HGO804/2013
ID intern unic:  349874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 804
din  10.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea
achiziţiilor publice prin dialog competitiv
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 907
    În scopul punerii în aplicare a art.51 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, şi asigurării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi  servicii, precum şi aducerii în concordanţă a cadrului normativ cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 30 aprilie 2004),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv.
    2. Procedurile de achiziţii publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se vor definitiva în modul stabilit la data iniţierii procedurilor în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Anatol Arapu

    Nr. 804. Chişinău, 10 octombrie 2013.


 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 804
din 10 octombrie 2013
REGULAMENT
privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv
I. Dispoziţii generale
    În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:
    dialog competitiv – procedură de licitaţie deschisă, desfăşurată în două etape, aplicabilă în cazul contractelor de achiziţii deosebit de complexe, la care poate solicita să participe orice operator economic şi în cadrul căreia autoritatea contractantă întreţine un dialog cu ofertanţii admişi la această licitaţie în vederea dezvoltării unei sau mai multor soluţii alternative care să răspundă cerinţelor pe baza cărora ofertanţii selectaţi urmează a fi invitaţi să îşi depună ofertele;
    documentaţie de preselecţie – documentaţie scrisă care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de modul de derulare a procedurii de dialog competitiv, inclusiv instrucţiuni pentru candidaţi şi condiţii de contractare;
    documentaţie de atribuire finală – documentaţia finală obţinută în urma dialogului cu candidaţii admişi, ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică, fiind formată din caietul de sarcini şi clauzele contractuale stabilite în procesul de dialog, pe baza cărora urmează a se depune oferta finală;
    caiet de sarcini – documentaţie scrisă, obţinută în urma dialogului cu candidaţii admişi, care detaliază condiţiile tehnice aferente bunurilor/serviciilor/lucrărilor care răspund necesităţilor autorităţii contractante în raport cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, inclusiv cerinţele faţă de calitatea materialelor/produselor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, protecţia mediului, protecţia muncii, tehnologiile utilizate, transporturile pe şantier, inspecţiile, testele, verificările, modificările, măsurătorile etc.;
    ofertă preliminară – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, inclusiv soluţii preliminare (generale) care răspund necesităţilor şi constrîngerilor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia standard de preselecţie în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ofertei finale;
    ofertă finală  – actul juridic prin care operatorul economic participant la procedura de dialog competitiv (candidatul) admis în prima fază a procedurii îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta finală cuprinde oferta financiară şi oferta tehnică şi se depune în etapa a doua a procedurii, pe baza soluţiei/soluţiilor identificate pe parcursul derulării dialogului cu candidaţii admişi şi descrise în documentaţia de atribuire;
    ofertă tehnică – document al ofertei elaborat în baza cerinţelor din documentele de atribuire, stabilite de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale.
Secţiunea 1. Transparenţă
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia), a anunţurilor publice de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice prin procedura de dialog competitiv.
    3. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    4. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia. În cazurile reglementate de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, anunţul de atribuire va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
II. Derularea procedurii de achiziţie publică
 prin dialog competitiv
Secţiunea 1. Condiţii de aplicare a procedurii
de dialog competitiv
    5. Autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de dialog competitiv în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    6. Autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) contractul în cauză este considerat de complexitate deosebită;
    b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau limitată nu permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.
    7. În sensul prevederilor pct. 6, contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea contractantă nu este  în drept:
    a) să definească, din motive obiective, mijloacele tehnice care pot răspunde necesităţilor şi obiectivelor sale; şi/sau
    b) să stabilească, din motive obiective, natura juridică şi/sau financiară a unui proiect.
    8. Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, grupul de lucru are obligaţia să verifice întrunirea condiţiilor prevăzute mai sus. Rezultatele verificării se consemnează în procesul-verbal al grupului de lucru în care se notează necesitatea aplicării procedurii de dialog competitiv în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică, care devine parte a dosarului achiziţiei publice. Decizia privind aplicarea procedurii de dialog competitiv în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor grupului de lucru şi se consemnează în procesul-verbal. Membrii grupului de lucru, dacă consideră necesar, consemnează în procesul-verbal opiniile lor separate.
    9. În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare pentru aplicarea procedurii de dialog competitiv intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, respectiv a grupului de lucru desemnat.
