HGM779/2013
ID intern unic:  349828
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 779
din  04.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la planificarea gestionării secetei
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 884
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


   NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    În temeiul art. 47 al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                         Gheorghe Şalaru

    Nr. 779. Chişinău, 4 octombrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 779
din 4 octombrie 2013

REGULAMENT
cu privire la planificarea gestionării secetei
 Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1.  Regulamentul cu privire la planificarea gestionării secetei (în continuare – Regulament) are drept scop reglementarea planificării gestionării  secetei şi conţine  prevederi referitor la:
    a) elaborarea unor planuri individuale de gestionare a secetei pentru fiecare district al bazinului hidrografic ori subbazin;
    b) precizarea indicatorilor care permit identificarea împrejurărilor de secetă;
    c) stabilirea unor sisteme de monitorizare specifice pentru identificarea împrejurărilor de secetă;
    d) identificarea obiectivelor de gestionare şi a măsurilor de atenuare a efectelor secetei, inclusiv a măsurilor de raţionalizare a cererii de apă, de stabilire a priorităţilor la folosinţa apei, de sprijinire a necesităţilor umane de bază, inclusiv în produse alimentare, de protecţie a ecosistemelor acvatice;
    e) participarea publicului la elaborarea şi la punerea în aplicare a planurilor de gestionare a secetei, inclusiv la măsurile de informare;
    f) crearea rezervelor de apă pentru caz de secetă.
    2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    a) insuficienţă de apă – resurse insuficiente de apă la nivel de bazin sau subbazin hidrografic pentru satisfacerea cerinţelor de ordin antropogen şi de mediu;
    b) secetă meteorologică – reducerea semnificativă a precipitaţiilor comparativ cu nivelurile normale pe termen lung care se înregistrează pe parcursul unei perioade definite de timp, însă care nu neapărat cauzează efecte adverse;
    c) secetă pedologică – reducerea rezervelor de apă din sol, apărută în urma intensificării proceselor de evapotranspiraţie drept rezultat al persistării îndelungate a secetei atmosferice;
    d) secetă agricolă – pierderea parţială sau totală a culturilor agricole determinată de asocierea celor două tipuri de secetă cu diminuarea considerabilă a umidităţii solului;
    e) secetă hidrologică – reducerea semnificativă a nivelului apei în rîuri, lacuri de acumulare sau a nivelului apelor subterane comparativ cu nivelul normal care se înregistrează pe parcursul unei perioade de timp specifică pentru fiecare bazin hidrografic;
    f) captarea apei – orice extragere a apei de suprafaţă sau subterană dintr-o sursă prin intermediul oricărui proces fizic pentru orice uz specific, o parte a căreia sau toată apa putînd fi întoarsă la sursă;
    g) captare semnificativă a apei – cantitatea care depăşeşte 5% din fluxul zilnic mediu (m3/s) la acel moment;
    h) consum de apă – captarea apei pentru orice necesitate umană, economică sau agricolă, care nu este întoarsă la sursă;
    i) indicele anual de exploatare a apei – raportul dintre consumul anual total de ape de suprafaţă şi subterane şi resursa anuală exploatabilă renovabilă;
    j) indicele sezonier de exploatare a apei – raportul dintre consumul sezonier total de ape de suprafaţă şi subterane şi resursa sezonieră exploatabilă renovabilă;
    k) scurgere minimă ecologică – scurgere minimă pe un rîu necesară pentru a susţine structura şi funcţiile ecosistemului fluvial şi a componenţei stabilite a speciilor care există în condiţii naturale şi care reprezintă 10 % din valoarea medie multianuală a scurgerii lunare.
Capitolul II
SCOPUL ŞI CONŢINUTUL PLANURILOR
DE GESTIONARE A SECETEI
    3. Scopul elaborării planurilor de gestionare a secetei este asigurarea elaborării şi implementării măsurilor pentru a preveni, atenua şi diminua consecinţele secetei.
    4. Planurile de gestionare a secetei se elaborează de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu implicarea Comitetului districtului bazinului hidrografic, publicului şi altor părţi interesate.
    5. Planurile de gestionare a secetei se aprobă de Guvern.
