiei de răcire se întrerupe, medicul veterinar de liberă practică împuternicit trebuie să se convingă, înaintea repunerii în mişcare a instalaţiei că aceste carcase îndeplinesc cerinţele prezentei Norme sanitar-veterinare şi sînt apte pentru consumul uman sau dacă nu, să se asigure că ele sînt transportate cît mai repede posibil în spaţiile prevăzute pentru păstrarea lor;
    i) fiecare bazin trebuie să fie golit complet, curăţat şi dezinfectat ori de cîte ori aceasta este necesar, la sfîrşitul perioadei de lucru şi cel puţin o dată pe zi;
    j) un bazin de control calibrat trebuie să permită supravegherea adecvată şi continuă a măsurării şi înregistrării:
    consumului de apă din timpul spălării prin pulverizare, înainte de imersie;
    temperaturii apei din bazin sau bazine, din punctele de intrare şi ieşire ale carcaselor;
    consumului de apă din timpul imersiei;
    numărului de carcase din fiecare categorie de greutate indicată la punctul 23 din prezenta anexă;
    k) funcţionarea instalaţiei de răcire trebuie să fie reglată astfel încît să se asigure regulile de igienă conform Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor  specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”.
    Avînd în vedere evoluţia  economică şi tehnologică atît în ceea ce priveşte prepararea păsărilor, cît şi în ceea ce priveşte controalele, şi deoarece conţinutul de apă prezintă un interes deosebit în comercializarea cărnii de pasăre congelată sau congelată rapid, este necesară stabilirea conţinutului maxim de apă al carcaselor de păsări congelate sau congelate rapid, precum şi elaborarea unui sistem de control care să se desfăşoare atît în abatoare, cît şi în toate etapele comercializării, fără a se încălca principiul liberei circulaţii a mărfurilor pe o piaţă unică.
    Este important să se verifice absorbţia apei în unităţile de producere şi să se stabilească metode fiabile pentru determinarea conţinutului de apă adăugată în timpul preparării carcaselor de păsări congelate sau congelate rapid, fără să se facă distincţia între lichidul fiziologic şi apa provenită din prepararea păsărilor, dat fiind că o asemenea distincţie ar întîmpina dificultăţi practice.
    Carcasele de pui congelate sau congelate rapid pot fi exportate şi comercializate doar în cazul în care conţinutul de apă nu depăşeşte valorile tehnice inevitabile descrise în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    25. Înainte ca inspecţia să fie terminată, carcasele şi organele neinspectate nu trebuie să intre în contact cu carcasele şi organele inspectate, iar tranşarea sau tratarea ulterioară a carcaselor este interzisă.
    26. Carnea sechestrată, declarată improprie consumului uman sau produsele necomestibile nu trebuie să vină în contact cu carnea declarată salubră pentru consumul uman.
    Carnea sechestrată trebuie să fie depozitată imediat, în spaţii separate sau containere amplasate, astfel încît să se evite orice contaminare a cărnii proaspete.
    27. Preambalarea, ambalarea, manipularea, procesarea ulterioară şi transportarea cărnii, inclusiv a organelor, trebuie realizate cu respectarea cerinţelor reglementate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    Carnea preambalată sau ambalată trebuie să fie depozitată în încăperi frigorifice, separat de carnea proaspătă neambalată.
Capitolul IV
EXPERTIZA SANITAR-VETERINARĂ DUPĂ
SACRIFICARE (POSTABATORIALĂ)
    28. Expertiza sanitar-veterinară postabatorială se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de unitatea respectivă.
    Carcasele trebuie să fie supuse expertizei sanitar-veterinare imediat după sacrificare, în condiţii de luminozitate corespunzătoare.
    Expertiza sanitar-veterinară se efectuează prin examen vizual şi dacă este necesar vor fi palpate şi incizate următoarele părţi:
    a) suprafaţa carcasei păsării, excluzînd capul şi picioarele, cu excepţia cazului în care acestea sînt destinate consumului uman;
    b) viscerele;
    c) cavităţile corpului.
    Trebuie să se acorde atenţie la:
    a) anomaliile de consistenţă, culoare şi miros ale carcaselor;
    b) defectele majore rezultate din operaţiunile de sacrificare;
    c) funcţionarea adecvată a echipamentului de tăiere.
    29. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit trebuie:
    1) să supună unei inspecţii detaliate prin sondaj păsările care au fost eliminate în urma inspecţiei de sănătate post-mortem şi a căror carne a fost declarată improprie pentru consumul uman;
    2) să examineze mai detaliat viscerele şi cavităţile carcaselor pe o probă de 300 de păsări recoltate randomizat din întregul transport care a fost supus inspecţiei post-mortem;
    3) să efectueze o inspecţie post-mortem, în mod deosebit a cărnii de pasăre, dacă există alte elemente care să indice caracterul impropriu pentru consumul uman al cărnii ce provine de la aceste păsări.
    Proprietarul sau persoana legală ce dispune de păsări, trebuie să coopereze în măsura solicitată, la efectuarea inspecţiei postabatoriale, la cererea medicului de liberă practică împuternicit.
    Dacă proprietarul sau persoana legală ce dispune de păsări nu îndeplineşte condiţiile impuse de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, inspecţia trebuie să fie suspendată, pînă la corectarea situaţiei.
    30. În cazul păsărilor eviscerate parţial, este necesar să se examineze cel puţin 5% din păsări, viscerele şi intestinele provenite din fiecare transport.
    31. Recoltarea de probe pentru examinarea reziduurilor trebuie să fie efectuată prin sondaj la abator şi 5% din păsările provenite din fiecare transport trebuie să fie inspectate după eviscerare în eventualitatea unei suspiciuni justificate. Determinarea reziduurilor de substanţe cu acţiune farmacologică nu trebuie să se aplice la păsările provenite din exploataţii aflate sub control veterinar de stat, unde examinarea pentru determinarea lor este efectuată în exploataţia de origine.
    32. În cazul în care se suspectează o boală, în baza inspecţiei ante-mortem sau post-mortem, medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate solicita efectuarea testelor de laborator necesare pentru a fundamenta diagnosticul sau pentru a detecta substanţele cu efect farmacologic care pot fi prezente, date fiind aspectele patologice constatate.
    În eventualitatea unei suspiciuni, medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate efectua secţionări adăugătoare pe carcasele de păsări, pentru a ajunge la un diagnostic definitiv.
    33. Rezultatele inspecţiilor înainte şi după sacrificare trebuie să fie înregistrate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, iar în cazul în care sînt diagnosticate boli zooantroponoze, trebuie să comunice subdiviziunilor teritoriale ANSA (direcţiilor sanitar-veterinare raionale/ municipale) responsabile pentru supravegherea exploataţiei din care provin păsările, precum şi proprietarului exploataţiei de origine sau reprezentantului legal al acestuia, care trebuie să ţină cont de o astfel de informaţie, să o păstreze şi să o aducă la cunoştinţa medicului veterinar de liberă practică împuternicit care va efectua inspecţia înainte de abatorizare pe parcursul perioadelor de producere ulterioare.
Capitolul V
DECIZIA MEDICULUI VETERINAR DE LIBERĂ
PRACTICĂ ÎMPUTERNICIT DUPĂ INSPECŢIA
 POSTABATORIALĂ

