HGM948/2013
ID intern unic:  350525
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 948
din  25.11.2013
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului
interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului
de acţiuni privind implementarea acesteia
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1059
    MODIFICAT
   
HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
   
HG445 din 15.06.17, MO201-213/23.06.17 art.533

    Titlul modificat prin HG445 din 15.06.17, MO201-213/23.06.17 art.533


    Pentru executarea prevederilor art.5 al Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art.681), cu modificările şi completările ulterioare, şi luînd în considerare importanţa socială a comerţului în satisfacerea necesităţilor vitale ale populaţiei, contribuţia acestui sector la formarea produsului intern brut, precum şi pentru modernizarea în ansamblu a pieţei interne de consum, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, conform anexei nr. 2;
    Planul de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020, conform anexei nr. 3.
    [Pct.1 modificat prin HG445 din 15.06.17, MO201-213/23.06.17 art.533]
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor prezenta Ministerului Economiei anual, pînă la 15 martie, informaţia privind implementarea Strategiei în anul precedent anului de gestiune.
    Ministerul Economiei, pînă la 15 aprilie, va generaliza informaţiile sectoriale şi va prezenta Guvernului raportul de sinteză anual.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să aprobe strategii teritoriale de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2014-2020 şi planuri de acţiuni privind implementarea acestora.
    4. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014 – 2020 se pun în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                          Vasile Bumacov

    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                      Marcel Răducan

    Nr. 948. Chişinău, 25 noiembrie 2013.

  
  anexa nr.1
    [Anexa nr. 1 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr. 3 modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]

    [Anexa nr.3 introdusă prin HG445 din 15.06.17, MO201-213/23.06.17 art.533]