HGO1093/2013
ID intern unic:  351037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1093
din  31.12.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea
serviciilor energetice
Publicat : 10.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 4-8     art Nr : 4
    În conformitate cu art. 7 lit. c) al  Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 545), precum şi în vederea implementării politicii de stat în domeniul sectorului energetic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice (se anexează).
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să includă contractele de performanţă energetică în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    3. Agenţia pentru Eficienţă Energetică va asigura asistenţă informaţională şi sprijin metodologic autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii energetice în vederea încheierii contractelor de performanţă energetică.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr

    Nr. 1093. Chişinău, 31 decembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1093
din 31 decembrie 2013
REGULAMENT
privind furnizarea serviciilor energetice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art. 7 lit. c) din Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 545) în vederea implementării Directivei nr. 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L/315 din 14 noiembrie 2012. Scopul prezentului Regulament constituie stabilirea unui cadru de reglementare pentru introducerea, dezvoltarea serviciilor energetice şi crearea condiţiilor necesare implementării contractelor de performanţă energetică în ţară.
II. Noţiuni
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    a) condiţiile standard – condiţiile referitoare la funcţionarea tuturor instalaţiilor şi a echipamentelor prevăzute în documentaţia tehnică, cadrul legal, documentele normative, standarde, normele specifice de consum în vigoare;
    b) economii garantate – angajamentul furnizorului de servicii energetice de a  reduce consumul de energie şi alte costuri operaţionale, generînd astfel nivelul garantat de economii pe durata contractului;
    c) furnizor de servicii energetice – persoana fizică sau juridică care furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice către instalaţia sau sediul  consumatorului final;
    d) flux de numerar – fluxul de venituri sau cheltuieli într-o anumită perioadă de timp;
    e) ipoteze stabilite – parametrii cantitativi, un set de date şi, după caz, prognoze care au fost luate în considerare ca premise pentru calculul consumului viitor de energie şi a costurilor viitorului scenariu de dezvoltare;
    f) preţuri constante – valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse în anul de bază, utilizată în calculele de eficienţă energetică în scopul asigurării relevanţei calculelor;
    g) scenariu de referinţă –  nivelul viitorului consum de energie stabilit în unităţi fizice, care nu prevede implementarea cărorva acţiuni de eficienţă energetică;
III.  Atribuţiile Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
    3. Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în limitele competenţelor atribuite conform art. 9 al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică şi a Hotărîrii Guvernului nr. 1173 din 21 decembrie 2010 „Cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică”, va asigura următoarele:
    a) diseminarea informaţiei privind contractele de furnizare a serviciilor energetice disponibile şi clauzele acestora;
    b) diseminarea informaţiei despre instrumentele financiare disponibile, stimulentele, granturile şi împrumuturile pentru sprijinirea dezvoltării serviciilor energetice;
    c) accesul public la lista actualizată a furnizorilor de servicii energetice;
    d) elaborarea Contractului-model de performanţă energetică;
    e) elaborarea unui ghid privind Contractul de performanţă energetică;
    f) informarea publicului despre cele mai bune practici privind contractele de  performanţă energetică, inclusiv analiza cost-beneficiu aplicînd metoda ciclului de viaţă.
IV. Cerinţe faţă de autorităţile publice privind furnizarea
serviciilor energetice

    4. Autorităţile publice, semnatare ale Contractului de performanţă energetică, în corespundere cu Planul local de acţiune în domeniul eficienţei energetice, informează Agenţia pentru Eficienţă Energetică despre:
    a) semnarea Contractului de performanţă energetică;
    b) măsurile, costurile şi economiile de energie preconizate.
    5. Autorităţile publice organizează licitaţii de procurare a serviciilor energetice şi încheie Contractul de performanţă energetică în conformitate cu Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 cu privire la achiziţiile publice. Proiectul Contractului de performanţă energetică este elaborat în prealabil şi inclus în documentele de licitaţie.
    6. Autoritatea publică semnează Contractul de performanţă energetică, cu eşalonarea tuturor obligaţiilor părţilor contractante, inclusiv a achitărilor pe durata contractului.
V. Cerinţele faţă de Contractul de performanţă
 energetică

