HGO774/2013
ID intern unic:  349823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 774
din  04.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind
achiziţiile publice folosind licitaţia electronică
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 879
    În scopul executării art.56 alin.(2) al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică (se anexează).
    2. Procedurile de achiziţii publice, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se vor definitiva în modul stabilit la data iniţierii procedurilor în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Anatol Arapu

    Nr. 774. Chişinău, 4 octombrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 774
din 4 octombrie 2013

REGULAMENT
privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică
    Regulamentul privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică (în continuare – Regulament) transpune parţial Directiva 18/2004/CE a Parlamentului European şi  a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 30 aprilie 2004.
I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:
    licitaţie electronică – un proces repetat care implică un dispozitiv electronic de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care se stabilesc după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţînd clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare;
    documentaţie de atribuire – documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de modul de derulare a procedurii, inclusiv instrucţiuni pentru candidaţi, condiţii de contractare, precum şi condiţiile tehnice aferente bunurilor/serviciilor/lucrărilor care răspund necesităţilor autorităţii contractante în raport cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, inclusiv cerinţele faţă de calitatea materialelor/produselor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, protecţia mediului, protecţia muncii, tehnologiile utilizate, transporturile pe şantier, inspecţiile, testele, verificările, modificările, măsurătorile etc.;
    invitaţie de participare – document transmis de autoritatea contractantă (în variantă electronică şi prin metode convenţionale) prin care se invită ofertanţii să participe la procedura de licitare electronică;
    rundă – perioadă (etapă) în care sistemul electronic permite introducerea noilor preţuri şi/sau valori aferente diferitor elemente ale ofertei;
    pas de licitare – valoare/procent minim utilizat de către ofertanţi în vederea stabilirii noilor preţuri şi/sau valori aferente diferitor elemente ale ofertei, în procesul de licitare electronică;
    ofertă tehnică – document al ofertei, elaborat în baza cerinţelor din documentaţia de atribuire, stabilită de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – document al ofertei, prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    mijloc electronic – un mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare (inclusiv compresia digitală) şi stocare a datelor, care sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.
    Secţiunea 1. Transparenţa
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice, a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    3.  Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, sau numai după publicarea anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cînd acest fapt este obligatoriu, respectînd întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat. În anunţul de participare se va menţiona că procedura se va finaliza cu derularea unei faze finale de licitaţie electronică.
    4.  Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice, pe pagina web a Agenţiei şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
II. Derularea procedurii de achiziţie publică
prin licitaţie electronică
    Secţiunea 2. Condiţii de aplicare a procedurii de licitaţie electronică
    5. Autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii:
    a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei limitate, a cererii de oferte de preţuri sau a negocierii, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri deschise sau limitate ori în cadrul unui dialog competitiv, înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
    b) la reluarea concursului dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condiţiile prevăzute în respectivul regulament;
    c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic.
    6. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    7.  Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică, astfel încît:
    a) să împiedice, să restrîngă sau să distorsioneze concurenţa;
    b) să modifice obiectul contractului de achiziţie publică, în alt mod decît a fost prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    8.  Atribuirea anumitor contracte de servicii şi de lucrări, care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţa, proiectarea şi altele, nu pot face obiectul licitaţiei electronice.
    9.  Atunci cînd intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi următoarele precizări specifice:
    a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente;
    b) eventualele limite ale valorilor pînă la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului;
    c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul cînd aceste informaţii vor fi accesibile;
    d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice (numărul şi durata rundelor, modul de finalizare a licitaţiei etc.);
    e) condiţiile admiterii ofertanţilor la licitaţie, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
    f) modalitatea de finalizare a licitaţiei electronice;
    g) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.
    10.  Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare.
    11.  Refuzul unui operator economic de a se înregistra în sistemul electronic în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este echivalent cu retragerea ofertei.
    Secţiunea 3. Criteriul de atribuire a contractului
    12. În cazul procedurii de licitaţie electronică, criteriul de atribuire utilizat poate fi preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă economic.
    13. În cazul în care se alege criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasă economic, va fi considerată cîştigătoare oferta care va acumula cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.
