HCCM2/2013
ID intern unic:  349842
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL CONCURENŢEI
HOTĂRÎRE Nr. 2
din  30.08.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind ajutorul de minimi
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 1499     Data intrarii in vigoare : 11.10.2013
    MODIFICAT
    HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29


    În temeiul art. 41 alin. (1) lit. c) şi art. 46 alin. (6) lit. g) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), art. 3, art. 23 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 565), Plenul Consiliului Concurenţei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind ajutorul de minimis (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PLENULUI
    CONSILIULUI CONCURENŢEI                                            Viorica CĂRARE

    Nr. 2. Chişinău, 30 august 2013


 Aprobat
prin Hotărîrea Plenului
Consiliului Concurenţei
nr.2 din 30 august 2013

REGULAMENT
privind ajutorul de minimis
    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/5 din 28 decembrie 2006.
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 (în continuare – Lege) şi reglementează modalitatea de calcul a termenului de trei ani stabilit de lege, posibilitatea de a primi ajutor în cadrul unei scheme de ajutor de minimis, evaluarea ajutorului de minimis primit sub orice forme, modalitatea de acordare, evidenţă, monitorizare şi raportare a ajutorului de minimis.
    2. Sprijinul acordat de stat de o valoare relativ mică se consideră că nu afectează concurenţa dintre agenţii economici şi nici tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi va fi exceptat de la obligaţia de notificare.
    3. În sensul art. 3 din Lege, ajutor de minimis se consideră ajutorul avînd un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei per beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export.
    4. Prezentul Regulament se aplică ajutoarelor acordate din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transformării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci cînd valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză, achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    - atunci cînd ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
    c) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export. Ajutoarele destinate acoperirii costurilor de participare la tîrguri comerciale sau a costurilor studiilor sau serviciilor de consultanţă necesare pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă nu constituie, în mod normal, ajutoare destinate activităţilor legate de export;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.
    5. Verificarea respectării pragului de minimis se va realiza din totalul sumelor acordate ca ajutor sub acest prag şi nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obţine alte ajutoare în cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurenţei.
    6. Sumele acordate ca ajutor în limitele pragului de minimis, prevăzut la art. 3 din Lege, pot proveni de la orice autoritate publică sau persoane juridice (furnizori) care acordă ajutor de minimis în sensul prezentului Regulament.
    7. Prezentul Regulament precizează cerinţele impuse autorităţilor publice şi/sau persoanelor juridice care furnizează ajutoare situate sub pragul de minimis referitoare la păstrarea evidenţei acestora, astfel încît să poată fi în măsură să ofere informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei în scopul respectării prevederilor legale.
    8. În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:
    produse agricole – semnifică produsele enumerate în anexa 1 la Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat;
    transformarea produselor agricole – înseamnă o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vînzare;
    comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea vînzării, oferirea spre vînzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă a produselor agricole, cu excepţia primei vînzări de către un producător primar către revînzători sau operatori şi a oricărei activităţi constînd în prepararea unui produs în vederea primei vînzări. O vînzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ajutor de minimis transparent – categorie de ajutor la care este posibilă determinarea ex-ante a cuantumului acestuia, fară a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor;
    schema de ajutor de minimis – orice act în baza căruia pot fi acordate ajutoare beneficiarilor definiţi în cuprinsul actului într-un mod general şi abstract, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, sau orice act în baza căruia ajutoarele care nu sunt legate de un proiect specific pot fi acordate unuia sau mai multor beneficiari pentru o perioadă nedeterminată de timp şi/sau într-un cuantum nedeterminat, în cadrul căruia ajutorul este acordat unuia sau mai multor beneficiari, într-o perioadă maximă de 3 ani şi nu depăşeşte pragul prevăzut de reglementările în vigoare;
    beneficiar al ajutorului de minimis – orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă, care primeşte ajutor într-o perioadă de pînă la 3 ani şi nu depăşeşte pragul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Secţiunea 2. Modalitatea de determinare a ajutorului de minimis
    9. Perioada de 3 ani menţionată la art. 3 din Lege, începe să curgă de la data la care beneficiarul primeşte primul ajutor situat sub pragul de minimis. Anii care trebuie luaţi în considerare în acest scop sunt anii fiscali, stabiliţi conform legislaţiei fiscale.