    10. Autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze aplicarea procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul este inclus în planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante;
    b) sînt asigurate mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziţie publică;
    c) a fost creat grupul de lucru şi acesta a elaborat documentaţia  de preselecţie.
Secţiunea a 2-a. Criteriul de atribuire a contractului
    11. În cazul procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie să fie numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    12. Oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.
    13. Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul următoarelor criterii:
    a) în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri – preţul, termenele de livrare, condiţiile de plată, profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică;
    b) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări – calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului la finalul executării lucrărilor, preţul total etc. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80 la sută;
    c) în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii – calitatea oferită, costul unei unităţi a produsului ofertantului, preţul total etc. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40 la sută.
    14. Factori de evaluare a ofertei mai pot fi:
    a) caracteristicile privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional al soluţiei propuse;
    b) termenele de garanţie propuse în corelare cu soluţia tehnică ofertată;
    c) caracteristicile de mediu;
    d) costurile de funcţionare;
    e) raportul cost/eficienţă;
    f) serviciile post-vînzare şi asistenţă tehnică;
    g) termenul de livrare sau de execuţie;
    h) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    15. Factorii de evaluare de la pct. 14 nu vor fi folosiţi cu ponderi excesive.
    16. În sensul prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze, în documentaţia de preselecţie în mod clar şi detaliat criteriile de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Criteriile de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura directă cu specificul contractului.
    17. La stabilirea criteriilor de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze criterii care:
    a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului care urmează să fie atribuit;
    b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.
    18. Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare criteriu de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
    a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.
    19. Atunci cînd stabileşte criteriile de evaluare, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, motivează modul în care a fost stabilită ponderea criteriilor de evaluare. Motivele respective se expun în procesul-verbal întocmit de grupul de lucru şi în darea de seamă privind rezultatele procedurii de dialog competitiv.
III. Derularea primei etape a procedurii de dialog
competitiv

Secţiunea 1. Lansarea procedurii de dialog competitiv
    20. Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare în care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de participare la dialogul competitiv.
    21. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, anunţul de participare este publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar perioada cuprinsă între data publicării şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile calendaristice.
    22. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 20 zile calendaristice.
    23. Invitaţia de a participa la procedura de dialog competitiv va fi publicată în limba de stat, iar în cazurile în care achiziţia depăşeşte pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – în una dintre limbile de circulaţie internaţională.
    24. În anunţul de participare prin care se solicită depunerea de candidaturi se indică:
    a) denumirea, sediul autorităţii contractante, datele de contact;
    b) obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit;
    c) modul şi locul obţinerii documentaţiei  de preselecţie;
    d) taxa pentru documentaţia  de preselecţie, după caz;
    e) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentaţia  de preselecţie (cont, bancă etc.);
    f) limba (limbile) în care se întocmesc documentele ce trebuie depuse de candidaţi ca răspuns la solicitările documentaţiei  de preselecţie;
    g) locul, data şi ora-limită de depunere a candidaturilor;
    h) data la care se deschid candidaturile, ora şi locul de deschidere;
    i) numărul minim de candidaţi pe care autoritatea contractantă doreşte să-i selecteze în vederea derulării dialogului efectiv;
    j) informaţiile referitoare la criteriile de evaluare utilizate, alături de preţ, pentru desemnarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic şi ponderea aferentă acestora. 
Secţiunea a 2-a. Accesul la procedura de preselecţie
    25. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure oricărui operator economic posibilitatea obţinerii informaţiilor complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de preselecţie.
    26. Orice operator economic are dreptul să depună oferta preliminară pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    27. Mai mulţi operatori economici au dreptul să asocieze cu scopul de a depune candidatura  sau oferta comună doar dacă această asociere nu este de natură să distorsioneze concurenţa, fără a fi obligaţi să-şi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă.
    28. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
    29. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul să includă în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    30. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia să precizeze partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.
    31. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurii de preselecţie, operatorul economic prezintă documentele în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, însă fără a se limita la acestea, autoritatea contractantă poate adăuga standarde de asigurare a calităţii şi standarde de protecţie a mediului. 
    32. Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial.
    33. În conformitate cu art. 31 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul să indice în caietul de sarcini instituţiile publice de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la protecţia mediului care pot fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a contractului.
    34. Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire.
