HGM1070/2013
ID intern unic:  350977
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1070
din  27.12.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la biocombustibilul solid
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1179
    MODIFICATĂ
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213


     În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, art. 550), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid (se anexează).
    2. Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid intră în vigoare la şase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Caracteristicile privind aditivii, azotul, sulful, clorul, precum şi caracteristicile cenuşii după ardere se vor indica pe etichete începînd cu 1 ianuarie 2015.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr

    Nr. 1070. Chişinău, 27 decembrie 2013.

   
regulament
[Regulamentul modificat prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]