    14. Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul art.45 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    15. Alături de preţ, factori de evaluare a ofertei pot fi:
    a) caracteristici privind nivelul calităţii, tehnic sau funcţional;
    b) termene de garanţie propuse în corelare cu soluţia tehnică ofertată;
    c) caracteristici de mediu;
    d) costuri de funcţionare;
    e) raportul cost/eficienţă;
    f) servicii postvînzare şi asistenţă tehnică;
    g) termen de livrare sau de execuţie;
    h) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    16. În sensul prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire criteriile/factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.
    17. Cînd se stabilesc criteriile/factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii/factori care:
    1) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului care urmează să fie atribuit;
    2) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.
    18. Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu/factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
    1)  importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    2)  cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
    19. Alături de preţ, criteriile şi factorii de evaluare se aleg dintre cele enumerate mai sus, astfel încît să corespundă, respectiv să fie în corelaţie, cu specificul contractului ce urmează a fi atribuit.
    20.  Atunci cînd stabileşte criteriile şi factorii de evaluare, autoritatea contractantă prin grupul de lucru, trebuie să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea acestora în procesul-verbal şi darea de seamă.
    21. Pentru a asigura respectarea principiului transparenţei, numai elementele care pot fi evaluate automat, prin mijloace electronice şi anume numai acele elemente cuantificabile, care pot fi exprimate în cifre sau în procente, fără intervenţia şi evaluarea autorităţilor contractante pot face obiectul licitaţiilor electronice.
III. Derularea procedurii de licitaţie electronică
    Secţiunea 1. Lansarea procedurii de licitaţie electronică
    22. În momentul stabilirii necesităţii iniţierii procedurii, grupul de lucru are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute mai sus. Rezultatul verificării se concretizează prin întocmirea procesului-verbal al grupului de lucru privind posibilitatea aplicării procedurii de licitaţie electronică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, care devine parte a dosarului achiziţiei publice. Decizia privind aplicarea procedurii de licitaţie electronică în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică se adoptă cu majoritate de voturi de către membrii grupului de lucru şi se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care există decizii contrare, membrii grupului de lucru consemnează în procesul-verbal opiniile lor separate.
    23. Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul stabilit în documentaţia de atribuire. Evaluarea se va desfăşura conform regulamentului specific procedurii respective.
    24.  După finalizarea procesului iniţial de evaluare, grupul de lucru e obligat să redacteze un proces-verbal cu privire la operatorii economici participanţi, conform regulamentelor aprobate pentru fiecare procedură.
    25. Faza finală de licitaţie electronică se aplica doar în cazul în care există cel puţin două oferte corespunzătoare.
    26. Autoritatea contractantă informează toţi ofertanţii în cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor referitoare la rezultatul primei faze a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.
    27.  În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa atît ofertanţii care au fost respinşi, cît şi pe cei a căror ofertă a fost declarată corespunzătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
    a) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în documentaţia de atribuire;
    b) pentru fiecare ofertă corespunzătoare – caracteristicile şi avantajele relative ale ofertelor desemnate pentru faza finală în urma evaluării iniţiale complete, în raport cu oferta sa.
    28.  În termen de 5 zile lucrătoare autoritatea contractantă va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea primei faze a procedurii de achiziţie.
    29. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele acestei faze, dacă va constata că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament sau cu prevederile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    30. Invitaţiile la faza finală de licitaţie electronică pot fi transmise numai după înregistrarea dării de seamă la Agenţia Achiziţii Publice.
    31. Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare să prezinte preţuri noi şi/sau, după caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronică şi prin mijloacele convenţionale stabilite, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.
    Secţiunea 2. Derularea etapei de licitaţie electronică
    32. Înainte de transmiterea invitaţiilor la licitaţia electronică, grupul de lucru trebuie:
    1) să definească licitaţia electronică (introducerea în sistemul electronic a informaţiilor necesare pentru demararea procedurii);
    2) să configureze modul de derulare a licitaţiei electronice:
    a) la nivel de procedură; sau
    b) la nivel de lot, individual pentru fiecare lot în parte;
    3) să selecteze ofertanţii participanţi la licitaţie, din cadrul entităţilor înregistrate în sistem;
    4) să configureze rundele licitaţiei (introducerea în sistemul electronic a datelor necesare desfăşurării rundei de licitaţie).