    35. Atunci cînd selectează ofertanţii, autoritatea contractantă este obligată să  aplice criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai cerinţele de calificare precizate în documentaţia de preselecţie. Autoritatea contractantă va indica în documentaţia de preselecţie şi în anunţul de participare la preselecţie numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze pentru faza finală.
    36. Autorităţile contractante indică în anunţul de participare numărul minim de candidaţi invitaţi şi, după caz, numărul maxim. Numărul minim al candidaţilor indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de preselecţie prevăzută la pct. 35 nu poate fi mai mic de 3. În cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decît numărul minim stabilit, autoritatea contractantă poate continua procedura, invitînd candidatul sau candidaţii care au capacităţile solicitate. În cadrul aceleiaşi proceduri, autoritatea contractantă nu poate include operatori economici care nu au depus cereri de participare sau candidaţi care nu au capacităţile solicitate.
    37. Autoritatea contractantă are obligaţia să înainteze documentaţia de preselecţie Agenţiei Achiziţii Publice pentru examinare şi înregistrare înainte de publicare a invitaţiei de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice.
    38. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite şi să obţină documentaţia  de preselecţie.
    39. Autoritatea contractantă are obligaţia să pună la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens un exemplar din documentaţia de preselecţie, pe suport hîrtie ori pe suport electronic.
    40. Costul documentaţiei include doar cheltuielile de tipărire a documentelor şi de livrare a acestora către operatorul economic.
Sectiunea a 3-a. Explicaţii la documentaţia de
preselecţie şi depunerea candidaturilor

    41. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite explicaţii privind modul de derulare a primei etape a procedurii de dialog competitiv şi/sau documentele ce trebuie prezentate pentru a îndeplini cerinţele de calificare impuse de autoritatea contractantă, precum şi modul de întocmire a ofertei tehnice preliminare.
    42. Autoritatea contractantă are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    43. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentului Regulament, documentaţia  de preselecţie, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat explicaţiile respective.
    44. Răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în măsura în care solicitarea de explicaţii a operatorului economic a fost transmisă în timp util.
    45. În cazul în care din motive temeinice se impune prelungirea perioadei acordate operatorilor economici pentru pregătirea documentelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă în cadrul etapei de calificare, aceasta trebuie să decaleze data-limită de depunere a candidaturilor şi să informeze în acest sens toţi operatorii economici care au intrat în posesia documentaţiei  de preselecţie, prin publicarea noii date în Buletinul Achiziţiilor Publice.
    46. Operatorul economic-candidat depune documentele prin care îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională. Aceste documente, în continuare numite „candidatură”, cuprind şi oferta preliminară, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru derularea dialogului cu reprezentanţii autorităţii contractante.
Sectiunea a 4-a. Deschiderea candidaturilor
    47. Deschiderea candidaturilor este efectuată  de membrii grupului de lucru care au atribuţii în acest sens. Autoritatea contractantă are obligaţia să deschidă candidaturile la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare şi în documentaţia  de preselecţie în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a candidaturilor. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea candidaturilor.
    48. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii operatorilor economici în cazurile în care aceştia din urmă solicită contrasemnarea, în care se indică modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea candidaturilor, elementele principale ale acestora.
    49. Grupul de lucru are obligaţia să transmită, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere către operatorii economici care au depus candidaturi, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    50. După şedinţa de deschidere orice decizie cu privire la calificarea/selecţia candidaţilor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare.
Secţiunea a 5-a. Evaluarea candidaturilor
    51. Grupul de lucru are obligaţia de a verifica modul de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare candidat, stabilite în documentaţia de preselecţie.
    52. Grupul de lucru are obligaţia să analizeze şi să verifice dacă fiecare ofertă preliminară descrie concret soluţia propusă pentru realizarea obiectului contractului, oferind în acest sens detalii şi argumente de natură tehnică şi modul în care va realiza managementul de proiect pe parcursul implementării, în corelaţie cu contextul şi aspectele descrise în cadrul documentaţiei de preselecţie.
    53. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de candidaţi, grupul de lucru are dreptul să solicite explicaţii pe marginea documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, astfel cum au fost acestea prevăzute în documentaţia de preselecţie, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei preliminare cu cerinţele solicitate.
    54. Operatorul economic are obligaţia să răspundă la solicitările grupului de lucru, prezentînd documente edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci cînd primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.
