HGA794/2013
ID intern unic:  349871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 794
din  08.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile
publice folosind procedura de negociere
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 906
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522


    În scopul punerii în aplicare a art.52 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, asigurării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii, precum şi aducerii în concordanţă a cadrului normativ cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 30 aprilie 2004), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere (se anexează).
    2. Procedurile de achiziţii publice aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se vor încheia în modul stabilit la data iniţierii procedurilor în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 794. Chişinău, 8 octombrie 2013.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 794
din 8 octombrie 2013
REGULAMENT
privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere
I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    procedură negociată – procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii preselectaţi/selectaţi şi negociază clauzele contractuale, detaliile tehnice, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
    candidat – orice operator economic furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi persoană fizică sau juridică, entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi, care a depus candidatura în cadrul primei etape a procedurii de negociere;
    candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională;
    documentaţie de atribuire – documentaţia care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    ofertă preliminară – documentul prin care candidatul propune soluţii preliminare ce răspund necesităţilor şi cerinţelor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia de atribuire;
    ofertă finală – oferta financiară şi cea tehnică definitivitate ca urmare a finalizării rundei/rundelor de negocieri;
    ofertă tehnică – documentul ofertei elaborat în baza cerinţelor din documentaţia de atribuire, stabilite de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – documentul ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    specificaţii tehnice – în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încît să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a siguranţei sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare şi calculare a lucrărilor, condiţiile de testare, de control şi de recepţie a lucrărilor, precum şi tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările terminate şi în ceea ce priveşte materialele sau elementele acestora;
    specificaţie tehnică – în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri sau de servicii, specificaţia menţionată într-un document ce defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a utilizării produsului, siguranţa sau dimensiunile acestuia, inclusiv indicaţiile aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, instrucţiunile de utilizare, procesele şi metodele de producţie, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii;
    standard – specificaţia tehnică aprobată de un organism de standardizare desemnat, în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare:
    standard internaţional: un standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului,
    standard naţional: un standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    specificaţie tehnică comună – specificaţia tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele-membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
    referinţă tehnică – produsul elaborat de organismele europene de standardizare, altul decît standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă.
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia), a anunţurilor publice de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice prin procedura de negociere.
    3. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    4. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică în cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
II. Procedura de negociere cu publicarea prealabilă
 a unui anunţ de participare

Secţiunea 1. Condiţii de aplicare a procedurii
de negociere cu publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare

    5. Autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri:
    a) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri deschise sau limitate ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sînt modificate în mod substanţial condiţiile iniţiale ale contractului. Autorităţile contractante sînt în drept să nu publice un anunţ de participare dacă includ în procedura negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie şi care au prezentat, cu ocazia procedurii deschise sau limitate anterioare ori a dialogului competitiv anterior, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale procedurii de atribuire;
    b) în cazuri excepţionale, dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;
    c) în domeniul serviciilor, inclusiv al celor intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, specificaţiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura deschisă sau procedura limitată;
    d) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare.
    6. În cazurile prevăzute la punctul 6 litera a), autoritatea contractantă are dreptul să nu transmită spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri doar ofertanţii care au îndeplinit criteriile de calificare în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.
    7. Se consideră modificări substanţiale în documentaţia de atribuire, fără a se limita la acestea, modificările care se referă la:
    a) caietul de sarcini – specificaţiile tehnice, termenele de execuţie;
    b) factorii de evaluare;
    c) valoarea estimată a contractului.
Secţiunea a 2-a. Criteriul de atribuire a contractului
    8. În cazul procedurii de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, criteriul de atribuire utilizat poate fi preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    9. În cazul în care se alege criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.
    10. În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul următorilor factori de evaluare:
    a)  în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri – preţul, termenele de livrare, condiţiile de plată, profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică;
    b)  în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări – calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului la sfîrşitul executării lucrărilor, preţul total etc. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de     80 la sută;
    c)  în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii – calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului, preţul total etc. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor va fi de cel puţin 40 la sută.
    11. Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi mai sus, mai pot fi:
    a) caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional;
    b) termene de garanţie propuse în corelare cu soluţia tehnică ofertată;
    c) caracteristici de mediu;
    d) costuri de funcţionare;
    e) raportul cost/eficienţă;
    f) servicii postvînzare şi asistenţă tehnică;
    g) termene de livrare sau de execuţie;
    h) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    12. Factorilor de evaluare prezentaţi mai sus nu li se vor stabili ponderi excesive.
    13. Autoritatea contractantă poate combina factorii de evaluare menţionaţi, însă cu respectarea ponderii preţului reglementate de art. 45 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    14. În sensul prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire, în mod clar şi detaliat, criteriile de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Criteriile de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului.
    15. La stabilirea criteriilor şi factorilor de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze criterii care:
    a)  nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului care urmează să fie atribuit;
    b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.
    16. Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare criteriu de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
    a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în documentaţia descriptivă.
    17. Atunci cînd stabileşte criteriile de evaluare, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, menţionînd acest fapt în procesul-verbal de evaluare întocmit de grupul de lucru şi în darea de seamă.
Secţiunea a 3-a. Acţiuni pentru demararea procedurii
    18. Înainte de iniţierea procedurii de negociere, grupul de lucru are obligaţia să verifice întrunirea condiţiilor prevăzute mai sus. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unui proces-verbal al grupului de lucru privind necesitatea aplicării procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.
Decizia privind aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor grupului de lucru şi se consemnează într-un proces-verbal. În cazul în care există opinii separate, acestea se consemnează în procesul-verbal.