    34. Este declarată ca fiind improprie pentru consumul uman carnea de pasăre la care inspecţia postabatorială evidenţiază următoarele:
    1) boli infecţioase generalizate şi localizări cronice în organe ale unor microorganisme patogene transmisibile la om;
    2) micoze sistemice şi leziuni locale în organele suspectate de a fi cauzate de agenţi patogeni transmisibili la om sau de toxinele lor;
    3) paraziţi subcuteici sau musculari pe porţiuni extinse;
    4) intoxicaţii;
    5) cahexie;
    6) miros, culoare sau gust nespecific;
    7) tumori maligne sau multiple;
    8) murdărire generală sau contaminare;
    9) leziuni majore sau echimoze;
    10) leziuni mecanice extinse, inclusiv cele datorate opăririi excesive;
    11) sîngerare insuficientă;
    12) reziduuri ale substanţelor ce depăşesc limitele autorizate sau reziduuri de substanţe interzise;
    13) ascită.
    Sînt declarate improprii pentru consumul uman părţile de carcasă care, prezintă leziuni localizate sau contaminări ce nu afectează salubritatea restului cărnii.
    35. Sînt excluse de la consumul uman capul separat de carcasă, cu excepţia limbii, crestei, bărbiţelor, carunculilor, precum şi următoarele viscere: traheea, pulmonii, esofagul, guşa, intestinul şi vezica biliară.
Capitolul VI
CONDIŢII PENTRU CARNEA DESTINATĂ
TRANŞĂRII