    6. Planurile de gestionare a secetei se elaborează pentru fiecare district al bazinului hidrografic sau subbazin, după caz, conform următoarei structuri:
    1) Capitolul I. Conţinutul şi obiectivele planului
    Prezentul capitol include conţinutul planului de gestionare a secetei, obiectivele de gestionare, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţii şi instituţiilor implicate, un tabel sumar al stărilor de secetă, măsuri şi acţiuni în cadrul fiecărei stări de secetă, alte aspecte relevante.
    2) Capitolul II. Caracterizarea bazinului sau subbazinului hidrografic
     Prezentul capitol conţine caracteristicile hidrometeorologice, hidrogeologice şi de mediu ale bazinului sau subbazinului hidrografic, bilanţul anual al apei, principalele tipuri de sol şi formaţiuni geologice, lista lacurilor de acumulare, care pot fi utilizate pentru crearea rezervelor de apă, principalele orizonturi acvifere, care constituie surse importante de alimentare cu apă, prezentate atît în formă textuală, cît şi grafică.
    3) Capitolul III.  Analiza secetelor istorice în aria bazinului sau subbazinului hidrografic
    Prezentul capitol include un rezumat analitic al caracteristicilor hidrometeorologice ale secetelor anterioare şi o privire generală asupra impacturilor de ordin social şi economic.
    4) Capitolul IV. Utilizarea apei în bazinul sau subbazinul hidrografic
    Prezentul capitol conţine o descriere detaliată a utilizării apei în diferite sectoare, precum şi identificarea cererii de apă sezonier pe parcursul unui an, inclusiv:
    a) indicele anual de utilizare a apei;
    b) indicele sezonier de utilizare a apei calculat în funcţie de perioadele specifice cererii de apă în bazinul sau subbazinul hidrografic respectiv;
    c) hărţile tematice care indică locaţiile tuturor punctelor majore de captare a apei din bazinul sau subbazinul hidrografic;
    d) hărţile tematice care indică locaţiile tuturor punctelor majore de deversare a apelor uzate în reţeaua hidrografică;
    e) tabelul de sinteză care indică volumul captărilor lunare de apă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, pentru agricultură şi industrie sau orice alt scop semnificativ de folosire cu indicarea % de consum;
    f) tabelul de sinteză care indică volumul mediu lunar de apă în reţeaua hidrografică, disponibil pentru utilizare.
    5) Capitolul V. Reţeaua de monitorizare a secetei, sistemul de indicatori şi limitele
     Prezentul capitol include o hartă care indică punctele de monitorizare a indicatorilor, precum şi un tabel al indicatorilor şi limitele acestora, specificaţi în prezentul Regulament.
     6) Capitolul VI. Programul de măsuri pentru atenuarea riscurilor de secetă şi gestionarea etapelor secetei
     Prezentul capitol include:
    a) acţiunile care urmează să fie implementate pe parcursul stării de secetă normale şi prevăd măsuri de rezistenţă la secetă, folosirea eficientă a apei şi crearea rezervelor de apă;
    b) măsurile şi acţiunile care urmează să fie implementate pe parcursul stării de secetă „Atenţie la secetă” şi prevăd avertizări emise părţilor interesate şi populaţiei, monitorizarea mai intensă a indicatorilor, apeluri la economisirea apei, inclusiv restricţii de utilizare a apei, care se aplică treptat conform priorităţilor de folosinţă a apei;
    c) măsurile şi acţiunile care urmează să fie implementate pe parcursul stării de secetă avertizare de secetă şi prevăd restricţii de utilizare a apei, care se aplică treptat conform priorităţilor de folosinţă a apei, inclusiv stoparea celor mai neesenţiale utilizări;
    d) măsurile şi acţiunile care urmează să fie implementate pe parcursul stării de secetă „Urgenţă de secetă” şi prevăd măsurile de a stopa utilizarea apei pentru majoritatea scopurilor, excepţie fiind alimentarea cu apă a populaţiei.
    7. În scopul formării rezervelor de apă pentru caz de secetă, se întreprind următoarele măsuri:
    a) pe cursurile de apă se menţin debitele minimale necesare pentru funcţionarea în mod normal a tuturor utilizatorilor de apă;
    b) se interzice evacuarea apei din lacuri în scopuri tehnologice, cu excepţia situaţiilor excepţionale;
    c) utilizarea tehnologiilor noi cu consum redus a resurselor de apă şi altele.
    8. Măsurile privind prevenirea şi atenuarea efectelor secetei se elaborează conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
