HGM1021/2013
ID intern unic:  350792
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1021
din  16.12.2013
cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului
de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020
şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii
2018-2020
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 1129
    MODIFICAT
    HG369 din 19.04.18, MO133-141/27.04.18 art.411
   
HG671 din 30.05.16, MO156/07.06.16 art.745

    NOTĂ:
   
în denumirea şi în textul hotărîrii, cifrele „2016-2017” se substituie cu cifrele „2018-2020” prin HG369 din 19.04.18, MO133-141/27.04.18 art.411]
    în titlul şi în textul hotărîrii, sintagma „în anii 2013-2015” se substituie cu sintagma „în anii 2016-2017” prin  HG671 din 30.05.16, MO156/07.06.16 art.745    Pentru asigurarea executării capitolului „Business: cu reguli clare de joc” din Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 245-247, art. 791), Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art.627), cu modificările şi completările ulterioare, Programului de activitate al Guvernului pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.356 din 22 aprilie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.65-66, art.412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător  pentru anii 2013-2020, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea în anii 2018-2020 a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pe anii 2013-2020, conform anexei nr. 2.
    [Pct.1 modificat prin HG671 din 30.05.16, MO156/07.06.16 art.745]
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi locale, instituţiile publice autonome cu atribuţii în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător:
    vor ajusta programele şi planurile de acţiuni proprii la obiectivele şi la priorităţile expuse în Strategie şi în Planul de acţiuni;
    vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea realizării Strategiei şi a Planului de acţiuni;
    vor informa Ministerul Economiei trimestrial, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, despre rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acţiuni.
    3. Ministerul Economiei:
    va monitoriza şi va coordona procesul de implementare a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pe anii 2018-2020;
    va generaliza informaţiile şi va prezenta anual Guvernului un raport privind implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu

    Nr. 1021. Chişinău, 16 decembrie 2013.

 
   anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG369 din 19.04.18, MO133-141/27.04.18 art.411]
    [Anexa nr.2 în redacția HG671 din 30.05.16, MO156/07.06.16 art.745]