    36. Tranşarea, secţionarea carcasei în părţi componente şi dezosarea poate fi efectuată numai în unităţi de tranşare autorizate, în condiţiile art. 18 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi supravegheate de către medicul veterinar oficial, care supraveghează activitatea unităţii, în conformitate cu prevederile art. 13 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    37. Proprietarul sau reprezentantul legal al acestuia, trebuie să faciliteze operaţiunile de supraveghere şi control ale unităţii, să asigure orice manoperă ce se consideră necesară, precum şi să pună la dispoziţia autorităţii sanitar- veterinare competente dotările şi amenajările necesare, la solicitarea medicului veterinar oficial responsabil pentru supravegherea unităţii.
    38. Carnea care nu îndeplineşte condiţiile punctului 3 al prezentei Norme sanitar-veterinare, nu poate fi introdusă în unităţile de tranşare, decît în cazul în care este plasată în spaţii de depozitare.
    39. Carnea proaspătă destinată tranşării poate fi depozitată pînă la momentul tranşării într-un spaţiu frigorific suficient de mare, ori poate fi transportată direct din spaţiul de sacrificare în cel de tranşare.
    În asemenea cazuri spaţiul de sacrificare şi cel de tranşare trebuie să fie localizate în acelaşi grup de clădiri, deoarece carnea ce urmează a fi tranşată trebuie să fie transferată printr-o singură operaţiune dintr-o cameră în alta şi tranşarea trebuie să fie efectuată imediat.
    După tranşare şi preambalare sau ambalare carnea trebuie să fie transferată ori transportată în spaţiul frigorific suficient de mare pentru depozitarea cărnii.
    40. Carnea proaspătă destinată tranşării, trebuie să fie adusă în spaţiul pentru tranşare, în măsura în care această operaţiune este efectuată. Imediat ce tranşarea şi ambalarea este terminată, carnea trebuie să fie transportată în spaţiile de răcire prevăzute pentru depozitarea cărnii.
    41. Cu excepţia cazului în care, carnea este tranşată cald, tranşarea poate avea loc numai în cazul în care carnea are o temperatură ce nu depăşeşte + 4°C.
    42. Este interzisă curăţarea cărnii proaspete prin ştergere cu materiale textile.
    43. Tranşarea trebuie să fie efectuată astfel încît să se evite orice contaminare a cărnii.
Capitolul VII
EXPERTIZA SANITAR-VETERINARĂ A
CĂRNII TRANŞATE ŞI DEPOZITATE
    44. Unităţile de tranşare, centrele de reambalare şi depozitele frigorifice trebuie să fie supravegheate de un medic veterinar oficial.
    45. Supravegherea sanitar-veterinară include:
    a) monitorizarea intrărilor şi ieşirilor a loturilor de carne proaspătă;
    b)  expertiza sanitar-veterinară a cărnii proaspete depozitate în unitate;
    c) supravegherea stării de igienă a spaţiilor, instalaţiilor şi utilajelor necesare pentru procesul tehnologic, precum şi igienei personalului, inclusiv a echipamentului de protecţie al acestuia.
Capitolul VIII
MARCAREA (ETICHETAREA) CĂRNII
    46. Inscripţia de pe eticheta cărnii de pasăre trebuie să ofere consumatorilor informaţii corespunzătoare, clare şi obiective referitoare la produsele expuse spre vînzare şi pentru a asigura libera lor circulaţie în ţară şi în afara teritoriului ei.
    47.1. Inscripţia de pe etichetă trebuie să includă:
    a) denumirile sub care produsele sînt comercializate;
    b) condiţiile şi termenul de păstrare pe perioada comercializării;
    c) starea în care se comercializează carnea de pasăre;
    d) temperatura de depozitare recomandată;
    e) numărul autorizaţiei abatorului sau a atelierului de tranşare;
    f) preţul total şi preţul pe unitatea de greutate;
    g) în cazul cărnii de pasăre importate din alte ţări este necesar de indicat ţăra de origine.
    47.2. Printre menţiunile opţionale de pe etichetă este necesar să figureze şi cele referitoare la metoda de răcire, la fel este necesar de a indica aşa parametri precum vîrsta păsărilior la momentul sacrificării, durata perioadei de îngrăşare, modul de creştere şi raţia anumitor ingrediente alimentare.
    47.3. Pentru carnea preambalată în unităţi individuale sau pentru ambalajele mici:
    а) în partea de sus, iniţialele ţării de origine cu majuscule;
    b) la mijloc, numărul de autorizare sanitar-veterinară al unităţii sau, unde este cazul, al unităţii de tranşare sau al centrului de reambalare;
    с) în partea de jos, „controlat sanitar veterinar”, cu majuscule. Literele şi cifrele trebuie să fie înalte de 0,2 cm.
    47.4. Pentru ambalajele mari, o marcă ovală de cel puţin 6,5 cm lăţime şi 4,5 cm înălţime, inclusiv informaţia de la alineatul 3) din prezentul punct.
    Lliterele trebuie să fie de cel puţin 0,8 cm înălţime, iar cifrele  de cel puţin 1 cm înălţime.
    47.5. Materialul folosit pentru marcare trebuie să îndeplinească toate cerinţele de igienă, iar informaţiile la care se face referire la alineatul 3) din prezentul punct, trebuie să apară pe aceasta într-o formă lizibilă.
    48.  Marcarea  la care se referă punctul 47.3. al prezentei anexe, trebuie să se efectueze:
    a) pe ambalajele ori preambalajele carcaselor, într-o manieră lizibilă;
    b) pe carcasele care nu sînt ambalate sau preambalate individual, prin aplicarea unui sigiliu sau a unei etichete de unică folosinţă;
    c) pe/sau în interiorul ambalajului individual sau alte materiale de ambalare ale părţilor de carcase sau organelor în cantităţi mici, în mod vizibil;
    d) marcarea la care se referă punctul 47.4. al prezentei anexe, trebuie să se aplice pe ambalajele mari care conţin carcase, părţi de carcase sau organe marcate în conformitate cu condiţiile prezentului punct.
    Atunci cînd marcarea se imprimă pe preambalaj sau pe ambalaj, aceasta trebue să fie aplicată, astfel încît să poată fi distrusă numai atunci cînd ambalajul va fi deschis.
    Preambalajul sau ambalajul trebuie să fie sigilat, astfel încît acestea să nu poată fi reutilizate după ce au fost deschise.
    49. Marcarea carcaselor sau organelor după cum este prevăzut la punctul 48 al prezentului capitol, nu se impune în următoarele cazuri:
    1) carcasele, inclusiv cele ale căror părţi  trebuie să fie expediate de la un abator autorizat la o unitate de tranşare autorizată pentru tranşare se supun următoarelor condiţii:
    а) ambalajele mari care conţin carne de pasăre proaspătă trebuie să poarte pe suprafaţa externă marcarea de sănătate în conformitate cu punctul 48 al prezentei anexe;
    b) unitatea de expediere trebuie să ţină un registru în care sînt înscrise, cantităţile, natura, tipurile şi destinaţia încărcăturii expediate în conformitate cu prezenta Normă sanitar-veterinară;
    с) destinaţia şi scopul folosirii fiecărui lot de marfă trebuie să fie clar indicate pe suprafaţa externă a аmbalajului mare;
    2) carcasele expediate, inclusiv cele ale căror părţi au fost eliminate, părţi ale carcaselor şi următoarele organe: inimă, ficat şi pipotă, atunci cînd trebuie să fie expediate de la un abator autorizat, o unitate de tranşare sau un centru de reambalare către o unitate de procesare a cărnii şi a produselor din carne, se supun următoarelor condiţii:
    а) ambalajele mari care conţin carne de pasăre proaspătă, trebuie să poarte pe suprafaţa externă, marcarea de sănătate în conformitate cu punctul 48 al prezentei anexe;
    b) unitatea de expediere trebuie să ţină evidenţa cantităţii, naturii cărnii şi destinaţiei fiecărui lot expediat;
    с) unitatea de producere a cărnii şi a produselor din carne, trebuie să ţină evidenţa cantităţii, naturii şi originii fiecărui lot primit;
    d) în cazul în care carnea proaspătă de pasăre este destinată fabricării produselor din carne, ori pentru export, marca  ambalajelor mari trebuie să fie distrusă atunci cînd acestea sînt deschise;
    e) destinaţia şi scopul folosirii unui lot de carne de pasăre trebuie să fie clar indicat pe suprafaţa externă a ambalajului mare;
    3) carcasele, inclusiv cele ale căror părţi au fost eliminate, destinate consumatorului final, după tratamentul termic, sînt expediate de la un abator autorizat, în centrul de reambalare, sau de la secţiile de tranşare spre restaurante, cantine şi  instituţii în următoarele condiţii:
    a) ambalajele mari care conţin carne de pasăre trebuie să poarte pe suprafaţa externă marcarea  în conformitate cu punctul 48 al prezentei anexe;
    b) unitatea de expediere trebuie să ţină evidenţa cantităţii, naturii şi destinaţiei fiecărui lot expediat;
    c) la destinaţie trebuie să se ţină evidenţa cantităţii, naturii şi originii fiecărui lort primit;
    d) destinatarii să fie supuşi controlului de către subdiviziunile sanitar-veterinare teritoriale, care trebuie să aibă acces la evidenţele ţinute;
    e) destinaţia şi scopul folosirii lotului de carne de pasăre trebuie să fie clar indicate pe suprafaţa externă a ambalajului mare.
Capitolul IX
DEPOZITAREA, PREAMBALAREA Şl AMBALAREA
    50. După răcire, carnea proaspătă de pasăre se recomandă a fi depozitată la un depozit autorizat conform Legii nr. 221-XVI din 19 octombie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară şi Nomenclatorului actelor permisive, anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    Temperatura de depozitare are o importanţă primordială pentru menţinerea unor standarde de calitate ridicate. Prin urmare, este necesară stabilirea unui prag de temperatură pentru păstrarea cărnii de pasăre congelate sau congelate rapid, aşa dar:
    a) carnea de pasăre congelată trebuie menţinută la o temperatură care nu va depăşi (minus) – 12°C;
    b) carnea de pasăre proaspătă ambalată nu trebuie să fie depozitată în aceeaşi încăpere cu carnea proaspătă neambalată.
    51. În cazul în care se ambalează carnea de pasăre proaspăt tranşată sau organele interne, această operaţiune trebuie să fie efectuată imediat după tranşare şi în conformitate cu condiţiile de igienă.
    Preambalajul trebuie să fie transparent şi incolor sau, în cazul preambalajului transparent, colorat, să fie proiectat astfel încît carnea sau organele ambalate să fie parţial vizibile. Ambalajul folosit nu poate fi refolosit pentru ambalarea unei alte cantităţi de carne. Părţi ale carcasei sau organele separate de carcasă trebuie să fie întotdeauna ambalate într-un ambalaj protector, sigilat ferm, care să satisfacă criteriile menţionate anterior.
    52. Carnea preambalată individual trebuie ambalată.
    53. În cazul în care ambalajul îndeplineşte toate condiţiile protectoare ale preambalării, acesta nu este necesar să fie transparent sau incolor, iar plasarea într-un al doilea container nu este necesară.
    54. Operaţiunile de tranşare, dezosare, preambalare şi ambalare pot fi efectuate în aceeaşi încăpere, dacă materialul de ambalare este refolosibil, sau se supune următoarelor condiţii:
    a) spaţiul trebuie să fie suficient de mare şi astfel amenajat încît să fie asigurată igiena operaţiilor;
    b) materialele de preambalare şi ambalare trebuie să fie introduse într-un ambalaj protector, sigilat imediat după producere. Acest ambalaj trebuie să fie protejat de deteriorare în timpul transportului către unitate şi depozitat în condiţii igienice în spaţii separate ale unităţii;
    c) spaţiile de depozitare a materialului pentru ambalare trebuie să fie lipsit de praf şi insecte. El nu trebuie să comunice cu încăperile care conţin substanţe care ar putea contamina carnea proaspătă. Materialele de ambalare nu trebuie să fie depozitate pe pardoseală;
    d) materialele de ambalare trebuie să fie asamblate în condiţii igienice înainte de a fi aduse în spaţiul de ambalare;
    e) materialele de ambalare trebuie să fie transportate în mod igienic şi utilizate imediat. Nu trebuie să fie manipulate de aceleaşi persoane care manipulează carnea proaspătă;
    f) imediat după ambalare carnea trebuie introdusă în spaţiile de depozitare.
    55. Ambalajele la care se referă prezentul capitol pot conţine numai carne de pasăre proaspătă tranşată.
    56. Ambalajele utilizate ca, spre exemplu lăzile de ambalare, cutiile de carton şi altele, trebue să îndeplinească următoarele condiţii de igienă:
    a) nu trebuie să altereze caracterele organoleptice ale cărnii;
    b) nu trebuie să transmită cărnii substanţe dăunătoare sănătăţii umane;
    c) trebuie să fie suficient de rezistente pentru a se asigura protecţia eficientă a cărnii în timpul transportului şi al manipulării.
    Ambalajele nu trebuie să fie reutilizate (refolosite) pentru altă cantitate de carne, decît în cazul în care acestea sînt confecţionate dintr-un material rezistent la coroziune, care este uşor de curăţat şi dacă au fost curăţate şi dezinfectate în prealabil.
Capitolul X
TRANSPORTAREA
    57. Carnea proaspătă trebuie să fie transportată în mijloace de transport specializate şi supuse certificării sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile articolului 24 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    Suprafaţa interioară a acestora  trebuie să fie netedă şi uşor de curăţat, spălat şi dezinfectat, şi utilate astfel încît temperatura în interior să fie menţinută  constantă  +2°C  pe tot parcursul transportării, pentru carnea de pasăre congelată, temperatura nu trebuie să depăşească –12°C.
    58. Mijloacele de transport specializate pentru trnsportarea cărnii, nu pot fi utilizate la transportarea oricăror altor produse care pot afecta sau contamina carnea.
    59. Carnea ambalată şi neambalată trebuie să fie transportată în mijloace de transport separate, cu excepţia cazului cînd acelaşi mijloc de transport este prevăzut cu o separare fizică adecvată, astfel încît să protejeze carnea neambalată.
    60. Carnea proaspătă de pasăre trebuie să fie transportată în mijloace de transport care au fost preventiv bine spălate, dezinfectate şi aerisite.