    10. Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe o bază continuă astfel încît, pentru fiecare nouă acordare a ajutorului de minimis, trebuie determinată suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor doi ani fiscali.
    11. Suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate să depăşească 2.000.000 lei pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis, de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este din surse interne sau externe.
    12. Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de pînă la 3 ani fiscali consecutivi, în valoare totală de 2.000.000 lei per beneficiar este considerat ca fiind autorizat şi nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare.
    13. Pentru a fi exceptat de la obligaţia notificării, ajutorul de minimis trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) suma ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi într-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi să nu depăşească pragul stabilit de Lege;
    b) să fie uşor cuantificabil;
    c) să fie transparent potrivit prevederilor prezentului Regulament.
    14. În cazul în care valoarea totală a unui ajutor acordat unui beneficiar, depăşeşte plafonul de 2.000.000 lei, valoarea respectivă a ajutorului nu poate beneficia de dispoziţiile prezentului Regulament, nici în cazul părţii din sumă care nu depăşeşte plafonul. În acest caz, nu poate fi invocată aplicarea prezentului Regulament, nici la data acordării ajutorului, nici ulterior.
    15. Ajutoarele care depăşesc plafonul de minimis nu pot fi divizate în părţi mai mici pentru a se putea încadra în domeniul de aplicare al prezentului Regulament.
    16. Un ajutor primit sub formă bănească trebuie să fie calculat ca o sumă care se plăteşte o singură dată, chiar dacă, în realitate, plata se efectuează în mai multe tranşe.
    17. Plafonul prevăzut la art. 3 din Lege se exprimă în echivalent bănesc. Toate cifrele folosite exprimă valori brute, calculate înainte de deducerea oricărui impozit sau a altei taxe, dacă ajutorul respectiv este supus unui astfel de regim fiscal. Atunci cînd ajutorul se acordă sub altă formă decît subvenţia, valoarea ajutorului este echivalentul subvenţiei brute a ajutorului.
    18. Ajutoarele care vor fi plătite într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor la momentul acordării.
    19. Rata de actualizare aplicabilă este rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului de gestiune precedent, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte.
    20. Evaluarea echivalentului bănesc al ajutoarelor de minimis, acordate sub diferite forme, se va efectua în conformitate cu prevederile relevante indicate în Secţiunea 10 din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat.
    21. În cazul în care ajutorul nu este acordat sub formă bănească, în vederea verificării respectării pragului de minimis, se va calcula echivalentul său în lei moldoveneşti.
    22. Prezentul Regulament se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea cu precizie a echivalentului-subvenţiei brute ex ante, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor, în special:
    a) аjutoarele constînd în împrumuturi sunt considerate ajutoare de minimis transparente în cazul în care cuantificarea ajutorului se realizează avînd la bază rata de piaţă a dobînzii, aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    b) аjutoarele constînd în aporturi de capital, sunt considerate ajutoare de minimis transparente, în cazul în care cuantumul total al aportului de capital acordat din sectorul public este mai mică decît pragul de minimis.
    23. La solicitarea furnizorului şi/sau iniţiatorului ajutorului, Consiliul Concurenţei acordă asistenţă tehnică de specialitate la elaborarea sau modificarea unei scheme de ajutor de minimis.
    24. Atunci cînd un furnizor de ajutor are dubii privind corectitudinea calculului echivalentului bănesc al ajutorului, el se poate adresa Consiliului Concurenţei pentru clarificări suplimentare.
Secţiunea 3.  Schema de ajutor de minimis
    25. Acordarea ajutorului de minimis unor beneficiari definiţi într-un mod general şi abstract, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, se face prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în prezentul Regulament.
    26. Schema de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare la Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 8 din Lege.
    27. Schema de ajutor de minimis va cuprinde următoarele elemente:
    a) titlul schemei de ajutor de minimis;
    b) obiectivul schemei;
    c) baza legală;
    d) domeniul de aplicare;
    e) definiţii (după caz);
    f) condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari;
    g) condiţii de acordare a ajutorului de minimis;
    h) cheltuielile prevăzute în cadrul schemei;
    i) durata schemei;
    j) bugetul schemei;
    k) modalitatea de implementare a schemei;
    l) efecte şi beneficii;
    m) reguli privind evidenţa, raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis.
    28. În cazul unei scheme cu durată nedefinită, se va estima totuşi perioada de aplicare a schemei de ajutor de minimis. Dacă perioada este mai mare de 6 ani, trebuie să se demonstreze că o perioadă lungă de timp este indispensabilă pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de minimis.
    29. În cazul în care ajutoarele de minimis sunt acordate unor întreprinderi diferite pe baza unei scheme şi se acordă diferite sume ale ajutorului individual întreprinderilor respective, furnizorul de ajutor poate să informeze fiecare întreprindere beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, comunicînd întreprinderilor o sumă fixă, corespunzătoare valorii maxime a ajutorului care se acordă în conformitate cu schema.
    30. Furnizorul este responsabil de verificarea utilizării ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schemă şi/sau de legislaţia naţională aplicabilă la momentul respectiv.
    31. În vederea asigurării transparenţei acordării ajutoarelor, furnizorul va plasa schema de ajutor de minimis pe pagina web oficială, precum şi prin alte modalităţi stabilite de Lege, în termen de 15 zile de la adoptarea schemei.
    32. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei despre schema de ajutor de minimis în termen de 20 de zile de la data adoptării acesteia.
Secţiunea 4. Monitorizarea ajutoarelor de minimis
    33. În cazul în care un furnizor intenţionează să acorde ajutor de minimis unei întreprinderi, acesta trebuie să informeze în scris întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcînd trimitere explicită la prezentul Regulament, menţionînd prevederile din acesta şi trimiterea la baza legală pentru acordarea ajutorului.
    34. Beneficiarii de ajutor vor verifica dacă ajutoarele care urmează să le primească nu contravin legislaţiei în vigoare, respectiv dacă suma totală a ajutorului nu depăşeşte echivalentul a 2.000.000 lei într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, în caz contrar, ei pot fi obligaţi să restituie ajutorul.
    35. Furnizorul care acordă ajutorul trebuie să obţină de la beneficiar o declaraţie autentică, în formă scrisă sau electronică, privind valoarea ajutorului de minimis primit anterior şi să verifice dacă noul ajutor nu va depăşi totalul cumulat al ajutoarelor de minimis primite anterior de către grupul de întreprinderi din care acesta face parte, la o sumă care ar excede pragul de 2.000.000 lei în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal curent.
    36. Furnizorul acordă ajutorul de minimis numai după ce a obţinut declaraţia şi a verificat că acesta nu va conduce la creşterea nivelului total al ajutorului de minimis primit de întreprindere în perioada care acoperă anul fiscal în cauză, precum şi ultimii doi ani fiscali, peste pragul prevăzut la art. 3 din Lege.
    37. Beneficiarii vor ţine evidenţa ajutoarelor de minimis primite, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de minimis primite, repartizate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor de minimis, precum şi baza legală în conformitate cu care acestea au fost primite.
    38. Furnizorii vor asigura organizarea şi ţinerea evidenţei ajutoarelor de minimis, astfel încît să fie posibilă identificarea beneficiarului, a valorii, momentului acordării, formei de acordare, originii, duratei şi metodei de calcul a ajutoarelor acordate, precum şi alte informaţii utile referitoare la acordarea unor astfel de ajutoare sau informaţii care ar demonstra respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament.
    39. Furnizorii de ajutor vor asigura autenticitatea şi integritatea datelor referitoare la aplicarea prezentului Regulament.
    40. Informaţia privind ajutoarele de minimis individuale se păstrează de către beneficiar şi furnizor timp de 6 ani fiscali de la data primirii/acordării ajutoarelor.
    41. Informaţia privind schema de ajutor de minimis se păstrează de către furnizor şi beneficiar, în partea ce ţine de ajutoarele de minimis primite,  pentru o perioadă de 6 ani fiscali de la data la care a fost primit/acordat ultimul ajutor individual în cadrul schemei de ajutor de minimis.
    42. Furnizorii care acordă ajutoare de minimis vor prezenta anual Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie, informaţii cu privire la ajutoarele de minimis acordate. Informaţia urmează să fie prezentată conform Formularului de raportare a ajutorului de minimis din Anexa nr.2 la Regulamentul privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1112 din 06.10.2016.
    [Pct.42 în redacția HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
Secţiunea 5. Solicitarea de informaţii
    43. La solicitarea Consiliului Concurenţei, furnizorul în cauză are obligaţia de a transmite acestuia, în termen de 20 de zile lucrătoare, toate informaţiile necesare pentru a evalua dacă au fost respectate condiţiile pentru acordarea ajutoarelor de minimis prevăzute în prezentul Regulament. Acest termen poate fi prelungit pe o perioadă similară de Consiliul Concurenţei, la cererea motivată prezentată de furnizor. Pentru neprezentarea informaţiei în termenul stabilit, furnizorul va răspunde conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.
    44. În cazul în care apar îndoieli privind autenticitatea şi corectitudinea datelor prezentate de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    [Pct.44 modificat prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]
    45. Informaţiile recepţionate de Consiliul Concurenţei cu privire la acordarea ajutoarelor de minimis vor fi incluse în Registrul ajutoarelor de stat.
Secţiunea 6. Dispoziţii finale
    46. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea prevederilor Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15 iunie 2012 şi în concordanţă cu actele normative adoptate de Plenul Consiliului Concurenţei.

    [Anexa exclusă prin HCC5 din 27.12.16, MO2-8/06.01.17 art.29]