    55. Oferta preliminară va fi respinsă atunci cînd:
    1) nu îndeplineşte cerinţele de calificare stabilite prin documentaţia de preselecţie;
    2) nu a răspuns sau nu a răspuns concludent la solicitările grupului de lucru;
    3) s-a constatat faptul că soluţia preliminară:
    a) nu prezintă o soluţie ce are la bază necesităţile autorităţii contractante sau aceasta nu este descrisă prin utilizarea unor repere tehnice concrete, respectiv nu realizează un comentariu asupra fiecărei activităţi, cu descrierea tehnică a elementelor componente ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului;
    b) nu demonstrează înţelegerea contextului în care se încadrează obiectul contractului, respectiv nu realizează un comentariu asupra implicaţiilor pe care le pot avea asupra soluţiei propuse, informaţiile din diversele studii ce au fost incluse în documentaţia descriptivă (de ex. studiul geotehnic). De asemenea, nu propune măsuri relevante pentru managementul riscurilor ce pot afecta implementarea obiectului contractului şi/sau nu descrie modul în care se corelează soluţia propusă cu restul informaţiilor ce i-au fost puse la dispoziţie prin documentaţia descriptivă;
    c) nu propune un program de execuţie/prestare care să includă activităţile ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului în corelaţie cu resursele umane şi materialele alocate;
    d) nu identifică punctele de reper aferente implementării soluţiei propuse sau acestea sînt nesemnificative, ori nu sînt încadrate corect în timp, în raport cu succesiunea activităţilor prezentate;
    4) s-a constatat comiterea unor acte de corupere, aşa cum sînt acestea descrise la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
Secţiunea a 6-a. Stabilirea listei scurte a operatorilor
economici cu care se va derula dialogul competitiv

    56. După ce a finalizat procesul de calificare a candidaţilor, grupul de lucru are obligaţia să elaboreze şi de a aproba un proces-verbal cu privire la modul în care s-a desfăşurat procesul de evaluare a candidaturilor depuse, argumentîndu-se detaliat deciziile luate cu privire la calificarea sau respingerea acestora.
    57. Autoritatea contractantă e obligată să informeze toţi candidaţii în legătură cu rezultatul calificării, imediat după finalizarea selecţiei; candidaţilor respinşi sau neselectaţi trebuie să li se comunice şi motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere.
    58. După finalizarea listei scurte, autoritatea contractantă are obligaţia să transmită în acelaşi timp, o invitaţie de participare la dialog tuturor candidaţilor admişi.
    59. Invitarea la dialog a unui operator economic care nu a depus oferta preliminară în prima etapă sau care nu a îndeplinit cerinţele minime de calificare este interzisă.
    60. Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind procedura de atribuire şi obiectul contractului ce urmează a fi încheiat;
    b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;
    c) limba/limbile în care se va derula dialogul;
    d) conţinutul principalelor elemente asupra cărora se realizează dialogul, pornind de la aspectele detaliate în cadrul ofertei preliminare şi avînd la bază interesele obiective ale autorităţii contractante.
Secţiunea a 7-a. Derularea dialogului cu
candidaţii din lista scurtă

    61. Grupul de lucru derulează dialogul cu candidaţii admişi pe lista scurtă, în cadrul unor întîlniri organizate cu fiecare dintre aceştia. În acest dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, financiare, modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încît soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante. La această etapă autoritatea contractantă culege informaţiile necesare elaborării caietului de sarcini nedefinit la începutul procedurii, precum şi informaţiile legate de stabilirea clauzelor contractuale ce vor guverna îndeplinirea contractului.
    62. La sfîrşitul fiecărei întîlniri grupul de lucru va consemna problemele discutate şi aspectele convenite într-un proces-verbal, care se semnează de toţi participanţii la şedinţă.
    63. Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrîngerile autorităţii contractante, stabilite în documentaţia de preselecţie.
    64. Pe durata dialogului, autoritatea contractantă va asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, autoritatea contractantă n-are dreptul să furnizeze informaţii discriminatorii, care ar putea crea unuia/unor participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi.
    65. Autoritatea contractantă nu va dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    66. Autoritatea contractantă derulează dialogul pînă la identificarea soluţiei/soluţiilor corespunzătoare necesităţilor sale obiective, aceasta însemnînd că operatorii economici pot fi invitaţi la mai multe întîlniri, întocmindu-se un proces-verbal pentru fiecare în parte.
    67. În cazul în care această etapă a procedurii de dialog competitiv nu poate fi finalizată prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze procedura de atribuire.