    7. Contractul de performanţă energetică nu depăşeşte termenul de zece ani.
    8. Calculul tuturor parametrilor cantitativi ai Contractului de performanţă energetică, inclusiv ai parametrilor energetici şi financiari, are la bază o metodologie de calcul transparentă şi un set de ipoteze stabilite în contract.
    9. Dispoziţiile cu profil energetic şi financiar ale Contractului de performanţă energetică au la bază scenariul de referinţă. Valoarea Contractului de performanţă energetică include toate costurile aferente implementării măsurilor de eficienţă energetică.
    10. Scenariul de referinţă descrie analiza consumului de energie şi a fluxului de numerar cu o periodicitate de cel mult un an.
    11. Fluxurile de numerar şi calculele aferente se stabilesc în preţuri constante, în afară de cazurile în care se prezintă o justificare exhaustivă care ar permite folosirea, în calculele financiare, a preţurilor curente însoţite de informaţii clare privind ratele inflaţiei/indicii de indexare a preţurilor pentru fiecare categorie de costuri în parte.
    12. Contractul de performanţă energetică include următoarele elemente structurale:
    a) condiţiile standard menţinute intact pe parcursul perioadei de executare a Contractului de performanţă energetică. Condiţiile standard servesc pentru ajustarea consumului de energie pe parcursul perioadei contractuale în cazul unei eventuale abateri de la aceste condiţii;
    b) procesul de recalculare în cazul unor eventuale abateri de la condiţiile standard;
    c) obligaţia furnizorului de servicii energetice de a obţine cantitatea totală de economii de energie garantate şi divizarea acesteia în economii anuale, precum şi procesul de recalculare a rezultatului final la expirarea termenului contactual;
    d) obligaţia beneficiarului de a achita din economiile de energie realizate în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică, în corespundere cu clauzele şi orarul de achitări prevăzute în contract;
    e) obligaţia furnizorului de servicii energetice de a întocmi rapoarte anuale cu o descriere clară şi transparentă a metodei de calcul a rezultatelor măsurilor de eficienţă energetică, implementate în conformitate cu contractul;
    f) metodologia de divizare între beneficiar şi furnizorul de servicii energetice a oricăror profituri suplimentare, în cazul în care economiile realizate prin implementarea măsurilor de eficienţă energetcă stipulate în contract, depăşesc economiile garantate pentru un an sau cumulativ pentru toţi anii precedenţi. Cota-parte a beneficiarului din economiile adiţionale este egală sau mai mare de 60%;
    g) obligaţia furnizorului de servicii energetice de a compensa diferenţele dintre economiile garantate şi economiile realizate după implementarea măsurilor stipulate în contract,  în cazul în care economiile realizate sînt mai mici decît economiile garantate. Dacă în anul precedent economiile realizate au fost mai mari decît economiile garantate pentru perioada respectivă, excedentul economiilor realizate în anul precedent poate fi luat în calculul rezultatelor pentru anul curent;
    h) procedura de soluţionare a litigiilor, inclusiv prin intermediul arbitrajului;
    i) procesul de modificare sau rezeliere a contractului înaintea expirării termenului şi obligaţiile părţilor antrenate care survin drept consecinţă.
    13. Contractul de performanţă energetică şi anexele acestuia trebuie să prevadă expres următorii parametri:
    a) hotarele sistemului(lor) şi/sau instalaţiilor care sînt incluse în Contractul de performanţă energetică;
    b) determinarea condiţiilor de referinţă în scopul estimării economiilor, prin compararea consumului de energie referenţial la consumul de energie în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică şi pentru contabilizarea economiilor pe parcursul perioadei contractului;
    c) lista clar definită şi transparentă a măsurilor de eficienţă care urmează a fi implementate şi rezultatele ce se preconizează a fi obţinute;
    d) economiile garantate care urmează a fi realizate în urma implementării măsurilor prevăzute în contract;
    e) durata şi etapele contractului, condiţiile şi termenul notificării;
    f) lista clar definită şi transparentă a obligaţiilor fiecărei părţi contractante;
    g) informaţiile de referinţă pentru determinarea economiilor realizate;
    h) lista clar definită şi transparentă a etapelor de implementare a măsurilor sau pachetului de măsuri şi costurile aferente;
    i) obligaţiile părţilor de a implementa integral toate măsurile stipulate în contract şi de a documenta toate modificările realizate în timpul proiectului;
    j) dispoziţii care specifică cerinţele aplicabile oricăror părţi terţe subcontractante.