HGM887/2013
ID intern unic:  350280
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 887
din  11.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la gestionarea riscurilor de inundaţii
Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 992
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În scopul executării prevederilor art. 49 alin. (1) al Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                  Gheorghe Şalaru

    Nr. 887. Chişinău, 11 noiembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 887
din 11 noiembrie 2013


REGULAMENT
cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii (în continuare – Regulament) transpune parţial Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 288 din 6 noiembrie 2007.
    2. Regulamentul stabileşte cadrul normativ pentru gestionarea riscurilor de inundaţii, care cuprinde:
    1) domeniul de aplicare a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii;
    2) integrarea pe etape a planurilor de gestionare a riscului de inundaţii în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice;
    3) stabilirea unor proceduri şi mecanisme de urgenţă în caz de inundaţii pentru acordarea de asistenţă populaţiei afectate;
    4) coordonarea elaborării şi adoptării planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii cu exerciţii de planificare similare întreprinse în ţările vecine, pe baza unor tratate bilaterale sau multilaterale;
    5) evaluarea preliminară a riscurilor de inundaţii;
    6) elaborarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii;
    7) elaborarea şi actualizarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii;
    8) alte aspecte relevante.
    3.  Planurile de gestionare a riscurilor de inundaţii (în continuare –  planuri) sînt părţi componente ale planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    1) consecinţe ale inundaţiilor – impactul inundaţiilor asupra domeniului social, de mediu şi economic, precum şi asupra patrimoniului, reprezentînd o combinaţie între expunere (la hazardul inundaţiilor) şi vulnerabilitate (a zonei afectate);
    2) expunere la inundaţii – cuantificarea receptorilor care pot fi influenţaţi de producerea inundaţiilor (numărul populaţiei, numărul şi tipul de bunuri etc.);
    3) hazard de inundaţii – fenomenul natural şi/sau antropic cu caracteristici apreciabile ale inundaţiei (suprafaţa inundabilă, durata, adîncimea, viteza de propagare a undei de viituri etc);
    4) infrastructura de gestionare a inundaţiilor – orice caracteristică naturală, construcţie artificială sau mod de utilizare a terenului cu scopul de a controla apele sau de a limita consecinţele inundaţiilor;
    5) probabilitate a inundaţiei – raportul exprimat în procente sau părţi din unitate dintre numărul de cazuri (ani) cu condiţii favorabile pentru apariţia inundaţiilor şi numărul total de ani calculaţi;
    6) receptor al inundaţiei – orice obiect care poate fi afectat de inundaţie, inclusiv populaţia, locuinţele, edificiile publice şi comerciale, infrastructura de transport, comunicaţiile şi instalaţiile inginereşti sau orice altă construcţie ori utilizare a terenului care reprezintă o valoare ecologică, economică sau de patrimoniu;
    7) risc de inundaţii – probabilitatea apariţiei unor pagube. Riscul este caracterizat prin probabilitate, expunere şi vulnerabilitate. Expunerea este adeseori încorporată în evaluarea consecinţelor, ca urmare, riscul are două componente – probabilitatea de a se produce un eveniment (o inundaţie) şi consecinţele (impactul) acestuia;
    8) vulnerabilitate la inundaţii – sensibilitatea unei comunităţi în faţa inundaţiilor, susceptibilitate determinată de factorii fizici, sociali, economici şi de mediu.
    5. Planurile prevăd următoarele:
    1) domeniile de aplicare şi responsabilităţile autorităţilor publice centrale şi locale;
    2) integrarea pe etape în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, inclusiv în ceea ce priveşte revizuirea, modificarea şi actualizarea lor în conformitate cu aceste planuri;
    3) stabilirea procedurilor şi mecanismelor de urgenţă în caz de producere a inundaţiilor pentru acordarea asistenţei populaţiei afectate;
    4) coordonarea cu planurile similare ale ţărilor vecine în baza acordurilor existente.
II. Evaluarea preliminară a riscurilor de inundaţii
    6. Evaluarea preliminară a riscurilor de inundaţii cuprinde identificarea, evaluarea şi interpretarea percepţiei riscului şi compararea cu riscul social acceptat, în scopul luării deciziilor şi întreprinderii acţiunilor adecvate în procesul de gestionare a riscului de inundaţii.
