HGM889/2013
ID intern unic:  350352
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 889
din  11.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la organizarea şi funcţionarea Serviciului social
de sprijin pentru familiile cu copi
i
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1005
    MODIFICAT
   
HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18
    HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249


    În temeiul prevederilor Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 541), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform anexei nr. 1.
   2. Se aprobă şi se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2014 ajutorul bănesc acordat în cadrul Serviciului de sprijin familial secundar, conform anexei nr. 2.
   3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea să aprobe regulamente proprii cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.
   4. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
   5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Pct.5 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]

   PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul muncii, protecţiei
   sociale şi familiei                                                                     Valentina Buliga
   Ministrul educaţiei                                                                  Maia Sandu
   Ministrul finanţelor                                                                 Anatol Arapu

   Nr. 889. Chişinău, 11 noiembrie 2013.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.889
din 11 noiembrie 2013

REGULAMENT-CADRU
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii (în continuare – Serviciu).
    2. Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial.
    3. Serviciul se instituie în baza deciziei consiliului raional/municipal în cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copiilor Chişinău (în continuare – structura teritorială asistenţă socială).
    4. Serviciul este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local în baza prezentului Regulament şi a standardelor minime de calitate.
    5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    1) sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc;
    2) sprijin familial secundar – ansamblu de activităţi care se realizează pentru protecţia familiei şi a copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru reintegrarea copilului;
    3) ajutor bănesc – prestaţie socială care se acordă printr-o plată unică şi/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau încadrarea copilului în procesul educaţional;
    4) familie cu copii – familia formată din copii şi părinţii acestora/persoana în grija căreia se află copilul;
    5) persoană în grija căreia se află copilul – persoana, alta decît părintele, în grija căreia se află copilul;
    6) copil aflat în situaţie de risc – copil în privinţa căruia, ca urmare a evaluării, se constată una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    [Pct.5 subpct.6) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
   
7) programe de sprijin familial – seturi de activități de suport socioeducaţionale, structurate pe tematici specifice şi orientate pe grupuri de copii și părinți/îngrijitori, pentru prevenirea și înlăturarea factorilor ce pot conduce la situaţii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – programe);
   
[Pct.5 subpct.7) introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    8) reziliența parentală – capacitate a părinților de a face față dificultăților și insucceselor cotidiene, de a depăși stresul propriu și de a satisface nevoile educaționale ale copilului, abilitate de a fi părinte bun inclusiv în situaţii de stres;
   
[Pct.5 subpct.7) introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    9) rețeaua socială de suport al familiei – număr de legături ale părinților și copilului cu membrii comunității, care facilitează participarea acestora la diferite activități din comunitate, precum și favorizează solicitarea și obținerea susţinerii emoţionale, a sprijinului informaţional, instrumental sau spiritual.
   
[Pct.5 subpct.9) introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
II. Scopul, obiectivele şi principiile Serviciului
    6. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.
    [Pct.6 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    7. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:
    1) consolidarea competenţelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariţiei riscurilor privind bunăstarea copilului;
    [Pct.7 subpct.1) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
   
11) susţinerea familiei/părinţilor în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate
    [Pct.7 subpct.11) introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    2) susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie;
    3) susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
    8. Activitatea Serviciului este ghidată de următoarele principii:
    1) respectarea drepturilor şi a interesului superior al copilului;
    2) respectarea demnităţii umane;
    3) nediscriminarea;
    4) abordarea complexă şi individualizată a copilului;
    5) intervenţia timpurie la nivel comunitar, limitată în timp;
    6) protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;
    7) respectarea opiniei copilului;
    8) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creşterea, bunăstarea şi protecţia copiilor;
    9) confidenţialitatea informaţiei;
    10) solidaritatea socială;
    11) parteneriatul;
    12) transparenţa în procesul de luare a deciziilor.
    9. Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie de suport.
   
[Pct.9 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de separare.
    [Pct.10 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
IV. Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1. Organizarea Serviciului
    11. Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar.
    12. În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.
Secţiunea a 2-a. Sprijinul familial primar
    13. Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, crearea rețelei sociale a familiei.
    [Pct.13 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    14. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include: activităţi de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor, grupuri de suport pentru părinţi şi pentru copii, activităţi comunitare cu copiii pentru susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii sociale a acestora.
    [Pct.14 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    15. Asistentul social comunitar identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia se află copilul și asigură accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile.
    [Pct.15 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
Secţiunea a 3-a. Sprijinul familial secundar
    16. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie.
    [Pct.16 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    17. Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza managementului de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.17 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    [Pct.18 abrogat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    [Pct.19 abrogat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    [Pct.20 abrogat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    21. Managerul de caz informează managerul Serviciului despre necesitatea acordării altor servicii sociale specializate copilului și/sau familiei.
    [Pct.21 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    22. Dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul social comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei (conform anexei la prezentul Regulament).
    [Pct.22 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    23. Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie. Familia beneficiară de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bănesc.
    [Pct.23 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    24. Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă prezentate de managerul de caz.
    25. Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată de comisia raională/municipală pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Avizul Comisiei este prezentat managerului Serviciului.
    251. Cuantumul ajutorului bănesc indicat în anexa nr.2 la prezenta hotărîre se referă la suma maximă care poate fi acordată pentru fiecare copil din familie.
    [Pct.251 introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    26. Acordarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă socială, cu avizul pozitiv al Comisiei.
    [Pct.26 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    27. Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul (inclusiv tutorelui/curatorului, asistentului parental profesionist, părintelui educator din casa de copii de tip familial) printr-o plată unică sau lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.
    [Pct.27 modificat prin HG1278 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1359; în vigoare 28.12.18]
    28. Managerul de caz monitorizează, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, utilizarea ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individualizat de asistenţă.
    29. În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta va solicita structurii teritoriale asistență socială sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea respectării interesului superior al copilului.
    [Pct.29 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
   
291. Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului structurii teritoriale asistenţă socială, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului.
    [Pct.291 introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    30. În cazul sistării plăţii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.
   
[Pct.30 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    31. Modul de utilizare a ajutorului bănesc se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, semnat de către beneficiar şi managerul de caz.
    32. Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea planului individualizat de asistenţă şi înregistrarea progreselor durabile în dinamica familiei, întocmind raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistenţă.
    [Pct.32 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
Secţiunea a 4-a. Documentaţia cu privire la prestarea
Serviciului

    33. Documentaţia pentru sprijinul familial primar ţinută de managerul de caz include:
    1) registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin familial;
    [Pct.33 subpct.1) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    2) rapoartele de evaluare iniţială.
    34. În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor.
    [Pct.34 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    35. Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde:
    1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei;
    2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc;
    3) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;
    4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc.
    [Pct.35 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
   
351. Copiile documentelor specificate la punctul 35 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de caz, care le anexează la dosarul copilului.
    [Pct.351 introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
V. Resursele umane şi managementul Serviciului
Secţiunea 1. Resursele umane
    36. Personalul Serviciului include:
    1) managerul Serviciului;
    2) asistenţii sociali supervizori din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară;
    3) asistenţii sociali comunitari din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară.
    37. Managerul Serviciului este specialistul principal în problemele familiei cu copii în situaţie de risc din cadrul Structurii teritoriale asistenţă socială.
    38. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea şedinţelor de supervizare a asistenţilor sociali comunitari şi monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale, gestionării eficiente a resurselor, activităţilor şi timpului de lucru.
    39. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, evaluează anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în acordarea sprijinului familial, identifică necesităţile lor de formare iniţială/continuă şi oferă suport în îmbunătăţirea performanţei individuale.
    40. Documentele Serviciului referitor la resursele umane includ:
    1) fişele de post ale asistentului social comunitar şi ale asistentului social supervizor;
    2) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor profesionale ale personalului angajat.
Secţiunea a 2-a. Managementul Serviciului şi procedura
de raportare

    41. Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, conform prevederilor prezentului Regulament.
    42. În scopul bunei funcţionări a Serviciului, managerul Serviciului asigură:
    1) prestarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;
    2) monitorizarea beneficiarilor de sprijin familial;
    3) facilitarea realizării intervenţiilor complexe şi referirea beneficiarilor spre alte servicii specializate;
    4) facilitarea acordării ajutorului bănesc;
    5) managementul eficient al resurselor umane;
    6) reprezentarea Serviciului în relaţiile cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;
    7) participarea la elaborarea bugetului anual pentru Serviciu.
    43. Managerul Serviciului, în comun cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară şi asistenţii sociali supervizori, elaborează planul de dezvoltare a Serviciului, racordîndu-l la numărul şi necesităţile beneficiarilor, ale comunităţilor şi la datele obţinute din monitorizarea şi evaluarea Serviciului.
    44. Managerul Serviciului întocmeşte, trimestrial şi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului, care sînt prezentate şefului structurii teritoriale asistenţă socială.
    45. Monitorizarea şi evaluarea Serviciului este efectuată de structura teritorială asistenţă socială.
    46. Documentele referitoare la organizarea Serviciului sînt următoarele:
    1) regulamentul Serviciului și Standardele minime de calitate;
    [Pct.46 subpct.1) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    2) planul de dezvoltare a Serviciului;
    3) rapoartele de activitate a Serviciului;
    4) bugetul anual pentru funcţionarea Serviciului.
    47. Structura teritorială asistenţă socială stabileşte procedura de depunere şi examinare a plîngerilor ce vizează respectarea drepturilor beneficiarului, informează copilul şi părinţii/persoana în grija căreia se află copilul despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor şi asigură condiţii de siguranţă pentru depunerea plîngerilor.
    471. Funcționarea Serviciului implică următoarele costuri:
    1) de personal;
    2) pentru desfășurarea programelor (arendarea sălii, facilitator, materiale didactice, gustări, transport pentru deplasare la nivel local);
    3) pentru acordarea ajutorului bănesc.
    [Pct.471 introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
VI. Modul de finanţare
    48. Serviciul este finanţat din:
    1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    2) granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    49. Salarizarea personalului Serviciului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa
    [Anexa introdusă prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]

la Hotărîrea Guvernului nr.889


Prestaţia Perioada de acordare Cuantumul, lei
Ajutor bănesc 1
Lunar 700

    1 În cazul unei plăţi unice, cuantumul ajutorului bănesc nu va depăşi suma de 4 000 lei.

    [Anexa nr.2 modificată prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]