HGM951/2013
ID intern unic:  350538
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 951
din  25.11.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul
 naţional de supraveghere epidemiologică
şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor
de sănătate publică
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1062
MODIFICAT
HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214  


    NOTĂ:
   
În Regulament, pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar cuvintele  „Centrul Național de Sănătate Publică”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214


    În scopul executării prevederilor art. 5 alin. (2) pct.1) şi 14), art. 9, 51 şi 53 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), reglementării sistemului naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică, care va garanta asigurarea sănătăţii publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică (se anexează).
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Națională pentru Sănătate Publică, va menţine, va gestiona şi va perfecţiona sistemul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică.
    [Pct.2 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                       Andrei Usatîi

    Nr. 951. Chişinău, 25 noiembrie 2013.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 951
din 25 noiembrie 2013

REGULAMENT
privind sistemul naţional de supraveghere epidemiologică
 şi control al bolilor
transmisibile şi evenimentelor
de sănătate publică

    Prezentul Regulament transpune parţial prevederile Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 3 octombrie 1998, p.1), ale Regulamentului Sanitar Internaţional RSI (2005), aprobat la 23 mai 2005 în cadrul Asambleei 58 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA58.3 Revision of the International Health Regulations) şi stabileşte modalitatea de funcţionare a sistemului naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică.
I. Dispoziţii generale
    1. Sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică (în continuare – sistem de supraveghere epidemiologică) prevede activităţi integrate de colaborare şi coordonare, direcţionate spre îmbunătăţirea prevenirii şi controlului bolilor transmisibile definite în anexa la prezentul Regulament.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    Eveniment  de sănătate publică – manifestare a unei boli sau situaţie care creează potenţial pentru apariţia unei boli;
    supraveghere epidemiologică – proces de colectare, analiză, interpretare şi diseminare sistematică şi continuă a datelor despre sănătate cu privire la bolile transmisibile şi evenimentele de sănătate publică, în contextul răspîndirii lor în timp, spaţiu, grup de populaţie şi analizei factorilor de risc de contractare a acestor boli, inclusiv în cadrul studiilor epidemiologice, în scopul implementării măsurilor de sănătate publică;
    prevenire şi control al bolilor transmisibile – ansamblu de măsuri, inclusiv investigaţii epidemiologice, orientate spre prevenirea sau reducerea riscului apariţiei, stoparea răspîndirii bolilor transmisibile şi/sau eliminarea lor de pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Sistemul de supraveghere epidemiologică este destinat pentru:
    1) controlul bolilor transmisibile bazat pe indicatori;
    2) evidenţa, analiza şi reacţionarea la evenimente cu impact negativ asupra sănătăţii publice, supravegherea evenimentelor de sănătate publică, inclusiv prin implementarea sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid.
    4. Se desemnează Agenția Națională pentru Sănătate Publică drept instituţie responsabilă de coordonarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică.
    5.  Agenția Națională pentru Sănătate Publică este  autoritatea competentă responsabilă de supravegherea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi control al bolilor transmisibile.
    [Pct.5 în redacția HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
   6. Instituţiile medico-sanitare, laboratoarele medicale, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, asigură detectarea cazurilor de boli transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică, identificarea agenţilor biologici şi notificarea în sistemul de supraveghere epidemiologică, conform procedurilor aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    7. Autorităţile competente pentru supravegherea sănătăţii publice folosesc mijloace tehnice adecvate, inclusiv sisteme informaţionale automatizate pentru colectarea standardizată a datelor despre înregistrarea cazurilor de boli transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică şi asigură difuzarea informaţiilor analitice la nivel local, intermediar (raion/municipiu), naţional în baza procedurilor standard.
    8. Informaţiile elaborate în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică la necesitate sînt examinate pentru argumentarea măsurilor de răspuns în cadrul şedinţelor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică.
II. Reguli generale privind funcţionarea sistemului
de supraveghere epidemiologică

    9. Lista bolilor transmisibile supuse înregistrării şi notificării se aprobă şi se actualizează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pornind de la situaţia epidemiologică din ţară, din regiune şi din lume.
    10.  La actualizarea şi aprobarea listei bolilor transmisibile supuse înregistrării şi notificării se va ţine cont de categoriile de boli enumerate în anexa la prezentul Regulament, precum şi cerinţele reţelelor de supraveghere epidemiologică regionale şi globale la care Republica Moldova este parte.
    11.  În sistemul de supraveghere epidemiologică sînt colectate date despre cazurile de boli transmisibile şi evenimentele de sănătate publică în baza definiţiilor de caz ce includ caracteristici clinice, microbiologice şi epidemiologice.
    12. Volumul, conţinutul datelor colectate şi modul de transmitere a lor în sistemul de supraveghere epidemiologică, precum şi mijloacele pentru transformarea acestora în informaţii comparabile şi compatibile se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    13. Supravegherea epidemiologică include diferite metode şi forme: pasivă, activă, sindromală, de santinelă, microbiologică, serosupravegherea etc.
    14. Sistemul de supraveghere epidemiologică asigură evidenţa şi semnalarea precoce a agravării situaţiei epidemiologice, inclusiv cu pericol de răspîndire internaţională.
    15. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale aprobă acte normative, ghiduri de bună practică, de comunicare, recomandări pentru prevenirea bolilor şi protecţia sănătăţii publice etc.
    16. Mijloacele tehnice şi procedurile pentru colectarea, analiza datelor şi difuzarea informaţiilor în sistemul de supraveghere epidemiologică sînt instituite şi menţinute de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    17. Măsurile de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile la frontieră, în special în cazul urgenţelor de sănătate publică, vor fi aplicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional RSI (2005).
III. Mecanisme de informare, consultare
şi cooperare
    18. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Agenției Națională pentru Sănătate Publică transmite, în modul stabilit, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (în continuare – OMS) şi altor instituţii internaţionale din domeniu informaţii privind:
    1) apariţia cazurilor noi sau reapariţia cazurilor de boli transmisibile supuse înregistrării şi notificării în sistemul de supraveghere epidemiologică, definite în anexa la prezentul Regulament, precum şi informaţii referitoare la măsurile de control aplicate;
    2) evoluţia unei situaţii de epidemie prin boli transmisibile supuse supravegherii epidemiologice;
    3) evenimentele de sănătate publică, inclusiv fenomenele epidemice neobişnuite sau bolile transmisibile noi de origine necunoscută;
    4) cazurile de boli transmisibile de origine necunoscută care au apărut în alte state;
    5) măsurile de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, în special în cazul urgenţelor de sănătate publică, inclusiv mecanismele şi procedurile de control existente sau propuse;
    6) intenţia de aplicare sau aplicarea măsurilor de control, inclusiv privind natura şi importanţa acestor măsuri în cazul menţinerii riscului de răspîndire internaţională a bolilor transmisibile;
    7) orice raţionamente care ar facilita coordonarea activităţilor de prevenire şi control al bolilor transmisibile în alte state, inclusiv a măsurilor de contracarare aplicate.
    19. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, asigură schimbul rapid de informaţii, prevăzute în art.16, cu instituţiile sistemului de sănătate, autorităţile competente de aplicare a măsurilor de răspuns la nivel teritorial şi naţional.
    20. În cazul existenţei riscurilor de răspîndire internaţională a bolilor transmisibile şi pentru coordonarea măsurilor de sănătate publică, acţiunile de prevenire şi control sînt consultate cu OMS şi alte instituţii internaţionale în domeniu, în conformitate cu prevederile RSI (2005).
    21. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Națională pentru Sănătate Publică, asigură consolidarea colaborării cu OMS şi organizaţiile internaţionale competente în domeniul sănătăţii publice şi participă la reţele de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile regionale şi globale.
IV. Dispoziţii finale
    22. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale iniţiază şi realizează evaluarea periodică a sistemului naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică, cu perfecţionarea ulterioară a acestuia.

Anexă
la Regulamentul privind sistemul naţional
de supraveghere epidemiologică şi control
al bolilor transmisibile şi evenimentelor
de sănătate publică

LISTA
CATEGORIILOR DE BOLI TRANSMISIBILE ŞI
 PROBLEMELOR SPECIALE DE SĂNĂTATE

    1. Boli transmisibile
    1) Boli prevenibile prin vaccinări
    2) Boli cu transmitere sexuală
    3) Hepatite virale
    4) Infecţia cu HIV/SIDA
    5) Boli cu factor de transmitere alimentar
    6) Boli cu factor de transmitere hidric şi care provin din mediul înconjurător
    7) Alte boli transmisibile prin agenţi neconvenţionali
    8) Boli cu transmitere aerogenă
    9) Boli transmisibile care pot duce la apariţia urgenţelor de sănătate publică cu risc de răspîndire internaţionale în RSI (2005)
    10) Boli transmise prin vectori
    11) Zoonoze (comune pentru animale şi om)
    12) Alte boli transmisibile cu importanţă pentru sănătatea publică, inclusiv bolile cauzate prin răspîndire deliberată
    2. Probleme speciale de sănătate
    1) Infecţii nosocomiale
    2) Rezistenţă antimicrobiană
    3) Reacţii adverse şi complicaţii postvaccinale