Anexa nr. 2
la Norma sanitar-veterinară de stabilire
a cerinţelor de comercializare a cărnii
de pasăre

Capitolul I
STABILIREA PIERDERII DE APĂ LA DECONGELARE
(Test de scurgere)
    1. Prezenta metodă se utilizează pentru a determina cantitatea de apă pierdută în timpul decongelării carcaselor congelate sau congelate rapid.
    2. Cantitatea de apă pierdută prin scurgere, determinată prin prezenta metodă, se exprimă ca un procent al greutăţii totale a carcasei congelate sau congelate rapid, inclusiv organele interne comestibile.
    3. Carcasa congelată sau congelată rapid, inclusiv cu organe interne comestibile, este decongelată  în condiţii controlate care permit calcularea cantităţii de apă pierdute.
    4. Aparatajul şi reactivii utilizaţi în stabilirea pierderii de apă la decongelare sînt:
    a) cîntar capabil să cîntărească pînă la 5 kg, cu o precizie de cel puţin 1g;
    b) pungi de plastic suficient de mari pentru a conţine carcasa şi prevăzute cu un mijloc sigur de fixare;
    c) baie de apă supusă unui control termostatic, echipată corespunzător pentru a conţine carcasele. Baia de apă conţine un volum de apă de cel puţin opt ori  mai mare  decît cel al pasării supuse controlului şi poate menţine apa la o temperatură de 42 ± 2 °C;
    d) hîrtie filtru sau alte şerveţele de hîrtie absorbantă.
    5. Se prelevează la întîmplare 20 de carcase din cantitatea de păsări supusă controlului. Pînă la stabilirea pierderii de apă la decongelare a fiecăruia dintre acestea 20 de carcase, ele sînt păstrate la o temperatură de cel mult (minus) – 18°C.
     Partea exterioară a ambalajului se şterge pentru a îndepărta gheaţa şi apa. Ambalajul şi conţinutul acestuia se cîntăresc rotunjindu-se la gramul cel mai apropiat şi se exprimă ca indecele (valoarea) M0.
    Carcasa, împreună cu organele interne comestibile vîndute odată cu ea, se scoate din ambalajul exterior, care se usucă şi se cîntăreşte rotunjindu-se la gramul cel mai apropiat şi se exprimă ca indecele (valoarea) M1.
    Masa carcasei congelate şi a organelor interne se calculează scăzînd indicele(valoarea) M1 din indecele (valoarea) M0.
    Carcasa, inclusiv organele interne comestibile, se pun într-o pungă de plastic rezistentă, impermeabilă, cu cavitatea abdominală îndreptată spre partea inferioară şi închisă a pungii.
    Punga trebue să fie suficient de lungă pentru a asigura fixarea ei fermă în baia de apă, dar nu întratît de largă, astfel încît să  permită deplasarea carcasei din poziţia verticală.
    Partea pungii care conţine carcasa şi organele comestibile se introduce complet în baia de apă şi punga rămîne deschisă pentru a permite să se degajeze cît mai mult aer posibil. Se menţine punga în poziţie verticală, dacă este necesar, cu ajutorul unei bare indicatoare sau prin greutăţi în pungă, astfel încît apa din baie să nu poată pătrunde în pungă. Pungile individuale nu se ating una de cealaltă.
    Punga se lasă în baia de apă, menţinută la o temperatură constantă de 42 ± 2°C, mişcînd continuu punga sau agitînd continuu apa, pînă cînd centrul termic al carcasei (cea mai profundă parte a muşchiului pieptului aproape de stern la puii evesceraţi, sau mijlocul viscerelor la puii cu viscere) ajunge la o temperatură de cel puţin + 4°C, măsurată la două carcase alese în mod aleatoriu. Carcasele nu ar trebui să rămînă în baia de apă mai mult decît este necesar pentru a ajunge la temperatura de + 4°C. Perioada necesară de imersiune, pentru carcasele depozitate la minus – 18°C este  reglementată în tabelul nr. 1.
                                                                                                                   Tabelul 1

Clasă de greutate, g

Greutatea carcasei + organe interne comestibile, g

Durata indicativă de imersiune în minute

Pui fără organe interne comestibile

Pui cu organe interne comestibile

< 800

< 825

77
92

850

825 — 874

82
97

900

875 — 924

85
100

950

925 — 974

88
103

1 000

975 — 1 024

92
107

1 050

1 025 — 1 074

95
110

1 100

1 075 — 1 149

98
113

1 200

1 150 — 1 249

105
120

1 300

1 250 — 1 349

111
126

1 400

1 350 — 1 449

118
133
 
    Peste 1 400 de grame, este necesară o creştere cu şapte  minute pentru fiecare 100g de bucată suplimentară completă sau incompletă. Dacă perioada sugerată de imersiune a celor două carcase supuse controlului a trecut fără a se atinge + 4°C, procesul de dezgheţare continuă pînă cînd carcasele ajung la + 4°C în centrul termic.
    Punga şi conţinutul acesteia se scot din baia de apă. Partea inferioară a pungii se înţeapă pentru a permite ca apa rezultată din dezgheţare să se scurgă. Punga şi conţinutul acesteia se lasă să se scurgă pentru o oră la o temperatură ambiantă între + 18°C şi + 25°C.
     Carcasa dezgheţată  se scoate din pungă, iar ambalajul care conţine organele interne comestibile (dacă este cazul) se scoate din cavitatea abdominală. Carcasa se usucă în interior şi exterior cu hîrtie filtru sau şerveţele din hîrtie.
    Punga care conţine organele interne comestibile se înţeapă şi după ce s-a scurs apa, punga şi organele interne comestibile dezgheţate se usucă, de asemenea cît mai bine posibil.
    Greutatea totală a carcasei dezgheţate, a organelor interne comestibile şi a ambalajului se determină rotunjindu-se la cel mai apropiat gram şi se exprimă ca indicele (valoarea) M2.
    Greutatea ambalajului care conţine organe comestibile se determină rotunjindu-se la cel mai apropiat gram şi se exprimă ca indecele (valoarea) M3.
    6. Cantitatea de apă pierdută prin dezgheţare ca procent, în greutate, din carcasa congelată sau congelată rapid (inclusiv organe comestibile) se determină prin următoarea formulă:
    [(M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)] × 100
    7. Dacă pierderea medie de apă la dezgheţare pentru cele 20 de carcase din eşantion depăşeşte procentele expuse în prezentul punct, se consideră că volumul de apă absorbit în timpul operaţiunii depăşeşte valoarea-limită.
    Procentele în caz de răcire constituie:
    a) cu aer  1,5 %;
    b) prin duşare cu aer  3,3 %;
    c) prin imersiune  5,1 %.
Capitolul II
STABILIREA CONŢINUTULUI TOTAL DE APĂ
DIN CARCASELE  DE PUI
(Test chimic)
    8. Prezenta metodă se foloseşte pentru a determina conţinutul total de apă în carcasele de pui congelaţi şi congelaţi rapid. Metoda implică determinarea conţinutului de apă şi al celui de proteine în probe de carcase omogenizate de pasăre.
    Conţinutul total de apă astfel determinat se compară cu valoarea-limită dată de formulele prezentate în  punctul 13 din prezenta anexă, pentru a determina dacă absorbţia apei în cursul tratării a fost excesivă sau nu. Dacă analistul bănueşte prezenţa unei substanţe care ar putea să afecteze estimarea, acesta are responsabilitatea de a lua măsurile de precauţie corespunzătoare.
    9. Conţinutul de apă şi cel de proteine se determină conform procedurii descrise în prezentul capitol.
    Limita superioară a conţinutului total de apă al carcasei se estimează pornind de la conţinutul de proteine al carcasei, care poate fi legat de conţinutul de apă fiziologică.
    10. Aparatele şi reactivele utilizate la determinarea conţinutului total de apă din carcasele de pui (test chimic) sînt:
    a) cîntar pentru a cîntări carcasa şi ambalajele, capabil să cîntărească cu o precizie de cel puţin 1 g;
    b) topor sau ferăstrău de carne pentru a tranşa carcasele în bucăţi de mărime potrivită pentru mşina de tocat;
    c) maşină de tocat sau amestecător de mare capacitate capabil să omogenizeze bucăţi întregi de păsări congelate sau congelate rapid;
    d) balanţă analitică, etuvă termoreglabilă, fiolă de cîntărire de sticla sau aluminiu, cu capac etans, exicator, baghetă de sticla – pentru  determinarea conţinutului de apă;
    e) instalaţie Soxhlet, pentru determinarea conţinutului de proteine.
    11. Se prelevează şapte carcase la întîmplare, din cantitatea de carne de pasăre supusă controlului şi se păstrează congelată pînă la începerea analizei.
    1) Se poate efectua fie o analiză a fiecăreia dintre cele şapte carcase, fie o analiză a unui eşantion compus din cele şapte carcase.
    2) Prepararea începe în cursul orei care urmează scoaterea carcaselor din congelator. Partea exterioară a ambalajului se şterge pentru a îndepărta gheaţa şi apa. Fiecare carcasă se cîntăreşte şi se scoate din ambalaj. După tranşarea carcasei în bucăţi mai mici, se elimină orice ambalaj din jurul organelor comestibile. Se determină greutatea totală a carcasei, inclusiv organele comestibile şi gheaţa, prin excluderea greutăţii materialului de ambalare eliminat, rotunjindu-se la cel mai apropiat gram, pentru a obţine valoarea P1.
    3) În cazul analizei a unei probe compuse, se determină greutatea totală a celor şapte carcase, preparate în conformitate cu alineatul doi al prezentului punct, pentru a obţine valoarea P7.
    4) Întreaga carcasă a cărei greutate este P1 se toacă cu o maşină de tocat prevăzută la punctul 10 litera c) (şi, dacă este necesar, se amestecă, de asemenea, cu ajutorul unui amestecător), pentru a obţine un material omogen din care se poate preleva apoi o probă reprezentativă din fiecare carcasă.
    5) În cazul analizei a unei probe compuse, toate carcasele a căror greutate este P7 se toacă cu o maşină de tocat prevăzută la punctul 10 litera c) (şi dacă este necesar, se amestecă, de asemenea, cu ajutorul unui amestecător) pentru a obţine un material omogen din care se pot preleva apoi două probe reprezentative ale celor şapte carcase. Cele două probe se analizează în conformitate cu prevederile punctelor 12 şi 13 din prezenta anexă.
    12. Determinarea conţinutulu total de apa din carcasele de pui.
    Se prelevează o probă din materialul omogenizat, care se utilizează imediat în vederea calculării conţinutului său de apă în conformitate cu standardul naţional SM GOST R 51479:2010 (ISO 1442-97), pentru a calcula astfel conţinutul de apă, exprimat prin valoarea – a %.
    Determinarea conţinutului de apă în carcasele de pui se efectuează pe trei probe paralele, de la fiecare mostră prelevată.
    Se cîntaresc cele două fiole goale, numerotate în prealabil, cu capacul desfăcut şi aşezat înclinat în gura fiolei. Se notează tara (greutatea) fiecărei fiole. În cazul în care se foloseşte nisip de mare, tara (greutatea fiolei) include atît nisipul, cît şi bagheta scurtă de sticlă.
    Din proba tocată şi omogenizată se introduce în fiecare fiolă cca. 5g prоdus care se întinde în strat uniform. Daca se foloseşte nisipul, acesta se amestecă cu ajutorul baghetei pentru a se îngloba relativ uniform în întreaga cantitate de produs. Amestecarea se va face cu mare atenţie, pentru a nu pierde nici o particulă de substanţă (din nisip sau din probă). În acest caz, bagheta de sticlă va rămane în probă (în fiolă). Nisipul se foloseşte de obicei la produsele fluide sau cele sub formă de pastă, pentru a mări suprafata de evaporare (cantitatea de nisip va fi de cca. 4 ori mai mare decît cantitatea produsului introdus în fiolă).
    Se cantăreşte fiola cu produs şi din cantitatea respectivă, scăzînd tara (greutatea fiolei), se deduce cantitatea exactă luată în lucru. Este necesar ca introducerea produsului în fiolă, întinderea acestuia în strat uniform sau amestecarea cu nisip şi cîntărirea, se face cît mai repede posibil, pentru a se evita pierderile de apă prin evaporare în timpul acestor operaţii. După cîntărire, nu mai este necesară introducerea fiolelor în exicator (acestea se pot aşeza într-o tăviţă emailată).
    După ce s-a terminat de cîntărit toate probele, fiolele respective se introduc în etuvă, în prealabil reglată la 103˚C (fiecare fiolă cu capacul înclinat în gura acesteia). Timpul de expunere este condiţionat de conţinutul probabil de apă şi de natura produsului.
    Dupa epuizarea timpului, fiolele se scot din etuvă şi se întroduc în exicator. După răcire se acoperă fiecare fiolă cu capacul respectiv (operaţia se execută cît mai repede posibil). Nu se recomandă fixarea capacului pe fiolă în stare caldă deoarece acesta se poate bloca (cazul fiolelor din sticlă cu capac rodat).
    Se cîntăreşte fiecare fiolă şi se notează greutatea.
    Se introduc din nou fiolele în  etuvă şi se menţin în (functie de natura produsului), 1/2-1 oră, după care se scot în exicator, se răcesc şi se cîntăresc.
    Se continuă aceste operaţii pînă la greutate constantă. Pentru majoritatea produselor se consideră  greutate constantă atunci cînd între două cîntăriri succesive nu se obţine o diferenţă mai mare de 0,005g. În cazul în care la ultima cîntărire se constată o greutate mai mare de cea anterioară (consecinţa oxidării grăsimii), atunci se ia în calcul greutatea cea mai mică (cea anterioară).
    13. Determinarea conţinutului de proteină în carcasele de pui.
     Proteinele cărnii au un conţinut de azot cu valoare relativ constantă şi anume, 100 g proteine conţin cca. 16 g azot. Cunoscînd conţinutul de azot se poate calcula cantitatea de proteine cu ajutorul factorului de convertire de 6,25 dedus din corelaţia:
    100 / 16 = 6,25
     Se prelevează, de asemenea, o probă din materialul omogenizat şi se utilizează imediat pentru a determina conţinutul de azot. Acest conţinut de azot se transformă în conţinut brut de proteine (b %), prin înmulţirea sa cu factorul 6,25.
    14. Calcularea rezultatelor
    14.1.a) cantitatea de apă (W) conţinută în fiecare carcasă se obţine utilizîndu-se formula aP1/100, iar cantitatea de proteine (RP), prin formula bP1/100, fiecare exprimîndu-se în grame. Se determină suma cantităţilor de apă (W7) şi a cantităţilor de proteine (WP7) ale celor şapte carcase analizate.
    b) În cazul analizei unui eşantion compus, se determină conţinutul mediu de apă (a %) şi proteine (b %) de la cele două probe analizate. Cantitatea de apă (W7) din cele şapte carcase se obţine prin formula aP7/100, iar cantitatea de proteine (RP7), prin formula bP7/100, fiecare exprimîndu-se în grame.
     14.2. Cantitatea medie de apă (WA) şi de proteine (RPA) se calculează împărţind W7 şi, respectiv, RP7 la şapte.
    14.3. Conţinutul teoretic de apă fiziologică în grame, determinat prin această metodă, se poate calcula prin următoarea formulă:
      pentru pui: 3,53 × RPA + 23.
    14.4. a) În cazul răcirii în aer:
    În ipoteza în care conţinutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 2 %, limita superioară tolerabilă a conţinutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obţine prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):
    pentru pui: WG = 3,65 × RPA + 42.
    b) În cazul răcirii prin duşare cu aer:
    În ipoteza în care conţinutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 4,5 %, limita superioară tolerabilă a conţinutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obţine prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):
     pentru pui: WG = 3,79 × RPA + 42.
    c) În cazul răcirii prin imersiune:
    În ipoteza în care conţinutul minim de apă, inevitabil din punct de vedere tehnic, absorbit în timpul preparării ajunge la 7 %, limita superioară tolerabilă a conţinutului de apă total (WG) în grame, determinată prin această metodă, se obţine prin următoarea formulă (inclusiv intervalul de încredere):
     pentru pui: WG = 3,93 × RPA + 42.
     14.5. În cazul în care conţinutul mediu de apă (WA) al celor şapte carcase, calculat în conformitate cu punctul 14.2., nu  depăşeşte valoarea prevăzută la punctul 14.4. (WG), cantitatea de carne de pasăre supusă controlului se consideră conformă cu standardul.
Capitolul III
STABILIREA CONŢINUTULUI TOTAL DE APĂ
AL BUCĂŢILOR DE CARNE DE PASĂRE
(Test chimic)
    15. Prezenta metodă se foloseşte pentru stabilirea conţinutului total de apă al anumitor bucăţi de carne de pasăre.
    Metoda implică stabilirea conţinutului de apă şi proteine al probelor prelevate de la bucăţi omogenizate de carne de pui. Conţinutul total de apă astfel determinat se compară cu valoarea-limită dată de formulele prezentate în punctul 20 tabelul 2 din prezenta anexă, pentru a determina dacă absorbţia apei în cursul tratării a fost excesivă sau nu. Dacă analistul bănuieşte prezenţa unei substanţe care ar putea să afecteze estimarea, lui îi revine responsabilitatea de a lua măsurile de precauţie corespunzătoare necesare.
    16. Dimensiunile-tip ale bucăţilor de carne de pasăre, trebuie să fie cel puţin prevăzute în continuare:
    a) piept de pui – jumătate de piept;
    b) file din piept de pui – jumătate din pieptul dezosat, fără piele;
    c) piept de curcan, file din piept de curcan şi pulpă de curcan dezosată – porţii de aproximativ 100 g;
    d) alte bucăţi – la care se face referire în capitolul I punctul 2 subpunctul 22) (bucăţi de carne de pasăre) din prezenta Normă sanitar-veterinară.
     În cazul produselor congelate sau congelate rapid în vrac (produse care nu sînt ambalate individual), bucăţile mari de la care se prelevează probe pot fi păstrate la temperatura de  0°C pînă cînd se pot tăia bucăţi separate.
    17. Conţinutul de apă şi cel de proteine se determină în conformitate cu procedura descrisă în prezentul capitol.
    Limita maximă admisă în ceea ce priveşte conţinutul total de apă al bucăţilor de carne de pasăre se estimează în funcţie de conţinutul de proteine aferent conţinutului fiziologic de apă al acestora.
    18. Aparatele şi reactivii utilizaţi la determinarea conţinutului total de apă al bucăţilor de carne de pasăre sînt:
    a) cîntare a căror precizie este mai mare de + 1g, destinate cîntăririi bucăţilor şi a ambalajelor acestora;
    b) cuţite(satîre) sau ferăstraie pentru tranşare, astfel încît bucăţile obţinute să aibă mărimi compatibile cu maşina de tocat;
    c) mixere şi maşini de tocat industriale, capabile să omogenizeze bucăţile de carne de pasăre congelate sau congelate rapid;
    d) balanţă analitică, etuvă termoreglabilă, fiolă de cîntărire de sticlă sau aluminiu, cu capac etanş, exicator, baghetă de sticlă – pentru determinarea conţinutului de apă;
    e) instalaţie Soxhlet, pentru determinarea conţinutului de proteine.
    Notă:
    Nu se recomandă o anumită maşină de tocat. Aceasta trebuie să fie suficient de puternică încît să poată toca oase şi carne congelată rapid şi să producă probe omogene corespunzătoare cu cele obţinute de la o maşină de tocat prevăzută cu o sită cu ochiurile avînd diametrul de 4 mm.
    19. Procedura tehnică de stabilire a conţinutului total de apă  al bucăţilor de carne de pasăre
    19.1. Se prelevează aleatoriu cinci bucăţi din cantitatea de carne de pasăre destinată verificării, care se păstrează congelate sau îngheţate pînă la începerea analizei. Probele prelevate de la produsele în vrac prevăzute la punctul 16 din prezenta anexă pot fi păstrate la o temperatură de 0°C pînă la începerea analizei. Se poate efectua fie analiza fiecăreia dintre cele cinci bucăţi, fie analiza unei probe alcătuite din cele cinci bucăţi.
    19.2. Analiza trebuie începută în cursul orei ce urmează scoaterii bucăţilor din congelator sau frigider.
    19.3. a) Partea exterioară a ambalajului se şterge pentru a îndepărta gheaţa şi apa. Fiecare pachet se cîntăreşte, apoi se îndepărtează ambalajul. După mărunţirea bucăţilor, se calculează greutatea bucăţilor de carne de pasăre prin rotunjire, după scăderea greutăţii ambalajului, şi se notează cu P1.
    b) În cazul în care analiza se efectuează pe un eşantion compus, se calculează greutatea totală a celor cinci bucăţi, procesate în conformitate cu punctual 19.3 litera a) din prezenta anexă şi se notează cu P5.
    19.4. a) Se toacă cu ajutorul unei maşini de tocat bucata a cărei greutate se notează cu P1, în conformitate cu punctul 18 litera c) din prezenta anexă (şi, dacă este cazul, se amestecă cu ajutorul unui mixer) pînă se obţine un material omogen din care se poate preleva o probă reprezentativă pentru fiecare tranşă.
    b) În cazul în care analiza se efectuează pe un eşantion compus, toate cele cinci bucăţi ale căror greutate este notată cu P5 se toacă cu ajutorul unei maşini de tocat în conformitate cu punctul 18 litera c) din prezenta anexă (şi, dacă este cazul, se amestecă cu ajutorul unui mixer) pînă se obţine un material omogen din care se pot preleva două probe representative pentru cele cinci bucăţi.
    Cele două probe se analizează în conformitate cu prevederile punctului 12 şi, respectiv, punctului 21 din prezenta anexă.
    20. Calcularea rezultatelor pentru determinarea conţinutului total de apă şi proteină al bucăţilor de carne de pasăre are loc în felul următor:
    20.1. a) Cantitatea de apă (W) conţinută de fiecare bucată se calculează conform formulei aP1/100, iar cantitatea proteinelor (RP) conform formulei bP1/100, ambele fiind exprimate în grame. Se calculează sumele cantităţilor de apă (W5) şi ale cantităţilor de proteine (RP5) conţinute de cele cinci bucăţi.
    b) În cazul în care analiza se realizează pe un eşantion compus, se calculează media aritmetică a conţinutului de apă (a %) şi proteine (b %) din cele două probe analizate. Conţinutul de apă (W5) din cele cinci bucăţi se calculează conform formulei aP5/100, iar conţinutul de proteine (RP5), conform formulei bP5/100; ambele se exprimă în grame.
    20.2. Media aritmetică a conţinutului de apă (WA) şi  a celui de proteine (RPA) se calculează prin  împărţirea lui W5 şi, respectiv, a lui RP5 la cinci.
    20.3. Raportul mediu teoretic W/RP obţinut prin aplicarea acestei metode este următorul:
    file din piept de pui şi piept de pui – 3,19 ± 0,12;
    pulpe şi sferturi de pulpe de pui – 3,78 ± 0,19;
    file din piept de curcan şi piept de curcan – 3 ,05 ± 0,15;
    pulpă de curcan – 3,58 ± 0,15;
    pulpă dezosată de curcan – 3,65 ± 0,17.
    20.4. În cazul în care conţinutul minim de apă absorbit în timpul preparării, inevitabil din punct de vedere tehnic, atinge valori de 2 %, 4 %, sau 6 %, în funcţie de tipul şi metoda de răcire folosită, limitele superioare admisibile pentru raportul W/RP, calculate prin această metodă, sînt prezentate în tabelul 2:
                                                                                                                          Tabelul 2
Bucăţi de carne de pasăre
Răcire în aer
Răcire prin duşare cu aer
Răcire prin imersiune