    33.  Eventualele abateri procedurale se pot determina şi corecta doar la etapa de „proiect” a licitaţiei electronice, fiind vizibilă doar pe contul de acces al autorităţii contractante.
    34. Moneda în care se ofertează în cadrul rundei de licitaţie electronică se preia automat din anunţul de participare, respectiv invitaţia de participare din care a derivat licitaţia electronică respectivă. Moneda preluată nu se poate modifica.
    35.  Algoritmul de calcul introdus în sistem pentru licitaţie electronică trebuie să fie acelaşi cu cel utilizat la evaluarea integrală a ofertelor.
    36. Orarul după care decurge licitaţia este stabilit de sistemul licitaţiei electronice, astfel invitaţiile trebuie transmise ofertanţilor-participanţi numai după finalizarea configurării acestuia.
    37.  Grupul de lucru specifică dacă poate opri desfăşurarea următoarelor runde, în cazul în care nu se îmbunătăţeşte oferta, atunci cînd se stabileşte desfăşurarea licitaţiei electronice în mai mult de o etapă.
    38.  În etapele descrise în acest paragraf nu se poate efectua nici o modificare a informaţiilor:
    a) în derulare, respectiv după publicare, dar înaintea desfăşurării primei runde de licitare;
    b) licitare – etapă de depunere a noilor preţuri şi/sau valori aferente ofertei (rundă);
    c) pauză – perioadă dintre două etape succesive de licitare;
    d) atribuit – starea licitaţiei după atribuirea contractului.
    39. Pentru cuantificarea elementelor supuse ofertării, sistemul foloseşte pentru punctarea ofertelor principiul proporţionalităţii, prin raportarea la cea mai bună ofertă admisibilă.
    40.  Pe parcursul unei runde, operatorii economici depun oferte succesive, care îmbunătăţesc precedenta ofertă. La fiecare ofertă depusă se face recalcularea punctajelor şi a clasamentului, sistemul oferind în timp real ofertanţilor la licitaţie informaţii cu privire la cea mai bună ofertă şi la poziţia în clasament.
    Secţiunea 3. Conţinutul invitaţiei de participare
    41. După finalizarea introducerii datelor necesare în sistemul electronic, sistemul va transmite automat invitaţia către ofertanţi.
    42.  Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de început al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat.
    43.  Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile.
    44. În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă economic” invitaţia prevăzută la pct.41 trebuie să conţină şi informaţii referitoare la:
    a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar;
    b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire;
    c) modalitatea de finalizare a licitaţiei electronice.
    Dacă autoritatea contractantă a permis prezentarea ofertelor alternative, aceasta va include în invitaţia de participare şi formula matematică pentru evaluarea automată a ofertelor respective.
    Secţiunea 4. Termene şi număr de runde
    45.  În cadrul licitaţiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se referă:
    a) fie numai la preţuri, în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut;
    b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei, după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    46.  Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive. Data de început şi de finalizare a unei runde nu poate fi o zi nelucrătoare.
    Secţiunea 5. Informaţii necesare ofertanţilor
    47.  În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament.
    48.  Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica şi alte informaţii privind:
    a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
    b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.
    49. Pe parcursul efectuării rundelor de licitaţie electronică, autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor.
    50. Grupul de lucru va preciza informaţiile legate de participarea la licitaţia electronică care pot fi puse suplimentar la dispoziţia ofertanţilor cît timp licitaţia este în desfăşurare:
    1) dacă criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut:
    a) afişarea celui mai mic preţ;
    b) afişarea numărului de participanţi înscrişi în licitaţie;
    c) prelungirea automată a licitaţiei, în cazul modificării clasamentului;
    d) utilizarea pasului de licitare;
    2) dacă criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă economic:
    a) cel mai bun punctaj;
    b) cea mai bună ofertă pe fiecare criteriu electronic în parte şi/sau punctajul ofertantului pe fiecare criteriu;
    c) afişarea numărului de participanţi înscrişi în licitaţie;
    d) prelungirea automată a licitaţiei, în cazul modificării clasamentului;
    e) utilizarea pasului de licitare.
