HGO56/2014
ID intern unic:  351368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  27.01.2014
pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire
la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 66
    În temeiul prevederilor Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, ţinînd cont de angajamentele asumate de Republica Moldova ca urmare a aderării la Procesul Bologna, inclusiv prevederile Comunicatului de la Leuven/Louvian-la-Nevuve, Strategiei de mobilitate 2020 pentru Spaţiul European al Învăţămîntului Superior (EHEA), adoptate în 2012, Convenţiei despre recunoaşterea calificărilor referitor la studiile din regiunea europeană, semnate la Lisabona în 1997, şi în scopul susţinerii mobilităţii academice în învăţămîntul superior, asigurării pregătirii calitative a specialiştilor pentru ramurile economiei naţionale şi participării Republicii Moldova la edificarea Spaţiului European Comun al Învăţămîntului Superior, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior (se anexează).
    2. Ministerul Educaţiei, în comun cu autorităţile publice centrale implicate în programe de mobilitate sau de schimb educaţional-cultural şi instituţiile de învăţămînt din subordine, va asigura implementarea prevederilor prezentei hotărîri, în limita mijloacelor prevăzute anual în buget şi a contribuţiilor părţilor interesate.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                             Maia Sandu

    Nr. 56. Chişinău, 27 ianuarie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 56
din 27 ianuarie 2014
REGULAMENT-CADRU
cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior (în continuare – Regulament-cadru) stabileşte modul de participare a studenţilor (ciclul I, II şi doctorat), a cercetătorilor şi a cadrelor didactice la programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional, precum şi de participare a studenţilor la stagii de practică şi programe de schimb educaţional-cultural, care conţin o componentă de angajare remunerată în cîmpul muncii.
    2. În sensul prezentului Regulament-cadru,  noţiunile utilizate semnifică:
    1) Spaţiu  European al Învăţămîntului Superior (EHEA) – spaţiu virtual al învăţămîntului superior, creat de către statele participante la Procesul Bologna;
    2) mobilitate academică – proces de realizare a unor cicluri/perioade de studii sau stagii de către studenţi sau cadrele didactice intr-o instituţie de învăţămînt din ţară sau de peste hotare;
    3) program de mobilitate de lungă durată – program ce finalizează cu obţinerea unui act de studii, care certifică un nivel de calificare;
    4) program de mobilitate de scurtă durată – perioadă de studii, stagiu de practică, lingvistic şi de cercetare, şcoală de vară etc., care finalizează cu eliberarea unui certificat academic sau, după caz, a unui certificat de participare;
    5) universitate-gazdă – instituţie de învăţămînt superior din ţară sau de peste hotare în cadrul căreia studentul, cadrul didactic sau managerul realizează un program de mobilitate academică;
    6) universitate de origine – instituţia de învăţămînt superior din Republica Moldova în care studentul este admis la un program de licenţă/masterat/doctorat sau în care cadrul didactic îşi realizează activitatea;
    7) universităţi partenere – universităţi, din ţară şi/sau de peste hotare, care colaborează în vederea implementării programelor de mobilitate academică.
    3. Mobilitatea academică a studenţilor, a doctoranzilor/postdoctoranzilor şi a cadrelor didactice se organizează în baza:
    1) tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) acordurilor/convenţiilor interuniversitare;
    3) acordurilor încheiate între instituţiile de învăţămînt superior cu întreprinderi şi organizaţii din ţară şi de peste hotare;
    4) acordurilor/contractelor încheiate de către instituţii cu activitate de doctorat şi universităţi/centre ştiinţifice de peste hotare;
    5) programelor de mobilitate oferite de diverse state şi  instituţii/organizaţii internaţionale şi regionale;
    6) contractelor individuale.
    4. Obiectivele programelor de mobilitate sînt:
    1) îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei studiilor prin consolidarea cooperării internaţionale şi creşterea accesului transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări;
    2) asigurarea participării competitive la edificarea Spaţiului  Comun European al Învăţămîntului Superior şi de Cercetare, definit de Procesul Bologna;
    3) dezvoltarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la cerinţele mediului extraacademic identificate la nivel naţional şi internaţional;
    4) dezvoltarea cadrului optim de integrare a programelor de educaţie cu cercetarea  ştiinţifică;
    5) internaţionalizarea învăţămîntului superior şi susţinerea cooperării interuniversitare;
    6) schimbul de experienţă cu mediile academice, de cercetare sau economice în vederea asigurării învăţării pe parcursul întregii vieţi;
    7) consolidarea identităţii culturale în Europa prin promovarea în învăţămînt a dimensiunii de multiculturalitate, multiligvism, deschidere şi toleranţă;
    8) promovarea parteneriatelor public-private, la nivel atît naţional, cît şi internaţional;
    9) promovarea transparenţei, compatibilităţii şi recunoaşterii academice a studiilor şi a calificărilor obţinute în alte ţări, încurajîndu-se astfel dezvoltarea unei zone deschise de cooperare naţională şi internaţională în învăţămîntul superior;
    10) promovarea imaginii sistemului educaţional şi a culturii naţionale peste hotarele ţării.
    5. În cadrul programelor de mobilitate se dezvoltă următoarele tipuri de studii şi activităţi:
    1) studii la nivel de licenţă/masterat/doctorat şi/sau pe durata unui semestru/an de studiu;
    2) stagii de cercetare în contextul studiilor de masterat/doctorat şi al programelor postdoctorale;
    3) stagii lingvistice;
    4) şcoli de vară;
    5) stagii de practică;
    6) programe de schimb educaţional-cultural, care pot avea o componentă de angajare remunerată în cîmpul muncii;
    7) stagii de cercetare şi  schimb de experienţă pentru cadre didactice.
    6. În conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru, instituţiile de învăţămînt elaborează şi aprobă regulamente proprii privind organizarea mobilităţii academice.
II. Programele de mobilitate academică organizate
în baza tratatelor internaţionale

    7. Programele de mobilitate organizate în baza tratatelor internaţionale finalizează, de obicei,  cu obţinerea unui act de studii, care certifică obţinerea unei calificări la nivel de licenţă/masterat/doctorat.
    8. Participanţii la programele de mobilitate academică în baza tratatelor internaţionale în domeniul educaţiei semnate de Republica Moldova cu alte state realizează studii şi beneficiază de privilegii şi garanţii în conformitate cu prevederile  tratatelor respective.
    9. Recunoaşterea actelor de studii şi/sau a programelor de mobilitate obţinute în cadrul tratatelor internaţionale se realizează în temeiul prevederilor legislaţiei naţionale, al directivelor europene în materie de recunoaştere, precum şi al tratatelor bilaterale/multilaterale privind recunoaşterea actelor de studii la care Republica Moldova este parte.
III. Mobilitatea academică interuniversitară a studenţilor
    10. Beneficiari ai programelor de mobilitate interuniversitară sînt cetăţenii Republicii Moldova, studenţi cu frecvenţă la zi şi doctoranzi la toate formele de studii,  care întrunesc următoarele condiţii:
    1) realizează un program de studii într-o instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova, care finalizează cu acordarea titlului de licenţiat/master/doctor;
    2) au rezultate academice după cum urmează: cel puţin nota medie „8” în sesiuni pentru profilul umanist şi „7,0” pentru profilul real;
    3) cunosc suficient limba în care se desfăşoară programul de studii sau limba ţării în care se realizează mobilitatea;
    4) nu au restanţe academice şi sancţiuni disciplinare.
    11. Perioada de studii în universitatea-gazdă, inclusiv stagiile de practică, se consideră parte integrantă a programului de studii din universitatea de origine, dacă programul de studii din universitatea-gazdă corespunde, cel puţin în parte, cu programul de studii din instituţia de origine.
    12. Pentru studenţii care au ca obiectiv al mobilităţii pregătirea în vederea elaborării proiectelor de licenţă/tezelor de masterat, perioada maximă de desfăşurare a mobilităţii este un semestru, urmare cărui fapt studenţii prezintă un document de tip ECTS (Sistemul European de Credite Academice Transferabile), care conţine evaluarea activităţii studentului în perioada de mobilitate.
    13. Mobilităţile în cadrul programelor comune (diplome comune) realizate la ciclurile I, II, doctorat şi studii integrate se reglementează în temeiul acordurilor semnate între instituţiile de învăţămînt superior partenere.
    14. Numărul de credite acumulate de studenţi în timpul mobilităţii este de cel puţin 30 pentru un semestru, respectiv 60 pentru un an de studii, şi acestea se recunosc în baza principiului acumulării şi transferului de credite.
    15. În temeiul autonomiei financiare universitare, instituţiile de învăţămînt superior iau decizii referitor la acordarea suportului financiar, achitarea taxei de studii în universitatea de origine şi oferirea bursei participanţilor la programele de mobilitate. Deciziile respective se iau în baza unor criterii clare şi transparente, stabilite de senatul universităţii. În aceste scopuri instituţiile de învăţămînt superior, în conformitate cu actele normative în vigoare, planifică resurse financiare pentru susţinerea mobilităţii academice.
    16. Participantul la programul de mobilitate interuniversitară va deţine un contract de studii ECTS, însoţit de transcripţia notelor/extrasului din foaia matricolă. Contractul de studii ECTS va fi semnat de către trei părţi: studentul participant la program, universitatea de origine şi universitatea-gazdă, confirmînd compatibilitatea programelor de studii şi angajamentul privind recunoaşterea acestuia.
    17. Dosarul studentului participant la programul de mobilitate se evaluează, în scop de recunoaştere, în universitatea de origine de către specialişti în domeniu, pînă la începerea anului de studii/semestrului, şi include următoarele:
    1) formularul de cerere pentru student (model ECTS);
    2) contractul  de studii ECTS;
    3) transcripţia notelor/extrasului din foaia matricolă ECTS, documente recomandate prin Ghidul de implementare  a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.
    18. În caz de necesitate, pentru programele de mobilitate la nivel internaţional, la solicitarea universităţii de origine, studentul prezintă un act oficial, care conţine informaţii suplimentare referitoare la sistemul de învăţămînt în cadrul căruia s-a desfăşurat programul de mobilitate, scala de notare, programul de studii, durata şi forma de certificare şi recunoaştere a acestuia. Actele menţionate se eliberează de către universitatea-gazdă sau de un alt organ abilitat din ţara respectivă.
    19.  În baza recomandărilor facultăţii, administraţia instituţiei de învăţămînt superior emite ordinul de reluare a procesului de studii pentru studentul revenit din programul de mobilitate.
    20. Neîndeplinirea de către student a programului de studii convenit prin contractul de studii ECTS determină, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, repetarea programului de studii în instituţia de origine sau susţinerea unor examene de diferenţă.
    21. În cazul acordurilor interuniversitare de cooperare, conform criteriilor reciproc acceptate de cele două universităţi, perioadele de studii în alte instituţii din ţară sau din străinătate trebuie să beneficieze de recunoaştere academică în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi reglementările internaţionale în materie de recunoaştere, inclusiv numărul de credite academice transferabile (ECTS), rezultatele obţinute la examene şi stagii de practică  şi/sau alte forme de evaluare  realizate în universitatea-gazdă.
    22. Studenţii pot participa la programe de mobilitate academică realizate în baza unor contracte individuale, informînd administraţia universităţii de origine despre program, durata şi finalitatea acestuia la începutul anului sau al semestrului de studii.
    23. Participarea la programe de mobilitate academică în mod individual se realizează în baza ordinului/permisiunii rectorului instituţiei de învăţămînt superior de origine.
    24. Participanţii la programe de mobilitate academică în mod individual beneficiază de recunoaşterea academică a programului în condiţiile prezentului Regulament-cadru.
    25. Programele de mobilitate academică individuală care nu întrunesc condiţiile prezentului Regulament-cadru sînt recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi reglementările internaţionale în materie de recunoaştere.
    26. Pentru alte tipuri de mobilităţi şi, în special, pentru cele realizate în contextul educaţiei nonformale (activitate de formatori şi voluntariat), participantul la program primeşte un certificat de mobilitate Europass.
    27. Cursurile promovate în cadrul programului de mobilitate se înscriu în  Suplimentul la Diplomă a studentului, cu menţiunea că perioada respectivă de studii a fost realizată în cadrul unui program de mobilitate academică.Cursurile care nu au echivalent în programul de studii al universităţii de origine sînt recunoscute în pachetele de cursuri la alegere şi constituie credite suplimentare.
IV. Mobilitatea cadrelor didactice din învăţămîntul superior
    28. Obiectivele mobilităţii cadrelor didactice sînt:
    1) asigurarea schimbului de experienţă cu mediile academice, de cercetare sau economice în vederea formării şi perfecţionării continue a cadrelor didactice;
    2) realizarea activităţii didactice în universităţile din ţară şi de peste hotare;
    3) dezvoltarea de noi curricule, programe educaţionale şi de formare, materiale didactice şi metodice, precum şi actualizarea celor existente;
    4) dezvoltarea de parteneriate funcţionale pentru proiectele de educaţie, instruire şi cercetare;
    5) consolidarea cooperării dintre instituţiile de învăţămînt superior în domenii de interes comun;
    6) promovarea schimbului de experienţă privind metodologia şi tehnicile de predare-învăţare-evaluare;
    7) promovarea imaginii instituţiilor de învăţămînt superior peste hotarele ţării etc.
    29. Drepturile, responsabilităţile participanţilor la programe de mobilitate, ale universităţii de origine şi universităţii-gazdă, precum şi durata programelor de mobilitate pentru cadrele didactice sînt stabilite în acordurile interguvernamentale, interministeriale, interuniversitare, precum şi în cadrul programelor/proiectelor internaţionale, în temeiul cărora aceste programe se realizează.