Capitolul III
SISTEME ŞI INDICATORI DE MONITORIZARE A SECETEI
    9. Sistemul de monitorizare specific pentru identificarea împrejurărilor  de secetă este constituit din:
    a) punctele de observaţii din cadrul Reţelei naţionale de monitoring hidrometeorologic, gestionată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat;
    b) punctele de observaţii din Reţeaua de monitoring a apelor subterane gestionată de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    10. În caz de necesitate pot fi utilizate datele obţinute de la punctele de observaţie din:
    a) punctele de monitorizare amplasate la prizele de captare a apei pentru alimentarea cu apă a populaţiei, pentru agricultură şi industrie;
    b) punctele de monitorizare amplasate la punctele de deversare a apelor uzate;
    c) punctele de monitorizare amplasate la lacurile de acumulare, utilizate pentru crearea rezervelor de apă pentru caz de secetă.
    11. Indicatorii care permit identificarea împrejurărilor şi monitorizarea secetei sînt:
    a) indicele standardizat de precipitaţii (SPI), specificat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    b) deficitul umidităţii solului (SMD), specificat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    c) nivelurile apelor de suprafaţă şi a celor subterane.
    12. Pentru calcularea indicelui standardizat al precipitaţiilor (SPI) şi a deficitului umidităţii solului (SMD), se foloseşte numărul necesar de puncte de măsurare a precipitaţiilor.
    13. Valoarea indicatorilor pentru identificarea dezvoltării progresive a condiţiilor de secetă într-un bazin sau subbazin hidrografic se determină în baza datelor obţinute din punctele de observaţie, specificate în prezentul capitol.
    14. Periodicitatea efectuării măsurărilor la punctele de observaţie se stabileşte conform programelor de monitorizare şi în baza normelor şi standardelor Organizaţiei Mondiale Meteorologice.
Capitolul IV
CATEGORIILE STĂRII DE SECETĂ, PRAGURILE
ŞI DECLARAREA STĂRII DE SECETĂ
    15. Pentru toate bazinele şi subbazinele hidrografice se stabileşte una din următoarele stări de secetă, după cum urmează:
    a) normală – indicatorii de monitorizare se încadrează între limitele inferioare şi superioare ale condiţiilor normale, conform specificaţiilor din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    b) atenţie la secetă – indicatorii de monitorizare pe parcursul unei perioade de timp sînt inferiori celor  normali, conform specificaţiilor din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    c) avertizare de secetă – indicatorii de monitorizare pe o perioadă de timp sînt semnificativ sub normă, conform specificaţiilor din  anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    d) urgenţă de secetă – indicatorii de monitorizare pe parcursul unei perioade specifice anterioare sînt la extremă sub normă, conform specificaţiilor din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    16. Declararea stării de secetă se efectuează în conformitate cu art. 48 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, la atingerea stării de urgenţă de secetă.
Capitolul V
 ÎNCETAREA SECETEI ŞI MĂSURILE DE REABILITARE
    17. O situaţie de secetă de orice grad se considera încetată cînd condiţiile hidrologice, pedologice, agricole şi meteorologice revin la normal după o perioadă stabilită de timp, conform indicatorilor şi limitelor specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    18. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului aduce la cunoştinţa autorităţilor  publice, specificate în Planul de gestionare a secetei, despre schimbarea stării de secetă, în baza valorii indicatorilor specificaţi în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    19. În cazul în care starea ecologică a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane a degradat ca urmare a măsurilor de urgenţă, este necesară implementarea, cît mai rapid posibil, a măsurilor de remediere cantitativă şi ecologică pentru a restabili starea ecologică bună, prevăzute în Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
    20. Ulterior încetării secetei, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului efectuează o evaluare a modului de gestionare a secetei şi actualizează Planul de gestionare a secetei.
    21. Planurile se revizuiesc şi actualizează o dată la şase ani.

    anexa nr.1

    anexa nr.2