    51. Valoarea procentuală a pasului de licitare poate varia între 0,01% şi 5%, configurabil de către grupul de lucru la definirea licitaţiei electronice.
    52. Valoarea pasului de licitare, în cazul în care se decide astfel desfăşurarea procedurii, va conţine şi precizarea cu privire la moneda în care se exprimă.
    53. Pe parcursul desfăşurării procesului repetitiv de ofertare, sistemul electronic va accepta doar valori ale preţului şi/sau alte elemente ale ofertei doar în cazul în care acestea reprezintă o îmbunătăţire a ultimelor valori ofertate (în funcţie de etapă: oferta iniţială sau runda precedentă).
    Secţiunea 6. Modalităţi de finalizare a licitaţiei electronice
    54.  Licitaţia electronică se finalizează printr-o modalitate sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi:
    a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare;
    c) atunci cînd nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte pînă la finalizarea licitaţiei electronice.
    Secţiunea  7. Stabilirea ofertei cîştigătoare
    55. În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luînd în considerare rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.
    56.  Atribuirea contractului se face în baza rezultatelor obţinute în urma finalizării licitaţiei electronice.
IV. Finalizarea procedurii de atribuire
    Secţiunea 1. Confirmarea ofertei în urma licitaţiei electronice
    57.  După ce a finalizat procedura de licitare electronică, grupul de lucru are obligaţia de a redacta procesul-verbal final al procedurii. Acesta va conţine următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului/contractelor;
    b) denumirea ofertanţilor selectaţi şi justificarea alegerii lor;
    c) denumirea ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii lor;
    d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;
    e) denumirea adjudecatarului şi justificarea selectării ofertei sale, precum şi, dacă se cunoaşte, partea din contract pe care acesta intenţionează să o subcontracteze unor terţi;
    f) după caz, motivele pentru care autoritatea contractantă a renunţat să atribuie contractul de achiziţie publică.
    58. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile calendaristice de la emiterea acestora.
    59. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă corespunzătoare, dar care nu a fost declarată cîştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică.
    Secţiunea 2. Încheierea contractului
    60. După ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă acestuia rezultatul în termen de 3 zile.
    61. Contractele vor fi încheiate în conformitate cu cerinţele exprimate în documentaţia de atribuire.
    62. În termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte Agenţiei Achiziţii Publice, pentru examinare, darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului.
    63. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament sau cu prevederile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. În acest sens, se va solicita organizarea unei noi proceduri de achiziţie.

Anexă
la Regulamentul privind achiziţiile
publice folosind licitaţia electronică

CERINŢELE
privind echipamentele de primire pe cale electronică a ofertelor,
cererilor de participare sau a planurilor şi proiectelor
    Dispozitivele de primire în format electronic a ofertelor, cererilor de participare, planurilor şi proiectelor vor garanta, prin mijloace tehnice şi proceduri adecvate, că:
    a) semnăturile digitale aplicate pe oferte, cereri de participare, planuri şi proiecte sînt în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale în domeniu şi cu bunele practici europene;
    b) ora şi data primirii ofertelor, cererilor de participare, planurilor şi proiectelor pot fi stabilite cu exactitate prin aplicarea mărcii temporare (Timestamp);
    c) se poate asigura ca nimeni să nu poată avea acces la informaţiile transmise în temeiul prezentelor cerinţe înainte de termenele-limită specificate;
    d) în cazul încălcării interdicţiei de acces de la lit. c), încălcarea poate fi uşor detectată;
    e) numai persoanele autorizate pot fixa sau modifica datele de deschidere a informaţiilor primite;
    f) în decursul diverselor etape ale procedurii de atribuire a contractului sau ale concursului, se poate avea acces la toate sau la o parte dintre informaţiile primite numai prin acţiunea simultană a persoanelor autorizate;
    g) acţiunea simultană a persoanelor autorizate poate permite accesul la informaţiile trimise numai după data stabilită;
    h) informaţiile primite şi deschise în temeiul prezentelor cerinţe continuă să fie accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens