HGO52/2014
ID intern unic:  351357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  24.01.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile
educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, semnat la Vilnius
la 28 octombrie 2013
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 62
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, semnat la Vilnius la 28 octombrie 2013.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica  Guvernului Republicii Lituania aprobarea Acordului nominalizat.
    3. Ministerul Educaţiei, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Natalia Gherman
    Ministrul educaţiei                                                     Maia Sandu

    Nr. 52. Chişinău, 24 ianuarie 2014.


ACORD
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ŞI
GUVERNUL REPUBLICII LITUANIA
PRIVIND
COOPERAREA ÎN DOMENIILE EDUCAŢIEI, ŞTIINŢEI,
TEHNOLOGIEI ŞI INOVĂRII

Vilnius, 28 octombrie 2013
    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania (denumite în continuare “Părţi”):
    Dorind să dezvolte şi să diversifice relaţiile de prietenie existente între Părţi;
    Bazându-se pe iniţiativele Uniunii Europene pentru Europa de Sud-est;
    Conştientizând faptul că cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării contribuie la o înţelegere mai bună între naţiuni;
    Aspirând la o participare activă la crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior bazat pe principiile Declaraţiei Bologna,
    au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    Părţile vor susţine diverse forme de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării, bazate pe principiile respectului şi parteneriatului reciproc şi conform legislaţiei în vigoare a statului fiecărei Părţi.
Articolul 2
    Părţile vor încuraja schimbul de experienţă în domeniul educaţiei, oferind reciproc informaţii şi acte normative în vigoare privind structura şi organizarea sistemelor educaţionale, informaţii cu privire la curricula şi programe de studii, materiale didactice şi alte informaţii relevante.
Articolul 3
    Părţile vor coopera în contextul implementării principiilor Declaraţiei Bologna şi continuării creării Spaţiului European al Învăţământului Superior, vor contribui la modernizarea sistemelor naţionale de învăţământ şi racordarea acestora la tendinţele şi obiectivele educaţiei interculturale a unei societăţi democratice.
Articolul 4
    Părţile, prin implementarea proiectelor comune lansate de Uniunea Europeană, UNESCO şi Consiliul Europei, vor promova şi încuraja cooperarea ştiinţifică şi culturală între instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, precum şi mobilitatea academică.
Articolul 5
    Părţile, în conformitate cu posibilităţile acestora, vor acorda anual studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare burse de studii şi stagii în ţara celeilalte Părţi. În caz de necesitate, clauzele organizaţionale şi financiare ale acestor schimburi vor fi stipulate în acorduri adiţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în limita resurselor disponibile ale statelor Părţi.
Articolul 6
    Părţile vor coopera în domeniul învăţământului superior acordând o atenţie sporită creării Spaţiului European al Învăţământului Superior şi asigurării calităţii.
    Părţile vor coopera în contextul participării la programele de Învăţare pe parcursul Întregii Vieţi şi promovării implementării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în domeniul educaţiei.
Articolul 7
    Părţile vor încuraja cooperarea între instituţiile de învăţământ de toate nivelurile, instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, precum şi cooperarea acestora în baza acordurilor interinstituţionale.
Articolul 8
    Părţile, în conformitate cu posibilităţile acestora, vor facilita învăţarea limbii, culturii, literaturii şi istoriei ţării celeilalte Părţi şi vor promova schimburile de materiale şi informaţii în acest domeniu.
    Părţile vor promova organizarea cursurilor de vară de limbă şi cultură ale statelor Părţi şi vor susţine, în limita posibilităţilor, participarea studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare la aceste cursuri.
Articolul 9
    Părţile vor face schimb de informaţii în vederea echivalării calificărilor acordate de către instituţiile de învăţământ ale statelor Părţi şi vor depune eforturi pentru facilitarea recunoaşterii reciproce a acestor calificări.
    Părţile vor încuraja consultările şi cooperarea directă între instituţiile competente, responsabile de recunoaşterea calificărilor, acordate de instituţiile din sistemele de învăţământ ale statelor Părţi.
Articolul 10
    Părţile vor sprijini şi încuraja cooperarea în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării prin:
    1) schimb de informaţii privind sistemele de cercetare ale Părţilor;
    2) elaborarea proiectelor comune de cercetare;
    3) participarea la conferinţe, seminare, simpozioane, expoziţii şi alte evenimente ştiinţifice;
    4) schimb de informaţii ştiinţifice şi tehnice;
    5) mobilitatea savanţilor şi cercetătorilor, posibilităţile de aderare la programele şi proiectele paneuropene de cercetare;
    6) crearea echipelor mixte de cercetare, precum şi iniţierea proceselor referitoare la schimbul know-how şi tehnologiilor şi introducerea tehnicilor şi tehnologiilor moderne;
    7) participarea în activităţile comune de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare, întreprinderilor, parcurilor ştiinţifice şi tehnologice ale celeilalte Părţi, inclusiv organizarea şedinţelor ştiinţifice comune;
    8) schimbul de experienţă în organizarea expertizării proiectelor şi programelor ştiinţifice.
    Prevederile organizaţionale şi financiare ale cooperării în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării vor fi stipulate prin acorduri interdepartamentale specifice sau programe de cooperare în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării.
Articolul 11
    Drepturile de proprietate intelectuală în cadrul cooperării în baza prezentului Acord vor fi administrate prin acorduri între instituţiile cooperante de învăţământ superior şi de cercetare.
    Protecţia proprietăţii intelectuale va fi asigurată în conformitate cu acordurile internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi legislaţia în vigoare a ambelor state.
Articolul 12
    Părţile vor încuraja cooperarea activă între organizaţii neguvernamentale în domeniile prevăzute de prezentul Acord.
Articolul 13
    Colaborarea poate fi de asemenea efectuată prin alte mijloace reciproc coordonate, care asigură implementarea Acordului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile Părţilor, care reies din alte tratate internaţionale semnate.
Articolul 14
    Asistenţa financiară pentru activităţile prevăzute în prezentul Acord se va realiza în limita resurselor financiare ale fiecărei Părţi.
Articolul 15
    Părţile, de comun acord, pot amenda prezentul Acord, elaborând protocoale adiţionale, care vor constitui parte integrantă a prezentului Acord. Protocoalele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile Articolului 16 al prezentului Acord.
Articolul 16
    Prezentul Acord va intra în vigoare la data recepţionării ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea integrală de către Părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.
Articolul 17
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani. Acţiunea lui se va prelungi în mod automat pentru următoarele termene consecutive de cinci ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, în scris, cealaltă Parte, cu cel puţin şase luni pînă la expirarea acţiunii prezentului Acord, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Denunţarea prezentului Acord nu va afecta realizarea activităţilor în derulare sau a celor convenite în perioada valabilităţii lui.
    Divergenţele în interpretarea sau implementarea prezentului Acord vor fi soluţionate prin negocieri între Părţi.
    Semnat la Vilnius  la 28.10.2013 în două exemplare originale, în limbile moldovenească, lituaniană şi engleză, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe în interpretare a prevederilor prezentului Acord, textul în limba engleză va prevala.

    Pentru Guvernul                                                Pentru Guvernul

    Republicii Moldova                                           Republicii Lituania