Secţiunea a 8-a. Întocmirea documentaţiei de
atribuire – forma finală pe baza soluţiei/soluţiilor
 identificate. Depunerea ofertelor finale

    68. Soluţia identificată se transpune într-un document numit documentaţie de atribuire, aceasta conţinînd aspectele tehnice, juridice şi financiare care au fost stabilite în urma dialogului cu operatorii economici şi care satisfac exigenţele autorităţii contractante în cazul contractului ce urmează a fi atribuit. Acest document reprezintă forma consolidată a tuturor îmbunătăţirilor şi completărilor aduse documentaţiei de preselecţie în urma integrării informaţiilor obţinute pe parcursul derulării dialogului cu candidaţii admişi. Documentaţia de atribuire, după înregistrarea la Agenţia Achiziţii Publice, se transmite operatorilor economici participanţi la dialog, odată cu invitaţiile de depunere a ofertelor finale. Ofertele ce urmează a fi depuse se întocmesc pe baza cerinţelor din forma finală a documentaţiei de atribuire şi trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.
    69. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
    70. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mică decît o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv, dar nu mai mică de 15 zile calendaristice.
    71. Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe privind procedura de atribuire şi contractul ce urmează a fi atribuit;
    b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele finale;
    d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta finală;
    e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor.
    72. Operatorii economici participanţi la dialog, cărora li s-a transmis invitaţia de depunere a ofertei finale, au dreptul să solicite explicaţii privind forma finală a documentaţiei de atribuire.
    73. Autoritatea contractantă e obligată să răspundă, la orice clarificare solicitată, clar şi complet, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    74. Autoritatea contractantă va transmite răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici cărora li s-a trimis invitaţia de depunere a ofertei finale, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat explicaţiile respective.
    75. În măsura în care explicaţiile sînt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
    76. În cazul în care candidatul admis nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut, aceasta din urmă are totuşi obligaţia să răspundă la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    77. Dacă autoritatea contractantă nu poate transmite răspunsul la solicitarea explicaţiilor, astfel încît să fie respectate termenele-limită stabilite mai sus, deşi solicitarea a fost primită în timp util, atunci aceasta e obligată să prelungească data-limită de depunere a ofertelor, acordînd operatorilor economici invitaţi la etapa a doua a procedurii de dialog un timp rezonabil pentru elaborarea unei oferte finale complete. Acest aspect trebuie adus la cunoştinţa tuturor candidaţilor cărora li s-a transmis invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv.
    78. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă, şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    79. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de achiziţie publică cu autoritatea contractantă şi de a îndeplini obiectul contractului în conformitate cu documentaţia de atribuire transmisă.
    80. Operatorul economic are obligaţia să depună oferta la adresa şi pînă la data-limită pentru depunere, stabilite în invitaţia de depunere a ofertei finale, şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţă majoră. Oferta, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    81. Oferta care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă.
    82. Ofertantul are obligaţia să menţină oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei, perioadă care începe la deschiderea ofertei şi se încheie cu data semnării de către ambele părţi a contractului de achiziţie publică.
    83. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanţilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, înainte de expirarea acestei perioade.
    84. Ofertantul are obligaţia să comunice autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. În acest caz, ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pe termenul prelungit de valabilitate a ofertei.
    85. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    86. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru ofertă.
Secţiunea a 9-a. Garanţia pentru ofertă şi de bună
execuţie a contractului

    87. Odată cu oferta finală, operatorul economic depune garanţia pentru ofertă în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. 
    88. Cîştigătorul dialogului competitiv va prezenta la încheierea contractului garanţia de bună execuţie a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
IV. Derularea etapei II a procedurii de dialog
Secţiunea 1. Deschiderea ofertelor finale
    89. Grupul de lucru va deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de depunere a ofertei finale, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a ofertelor.
    90. Toţi operatorii economici invitaţi la etapa a doua a procedurii de dialog au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
    91. La şedinţa de deschidere se redactează un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor (denumirea ofertanţilor, modul de îndeplinire a cerinţelor referitoare la garanţia pentru ofertă etc.) şi elementele principale ale fiecărei oferte, în special preţul.
    92. Grupul de lucru transmite, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere oricărui operator economic care a depus ofertă, indiferent dacă acesta a fost sau nu prezent la şedinţa de deschidere.
