HGM866/2013
ID intern unic:  350205
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 866
din  01.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare
a districtului bazinului hidrografic
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 972
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În scopul executării prevederilor art. 19 alin. (3) al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru şi Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                Gheorghe Şalaru

    Nr. 866. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 866
din 1 noiembrie 2013
REGULAMENT
privind procedura de elaborare şi de revizuire a
Planului de gestionare
a districtului bazinului hidrografic
I.  Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic (în continuare – Regulament) transpune parţial art. 5, 11, 13, 14 şi anexa VII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 22 decembrie 2000, şi are drept obiectiv stabilirea procedurii de elaborare a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic (în continuare – Plan de gestionare) pentru fiecare district al bazinului hidrografic, precum şi procedura de analiză şi revizuire a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.
    2.  Planul de gestionare este elaborat de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, prin intermediul instituţiilor subordonate cu atribuţii de gestionare a apelor, în consultare cu Comitetul districtului bazinului hidrografic vizat.
    3. Planul de gestionare poate fi completat cu alte programe detaliate şi planuri de gestionare pentru fiecare subbazin, sector, corp de apă, pentru a răspunde aspectelor particulare ale gestionării apelor.
    4. Planul de gestionare este elaborat pentru partea bazinului hidrografic aflată pe teritoriul ţării, iar cooperarea cu ţările vecine se asigură în baza acordurilor bilaterale semnate şi a prevederilor din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
II. Scopul, obiectivele şi conţinutul Planului de gestionare
    5. Scopul elaborării Planului de gestionare este de a asigura gestionarea, protecţia şi folosinţa eficientă a resurselor de apă şi a ecosistemelor conexe districtului bazinului hidrografic, în vederea realizării treptate a obiectivelor de mediu prevăzute.
    6.  Planul de gestionare cuprinde obiectivele de mediu cu referire la starea apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor protejate din districtul bazinului hidrografic pe care îl vizează, în scopul de a proteja, de a îmbunătăţi, de a reface corpurile de apă şi de a preveni deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă, precum şi termenele de atingere a acestor obiective.
    7. Planul de gestionare caracterizează districtul bazinului hidrografic pe care îl vizează în baza informaţiei privind corpurile de apă de suprafaţă şi subterane identificate şi conţine elemente precum:
    1) descrierea generală a caracteristicilor şi a condiţiilor naturale a districtului bazinului hidrografic, inclusiv a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane, a tipului apelor şi a altor proprietăţi;
    2) prezentarea succintă a presiunilor importante şi a impactului activităţii umane asupra stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, inclusiv estimarea poluării din surse punctiforme şi din cele difuze, precum şi a utilizării solurilor;
    3) identificarea şi reprezentarea cartografică a zonelor protejate;
    4) analiza şi evaluarea reţelelor de monitorizare şi a rezultatelor monitorizării apelor de suprafaţă şi subterane;
    5) evaluarea calităţii şi cantităţii resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic şi priorităţile folosinţei speciale a apei;
    6) evaluarea riscului deficitului de apă, al secetei, al inundaţiilor, al poluării şi al stării barajelor din cadrul districtului bazinului hidrografic, precum şi a costurilor de prevenire, de reducere sau de atenuare a unor astfel de riscuri;
    7) analiza ariilor protejate existente şi a zonelor de protecţie specială pentru surse de apă şi a ecosistemelor, stabilite în conformitate cu legislaţia naţională, precum şi identificarea necesităţii de stabilire a unor noi arii sau zone ori de modificare a celor existente, inclusiv stabilirea pentru prizele de apă potabilă din surse subterane şi de suprafaţă a zonelor de protecţie sanitară;
    8) planificarea construcţiei sistemelor de aprovizionare cu apă şi a facilităţilor noi pentru epurarea apelor reziduale;
    9) evaluarea riscurilor de dezvoltare a proceselor nefavorabile exogene, care pot să influenţeze starea apelor;
    10) informaţii cu privire la controalele captării şi îndiguirii apelor;
    11) informaţii cu privire la autorizările evacuărilor directe în apele de suprafaţă şi subterane;
    12) prezentarea analizei economice a utilizării apei;
    13) expunerea succintă a acţiunilor planificate în programul de măsuri pentru atingerea treptată a obiectivelor de mediu, inclusiv stabilirea tipurilor de folosinţă a apei, a condiţiilor de limitare a folosinţei apelor şi de reglementare a influenţei antropogene asupra corpurilor de apă;
    14) analiza resurselor financiare necesare pentru punerea în aplicare a Planului de gestionare;
    15) alte cerinţe, care decurg din specificul bazinului hidrografic respectiv.
    8. Planul de gestionare, după caz, poate fi însoţit de un set de anexe, printre care:
    1) lista planurilor de gestionare a apelor necesare a fi elaborate pentru subbazine, clasificate după volumul şi importanţa acestora, inclusiv descrierea succintă a principalelor prevederi ale acestora;
    2) lista autorităţilor publice responsabile de implementarea Planului de gestionare;
    3) lista programelor şi a planurilor sectoriale şi teritoriale în derulare şi planificate, cu expunerea succintă a influenţei posibile a acestora asupra stării resurselor de apă;
    4) raportul cu privire la acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în procesul consultărilor privind elaborarea Planului de gestionare, la informarea populaţiei şi la modificările care au fost operate în Planul de gestionare în baza acestor acţiuni.
III. Elaborarea Planului de gestionare
    9. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului elaborează anunţul despre intenţia de a iniţia elaborarea Planului de gestionare cu cel puţin doi ani înainte de începutul perioadei de referinţă a Planului de gestionare pentru districtul bazinului hidrografic vizat.
    10. Anunţul privind iniţierea elaborării Planului de gestionare se publică pe pagina oficială a organului central al administraţiei publice în domeniul mediului şi conţine informaţii cu referire la:
    1) aspectele prioritare ce urmează a fi abordate şi obiectivele ce urmează a fi realizate prin intermediul Planului de gestionare;
    2) etapele şi termenele de elaborare a Planului de gestionare;
    3) procedurile pentru consultarea grupurilor de interes.
    11.  Concomitent cu publicarea anunţului despre intenţia elaborării Planului de gestionare, se publică calendarul, programul de lucru şi cele mai importante probleme de gestionare a apelor identificate în legătură cu districtul bazinului hidrografic vizat (cu doi ani înainte de începutul perioadei de referinţă a Planului de gestionare).
    12. Autorităţile şi instituţiile publice, instituţiile de cercetări ştiinţifice şi alte grupuri de interes, precum şi publicul larg consultă materialele publicate, menţionate la pct. 11, şi înaintează propuneri şi recomandări organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, în decurs de cel puţin şase luni de la data specificată de către autoritatea respectivă în anunţul menţionat în pct. 9.
    13. În baza recomandărilor primite, este elaborat proiectul iniţial al Planului de gestionare, inclusiv programul de măsuri care vizează diverse ramuri (industrie, agricultură, localităţi).
    14. Proiectul iniţial al Planului de gestionare este publicat cu cel puţin un an înainte de începutul perioadei de referinţă a planului şi este supus dezbaterilor publice pe o perioadă de cel puţin şase luni de la data publicării acestuia.
    15. Planul de gestionare este definitivat cu cel puţin şase luni înainte de începutul perioadei de referinţă a planului şi este supus procedurii de avizare de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    16. Pentru elaborarea Planului de gestionare, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului solicită în scris informaţiile necesare de la deţinătorii acestora (autorităţi publice centrale şi locale, utilizatori de apă ce deţin autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei, instituţii de cercetări ştiinţifice). În afara informaţiilor existente, dacă este necesar, se solicită şi o serie de studii elaborate de instituţiile de specialitate şi ştiinţifice.
    17. Informaţiile solicitate se prezintă în scris de către autorităţile şi instituţiile publice de la care au fost solicitate, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
IV. Elaborarea programului de măsuri
    18. Programul de măsuri este parte componentă a Planului de gestionare, se întocmeşte pentru fiecare district al bazinului hidrografic şi include măsurile elaborate de comitetul districtului bazinului hidrografic pentru realizarea obiectivelor de gestionare.
