HGO918/2013
ID intern unic:  350388
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 918
din  18.11.2013
privind cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi sănătate la locul de muncă
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1023     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În temeiul articolului 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul transpunerii Directivei Consiliului 92/58/CEE din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă (a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 245/23 din 26 august 1992, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Cerinţele minime generale privind semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, conform anexei nr.1;
    Cerinţele minime generale privind panourile, conform anexei nr.2;
    Cerinţele minime privind semnalizarea pe containere sau conducte, conform anexei nr.3;
    Cerinţele minime privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, conform anexei nr.4;
    Cerinţele minime privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase, precum şi pentru marcarea căilor de circulaţie, conform anexei nr.5;
    Cerinţele minime privind semnalele luminoase, conform anexei nr.6;
    Cerinţele minime privind semnalele acustice, conform anexei nr.7;
    Cerinţele minime privind comunicarea verbală, conform anexei nr.8;
    Cerinţele minime privind gesturile de semnalizare, conform anexei nr.9.
    2. Prezenta hotărîre nu se referă la dispoziţiile referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi echipamentelor de muncă, cu excepţia cazului în care aceste dispoziţii fac referire în mod expres la acest lucru.
    3. Prezenta hotărîre nu se aplică semnalizării utilizate la reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.
    4. Semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă utilizată pentru prima oară, începînd cu 1 ianuarie 2014, trebuie să îndeplinească cerinţele minime cuprinse în anexele nr. 1-9.
    5. Semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă utilizată înainte de 1 ianuarie 2014 trebuie să fie conformată cu cerinţele minime cuprinse în anexele nr. 1-9 în termen de cel mult 12 luni de la data menţionată.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga

    Nr. 918. Chişinău, 18 noiembrie 2013.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9