    7. Evaluarea  preliminară a riscurilor de inundaţii se efectuează de către organul central al administraţiei publice în domeniul mediului pentru fiecare district, bazin sau subbazin hidrografic, după caz, şi se referă la zonele care prezintă riscuri de inundaţii.
    8. Evaluarea preliminară a riscurilor de inundaţii include:
    1) hărţile tematice ale bazinelor hidrografice (topografia, infrastructura şi utilizarea terenurilor);
    2) raportul cu analiza impactului, în baza datelor istorice a informaţiilor disponibile sau care pot fi deduse;
    3) inventarierea receptorilor expuşi riscului de inundaţii.
    9. Rezultatele evaluării preliminare a riscurilor de inundaţii sînt publicate pe pagina web oficială a organului central al administraţiei publice în domeniul mediului.
    10.  În cazul în care evaluarea preliminară a riscurilor de inundaţii acoperă o parte a unui district, bazin sau subbazin hidrografic transfrontalier, se vor solicita şi se vor prezenta informaţii autorităţilor competente ale statelor vecine, în baza acordurilor existente.
III. Elaborarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii
    11. Hărţile de hazard la inundaţii se elaborează la o scară potrivită pentru un district, bazin sau subbazin hidrografic.
    12. Hărţile de hazard acoperă zonele care ar putea fi inundate în următoarele cazuri:
    1) inundaţii cu o probabilitate anuală redusă;
    2) inundaţii cu o probabilitate anuală medie;
    3) inundaţii cu o probabilitate anuală înaltă.
    13. Pentru elaborarea hărţilor de risc la inundaţii se utilizează următoarele date, fără a se limita la ele:
    1) numărul locuitorilor şi ale locuinţelor din zona de hazard la inundaţii;
    2) tipul activităţii economice din zona de hazard la inundaţii;
    3) infrastructura de transport, comunicaţii şi instalaţii inginereşti (electricitate, telecomunicaţii etc.);
    4) terenurile cu destinaţie agricolă şi cu alte destinaţii;
    5) zonele industriale cu eventuale riscuri de poluare în caz de inundaţie;
    6) zonele protejate, în special cele care se referă la protecţia şi poluarea apelor subterane sau a altor zone de protecţie a mediului;
    7) orice alt impact semnificativ al inundaţiilor asupra economiei, a sănătăţii umane, a mediului, a patrimoniului, a complexelor acvifere şi de alt tip, a sondelor şi prizelor de apă şi infrastructurii de alimentare cu apă.
IV. Elaborarea planurilor de gestionare
a riscurilor de inundaţii
    14. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului, în colaborare cu comitetele districtelor bazinelor hidrografice, elaborează planurile de gestionare a riscurilor de inundaţii sub forma unui raport tehnic scris incluzînd hărţile de hazard şi de risc la inundaţii specificate în punctele 10 şi 12 din prezentul Regulament. Planul va include acţiunile ce urmează a fi întreprinse, termenele, persoanele responsabile şi mijloacele financiare necesare pentru implementarea lor.
