HGM867/2013
ID intern unic:  350206
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 867
din  01.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului-tip  privind modul de constituire
şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 973
     MODIFICAT
     HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În temeiul prevederilor art. 10 din Legea apelor  nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic (se anexează).
    2. Se instituie:
    Comitetul districtului bazinului hidrografic Nistru;
    Comitetul districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră.
    3. Comitetul districtului bazinului hidrografic Nistru şi Comitetul districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră vor funcţiona pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pe baze obşteşti, în calitate de organe consultative, fără statut de persoană juridică.
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenţiei „Apele Moldovei”, va asigura activitatea secretariatelor Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru şi Comitetului districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră, în limita resurselor financiare disponibile.
    5. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului spre aprobare componenţa nominală a comitetelor districtelor nominalizate.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                  Gheorghe Şalaru

    Nr. 867. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 867
din 1 noiembrie 2013

Regulament-TIP
privind modul de constituire şi de funcţionare
 
a comitetului districtului bazinului hidrografic
I.  Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-tip privind modul de constituire şi funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic (în continuare – Regulament) este elaborat în vederea realizării prevederilor art. 10 al Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 şi stabileşte modul de constituire şi de funcţionare, structura şi atribuţiile comitetului districtului bazinului hidrografic.
    2. Comitetul districtului bazinului hidrografic (în continuare – Comitet) este o structură consultativă, independentă în exercitarea atribuţiilor sale, care are competenţa de a participa la activităţile de gestionare eficientă a resurselor de apă şi care se conduce, în activitatea sa, de prevederile legislaţiei naţionale, de cerinţele tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul Regulament.
    3. Scopul Comitetului este de a asigura o colaborare eficientă între  autorităţile teritoriale de gestionare a apelor, autorităţile administraţiei publice locale, utilizatorii de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv, beneficiarii serviciilor de gestionare a apelor, reprezentanţii instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi organizaţiile neguvernamentale locale cu profil de protecţie a mediului.
II. Sarcinile, atribuţiile şi drepturile Comitetului
    4. Sarcinile principale ale Comitetului sînt:
    1) oferă consultanţă în procesul de elaborare, modificare şi aprobare a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic;
    2) participă la identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă cărora li se aplică cerinţele de calitate a mediului pentru ape şi/sau care au nevoie de protecţie, şi/sau care ar putea fi afectate de poluare din diferite surse, inclusiv agricole, oferă consultaţii privind identificarea zonelor vulnerabile;
    3) elaborează măsuri care trebuie incluse în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic şi de realizare a obiectivelor de gestionare;
    4) participă la cooperarea transfrontalieră pe bazine comune.
    5. Pentru realizarea sarcinilor care îi revin, Comitetul are următoarele atribuţii:
    1) consultarea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului în vederea identificării apelor care sînt sau care ar putea fi afectate de poluare din activităţi agricole şi desemnarea suprafeţelor de teren care au scurgere în apele respective ca fiind zone vulnerabile;
    2) consultarea în vederea elaborării măsurilor de asigurare a respectării obiectivelor de gestionare a apelor subterane sau a corpurilor de apă subterană prevăzute în Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane;
    3) consultarea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului la elaborarea planurilor de gestionare a riscului de inundaţii, care să precizeze obiectivele gestionării riscului de inundaţii, precum şi măsurile pentru atingerea acestor obiective, inclusiv măsuri de reducere a riscului de inundaţii şi de protecţie a sănătăţii şi a vieţii oamenilor, a activităţilor economice, a ecosistemelor şi a patrimoniului cultural;
    4) consultarea şi informarea utilizatorilor de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv, a beneficiarilor de servicii de gestionare a apelor, a reprezentanţilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi a publicului larg;
    5) înaintarea recomandărilor la elaborarea rapoartelor, planurilor, normelor, măsurilor de protecţie pentru districtul bazinului hidrografic vizat;
    6) cooperarea cu organismele internaţionale, atragerea asistenţei şi a investiţiilor necesare pentru realizarea sarcinilor sale.
    6. Comitetul, în limitele competenţelor sale, are următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la instituţiile şi organizaţiile responsabile datele şi materialele necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;
    2) să invite pentru conlucrare cu Comitetul persoane din autorităţile publice, instituţiile ştiinţifice şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi să creeze grupuri de lucru pentru examinarea unor probleme specifice;
    3) să solicite Guvernului o derogare de la conformarea cu obiectivele de mediu pentru ape, incluse în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, în cazul unor circumstanţe excepţionale legate de cauze naturale sau de o forţă majoră ori dacă, în comparaţie cu beneficiul anticipat, acest lucru ar fi posibil doar la un cost disproporţionat în raport cu fezabilitatea tehnică;
    4) să participe la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor şi întrunirilor în problemele ce ţin de gestionarea resurselor de apă în districtul bazinului hidrografic vizat.
    5) participă la gestionarea în comun a resurselor de apă internaţionale pe baza unor tratate bilaterale şi/sau multilaterale la care Republica Moldova este parte;
    6) efectuează schimbul direct şi util al datelor de gestionare şi de protecţie a apei şi al informaţiilor cu instituţii similare din alte ţări.
    III. Structura, componenţa şi
activitatea Comitetului

    7. Comitetul este format din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.
    8. Comitetul se constituie pentru o perioadă de 6 ani, din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai comitetelor subbazinale (în cazul formării lor), ai asociaţiilor utilizatorilor de apă, ai societăţii civile şi societăţii ştiinţifice, după cum urmează:
    1) un reprezentant al organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, în calitate de preşedinte al Comitetului;
    2) doi reprezentanţi ai autorităţii administrative de gestionare a resurselor de apă, în calitate de vicepreşedinte şi secretar al Comitetului;
    3) un reprezentant al Serviciului Hidrometeorologic de Stat;
    [Pct.8 subpct.3) modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
   
31) un reprezentant al Agenției de Mediu;
    [Pct.8 subpct.31) introdus prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    4) un reprezentant al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, din cadrul Inspecției teritoriale pentru protecția mediului din teritoriile aferente districtului bazinului hidrografic respectiv;
     [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    5) un reprezentant al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale;
    [Pct.8 subpct.6) exclus prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    7) doi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    8) un reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, din cadrul specialiştilor centrelor de sănătate publică ale raioanelor cuprinse în districtul bazinului hidrografic respectiv;
    [Pct.8 subpct.8) modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    9) doi reprezentanţi ai raioanelor (desemnaţi de preşedinţii raioanelor din districtul bazinului hidrografic respectiv);
    10) doi primari, dintre care un primar de oraş şi un primar de comună sau sat, din lunca rîului, desemnaţi la propunerea organului central al administraţiei publice în domeniul mediului;
   11) un reprezentant al utilizatorilor de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv, ales de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în funcţie de folosinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;
    12) doi reprezentanţi ai comitetelor subbazinale (în cazul formării lor);
    13) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia mediului, cu sediul şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apei în districtul bazinului hidrografic respectiv.
    9. Componenţa nominală a Comitetului se aprobă de Guvern, la propunerea organului central al administraţiei publice centrale în domeniul mediului.
    10. Preşedintele Comitetului exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) coordonează activitatea şi asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor Comitetului;
    2) stabileşte responsabilităţile membrilor Comitetului;
    3) convoacă şi conduce şedinţele Comitetului;
    4) aduce la cunoştinţă membrilor Comitetului ordinea de zi şi o supune aprobării;
    5) reprezintă Comitetul în relaţiile cu alte autorităţi şi organizaţii.
    11. În cazul absenţei preşedintelui Comitetului sau imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, acestea sînt preluate de vicepreşedinte.
    12. Secretarul îndeplineşte sarcinile şi responsabilităţile stabilite de Comitet privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor necesare în vederea executării atribuţiilor Comitetului, precum şi transmiterea deciziilor către părţile interesate.
    13.  Secretarul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) asigură logistica şi activităţile administrative necesare funcţionării Comitetului, pregătirea şi organizarea şedinţelor de lucru, a dezbaterilor publice, precum şi a altor acţiuni iniţiate de Comitet;
    2) pune la dispoziţia Comitetului documentele necesare în vederea adoptării deciziilor;
    3) ţine corespondenţa legată de activitatea curentă a Comitetului, în conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedintele Comitetului;
    4) asigură întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei şedinţe de lucru şi ale dezbaterilor publice;
    5) elaborează proiectele programelor anuale de activitate ale Comitetului şi le supune aprobării acestuia;
    6) elaborează  semestrial rapoarte cu privire la activitatea Comitetului şi le prezintă membrilor acestuia;
    7) păstrează şi arhivează documentele Comitetului;
    8) facilitează accesul publicului la informaţia privind activitatea Comitetului, care se oferă gratuit, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    9) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin decizia preşedintelui Comitetului.
    14.  Comitetul îşi desfăşoară activitatea prin organizarea şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice. Şedinţele Comitetului se convoacă în măsura necesităţilor, dar cel puţin de două ori pe an.
    15. Locul de desfăşurare a şedinţelor de lucru poate fi stabilit la sediul oricărei instituţii publice din districtul bazinului hidrografic respectiv, dacă există o solicitare în acest sens. În caz contrar, spaţiul pentru desfăşurarea şedinţelor este asigurat de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau de autoritatea administrativă de gestionare a apelor.
    16. Propunerea chestiunilor pentru a fi incluse în agenda şedinţelor Comitetului se efectuează de către membrii acestuia sau la iniţiativa organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, a instituţiilor de cercetare şi ştiinţifice, a autorităţilor publice centrale sau a organizaţiilor neguvernamentale, nu mai tîrziu de 30 de zile înainte de data preconizată a şedinţei.
    17.  Agenda şedinţei se distribuie membrilor Comitetului de către secretar cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă.
    18. Comitetul propune recomandări şi ia decizii, cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Şedinţele Comitetului, recomandările şi deciziile sînt documentate prin procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.
    19. La lucrările Comitetului, în calitate de invitaţi, pot participa şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, instituţii ştiinţifice sau organizaţii neguvernamentale, alţii decît cei nominalizaţi în componenţa Comitetului, fără drept de vot.
    20. Comitetul asigură accesul publicului la şedinţele sale, la consultarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi altor documente ce vizează activitatea sa.
    21. Acţiunile organizate, data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru, ale dezbaterilor şi audierilor publice sînt anunţate public cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acestora.
    22. Informaţiile privind rezultatele şedinţelor Comitetului se prezintă atît organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, cît şi altor autorităţi publice centrale vizate.
    23. Asigurarea tehnico-materială a activităţii Comitetului ţine de competenţa organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, în comun cu autoritatea de gestionare a resurselor de apă şi se realizează în limitele resurselor interne (deja asigurate).