LPM339/2013
ID intern unic:  351191
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 339
din  23.12.2013
bugetului de stat pe anul 2014
Publicat : 21.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 14-16     art Nr : 34
    MODIFICAT
    LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618
   
RMO231 din 08.08.14, MO231-237/08.08.14 pag.192
   
LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521
    LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2014 se aprobă la venituri în sumă de 27 570 005,1 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 30 010 942,8 mii de lei, cu un deficit în sumă de 2 440 937,7 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]
    (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale, se prezintă în anexa nr. 3.
    (5) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale, se prezintă în anexa nr. 4.
    (6) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepţia bugetelor raionale Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani), la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 5.
    (7) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din raioanele Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani şi municipiul Chişinău se prezintă în anexa nr. 6.
    (8) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 564700,0 mii de lei, din care 110700,0 mii de lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de grant ENPARD). Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii şi împrumut;
    b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
    d) stimularea consolidării terenurilor agricole;
    e) stimularea irigării terenurilor agricole;
    f) stimularea investiţiilor:
    – pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole;
    – pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solare, tuneluri);
    – pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce formează sisteme de irigare;
    – pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    – pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
    11) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    a) pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de către deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, raionul Dubăsari – în sumă de 13 428,9 mii lei;
    b) pentru susţinerea financiară a producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă, prin:
    - achiziţionarea merelor în scopul satisfacerii necesităţilor instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi unităţilor militare – în sumă de 19 500 mii lei;
    - acordarea unui sprijin financiar – în sumă de 138 000 mii lei.
    Modul de repartizare a mijloacelor prevăzute la prezentul punct se va stabili de către Guvern.
    [Art.2 pct.11) în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Art.2 pct.11) introdus prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 194 900,0 mii de lei;
    3) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 297,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 227,1 mii de lei;
    [Art.2 pct.3), lit.a) modificată prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 684,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 802,2 mii de lei;
    [Art.2 pct.3), lit.b) modificată prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    c) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 500,0 mii de lei;
    4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/ programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4 064,7 mii lei; pentru stingerea datoriilor istorice pentru chiria spaţiilor de către uniunile de creaţie – în sumă de 303,7 mii lei; pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 105957,8 mii lei;
    [Art.2 pct.4) modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Art.2 pct.4) în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    5) în bugetul Ministerului Economiei:
    a) Fondului pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 172 680,0 mii de lei;
    b) pentru susţinerea investitorilor, în vederea pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de 2000,0 mii de lei. Aceste alocaţii se vor utiliza conform unui regulament aprobat de Guvern;
    [Art.2 pct.5), lit.b) modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]
    [Art.2 pct.6) exclus prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:
    1) lucrări de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de 22 547,0 mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educaţie”, pentru care Ministerul Educaţiei va deţine calitatea de investitor. Repartizarea acestor alocaţii şi stabilirea obligaţiilor părţilor se vor efectua de către Guvern;
    2) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 51 176,0 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15 000,0 mii de lei. Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor în cauză se va efectua de către Guvern.
    [Art.3 în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 680 de lei pentru perioada ianuarie–octombrie 2014 şi în mărime de 720 de lei începînd cu 1 noiembrie 2014.
    [Art.4 modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 1221485,4, inclusiv 7216,4 mii lei, în contul stingerii prin anulare a datoriei SRL „Glorinal”, cod fiscal 1002600015739, la plăţile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.5 modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    Art. 6. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 2200381,9 mii de lei către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din care 24220,0 mii de lei pentru realizarea programelor cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    [Art.6 modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    Art. 7. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în sumă totală de 6240421,1 mii de lei, inclusiv:
    [Art.7 modificat prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Art.7 modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Art.7 modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]
    a) transferuri din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă de 3944745,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr. 5;
    [Art.7 lit.a) modificată prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Art.7 lit.a) modificată prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    b) transferuri cu destinaţie generală la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă de 65 198,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr. 6;
    c) transferuri cu destinaţie specială la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă totală de 2045629,7 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexele nr. 4, 5 şi 6;
    [Art.7 lit.c) modificată prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Art.7 lit.c) modificată prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Art.7 lit.c) modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]
    d) transferuri din fondul de compensare pentru acoperirea discrepanţei legate de reformarea sistemului de raporturi între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă de 184 848,2 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr. 6.
    Art. 8. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.
    Art. 9. – Sumele defalcate din impozite şi taxe de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.
    Art. 10. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2014, datoria de stat nu va depăşi 26655,8 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 7412,6 milioane de lei şi datoria de stat externă – 19243,2 milioane de lei (echivalentul a 1425,4 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero.
    [Art.10 modificat prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
     Art. 11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art. 12. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 7.
    (2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
    (3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
    Art. 13. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art. 14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.
    Art. 15. – Despăgubirile pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 16. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    Art. 17. – (1) Comisionul pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populaţie, de la perceptorii fiscali a plăţilor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 2,5 lei pentru efectuarea unei plăţi.
    [Art.17 al.(1) în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    (11) Comisionul pentru serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor (în cazurile tranzacţiilor cu bugetul de stat) sau de autorităţile administraţiei publice locale (în cazurile tranzacţiilor cu bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) şi banca comercială deserventă.
    [Art.17 al.(11) introdus prin LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    (2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) şi (11) se acoperă din contul bugetelor respective.
    [Art.17 al.(2) în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    (3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.
    (4) Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor/autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.
    (5) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă.
    Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    1) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
    a) privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;
    b) privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;
    c) privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
    2) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
    3) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    4) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;
    5) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
    a) între grupele unei grupe funcţionale principale;
    b) între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;
    c) între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;
    6) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;
    7) să redistribuie, la propunerile Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
    8) să redistribuie, la propunerile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bazate pe solicitările autorizate spre plată ale beneficiarilor, mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între cheltuielile capitale şi cele curente;
    9) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;
    10) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr. 6, între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de acelaşi nivel, în baza deciziilor coordonate de autorităţile publice locale respective;
    11) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
    12) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2014, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    13) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
    14) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din impozite şi taxe de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    15) să acorde, prin derogare de la prevederile art.55 alin.(1) din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi art.5 alin.(1) din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, împrumuturi fără dobîndă Agenţiei Rezerve Materiale şi întreprinderilor din complexul energetic, în scopul asigurării securităţii energetice a ţării.
    [Art.18 pct.15) introdus prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Liliana PALIHOVICI

    Nr. 339. Chişinău, 23 decembrie 2013.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.1 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.2 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.3 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.4 modificată prin RMO231 din 08.08.14, MO231-237/08.08.14 pag.192]
    [Anexa nr.4 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.4 în redacţia LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]


    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.5 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.5 în redacţia LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]

    anexa nr.6
   
[Anexa nr.6 modificată prin LP183 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.618]
    [Anexa nr.6 în redacția LP182 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.521]
    [Anexa nr.6 în redacţia LP106 din 19.06.14, MO185-199/18.07.14 art.440]

    anexa nr.7