File din piept de pui, fără piele

3,40
3,40
3,40

Piept de pui, cu piele

3,40
3,50
3,60

Pulpe superioare de pui, pulpe inferioare de pui, pulpe de pui cu spate, sferturi de pulpe de pui, cu piele

 
4,05
 
4,15
 
4,30

File din piept de curcan, fără piele

3,40
3,40
3,40

Piept de curcan, cu piele

3,40
3,40
3,60

Pulpe superioare de curcan, pulpe inferioare de curcan, pulpe de curcan, cu piele

 
3,80
 
 
3,90
 
4,05

Pulpe de curcan dezosate, fără piele

3,95
3,95
3,95

    Dacă raportul mediu WA/RPA pentru cele cinci bucăţi, calculat în baza valorilor menţionate la punctul 20.2. din prezenta anexă, nu depăşeşte raportul prevăzut la punctul 20.4. din prezenta anexă, cantitatea de bucăţi de carne de pui supusă controlului se consideră în conformitate cu standardele (conformă).

Capitolul IV
CONTROLUL ABSORBŢIEI DE APĂ ÎN UNITATEA
DE PRODUCERE
(Test efectuat în abator)
    21. Cel puţin o dată la opt ore, în timpul programului de lucru.
     Se aleg în mod aleatoriu 25 de carcase de pe linia de eviscerare, imediat după înlăturarea organelor interne comestibile şi a grăsimilor, înainte de prima dintre spălările succesive.
    22. Dacă este necesar, se taie gîtul şi se lasă pielea gîtului ataşată la carcasă.
    23. Fiecare carcasă se identifică individual. Se cîntăreşte fiecare carcasă şi se înregistrează greutatea sa, rotunjind la gramul cel mai apropiat.
    24. Carcasele supuse controlului se repun pe linia de eviscerare, pentru ca acestea să fie supuse procesului normal de spălare, răcire, scurgere etc.
    25. Carcasele etichetate sînt retrase de la capătul liniei de scurgere, fără a le permite mai mult timp de scurgere decît cel permis în mod normal pentru păsările din lotul din care s-a prelevat proba.
    26. Proba conţine primele 20 de carcase recuperate. Acestea se cîntăresc din nou. Greutatea lor, rotunjită la cel mai apropiat gram, se înregistrează în comparaţie cu greutatea înregistrată la prima cîntărire. Testul se declară nul dacă se recuperează mai puţin de 20 de carcase identificate.
    27. Mărcile de identificare de pe carcasele probei se retrag, iar carcasele sînt supuse operaţiunilor obişnuite de ambalare.
    28. Se determină procentul de absorbţie a apei, scăzînd greutatea totală a celor 20 carcase testate înainte de spălare din greutatea acestora după spălare, răcire şi scurgere, împărţind difirenţa la greutatea iniţială şi înmulţind cu 100.
    29. În locul cîntăririi manuale, în conformitate cu punctele 21-28 din prezenta anexă, se folosesc linii automate de cîntărire privind stabilirea procentului de absorbţie a apei pentru acelaşi număr de carcase şi în conformitate cu aceleaşi principii, cu condiţia ca linia automată de cîntărire să fie aprobată în prealabil în acest scop de către autoritatea sanitar-veterinară competentă.
    30. Rezultatul nu trebuie să depăşească următoarele procente din greutatea iniţială a carcasei sau orice altă valoare care permite respectarea conţinutului total maxim de apă absorbită:
    a) răcire cu aer – 0 %;
    b) răcire prin duşare cu aer – 2 %;
    c) răcire prin imersiune – 4,5 %.

Anexa nr. 3
la Norma sanitar-veterinară de stabilire
a cerinţelor de comercializare a cărnii
de pasăre