    15. Planurile se elaborează în conformitate cu prevederile punctului 5 al prezentului Regulament şi conţin următoarele elemente:
    1) domeniile de aplicare şi responsabilităţile autorităţilor publice centrale şi locale:
    a) finanţarea măsurilor de protecţie contra inundaţiilor şi compensarea prejudiciului cauzat de inundaţii;
    b)  prevenirea sau descurajarea dezvoltării sau construcţiilor în zonele cu risc mediu sau sporit de inundaţii;
    c) realizarea măsurilor propuse de diminuare a riscurilor de inundaţii;
    d) evaluarea impactului asupra mediului al măsurilor propuse şi înaintarea propunerilor de diminuare a impactului de mediu, în cazul în care acesta are consecinţe negative asupra stării ecologice a corpului de apă;
    e) practicile de utilizare durabilă a terenurilor, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, precum şi inundarea controlată a anumitor zone în situaţii de urgenţă;
    f) coordonarea şi îmbunătăţirea comunicării şi cooperării dintre ministere în scopul implementării planului în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor, amenajării teritoriului, conservării naturii şi a biodiversităţii, practicilor agricole etc.;
    g) redefinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor la nivel naţional, regional/local şi de bazin în ceea ce priveşte protecţia împotriva inundaţiilor;
    2) integrarea pe etape în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, inclusiv în ceea ce priveşte revizuirea, modificarea şi actualizarea lor în conformitate cu aceste planuri:
    a) realizarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii, în conformitate cu punctele 12 şi 13 din prezentul Regulament;
    b) concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundaţii, inclusiv hărţile preliminare;
    c) rezumatul concluziilor formulate în baza hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii;
    d) măsurile de îmbunătăţire a monitorizării, prognozării şi avertizării de inundaţii;
    e) măsurile pentru sporirea conştientizării riscului de inundaţii în rîndul populaţiei afectate, inclusiv informaţiile publice;
    3) stabilirea procedurilor şi mecanismelor de urgenţă în caz de producere a inundaţiilor pentru acordarea asistenţei populaţiei afectate:
    a) activităţi ce se întreprind în timpul inundaţiilor:
    - colectarea datelor în timp real, validarea şi crearea sistemelor de informare operativă;
    - prognozarea evoluţiei viiturilor în lungul cursurilor de apă;
    - avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie a inundaţiilor;
    - asigurarea cu resurse (materiale, financiare, umane) pentru intervenţia operativă;
    - activizarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc.;
    - adaptarea exploatării coordonate a acumulărilor şi a altor lucrări hidrotehnice, indiferent de deţinător, la caracteristice estimate ale evenimentelor hidrologice,
    respectîndu-se regulamentele de exploatare;
    b) activităţi ce se întreprind după terminarea inundaţiilor:
    - acordarea ajutorului pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de dezastru şi revenirea la viaţa normală;
    - reconstrucţia clădirilor avariate şi a infrastructurii, inclusiv din sistemul de protecţie împotriva inundaţiilor;
    - revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum şi în alte zone;
    - reconsiderarea zonelor de vulnerabilitate şi de risc după fiecare viitură istorică;
    - îmbunătăţirea măsurilor de gestionare a fluxurilor fluviilor;
    - revizuirea măsurilor de diminuare a vulnerabilităţii la inundaţii a următoarelor elemente ale infrastructurii: transporturi, instalaţii inginereşti, terenuri agricole, mediu, social şi industrie;
    4) coordonarea cu planurile similare ale ţărilor vecine în baza acordurilor existente:
    a) definirea unei abordări comune pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul rîurilor transfrontaliere;
    b) rezumatul măsurilor de consultare cu părţile interesante şi opiniile exprimate de acestea;
    5) detalii referitor la intensitatea riscului de inundaţii în zonele identificate în conformitate cu punctul 12 din prezentul Regulament, definind obiective specifice pentru fiecare dintre aceste zone, după caz, fie ca măsuri separate, fie ca o combinaţiei de măsuri. La elaborarea măsurilor pentru realizarea obiectivelor se iau în considerare toate opţiunile fezabile în raport cu gestionarea riscului de inundaţii, care se axează pe prevenire, protecţie şi pregătire, inclusiv prognozarea inundaţiilor şi asigurarea funcţionării sistemelor de avertizare timpurie.
    16.  Planurile trebuie să corespundă obiectivelor şi măsurilor stabilite în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic respectiv.
V. Consultările publice, aprobarea şi revizuirea planurilor
    17. Planurile se aprobă prin hotărîre de Guvern şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    18. Planurile de gestionare a riscurilor de inundaţii, hărţile de hazard şi de risc la inundaţii se elaborează, se revizuiesc şi se actualizează cu implicarea publicului şi a altor părţi interesate şi se fac publice prin plasarea acestora pe pagina web oficială a organului central al administraţiei publice în domeniul mediului.
    19. Planurile se revizuiesc şi se actualizează o dată la şase ani, conform ciclului de revizuire şi modificare a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic.
VI. Rapoartele privind implementarea planurilor
    20. Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului prezintă Guvernului, pînă la data de 15 februarie, rapoartele anuale privind implementarea măsurilor planificate pentru anul precedent.
    21. O dată la şase ani, organul central al administraţiei publice în domeniul mediului prezintă Guvernului, pînă la data de 15 aprilie, un raport generalizat privind acţiunile implementate. Aceste rapoarte servesc la revizuirea şi actualizarea planului, în caz de necesitate.