    19. În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare pentru aplicarea procedurii de negociere intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, respectiv a grupului de lucru desemnat.
    20. Autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul este inclus în planul anual de achiziţii publice ale autorităţii contractante;
    b) sînt asigurate mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziţie publică;
    c) a fost creat grupul de lucru şi acesta a elaborat documentaţia de atribuire.
III. Derularea primei etape a procedurii de
negociere cu publicarea unui anunţ de participare

Secţiunea 1. Lansarea procedurii de negociere
cu publicarea unui anunţ de participare
    21. Procedura de negociere se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, prin care operatorii economici sînt invitaţi să participe la procedura de negociere. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de participare la procedura de negociere.
    22. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, anunţul de participare prin care operatorii economici sînt invitaţi să participe la procedura de negociere se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile.
    23. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice (BAP) şi pe pagina web a Agenţiei pe de o parte, şi data-limită de depunere a candidaturilor, pe de altă parte, trebuie să fie de cel puţin 20 de zile.
    24. În cazul în care nu se pot respecta termenele minime stabilite în pct. 23 şi 24 ale prezentului Regulament, din cauza naturii urgente a situaţiei, autorităţile contractante pot stabili un termen de primire a cererilor de participare care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data trimiterii anunţului de participare sau care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul în care anunţul este trimis pe cale electronică în conformitate cu formatul şi modalităţile de transmitere aprobate de Comisia Europeană.
    25. Anunţul de participare la procedura de negociere va fi publicată în limba de stat şi, după caz, în una dintre limbile de circulaţie internaţională.
    26. Accesul operatorilor economici la documentaţia de atribuire se asigură de la momentul publicării  anunţului de participare.
    27. În anunţul de participare prin care se solicită depunerea de candidaturi se indică:
    a) denumirea, sediul autorităţii contractante, datele de contact;
    b) obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit;
    c) modul şi locul obţinerii documentaţiei de atribuire;
    d) taxa pentru documentaţia de atribuire, după caz;
    e) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentaţia de atribuire (cont, bancă etc.);
    f) limba (limbile) în care se întocmesc documentele care trebuie depuse de candidaţi ca răspuns la solicitările documentaţiei de atribuire;
    g) locul, data şi ora-limită de depunere a candidaturilor;
    h) data, ora, locul de deschidere a candidaturilor;
    i) numărul minim de candidaţi pe care autoritatea contractantă doreşte  să-i selecteze în vederea derulării negocierii;
    j) informaţii referitoare la criteriul de evaluare utilizat (preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă economic), precum şi ponderea factorilor de evaluare.
    28. Anunţul de participare trebuie să conţină informaţii clare, astfel încît să se evite, pe cît posibil, neclarităţile pentru potenţialii operatori economici.
    29. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite explicaţii privind modul de derulare a procedurii de negociere şi/sau documentele care trebuie prezentate pentru a îndeplini cerinţele de calificare impuse de autoritatea contractantă.
    30. Autoritatea contractantă are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    31. În măsura în care, din motive temeinice, se impune prelungirea perioadei acordate operatorilor economici pentru pregătirea documentelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă în cadrul etapei de selecţie, aceasta are obligaţia să extindă data-limită de depunere a candidaturilor prin publicarea noii date în Buletinul Achiziţiilor Publice.
Secţiunea a 2-a. Accesul la procedura de atribuire
    32. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
    33. Orice operator economic are dreptul să-şi depună candidatura pentru a participa la procedura de negociere.
    34. Mai mulţi operatori economici au dreptul să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul depunerii unei candidaturi comune.
    35. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
    36. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul să includă în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    37. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia să precizeze partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    38. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurii negociate, operatorul economic prezintă documentele de calificare potrivit art. 16 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
Secţiunea a 3-a. Deschiderea candidaturilor
depuse de către operatorii economici candidaţi
la procedura de negociere cu publicarea unui