MODURILE DE CREŞTERE A PĂSĂRILOR
DESTINATE SACRIFICĂRII

    Unităţile care comercializează carne de pasăre trebuie să indice pe etichetă una din menţiunile expuse în continuare:
    1. „furajat (cu … % …)
    Menţionarea următoarelor ingrediente speciale care intră în alimentaţie se poate face doar dacă:
    a) în cazul cerealelor, acestea reprezintă cel puţin 65 % în greutate din formula alimentară administrată în cea mai mare parte a perioadei de îngrăşare, care poate să cuprindă cel mult 15 % subproduse din cereale.Totuşi, dacă se menţionează o anumită cereală, aceasta reprezintă cel puţin 35 % din formula alimentară administrată şi cel puţin 50 % în cazul porumbului;
    b) în cazul leguminoaselor sau al legumelor verzi, ele reprezintă cel puţin 5 % în greutate din formula alimentară administrată în timpul celei mai mari părţi a perioadei de îngrăşare;
    c) în cazul produselor lactate, ele reprezintă cel puţin 5 % în greutate din formula alimentară administrată în timpul etapei terminale.
    Termenul „gîscă furajată cu ovăz” se poate, totuşi, utiliza dacă gîştele sînt hrănite în timpul etapei terminale de trei săptămîni cu cel puţin 500 g de ovăz pe zi.
    2. „Crescute în spaţii închise”
    Acest termen poate fi utilizat doar dacă:
    a) densitatea în baterii pe m2 de suprafaţă  la sol nu depăşeşte:
    pentru pui, cocoşi tineri, claponi – 15 păsări, de cel mult 25 kg greutate vie;
    pentru raţe, bibilici şi curcani – 25 kg greutate vie;
    pentru gîşte – 15 kg greutate vie;
    b) păsările se sacrifică la următoarele vîrste:
    pui – 56 zile sau mai mult;
    curcani – 70 zile sau mai mult;
    gîşte – 112 zile sau mai mult;
    raţe Pekin – 49 zile sau mai mult;
    raţe leşeşti – 70 zile sau mai mult pentru femele, 84 zile sau mai mult pentru masculi;
    raţe Mulard femele – 65 zile sau mai mult;
    bibilici – 82 zile sau mai mult;
    gîşte tinere (sau pui de gîscă) – 60 zile sau mai mult;
    cocoşi tineri – 90 zile sau mai mult;
    claponi – 140 zile sau mai mult.
    3. „Crescute în aer liber”
    Acest termen poate fi utilizat doar dacă:
    a) densitatea din baterie şi vîrsta de sacrificare sînt în conformitate cu limitele prezentate la punctul 2 literele a) şi b) din prezenta anexă, cu excepţia  puilor, pentru care densitatea se poate mări la 13 păsări pe m2, care cîntăresc cel mult 27,5 kg greutate vie pe m2, şi cu excepţia claponilor, pentru care densitatea este de cel mult 7,5 păsări pe m2 şi care cîntăresc cel mult 27,5 kg greutate vie pe m2;
    b) păsările, care au avut, în timpul a cel puţin jumătate din viaţa lor, acces continuu pe timpul zilei la parcursuri exterioare acoperite în principal de vegetaţie şi reprezentînd cel puţin:
    1m2 per pui sau bibilică;
    2m2 per raţă sau clapon;
    4m2 per curcan sau gîscă.
    În cazul bibilicilor, accesul la spaţiile exterioare se poate înlocui cu coteţe care au o suprafaţă la sol cel puţin egală cu cea a bateriei şi o înălţime de cel puţin 2 m. Fiecare pasăre dispune de o stinghie cu o lungime totală de cel puţin 10cm (baterie sau coteţ);
    formula alimentară folosită în perioada de îngrăşare conţine cel puţin 70 % cereale;
    bateria este prevăzută cu trape de ieşire cu o lungime combinată cel puţin egală cu 4m pe 100m2 de suprafaţă a bateriei.
    4. „Tradiţional – crescute în aer liber”
    Acest termen poate fi utilizat doar dacă:
    1) densitatea de ocupare a bateriei pe m2 de podea nu depăşeşte:
    a) pentru pui – 12 subiecţi, cîntărind cel mult 25 kg greutate vie. Totuşi, în cazul bateriilor mobile de cel mult 150 m2 de podea şi care rămîn deschise noaptea, densitatea de ocupare se poate mări la 20 de subiecţi, cîntărind cel mult 40 kg de greutate vie pe m2;
    b) pentru claponi – 6,25 subiecţi (pînă la vîrsta de 91 zile), cîntărind cel mult 35 kg greutate vie;
    c) pentru raţe leşeşti şi Pekin – 8 masculi cîntărind, cel mult 35 kg greutate vie, 10 femele, cîntărind cel mult 25kg greutate vie;
    d) pentru raţe  Mulard – 8 subiecţi, cîntărind cel mult 35 kg greutate vie;
    e) pentru bibilici – 13 subiecţi, cîntărind cel mult 25 kg greutate vie;
    f) pentru curcani – 6,25 subiecţi (pînă la vîrsta de sapte săptămîni), cîntărind cel mult 35 kg greutate vie;
    g) pentru gîşte – 5 subiecţi (pînă la vîrsta de şase săptămîni şi 3 subiecţi  în timpul ultimelor trei săptămîni de îngrăşare, dacă sînt crescute în claustrare (loc retras), cîntărind cel mult 30 kg greutate vie;
    2) suprafaţa utilizabilă totală a bateriilor avicole pe loc individual de producţie nu depăşeşte 1 600 m2;
    3) fiecare baterie nu conţine mai mult de:
    a) 4 800 pui;
    b) 5 200 bibilici;
    c) 4 000 femele de raţe leşeşti sau Pekin sau 3 200 masculi de raţe leşeşti sau Pekin sau  3 200 raţe Mulard;
    d) 2 500 claponi, gîşte şi curcani;
    4) bateria este prevăzută cu trap de ieşire cu o lungime combinată cel puţin egală cu 4m pe 100m2 de suprafaţă de baterie;
    5) păsările au acces continuu pe timpul zilei la spaţii exterioare, cel puţin de la vîrsta de:
    a) şase săptămîni – pentru pui şi claponi;
    b) opt săptămîni – pentru raţe, gîşte, bibilici şi curcani;
    6) spaţiile exterioare cuprind o suprafaţă acoperită în principal de vegetaţie, reprezentînd cel puţin:
    a) 2 m2 per pui, per raţă leşească sau Pekin sau per bibilică;
    b) 3 m2 per raţă Mulard;
    c) 4 m2 per clapon, de la 92 zile (2 m2 pînă la a 91-a zi);
    d) 6 m2 per curcan;
    e) 10 m2 per gîscă.
    În cazul bibilicilor, accesul la spaţiile exterioare se poate înlocui cu coteţe care au o suprafaţă la sol cel puţin egală cu cea a bateriei şi o înălţime de cel puţin 2 m. Fiecare pasăre dispune de o stinghie (bucată de lemn lungă şi îngustă, fixată de-a curmezişul unei construcţii pentru a face legătura dintre diferite elemente ale acesteia şi pentru a le întări) cu o lungime totală de cel puţin 10 cm (baterie sau coteţ);
    7) păsările îngrăşate sînt de o suşă (provenienţă) recunoscută ca avînd o creştere lentă;
    8) formula alimentară utilizată în perioada de îngrăşare conţine cel puţin 70 % cereale;
    9) vîrsta minimă de sacrificare este de:
    a) 81 zile pentru pui;
    b) 150 zile pentru claponi;
    c) 49 zile pentru raţele Pekin;
    d) 70 zile pentru raţele leşeşti, femele;
    e) 84 zile pentru raţele leşeşti, masculi;
    f) 92 zile pentru raţele Mulard;
    g) 94 zile pentru bibilici;
    h) 140 zile pentru curcani şi gîşte comercializate întregi pentru rotisor (grătar pentru friptură);
    i) 98 zile pentru curcile destinate tranşării;
    j) 126 zile pentru curcanii destinaţi tranşării;
    k) 95 zile pentru gîştele destinate producţiei de foie gras şi magret;
    l) 60 zile pentru gîştele tinere şi puii de gîscă;
    10) perioada terminală în claustrare (loc retas) nu depăşeşte:
    a) pentru puii în vîrstă de peste 90 zile – 15 zile;
    b) pentru claponi - patru săptămîni;
    c) pentru gîşte şi raţe Mulard destinate producţiei de foie gras şi magret, în vîrstă de peste 70 zile – 4 săptămîni.
    5. „Tradiţional – crescute în libertate totală”
    Utilizarea acestui termen necesită conformitatea cu criteriile stabilite în punctul 4 din prezenta anexă, cu excepţia faptului că păsările au acces continuu pe timpul zilei la spaţii exterioare de o suprafaţă nelimitată.
    În caz de restricţie, inclusiv în caz de restricţie sanitar-veterinară, aplicată pentru a proteja sănătatea publică şi animală şi avînd drept efect restricţionarea accesului păsărilor la mişcarea în aer liber, păsările crescute potrivit modurilor de producţie descrise la punctele 3, 4 şi 5 din prezenta anexă, cu excepţia bibilicilor crescute în coteţ, pot continua să fie comercializate cu o trimitere specială la modul de creştere pe durata restricţiei, dar în  nici un caz mai mult de douăsprezece săptămîni.

Anexa nr. 4
la Norma sanitar-veterinară
de stabilire a cerinţelor de
comercializare a cărnii de pasăre

CALIFICAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI AUXILIAR
    Se consideră calificate, numai persoanele care demonstrează că:
    1) au urmat un curs teoretic, inclusiv demonstraţii de laborator;
    2) au participat la instruiri practice sub supravegherea unui medic veterinar oficial. Instruirea practică trebuie să aibă loc în abatoare, unităţi de tranşare, depozite frigorifice şi posturi de inspecţie pentru carnea proaspătă sau pentru inspecţia înainte de tăiere, ori într-o exploataţie;
    3) la sfîrşitul cursului participanţii au susţinut un test, obţinînd calificativul «satisfăcător».
    Conţinutul cursului trebuie să cuprindă o parte teoretică şi o parte practică.
    Acesta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele compartimente:
    I. Pentru inspecţia exploataţiilor – partea teoretică:
    a) familiarizarea cu industria creşterii păsărilor;
    b) generalităţi privind sectorul avicol, semnificaţia economică, metodele de producere şi comerţ internaţional etc.;
    c) anatomie şi patologie aviară;
    d) cunoştinţe de bază privind bolile provocate de viruşi, bacterii, paraziţi;
    e) controlul bolilor şi utilizarea medicamentelor, vaccinurilor şi controlul reziduurilor;
    f) bunăstarea animalelor de fermă, în timpul transportului şi la abator;
    g) controlul privind protecţia mediului – în clădiri, la ferme şi în general.
    II. Pentru inspecţia exploataţiilor – partea practică:
    a) vizite la ferme de diferite tipuri şi cu diferite metode de creştere;
    b) vizite la unităţile de producere;
    c) încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport;
    d) vizite la laboratoare;
    e) controale veterinare;
    f) documentare;
    g) experienţă practică.
    III. Pentru inspecţia abatoarelor – partea teoretică:
    a) cunoştinţe de bază de anatomie şi fiziologie a păsărilor  sacrificate;
    b) cunoştinţe de bază de patologie a păsărilor sacrificate;
    c) cunoştinţe de bază de anatomie patologică a păsărilor sacrificate;
    d) cunoştinţe de bază privind igiena şi, în special, igiena industrială, în abator;
    e) igiena tranşării şi depozitarii şi igiena muncii;
    f) cunoaşterea metodelor şi a procedurilor de sacrificare, a inspecţiei preambalării, ambalării şi transportării cărnii proaspete;
    g) cunoaşterea legilor care se referă la activitatea acestora;
    h) proceduri de prelevare a probelor.
    IV. Pentru inspecţia abatoarelor – partea practică:
    a) inspecţia şi evaluarea păsărilor sacrificate;
    b) identificarea speciei păsărilor prin examinarea părţilor specifice ale carcasului;
    c) identificarea unor părţi din carcas care au suferit.

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]