    30. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt superior pot participa la programe de mobilitate şi în baza unor contracte individuale, încheiate cu instituţii de învăţămînt din ţară şi străinătate, cu suportarea cheltuielilor din cont propriu.
    31. Universitatea de origine stabileşte cu fiecare cadru didactic în parte programul de predare/activitate în cadrul instituţiei de învăţămînt anterior demarării programului de mobilitate. 
    32. În procesul de identificare şi acceptare a programelor de mobilitate se acordă preferinţă celor care corespund obiectivelor şi misiunii instituţiei şi care finalizează cu elaborarea şi publicarea de noi materiale didactice, extinderea şi consolidarea relaţiilor de colaborare dintre instituţii/facultăţi/catedre şi promovarea de noi proiecte de cooperare. Priorităţile menţionate constituie criterii de selectare a cadrelor didactice pentru programe de mobilitate.
    33. La finalizarea programului de mobilitate cadrele didactice, de regulă, primesc un document (certificat), eliberat de instituţia-gazdă, care este recunoscut de către instituţia de origine.
    34. Participarea cadrelor didactice la programe de mobilitate este recunoscută, în conformitate cu reglementările legislative şi normative în vigoare, pentru cursurile de formare continuă a cadrelor didactice şi pentru avansarea în cariera didactică şi managerială.
V. Participarea studenţilor la stagii de practică
şi programe de schimb educaţional-cultural
peste hotarele ţării

    35. Participarea studenţilor la stagii de practică peste hotarele ţării, inclusiv la programe de schimb educaţional-cultural care conţin o componentă de angajare remunerată în cîmpul muncii, se realizează în baza:
    1) tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) programelor/proiectelor internaţionale şi interuniversitare;
    3) contractelor încheiate de instituţia de învăţămînt superior cu instituţii/organizaţii de peste hotare;
    4) contractelor individuale, încheiate între studenţi şi prestatorii de servicii autorizaţi/licenţiaţi pentru acest gen de activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    36. Studenţii pot participa la programele menţionate în punctul 35 doar pe perioada stabilită conform programului de învăţămînt sau în perioada vacanţelor de vară, în cazul în care, conform planurilor de învăţămînt, nu sînt prevăzute alte genuri de activităţi instructiv-educative.
    37. Pentru programele de schimb educaţional-cultural care conţin o componentă de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, sînt eligibili studenţii la ciclurile I şi II, studii integrate, învăţămînt cu frecvenţă la zi, cu excepţia absolvenţilor ultimului an de studii.
    38. Participarea la programe de schimb educaţional-cultural care conţin o  componentă de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, se permite cu condiţia încheierii situaţiei academice a studentului pentru semestrul/anul respectiv de studii. Modificarea termenelor de susţinere a sesiunii de vară se acceptă pe bază de planuri individuale, aprobate de consiliile facultăţilor.
    39. Participantul la program este obligat să deţină  asigurare  medicală pe toată perioada aflării peste hotare şi să revină în Republica Moldova înainte de începerea anului de studii. 
VI. Organizarea mobilităţii academice
    40. În scopul organizării şi promovării programelor de mobilitate, la nivel instituţional se constituie, din rîndul personalului titular, structuri specifice pentru susţinerea mobilităţii academice, avînd următoarele atribuţii:
    1) identificarea proiectelor/programelor de mobilitate;
    2) diseminarea informaţiilor privind programele de mobilitate la care pot candida studenţii, cercetătorii şi cadrele didactice;
    3) organizarea activităţilor de informare şi instruire a candidaţilor;
    4)  stabilirea, după caz, a procedurilor de selectare a studenţilor, care urmează a fi  validate de senatul universităţii;
    5) elaborarea şi implementarea mecanismului de monitorizare şi evaluare a activităţii studenţilor participanţi la programe de mobilitate;
    6) monitorizarea desfăşurării programelor de mobilitate şi a rezultatelor acestora; evaluarea impactului mobilităţilor;
    7) consilierea studenţilor care candidează la programe de mobilitate, stagii de practică  şi de schimb educaţional-cultural.
    41. Pînă la data de 30 septembrie a fiecărui an, responsabilii din cadrul structurilor instituţionale de promovare a mobilităţii academice prezintă Ministerului Educaţiei, precum şi ministerelor de resort, în cazul structurilor instituţionale cu subordonare dublă, rapoarte, conform modelului stabilit, privind programele de mobilitate realizate pe parcursul unui an universitar, cu publicarea ulterioară a acestora pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei.