HKK59/2013
ID intern unic:  351033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 59
din  25.11.2013
privind Raportul auditului regularităţii managementului
financiar pe anul 2012 în cadrul  Ministerului Mediului
şi Fondului Ecologic Naţional
Publicat : 10.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 4-8     art Nr : 1
    Curtea de Conturi, în prezenţa dnei Valentina Ţapiş, viceministru al mediului, dlui Marin Adam, preşedinte al “Agenţiei Apele Moldovei”, dnei Maria Malic, şef al Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului Mediului, dnei Elena Creangă, şef al Serviciului evidenţă şi control al FEN din cadrul Ministerului Mediului, dlui Viorel Pană, şef adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor, dnei Galina Zamurdac, vicepreşedinte al raionului Rîşcani, dlui Ion Şaranuţă, primar al com. Bubuieci, dlui Ion Casapciuc, primar al com. Gura Căinarului, dlui Nistor Mîţă, director al Î.S. “STI Ştefan Vodă”, dlui Chiril Sîrbu, director al Î.S. “STI Hînceşti”, dlui Igor Suruceanu, director al Î.S. “STI Chişinău”, dlui Vasili Cojocari, director al Î.S. “DNH Costeşti”, dlui Anton Loreti, şef al Direcţiei economie a Consiliului raional Teleneşti, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 a examinat auditul regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional (în continuare – FEN).
    _____________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2013, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar organizat de către Ministerul Mediului (în continuare – Minister) (inclusiv la utilizarea mijloacelor FEN) garantează conformitatea proceselor aferente elaborării, executării şi raportării fondurilor publice cu reglementările existente.
    Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2, abordarea fiind bazată pe evaluarea conformităţii proceselor din cadrul Ministerului şi FEN. Auditul a cuprins activităţile realizate şi măsurile întreprinse în anul 2012 de către factorii de decizie ai Ministerului pentru asigurarea procesului de elaborare şi promovare a politicilor de mediu ale statului, precum şi de utilizare a mijloacelor FEN.
    _____________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Prin aplicarea pragului de semnificaţie, probele de audit au fost acumulate de la Minister, de la Serviciul evidenţă şi control al FEN, precum şi de la 12 beneficiari ai granturilor ecologice alocate din sursele FEN, prin evaluarea sistemului de control intern, testarea controalelor-cheie, aplicarea testelor în detaliu asupra operaţiunilor economico-financiare. De asemenea, au fost utilizate informaţiile existente în baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    Examinînd rezultatele auditului şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Activitatea Ministerului Mediului, inclusiv gestionarea Fondului Ecologic Naţional a fost influenţată de un management instituţional şi financiar neracordat principiilor bunei guvernări, precum şi de absenţa unor strategii şi obiective bine definite privind finanţarea acţiunilor de protecţie a mediului, fapt ce a generat deficienţe şi nereguli, care se exprimă prin:
    • neimplementarea de către Minister a măsurilor aferente rigorilor din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind sistemele de control intern;
    • acordarea neregulamentară şi nealiniată la criterii distincte a premiilor (0,9 mil.lei) angajaţilor Ministerului;
    • proceduri necorespunzătoare în procesul de achiziţii publice, iregularităţi în folosirea autoturismelor de serviciu, decontarea valorilor materiale, prestarea serviciilor de consultanţă, precum şi în managementul financiar contabil;
    • neîntreprinderea unor măsuri prudente şi coerente pentru recuperarea datoriilor debitoare cu termen expirat de achitare (3,2 mil.lei), ceea ce determină riscul nerecuperării acestora;
    • absenţa unor proceduri standardizate şi formalizate privind evaluarea impactului, aprobarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate din Fondul Ecologic Naţional, inclusiv privind criteriile de selectare a proiectelor spre examinare la Consiliul de administrare al FEN;
    • iniţierea proiectelor investiţionale în domeniu fără asigurarea studiilor de fezabilitate şi de oportunitate, respectiv, fără cuantificarea impactului financiar şi social;
    • alocarea mijloacelor financiare unor persoane care nu sînt beneficiari finali ai proiectelor, ceea ce determină riscul eludării beneficiarului final de la respectarea unor proceduri legale, precum şi riscul neluării în evidenţă şi/sau pierderii drepturilor de proprietate asupra bunurilor rezultate din implementarea proiectelor;
    • lipsa unui concurs real între proiecte la aprobarea/respingerea acestora;
    • aprobarea finanţării unor proiecte în mai multe etape determină tergiversarea implementării acestora şi riscul nefinalizării lor, şi, respectiv, riscul utilizării iraţionale a mijloacelor publice;
    • neconformarea beneficiarilor de proiecte prevederilor din Legea achiziţiilor publice şi neasigurarea de către aceştia a executării calitative a lucrărilor;
• manifestarea conflictelor de interese la aprobarea şi implementarea unor proiecte investiţionale, cînd un membru al Consiliului de administrare a fost şi conducătorul/fondatorul instituţiilor beneficiare şi/sau al furnizorilor/antreprenorilor antrenaţi în executarea proiectelor;
    Lipsa unui control intern eficient la beneficiarii de proiecte, precum şi deficienţele existente la Ministerul Mediului şi Fondul Ecologic Naţional în procesul de monitorizare a implementării proiectelor au generat majorarea neregulamentară şi nefundamentată a valorii lucrărilor executate şi bunurilor procurate în sumă totală de circa 9,0 mil.lei, precum şi achiziţii neconforme de peste 69,0 mil.lei.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Ministerului Mediului, pentru conformare şi demarare a unor restructurări instituţionale în domeniul administrat, în spiritul reformelor structurale şi recomandărilor cuprinse în Raportul de audit; şi
    se cere, de comun cu Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Naţional, implementarea punctuală a măsurilor aferente remedierii deficienţelor elucidate;
    2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare, luare de atitudine şi conformare privind relevanţa aprobării cadrului normativ în materie de evidenţă şi raportare asupra formării şi utilizării Fondului Ecologic Naţional;
    2.3. Inspecţiei Financiare şi se cere verificarea operaţiunilor şi a tranzacţiilor aferente implementării proiectelor “Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti”, “Reparaţia digului de protecţie din s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă” şi „Consolidarea malului stîng al lacului de acumulare Costeşti-Stînca în preajma satelor Dumeni şi Proscureni, r-nul Rîşcani”;
    2.4. Inspecţiei de Stat în Construcţii şi se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiei în r-nul Hînceşti” şi „Reparaţia digului de protecţie în s. Palanca, r-nul Ştefan Vodă”, cu luarea măsurilor conform prevederilor legale;
    2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi examinare, după caz, a oportunităţii revizuirii atribuţiilor şi responsabilităţilor Ministerului Mediului şi instituţiilor subordonate, precum şi a corespunderii statelor de personal aprobate volumului atribuţiilor delegate;
    2.6. Procuraturii Generale, spre examinare, după competenţă;
    2.7. Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;
    2.8. Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget şi finanţe; mediu şi schimbări climatice, pentru informare.
    3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21.05.2010 „Privind Raportul auditului Fondului Ecologic Naţional pentru perioada anilor 2008 - 2009”.
    4. Se ia act de faptul că, pe parcursul auditului:
    4.1. Î.S. STI Chişinău a prezentat factura fiscală privind rectificarea (prin diminuare) a valorii lucrărilor executate cu suma de 809,8 mii lei;
    4.2. Oficiul Prevenirea Poluării Mediului a transmis la balanţa Ministerului Mediului aplicaţia „WEB-GIS Portalul de mediu”, cu valoarea de 1104,7 mii lei.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.1-2.4 din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni.
    6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                Serafim URECHEAN

    Nr. 59. Chişinău, 25 noiembrie 2013.

   
raport