    93. După şedinţa de deschidere a ofertelor, orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare, care au loc fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora.
Secţiunea a 2-a. Evaluarea ofertelor finale
    94. Grupul de lucru are obligaţia să analizeze şi să verifice fiecare ofertă atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    95. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini inclus în forma finală a documentaţiei de atribuire.
    96. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.
    97. Grupul de lucru e obligat să stabilească explicaţiile şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea explicaţiilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea grupului de lucru. Termenul acordat ofertanţilor pentru răspunsul la solicitările explicaţiilor trebuie corelat cu gradul de complexitate a întrebărilor şi nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.
    98. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada stabilită de grupul de lucru explicaţiile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sînt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.
    99. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă cu cerinţele solicitate. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice sau în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă cu cerinţele solicitate, cu excepţia situaţiei prevăzute în pct.100.
    100. Grupul de lucru are dreptul să corecteze erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi eliminată. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
    101. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.
    102. Grupul de lucru are în această etapă dreptul să respingă oferta depusă dacă:
    a) în urma verificărilor efectuate de autoritatea contractantă cu privire la garanţiile de participare depuse (unde a fost cazul), s-a constatat că acestea nu respectă cerinţele documentaţiei de atribuire cu privire la sumă  şi nu pot fi executate;
    b) nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică prin care autoritatea contractantă a descris, în mod obiectiv, în forma finală a documentaţiei de atribuire, elementele ce alcătuiesc soluţia identificată în cadrul dialogului;
    c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, aşa cum a fost formulată această cerinţă în documentaţia de atribuire;
    d) preţul, fără TVA, inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea estimată şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    e) în urma verificărilor prevăzute la art. 46 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 se constată că oferta are un preţ anormal de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    f) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul formei finale a documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
    103. Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    104. În cazul în care decizia nu poate fi luată din cauza unor eventuale divergenţe de opinii între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia va solicita grupului de lucru analizarea repetată a punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei cîştigătoare. Preşedintele grupului de lucru, de asemenea, are dreptul să solicite şi punctul de vedere al Agenţiei cu privire la aspectele aflate în divergenţă.
    105. Ofertele care nu sînt în situaţiile de respingere prevăzute în prezentul Regulament pot fi considerate admise de către grupul de lucru.
    106. Oferta cîştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admise pe baza criteriilor de evaluare precizate în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    107. Pentru a realiza ierarhia ofertelor admise, pentru fiecare dintre acestea, se acordă un punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
    108. În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, grupul de lucru trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare.
    109. Compararea preţurilor prevăzute în ofertele financiare depuse se realizează la valoarea fără TVA.
Secţiunea a 3-a. Anularea procedurii de atribuire
    110. Anularea procedurii de achiziţie folosind dialogul competitiv se efectuează în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
V. Finalizarea procedurii de atribuire
Secţiunea 1. Desemnarea cîştigătorului şi comunicarea
 rezultatului final

    111. Autoritatea contractantă e obligată să ia măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
    112. Autoritatea contractantă va informa ofertanţii despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    113. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
    a) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în forma finală a documentaţiei de atribuire;
    b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare – caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică.
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului
    114. În cel mult 3 zile, după ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor rezultatele procedurii de achiziţie.
    115. Faţă de ofertantul cîştigător, în documentele de atribuire poate fi impusă cerinţa semnării contractului de achiziţie în termen de 20 de zile calendaristice de la data remiterii acestuia spre semnare. Încheierea contractului poate fi suspendată de Agenţie în condiţiile art. 74 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    116. În cazul în care în documentul de atribuire nu este prevăzut expres termenul în care urmează a fi semnat contractul, operatorul economic se va conforma termenului pentru încheierea contractului expus de către autoritatea contractantă în înştiinţarea despre  rezultatele procedurii.
    117. Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare în momentul înregistrării în modul stabilit de legislaţie. Neînregistrarea în această perioadă nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a garanţiei pentru ofertă. În acest caz, garanţia poate fi solicitată dacă între autoritatea contractantă şi ofertant nu există o altă înţelegere scrisă.
    118. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la pct. 114, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţie sau nu a prezentat asigurarea solicitată a executării contractului, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să selecteze o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.
    119. În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va întocmi şi va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi de atribuire a contractului.
    Darea de seamă privind procedura de dialog competitiv se întocmeşte în baza prevederilor art. 70 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice