HGM886/2013
ID intern unic:  350277
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 886
din  08.11.2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea
informaţiilor din sectorul public
Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 991
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    În scopul executării prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art.197), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (se anexează).
    2. Pentru organizarea şi asigurarea reutilizării documentelor, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului  vor desemna cel puţin o persoană responsabilă.
    3. Fiecare autoritate administrativă centrală va stabili, în funcţie de specificul propriilor activităţi, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor care îi revin în domeniul reutilizării informaţiilor din sectorul public.
    4. Pentru accesul publicului la documentele destinate reutilizării, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică va organiza crearea de compartimente specializate pe portalul guvernamental unic de date deschise şi va elabora metodologia publicării datelor guvernamentale cu caracter public, care vor fi aprobate de Guvern.
    [Pct.3 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    5. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, autorităţile administrative centrale vor elabora lista documentelor  publice, inclusiv a datelor structurate pe care le deţin şi sînt destinate reutilizării, şi vor publica aceste documente şi date pe pagina-web oficială proprie şi, respectiv, pe portalul guvernamental unic de date deschise, conform planurilor interne de activitate.
    6. Autorităţile administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public şi vor raporta anual Cancelariei de Stat, pînă la data de 30 ianuarie a anului următor anului gestionar.
    7. Normele metodologice aprobate pot fi aplicate şi altor autorităţi şi instituţii publice decît cele menţionate la pct. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                           Pavel Filip

    Nr. 886. Chişinău, 8 noiembrie 2013.


    norme