    19.  Programul de măsuri ţine seama de caracteristicile districtului bazinului hidrografic, presiunile generate de activităţile umane şi impactul acestora asupra mediului. Acesta se referă la măsurile care rezultă din legislaţia naţională şi vizează prevenirea deteriorării, protejarea, limitarea evacuării poluanţilor, îmbunătăţirea şi refacerea stării tuturor corpurilor de apă, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii.
    20.  Programul de măsuri este elaborat pentru atingerea obiectivelor de mediu cu referire la starea apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a zonelor protejate ale districtului bazinului hidrografic pe care îl vizează, inclusiv a celor specifice unor subbazine din cadrul districtului bazinului hidrografic.
    21. Programul de măsuri are drept scop fundamentarea acţiunilor, soluţiilor şi a lucrărilor pentru:
    1)  atingerea şi menţinerea stării bune a apelor de suprafaţă şi subterane;
    2)  identificarea presiunilor antropice importante asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane;
    3)  diminuarea efectelor negative şi reducerea surselor de poluare;
    4)  determinarea cerinţelor de calitate privind resursele de apă.
    22. Programul include, fără a se limita la acestea, măsuri pentru:
    1)  implementarea legislaţiei în vigoare;
    2)  aplicarea principiilor recuperării costurilor serviciilor de apă;
    3)  protejarea surselor de apă utilizate pentru potabilizare;
    4)  controlul prelevărilor din sursele de apă pentru folosinţe;
    5) diminuarea poluării din surse punctiforme şi a altor activităţi antropice semnificative;
    6)  reducerea poluării cu substanţe prioritare;
    7)  identificarea corpurilor de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu;
    8) prevenirea sau reducerea impactului poluărilor accidentale;
    9)  informarea şi consultarea publicului, privind rezultatele acestor măsuri şi modificările operate planului.
V.  Revizuirea Planului de gestionare
    23. Analiza şi revizuirea Planului de gestionare se face de către autoritatea de gestionare a resurselor de apă o dată la şase ani, urmînd procedurile stabilite de prezentul Regulament.
    24. Procedura de revizuire va începe cu un an înainte de expirarea celor şase ani de valabilitate a Planului de gestionare.
    25. Planul de gestionare nou, completat sau revizuit va conţine:
    1) expunerea succintă a tuturor completărilor şi modificărilor operate de la începutul  implementării Planului de gestionare precedent;
    2) evaluarea progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor de mediu pentru ape, prevăzute la pct. 6 din prezentul Regulament, inclusiv o reprezentare cartografică a rezultatelor monitorizării pentru perioada planului anterior, însoţită de explicaţii pentru orice obiectiv de mediu care nu a fost atins;
    3) expunerea succintă a măsurilor care au fost incluse în Planul de gestionare precedent, dar nu au fost îndeplinite, cu expunerea cauzelor neîndeplinirii lor, precum şi a măsurilor care nu au fost incluse în Planul de gestionare precedent, dar au fost îndeplinite pentru a atinge obiectivele de mediu stabilite în plan.
    26. În cazul în care se stabileşte că obiectivele de mediu pentru ape prevăzute în plan nu au fost realizate, Planul de gestionare nou, completat sau revizuit va conţine expunerea măsurilor tranzitorii aplicate de la data publicării versiunii anterioare a planului, precum:
    1) investigarea cauzelor posibilului eşec;
    2) examinarea permiselor şi autorizaţiilor relevante şi, după caz, revizuirea acestora;
    3) revizuirea programelor de monitorizare şi, după caz, modificarea lor.
    27. În condiţiile enumerate la pct. 25, se elaborează măsuri suplimentare pentru realizarea obiectivelor respective, inclusiv instituirea unor cerinţe de calitate mai stricte pentru ape, dacă este necesar.
    28. Atunci cînd nerealizarea obiectivelor este rezultatul unor cauze naturale sau al unor situaţii de forţă majoră excepţionale sau care nu ar fi putut fi prevăzute, în special inundaţii puternice şi perioade de secetă prelungită, adoptarea măsurilor suplimentare nu este necesară.