anunţ de participare
    39. Deschiderea candidaturilor este efectuată numai de membrii grupului de lucru care au atribuţii în acest sens. Grupul de lucru are obligaţia să deschidă candidaturile la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a candidaturilor.
    40. La procedura de deschidere a candidaturilor pot participa reprezentanţii operatorilor economici care au depus candidaturi. Candidaturile se deschid de către grupul de lucru în prezenţa reprezentanţilor operatorilor economici care sînt împuterniciţi, în acest sens, din partea operatorilor economici ce au depus candidaturi.
    41. Şedinţa de deschidere se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal, care se semnează de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii prezenţi ai operatorilor economici, dacă aceştia solicită procesul-verbal pentru a-l contrasemna, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea candidaturilor, elementele principale ale acestora.
    42. Grupul de lucru are obligaţia să transmită, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere către operatorii economici care au depus candidaturi, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    43. Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia candidaţilor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere.
Secţiunea a 4-a. Evaluarea candidaturilor şi
stabilirea listei scurte

    44. Grupul de lucru are obligaţia verificării modului de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare candidat în parte, aşa cum au fost acestea stabilite prin documentaţia de atribuire.
    45. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de candidaţi, grupul de lucru are dreptul să solicite oricînd explicaţii pe marginea documentelor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, astfel cum au fost acestea prevăzute în documentaţia de atribuire.
    46. Operatorul economic are obligaţia să răspundă la solicitările grupului de lucru, prezentînd documente edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci cînd primeşte din partea grupului de lucru o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    47. Candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri:
    a) nu îndeplineşte cerinţele de calificare stabilite prin anunţul de participare;
    b) nu a răspuns sau nu a răspuns concludent la solicitările grupului de lucru;
    c) s-a constatat comiterea unor acte de corupere, aşa cum sunt acestea descrise la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;
    d) s-a constatat faptul că datele de calificare prezentate sînt eronate sau într-o măsură considerabilă incomplete;
    e) nu îndeplineşte cerinţele de departajare stabilite prin anunţul de participare, pentru preselecţia numărului maxim de candidaţi.
    48. După ce a finalizat procesul de preselectare a candidaţilor (de întrunire a condiţiilor de calificare stabilite prin anunţul de participare), grupul de lucru are obligaţia să elaboreze şi să aprobe un proces-verbal cu privire la operatorii economici pentru care au fost deschise candidaturile.
    49. Autorităţile contractante pot limita numărul candidaţilor corespunzători pe care îi vor invita să negocieze, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi. Autorităţile contractante indică în anunţul de participare criteriile sau normele obiective şi nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de candidaţi pe care estimează că îi vor invita     şi, după caz, numărul maxim.
50. În procedura de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, numărul minim de candidaţi invitaţi este trei. În orice caz, numărul de candidaţi invitaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    51. Autorităţile contractante invită un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul minim prestabilit în invitaţia de participare. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie şi nivelurile minime este mai mic decît numărul minim, autoritatea contractantă poate continua procedura, invitînd candidatul sau candidaţii care au capacităţile solicitate. În cadrul aceleiaşi proceduri, autoritatea contractantă nu poate include operatori economici care nu au depus cereri de participare sau candidaţi care nu au capacităţile solicitate.
    52. În cazul în care se recurge la opţiunea de a reduce numărul de oferte pe care trebuie să le negocieze, potrivit prevederilor pct. 50, autorităţile contractante acţionează în acest sens aplicînd criteriile de atribuire pe care le-au menţionat în invitaţia de participare, în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv. În etapa finală, acest număr trebuie să asigure o concurenţă reală, în măsura în care există un număr suficient de soluţii sau de candidaţi corespunzători.
    53. Darea de seamă privind prima etapă a procedurii de negociere se întocmeşte pe baza prevederilor art. 70 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    54. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze toţi candidaţii în legătură cu rezultatul procedurii de preselecţie (etapa I) imediat după finalizarea acesteia; candidaţilor respinşi trebuie să li se comunice motivele concrete care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
IV. Derularea etapei a treia a procedurii de
negociere cu publicarea unui anunţ de participare –
negocierea cu candidaţii selectaţi pe lista scurtă

Secţiunea 1. Invitaţia de participare la negociere
    55. După finalizarea etapei de preselecţie, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, are obligaţia să transmită  invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare concomitent tuturor candidaţilor preselectaţi.
    56. Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    57. Invitaţia de participare la negocieri trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind procedura pentru care se derulează această etapă şi anunţul de participare publicat;
    b) adresa, termenul de depunere şi deschidere a ofertelor preliminare, precum şi limba de redactare a acestora;
    c) adresa la care vor avea loc rundele de negocieri, precum şi data şi ora lansării acestora;
    d) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare;
    f) agenda rundelor de negocieri (locul, durata rundelor de negociere, numărul de runde, eventual programarea rundelor de negociere cu fiecare operator economic).
    58. Documentaţia de atribuire se transmite operatorilor economici odată cu invitaţia de participare. În cazurile în care documentaţia de atribuire este publicată electronic, în invitaţia de participare  la negocieri va fi indicat linkul direct de unde aceasta poate fi descărcată.
    59. Grupul de lucru are obligaţia de a transmite invitaţia la negociere cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei – acest termen trebuie corelat cu gradul de complexitate al contractului.
    60. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei preliminare nu trebuie să fie mai mică de  15 zile.
Secţiunea a 2-a. Explicaţii asupra documentaţiei
de atribuire

    61. Orice candidat selectat are dreptul să solicite explicaţii privind documentaţia de atribuire.
    62. Autoritatea contractantă are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi  3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    63. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de depunere a ofertei preliminare, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    64. Fără a aduce atingere prevederilor din punctul de mai sus, în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 5 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor preliminare.
    65. În măsura în care, din motive temeinic motivate, se impune prelungirea perioadei acordate operatorilor economici pentru pregătirea ofertelor preliminare, autoritatea contractantă are obligaţia să extindă data-limită de depunere a acestora prin informarea în timp util a tuturor ofertanţilor preselectaţi.
Secţiunea a 3-a. Depunerea ofertelor preliminare
    66. Fiecare participant la a doua etapă a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare prezintă, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrîngerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia de atribuire, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
    67. Operatorul economic are obligaţia să depună oferta la adresa şi pînă la data-limită, stabilite în invitaţia la negociere şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţă majoră. Oferta preliminară, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    68. Oferta preliminară care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă.
Secţiunea a 4-a. Deschiderea ofertelor  preliminare
    69. Grupul de lucru are obligaţia să deschidă ofertele preliminare la data, ora şi adresa indicate în invitaţia la negociere, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea  termenului de depunere a ofertelor preliminare.
    70. Toţi ofertanţii participanţi la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare au dreptul să participe la deschiderea ofertelor preliminare.
    71. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare  şi elementele principale ale fiecărei oferte.
    72. Grupul de lucru are obligaţia să transmită un exemplar al procesului-verbal de deschidere, la solicitare, către operatorii economici care au depus ofertă preliminară, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    73. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor, aceste şedinţe avînd loc fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora.
Secţiunea a 5-a. Îmbunătăţirea ofertelor
preliminare – întîlnirea finală cu fiecare participant
 la procedură

    74. Grupul de lucru are obligaţia să organizeze, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, întîlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi financiară preliminară.
    75. Scopul negocierilor din această etapă este de a îmbunătăţi oferta preliminară şi de a o adapta  la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfîrşitul fiecărei întîlniri, grupul de lucru are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite cu fiecare participant, într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către fiecare participant la negocieri. Se va întocmi cîte un proces-verbal pentru fiecare întîlnire şi fiecare operator economic în parte.
    76. În măsura în care este fezabil, negocierea cu privire la propunerea financiară se va desfăşura ulterior finalizării celei aferente propunerii tehnice.
    77. În vederea respectării principiilor achiziţiei publice, termenul pentru transmiterea ofertelor financiare îmbunătăţite va fi acelaşi pentru toţi participanţii la procedură. Ofertele financiare se vor prezenta în plic închis, urmînd a fi deschise la termenul respectiv.
    78. În această etapă pot avea loc una sau mai multe întîlniri cu acelaşi operator economic, fiecare dintre aceste întîlniri tratîndu-se identic din punct de vedere procedural.
    79. Grupul de lucru are obligaţia să analizeze şi să verifice fiecare ofertă  preliminară atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    80. Propunerea tehnică preliminară trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în documentaţia de atribuire.
    81. Grupul de lucru are obligaţia să stabilească dacă sînt necesare explicaţii înainte de începerea rundelor de negociere. În acest caz, grupul de lucru va stabili şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.
    82. Comunicarea transmisă în acest sens de către grupul de lucru ofertanţilor trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea grupului de lucru. Termenul acordat ofertanţilor pentru răspunsul la explicaţii trebuie corelat cu gradul de complexitate a întrebărilor şi nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    83. Grupul de lucru derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor părţile poartă discuţii privind:
    a) modul în care soluţia preliminară răspunde necesităţilor autorităţii contractante;
    b)  aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract;
    c)  data, locul şi ora desfăşurării eventualelor faze intermediare ale negocierii.
    84. La finalul fiecărei runde de negociere se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei, care se semnează de fiecare participant şi în care se consemnează problemele discutate, aspectele tehnice şi financiare convenite.
    85. Pe durata negocierilor, grupul de lucru are obligaţia să asigure aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    86. Grupul de lucru are obligaţia să nu dezvăluie, fără acordul operatorului economic în cauză, elemente aparţinînd propunerii sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    87. Grupul de lucru are dreptul să prevadă în documentaţia de atribuire posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza unor factori de evaluare specifici acestei etape, care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire şi aduşi la cunoştinţa operatorilor economici.
    88. Negocierile se derulează pînă în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal al şedinţei.
    89. În cazul în care, pe parcursul negocierilor, grupul de lucru constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întîlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul să stabilească o întîlnire finală, cu fiecare participant în parte.
    90. În cadrul acestei întîlniri fiecare participant are obligaţia să prezinte elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare preliminare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire. Ca urmare a întîlnirii finale, grupul de lucru elaborează procesul-verbal al şedinţei finale, care se încheie cu fiecare participant în parte.
    91. În termen de două zile de la întîlnirea finală, ofertanţii au obligaţia să depună în scris la sediul autorităţii contractante, în atenţia grupului de lucru, oferta finală în deplină concordanţă cu aspectele stabilite pe parcursul rundelor de negociere. Oferta va fi prezentată în formatul cerut în documentaţia de atribuire.
V. Derularea etapei a treia a procedurii de
negociere cu publicarea unui anunţ de participare

Secţiunea 1. Evaluare oferte finale
    92. Grupul de lucru are obligaţia să verifice modul în care elementele negociate se regăsesc în oferta finală transmisă, ca urmare a încheierii procesului de negociere.
    93. În această etapă, grupul de lucru va respinge oferta finală în următoarele cazuri:
    a) nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică;
    b) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, aşa cum a fost formulată această cerinţă în documentaţia de atribuire;
    c) preţul inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea estimată şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    d) în urma verificărilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile  publice se constată că oferta are un preţ anormal de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat; la achiziţiile publice de lucrări, valoarea ofertei reprezintă mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    e) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul formei finale a documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
    94. Depunerea ofertei finale reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de achiziţie publică cu autoritatea contractantă şi de a îndeplini obiectul contractului în conformitate cu documentaţia transmisă şi rezultatele rundelor de negociere.
    95. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    96. Ofertantul are obligaţia să menţină oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei, perioadă care începe cu data transmiterii ofertei şi se încheie cu data semnării de către ambele părţi ale contractului de achiziţie publică.
    97. Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    98. În cazul în care se ajunge în situaţia că decizia nu poate fi luată din cauza unor eventuale divergenţe de păreri între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia are obligaţia să solicite grupului de lucru reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei cîştigătoare.
    99. Ofertele care nu se încadrează în situaţiile de respingere prevăzute în prezentul regulament sau de Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice sînt singurele care pot fi considerate admise de către grupul de lucru.
    100. Oferta cîştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admise de grupul de lucru şi numai pe baza criteriilor de evaluare precizate în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    101. Compararea preţurilor prevăzute în ofertele financiare depuse se realizează la valoarea fără TVA.
Secţiunea a 2-a. Anularea procedurii de atribuire
    102. Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de candidaţi a fost mai mic decît cel prevăzut pentru prezenta procedură;
    b) au fost depuse numai oferte care au trebuit respinse de grupul de lucru, sub incidenţa prevederilor acestui regulament;
    c) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de negociere sau este imposibilă încheierea contractului;
    d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    103. După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi după data încheierii contractului, anularea procedurii de achiziţie se efectuează doar de către Agenţie.
    104. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei faţă de participanţii la procedura de achiziţie, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi/sau a garanţiei contractuale.
    105. Autoritatea contractantă are obligaţia să comunice în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
Secţiunea a 3-a. Desemnare cîştigător şi comunicarea
rezultatului final

    106. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii despre deciziile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ori, după caz, anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    107. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
    a) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în forma finală a documentaţiei de atribuire;
    b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică.
Secţiunea a 4-a. Încheierea contractului
    108. După ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă rezultatul în termen de 3 zile.
    109. Contractele pot fi încheiate numai după împlinirea unui termen de aşteptare de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
    110. În termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va întocmi şi va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului.
    111. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul regulament. În acest sens se va solicita organizarea unei noi proceduri de achiziţie.
Secţiunea a 5-a. Darea de seamă
    112. Darea de seamă privind procedura de negociere se întocmeşte pe baza prevederilor art. 70 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.